|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ » ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ » Ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο σύμβασης (ΕΕΕΣ)/ΤΕΥΔ

Εκτύπωση
+
A
-

Ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο σύμβασης (ΕΕΕΣ)/ΤΕΥΔ

Ι. Υπεύθυνη δήλωση (κάτω των ορίων)
1. Υποχρέωση χρήσης
2. Απαλλαγή από ΤΕΥΔ
3. Περιεχόμενο ΤΕΥΔ

ΙΙ. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (άνω των ορίων)
Ι. Υπεύθυνη δήλωση (κάτω των ορίων)

1. Υποχρέωση χρήσης
Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου II του Ν. 4412/2016 δύνανται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 281, να χρησιμοποιούν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των
περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 235 του Ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 308. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. απόφ. 158/2016/25.10.2016 (ΦΕΚ 3698/16.11.2016 τεύχος Β') (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 15/2016)

Το ΤΕΥΔ εξυπηρετεί απόλυτα τον σκοπό του και πρέπει να ζητείται στις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την πιθανή συμμετοχή περισσοτέρων του ενός συμμετεχόντων και από την απουσία επείγοντος χαρακτήρα ή ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συναλλαγής σύμφωνα με τις περιπτώσεις του άρθρου 269 στοιχείο α) [μετά από άγονο διαγωνισμό], στοιχείο β) [κατασκευή για σκοπούς έρευνας, πειραματισμού κλπ], στοιχείο ι [διαγωνισμός μελετών]. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 15)

Κατά τα λοιπά δείτε για αναλογική εφαρμογή την ενότητα:
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ » ΤΕΥΔ (κάτω των ορίων)
2. Απαλλαγή από ΤΕΥΔ
Το αίτημα υποβολής ΤΕΥΔ κρίνεται ως μη κατάλληλο, κατ' αντιστοιχία με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 2016/7 για το ΕΕΕΣ (βλ. Παράρτημα 1), στις περιπτώσεις διαδικασιών ανάθεσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα όπως αναφέρεται στο άρθρο 269
 και ειδικότερα:
- στοιχείο γ) [αποκλειστικότητα φορέα],
- στοιχείο ε) [συμπληρωματικές παραδόσεις],
- στοιχείο στ) [επανάληψη έργων υπηρεσιών]
- στοιχείο θ)[ιδιαίτερα ευνοϊκοί όροι] 
- στοιχεία δ) και η) [λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης]
στοιχείο ζ) [λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συναλλαγής στην περίπτωση προμηθειών που είναι εισηγμένες και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων]
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 15)

Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων πλην της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και 328, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: [...] (άρθρο 79 παρ.2 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 84 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016)

Δεν απαιτείται η υποβολή ΤΕΥΔ για συμβάσεις αξίας μέχρι 20.000,00 ευρώ (απευθείας αναθέσεις). (ΕΑΑΔΗΣΥ Ερώτηση 33) (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 19)

Κατά τα λοιπά δείτε για αναλογική εφαρμογή την ενότητα:
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ »
ΤΕΥΔ (κάτω των ορίων)
3. Περιεχόμενο ΤΕΥΔ
Μεταξύ των ενοτήτων του ΤΕΥΔ περιλαμβάνονται και τα κριτήρια αποκλεισμού τα οποία είναι τα εξής:
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες (άρθρο 73 παρ.1) (Η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική για τους αναθέτοντες φορείς που είναι αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 305 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, ενώ οι αναθέτοντες φορείς εκτός των αναθετουσών αρχών μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τα εν λόγω κριτήρια αποκλεισμού).
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (άρθρο 73 παρ.2) (σε περίπτωση τελεσίδικης και δεσμευτικής απόφασης, η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική για τους αναθέτοντες φορείς που είναι αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 305 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, ενώ οι αναθέτοντες φορείς εκτός των αναθετουσών αρχών μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν αυτούς τους λόγους αποκλεισμού)
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα και άλλοι λόγοι αποκλεισμού (πρβλ άρθρο 305 παρ. 1).
Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία (Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005 (Α' 30).

Σύμφωνα με το άρθρο 305 παρ. 2, οι αναθέτοντες φορείς, είτε είναι αναθέτουσες αρχές είτε όχι, μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τα κριτήρια επιλογής που προβλέπονται στα άρθρα 75-77.

Προς το σκοπό εφαρμογής του
άρθρου 305, αν οι αναθέτοντες φορείς αναφέρονται στα κριτήρια αποκλεισμού ή επιλογής που προβλέπονται στο Βιβλίο Ι, εφαρμόζονται τα άρθρα 79, 80, και 81. (άρθρο 308 παρ.1 Ν.4412/2016)

Κατά τα λοιπά δείτε για αναλογική εφαρμογή την ενότητα:
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ » ΤΕΥΔ (κάτω των ορίων)
ΙΙ. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (άνω των ορίων)
Για το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης δείτε για αναλογική εφαρμογή την ενότητα:
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ »
Ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions