|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ » ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ » Λόγοι αποκλεισμού

Εκτύπωση
+
A
-

Λόγοι αποκλεισμού

I. Καθορισμός κριτηρίων αποκλεισμού στα έγγραφα της σύμβασης
II. Χρήση λόγων αποκλεισμού του Βιβλίου Ι
III. Αποκλεισμός Οικονομικού Φορέα
I. Καθορισμός κριτηρίων αποκλεισμού στα έγγραφα της σύμβασης
Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να θεσπίζουν αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής των προσφερόντων ή των υποψηφίων οι εν λόγω κανόνες και κριτήρια αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 304 παρ.1 Ν.4412/2016)


II. Χρήση λόγων αποκλεισμού του Βιβλίου Ι

Οι αντικειμενικοί κανόνες και τα κριτήρια για τον αποκλεισμό και την επιλογή των οικονομικών φορέων που υποβάλλουν αίτηση προεπιλογής σε ένα σύστημα προεπιλογής, καθώς και οι αντικειμενικοί κανόνες και τα κριτήρια για τον αποκλεισμό και την επιλογή των υποψηφίων και των προσφερόντων σε ανοικτή διαδικασία, σε κλειστή διαδικασία, σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, σε ανταγωνιστικό διάλογο, σε σύμπραξη καινοτομίας ή σε συνοπτικό διαγωνισμό, μπορούν να περιλαμβάνουν τους λόγους αποκλεισμού που παρατίθενται στο άρθρο 73, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό. (άρθρο 305 παρ.1 Ν.4412/2016)

Όταν ένας αναθέτων φορέας είναι αναθέτουσα αρχή, τα εν λόγω κριτήρια και κανόνες περιλαμβάνουν τους λόγους αποκλεισμού που απαριθμούνται στις παραγράφους 1, 2 και 4 του άρθρου 73, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο. (άρθρο 305 παρ.1 Ν.4412/2016)

Η εφαρμογή των λόγων αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες είναι υποχρεωτική βάσει του άρθρου 73 παρ. 1 για τους αναθέτοντες φορείς που είναι αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 305 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, ενώ οι αναθέτοντες φορείς εκτός των αναθετουσών αρχών μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τα εν λόγω κριτήρια αποκλεισμού. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 15)

Η εφαρμογή των λόγων αποκλεισμού που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης είναι υποχρεωτική, βάσει του άρθρου 73 παράγραφος 2, σε περίπτωση τελεσίδικης και δεσμευτικής απόφασης, για τους αναθέτοντες φορείς που είναι αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 305 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, ενώ οι αναθέτοντες φορείς εκτός των αναθετουσών αρχών μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν αυτούς τους λόγους αποκλεισμού. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 15)

Ο λόγος αποκλεισμού της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 73 [παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας] περιλαμβάνεται πάντοτε στους κανόνες και τα κριτήρια της παραγράφου 1. (άρθρο 305 παρ.1 Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 39 του Ν.4488/2017)

Ο λόγος αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.  (άρθρο 73 παρ.2 Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.Α1 του άρθρου 39 του Ν.4488/2017)

Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 4 ξεκινά δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου [13.09.2017] και δεν καταλαμβάνει διαδικασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει, κατά την έννοια των άρθρων 61, 120, 290 και 330 του ν. 4412/2016. (άρθρο 39 παρ. 5 του Ν.4488/2017)

Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 305, όταν ένας αναθέτων φορέας είναι αναθέτουσα αρχή, τα εν λόγω κριτήρια και κανόνες περιλαμβάνουν τους λόγους αποκλεισμού που απαριθμούνται στις παραγράφους 1, 2 και 4 του άρθρου 73, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο. Το ανωτέρω σημαίνει ότι: οι αναθέτοντες φορείς, που είναι αναθέτουσες αρχές, περιλαμβάνουν στα έγγραφα της σύμβασης τους λόγους αποκλεισμού των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 73 του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016,με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο (δηλ. υποχρεωτικοί οι λόγοι των παρ. 1 και 2 και δυνητικοί οι λόγοι της παρ. 4).

Σημειωτέον, επίσης, ότι, στην ως άνω διάταξη του άρθρου 305 περιλαμβάνεται ρητή αναφορά στα είδη των διαδικασιών στα οποία το εν λόγω άρθρο εφαρμόζεται (ανοικτή, κλειστή, διαδικασία με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικό διάλογο, σύμπραξη καινοτομίας, συνοπτικό διαγωνισμό). Παρά τη μη ρητή αναφορά της απευθείας ανάθεσης στις διαδικασίες που περιλαμβάνει, από τη διατύπωση του άρθρου 73 παρ. 1: "οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύουν [...]", και με δεδομένο ότι το πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ, όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 2 περ. β’ του ν. 4412/2016, αφορά σε όλες τις συμβάσεις, ανεξαρτήτως είδους και εκτιμώμενης αξίας αυτών142, προκύπτει ότι: Τα οριζόμενα στο άρθρο 305, το οποίο, άλλωστε, παραπέμπει στους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ισχύουν, ανεξαρτήτως της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, επομένως και στην απευθείας ανάθεση.  (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20)


Για περισσότερα σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού του Βιβλίου Ι δείτε την ενότητα:
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ » Λόγοι αποκλεισμού


III. Αποκλεισμός Οικονομικού Φορέα

Αν οι κανόνες και τα κριτήρια για τον αποκλεισμό και την επιλογή των οικονομικών φορέων περιλαμβάνουν τους λόγους αποκλεισμού που παρατίθενται στο άρθρο 73 και διαπιστωθεί ότι συντρέχει στο πρόσωπο οικονομικού φορέα ένας από τους λόγους αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 και ο οικονομικός φορέας δεν λάβει μέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 73 μπορεί να επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισμός από την συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα. (άρθρο 306 παρ.1 Ν.4412/2016)

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 74. (άρθρο 306 παρ.2 Ν.4412/2016)

Για περισσότερα σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού του Βιβλίου Ι δείτε την ενότητα:
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ » Λόγοι αποκλεισμού

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions