|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ » Φάκελος Σύμβασης

Εκτύπωση
+
A
-

Φάκελος Σύμβασης

Οι αναθέτοντες φορείς καταγράφουν την πρόοδο της διεξαγωγής όλων των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων είτε πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα είτε όχι. (άρθρο 277 παρ. 1 Ν. 4412/16)

Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγράφου 1 ο αναθέτων φορέας συντάσσει και σε ηλεκτρονική μορφή ειδικό «Φάκελο Σύμβασης». (άρθρο 277 παρ. 2 Ν. 4412/16)

Ο Φάκελος Σύμβασης συμπληρώνεται και επικαιροποιείται σε όλα τα επιμέρους στάδια σύναψης της σύμβασης και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

α) την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της σύμβασης,

β) τον προϋπολογισμό της σύμβασης και την τεκμηρίωσή του,

γ) την περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης,

δ) τα έγγραφα της σύμβασης,

ε) όλα τα έγγραφα που είναι αναγκαία ώστε ο αναθέτων φορέας να είναι σε θέση να αιτιολογεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων, όπως, ενδεικτικά έγγραφα που αφορούν:

αα) στην επικοινωνία με οικονομικούς φορείς,

ββ) στην προετοιμασία των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,

γγ) στο διάλογο ή διαπραγμάτευση (εφόσον διεξήχθη),

δδ) στην επιλογή του αναδόχου και την ανάθεση της σύμβασης,

στ) αντίγραφο της σύμβασης, εφόσον η αξία της ισού ται ή είναι μεγαλύτερη από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώόταν πρόκειται για σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών ή δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώόταν πρόκειται για σύμβαση έργων. (άρθρο 277 παρ. 3 Ν. 4412/16)

Τα έγγραφα και στοιχεία των σημείων α'ε' της προηγούμενης παραγράφου τηρούνται τουλάχιστον για περίοδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης. (άρθρο 277 παρ. 4 Ν. 4412/16)

Το αντίγραφο του σημείου στ' της προηγούμενης παραγράφου τηρείται τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της σύμβασης. (άρθρο 277 παρ. 5 Ν. 4412/16)

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions