|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ » ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ » Συνοπτικός Διαγωνισμός

Εκτύπωση
+
A
-

Συνοπτικός Διαγωνισμός

Ι. Θέματα που αφορούν το συνοπτικό διαγωνισμό
1. Ορισμός
2. Χρηματικά όρια
3. Αρμόδιο όργανο
4. Εγγυήσεις
5. Σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ
6. Λόγοι αποκλεισμού
7. Τεχνικές προδιαγραφές
8. Επαναληπτικός πρόχειρος διαγωνισμός σε συνέχεια ανοικτού

ΙΙ. Διακήρυξη
1. Προκήρυξη- Πρόσκληση συγκεκριμένων φορέων
2. Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης
3. Προθεσμία υποβολής προσφορών
4. Δημοσιεύσεις προκήρυξης

ΙΙΙ. Βήματα ανάθεσης


Ι. Θέματα που αφορούν το συνοπτικό διαγωνισμό

1. Ορισμός
Ως «συνοπτικός διαγωνισμός» νοείται η απλοποιημένη διαδικασία ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 117 και 327 [Βιβλίο ΙΙ]. (άρθρο 2 παρ. 1 περίπτ. 30 Ν. 4412/16)

Για συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 263 και στις διαδικασίες του συνοπτικού διαγωνισμού και της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα τα άρθρο 327 και 328. (άρθρο 326 παρ. 1 Ν. 4412/16)2. Χρηματικά όρια
Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. (άρθρο 327 παρ. 1 Ν. 4412/16)

Τα ανώτατα χρηματικά όρια των άρθρων 327 και 328, δύνανται να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού. (άρθρο 326 παρ. 1 Ν. 4412/16)


3. Αρμόδιο όργανο
α. Για Δήμους
Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη. (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016)

β. Για Δ.Ε.Υ.Α.
Αρμόδιο όργανο για εκτελέσεις προμηθειών και αναλήψεις υποχρεώσεων, εφόσον η ολική δαπάνη δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές (δηλ. 5.869,41 €), είναι ο Γενικός Διευθυντής.
Το ανωτέρω χρηματικό μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης (παρ. 5 περίπτ.α’ του άρθρου 6 του Ν. 1069/80 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 2307/1995)

Για δαπάνες που υπερβαίνουν τα 5.869,41€ ή το εκάστοτε όριο που μπορεί να έχει θέσει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, κατά τα ανωτέρω, αρμόδιο όργανο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης. (άρθρο 5 παρ.2 περίπτ. ε Ν.1069/80)4. Εγγυήσεις

α. Εγγύηση συμμετοχής
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή σε: [...] συνοπτικό διαγωνισμό [...] εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 302 παρ. 1α Ν. 4412/16)

β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. (άρθρο 302 παρ. 1β Ν. 4412/16)

Για περισσότερα σχετικά με τις εγγυήσεις, δείτε τη σχετική ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » Εγγυήσεις5. Σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ
Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων κάτω των Ορίων, δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής. (άρθρο 326 παρ. 2 Ν. 4412/16)

Ως «Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» ή ως «Αρχή» νοείται η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή που έχει συσταθεί με το ν. 4013/2011. (άρθρο 2 παρ. 1 περίπτ. 35 Ν. 4412/16)6. Λόγοι αποκλεισμού

Όταν ένας αναθέτων φορέας είναι αναθέτουσα αρχή, τα εν λόγω κριτήρια και κανόνες περιλαμβάνουν τους λόγους αποκλεισμού που απαριθμούνται στις παραγράφους 1, 2 και 4 του άρθρου 73, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο. (άρθρο 305 παρ.1 Ν.4412/2016)

Για περισσότερα δείτε την ενότητα:
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) » ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ- ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ » Λόγοι αποκλεισμού7. Τεχνικές προδιαγραφές
Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη. (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016)

Είναι δυνατή η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, που εγκρίνει και τη σχετική μελέτη και τον προϋπολογισμό αυτής ή, όπου αυτά δεν απαιτούνται, περιλαμβάνει τα απαραίτητα για την εκτέλεση των εργασιών αυτών στοιχεία, ήτοι την προϋπολογιζόμενη δαπάνη και την περιγραφή των εργασιών. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 44/2015)

Δείτε τη σχετική ενότητα: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ » Τεχνικές προδιαγραφές


8. Επαναληπτικός πρόχειρος διαγωνισμός σε συνέχεια ανοικτού
Σε συνέχεια ανοικτού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια 30 ειδών χειμερινού ιματισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.187.329,56 ευρώ για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας, ο Δήμος διενήργησε επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 29.070,00 ευρώ, προκειμένου να αναδειχθεί προμηθευτής για πέντε (κασκόλ, μπερέδες, γάντια, λαιμοδέτες, φουλάρια) από τα τριάντα προς προμήθεια είδη, για τα οποία δεν αναδείχθηκε προμηθευτής στον ανοικτό διαγωνισμό. Η ελεγχόμενη δαπάνη είναι νόμιμη διότι αφορά προμήθεια, η οποία, αυτοτελής σε σχέση με τον ανοικτό διαγωνισμό στον οποίο αρχικά εντάχθηκε, ενόψει του ότι ο διαγωνισμός απέβη άγονος κατά το μέρος που αφορούσε τα συγκεκριμένα πέντε είδη μεταξύ των οποίων τα δύο είδη που πληρώνονται με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα, για την κάλυψη των αναγκών της δημοτικής αστυνομίας όπως προσδιορίστηκαν για το έτος 2008, δεν υπερβαίνει το όριο σε ετήσια βάση πάνω από το οποίο επιβάλλεται η ένταξη των προμηθειών στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών και εμπίπτει στις εξαιρούμενες από την ένταξη σε αυτό προμήθειες. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 191/2012)


ΙΙ. Διακήρυξη

1. Προκήρυξη- Πρόσκληση συγκεκριμένων φορέων


Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 296.

Επιπρόσθετα της δημοσίευσης απλοποιημένης προκήρυξης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προσκαλεί επιπλέον και συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, τρεις (3) τουλάχιστον εφόσον δραστηριοποιούνται τόσοι στη σχετική αγορά. (άρθρο 327 παρ. 2 Ν. 4412/16)

Οι λεπτομέρειες διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 327 παρ. 5 Ν. 4412/16)2. Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης
Ως χρόνος έναρξης του συνοπτικού διαγωνισμού νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της απλοποιημένης προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 296. (άρθρο 330 παρ. 2 Ν. 4412/16)

Για τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά με τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 222 έως 338) εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 38. (άρθρο 260 Ν.4412/16)

Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 ως χρόνος έναρξης διαδικασίας σύναψης σύμβασης των παρ. 1 και 2 των άρθρων 120 και 330 νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξής στο ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 376 παρ.5 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτ.65 του άρθρου 22 του Ν.4441/16)3. Προθεσμία υποβολής προσφορών
Στο συνοπτικό διαγωνισμό, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. (
άρθρο 331 παρ. 1γ Ν. 4412/16)

Για περισσότερα σχετικά με την προθεσμία υποβολής προσφορών δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ » ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ »
Καθορισμός Προθεσμιών
4. Δημοσιεύσεις προκήρυξης
Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 296.

Οι αναθέτοντες φορείς δημοσιεύουν τις προκηρύξεις, διακηρύξεις και αποφάσεις ανάθεσης συμβάσεως, ανεξαρτήτως της διαδικασίας ανάθεσης αυτών, με την επιφύλαξη της εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία ανάρτησης των ως άνω στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 296 παρ. 1 Ν. 4412/16)

Για τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά με τις συμβάσεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 38. (άρθρο 260 Ν.4412/2016)

Απαιτείται δημοσίευση σε εφημερίδες; Δείτε εδώ σχετική ερώτηση - απάντηση.ΙΙΙ. Βήματα ανάθεσης

- Συγκρότηση των Επιτροπών (διαγωνισμού, παραλαβής, ενστάσεων). (άρθρο 334 περίπτ.β Ν.4412/16, όπως συμπληρώθηκε με την περίπτ.76 του άρθρου 22 του Ν.4441/16 και άρθρο 221 Ν.4412/16)

- Σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών (το βήμα αυτό πρέπει να προηγείται της έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών)1. Πρωτογενές αίτημα (για συμβάσεις άνω των 1.000 ευρώ)

Υποβολή πρωτογενούς αιτήματος στην οικονομική υπηρεσία και καταχώρισή του στο ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 260 και άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, άρθρο 3 της ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012)

Για περισσότερα σχετικά με το ΚΗΜΔΗΣ, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΕΣΗΔΗΣ-ΚΗΜΔΗΣ-ΕΑΑΔΗΣΥ-ΜΗΠΥΔΗΣΥ » ΚΗΜΔΗΣ » ΚΗΜΔΗΣ


2. Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης (άρθρο 277 Ν.4412/16)

Για περισσότερα σχετικά με το φάκελο δημόσιας σύμβασης, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ » Συγκρότηση και τήρηση φακέλου


3. Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.. & ΥΠ.ΟΙΚ.30/19664/20.04.2011)


4. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία:
α. αναλαμβάνεται η υποχρέωση και διατίθεται η πίστωση (άρθρο 72 Ν. 3852/2010) (άρθρο 5 παρ.2 Ν.1069/80)
β. εγκρίνεται η διενέργεια της προμήθειας/υπηρεσίας με συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016) (άρθρο 1 παρ.1, άρθρο 5 παρ.2 Ν.1069/80)
γ. εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και
δ. καθορίζονται οι όροι του διαγωνισμού (άρθρο 282 παρ. 7  Ν. 4412/2016, άρθρο 72 Ν. 3852/2010 και άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016) (άρθρο 1 παρ.1, άρθρο 5 παρ.2 Ν.1069/80)

- Υπόδειγμα απόφασης5. α. Ανάρτηση στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" (άρθρο 2 παρ.4 περιπτ.6α Ν. 3861/2010)
    β. Ανάρτηση εγκεκριμένου αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ (για συμβάσεις άνω των 1.000 ευρώ) (άρθρο 260 και άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, άρθρο 3 της ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012)

Για περισσότερα σχετικά με τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, δείτε την ενότητα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ » ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" » Αντικείμενο ανάρτησης6. Έκδοση προκήρυξης (άρθρο 327 παρ. 2 Ν. 4412/2016) (άρθρο 58 παρ.1β του Ν.3852/2010)

Για υποδείγματα προκήρυξης και διακήρυξης προσαρμόστε ανάλογα τα αντίστοιχα υποδείγματα προκήρυξης και διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του Βιβλίου Ι.


7. α. Ανάρτηση προκήρυξης στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" (άρθρο 2 παρ.4 περιπτ.16 Ν. 3861/2010)
    β. Ανάρτηση προκήρυξης και διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (για συμβάσεις άνω των 1.000 ευρώ) (άρθρο 260 και άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, άρθρο 3 της ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012)
    8. Συγκέντρωση προσφορών
Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς, δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. (άρθρο 327 παρ.3 Ν.4412/2016)


9. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών από την Επιτροπή διαγωνισμού
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. (άρθρο 327 παρ.4 Ν.4412/2016)

- Υπόδειγμα πρακτικού αποσφράγισης


10. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ή Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση του ανωτέρω Πρακτικού (άρθρο 72 Ν. 3852/2010, άρθρο 5 παρ.2 Ν.1069/80, άρθρο 316 Ν. 4412/2016)

- Υπόδειγμα απόφασης11. Κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης σε όλους τους προσφέροντες - ενστάσεις


12. Πρόσκληση προσωρινού ανάδοχου να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (άρθρα 315 και 103 Ν. 4412/2016)

- Υπόδειγμα πρόσκλησης13. Έλεγχος δικαιολογητικών από την Επιτροπή διαγωνισμού (άρθρα 315 και 103 Ν. 4412/2016)

- Υπόδειγμα πρακτικού14. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού και την κατακύρωση του διαγωνισμού (άρθρο 72 Ν. 3852/2010, άρθρο 5 παρ.2 Ν.1069/80, άρθρα 315 και 103 Ν. 4412/2016)

- Υπόδειγμα απόφασης Οικονομικής Επιτροπής15. Ανάρτηση της απόφασης στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" (άρθρο 2 παρ.4 περιπτ.16 Ν. 3861/2010)

16. Κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο – ενστάσεις (άρθρο 316 παρ.2 του Ν.4412/2016)


17. Πρόσκληση αναδόχου για την υπογραφή σύμβασης (άρθρο 316 παρ.4 του Ν.4412/2016) (απαιτείται σύμβαση για αντικείμενο αξίας μεγαλύτερης των 2.500 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.-άρθρο 130 του Ν. 4270/2014, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Απόφ. 86/2014)

-Υπόδειγμα πρόσκλησης (προσαρμόζετε ανάλογα προκειμένου για Δ.Ε.Υ.Α.)18. Υπογραφή σύμβασης (άρθρο 316 Ν. 4412/2016)


19. Ανάρτηση του συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (για συμβάσεις άνω των 1.000 ευρώ) (άρθρο 260 και άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, άρθρο 3 της ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012)
 

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions