|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ » ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ » Εξαιρούμενες συμβάσεις

Εκτύπωση
+
A
-

Εξαιρούμενες συμβάσεις

Ι. Ειδικές εξαιρέσεις για συμβάσεις υπηρεσιών
1. Αγορά- μίσθωση ακινήτων
2. Υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού
3. Νομικές υπηρεσίες
4. Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες- δάνεια
5. Συμβάσεις εργασίας
6. Συμβάσεις πολιτικής άμυνας και πολιτικής προστασίας
7. Υπηρεσίες οπτικοακουστικών ή ραδιοφωνικών μέσων
8. Άλλα

II. Ειδικές εξαιρέσεις για τους τομείς της ενέργειας και του ύδατος
1. Ύδωρ
2. Ενέργεια

ΙΙΙ. Άλλες εξαιρούμενες συμβάσεις
1. Συμβάσεις που ανατίθενται με σκοπό τη μεταπώληση ή τη μίσθωση σε τρίτους
2. Συμβάσεις που ανατίθενται ή διοργανώνονται με σκοπούς άλλους από την άσκηση μιας από τις οριζόμενες στα άρθρα 228 – 234 δραστηριότητες ή για την άσκηση μιας τέτοιας δραστηριότητας σε τρίτη χώρα
3. Συμβάσεις που διοργανώνονται δυνάμει διεθνών κανόνων
4. Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώματος
5. Συμβάσεις μεταξύ αναθετουσών αρχών
Ι. Ειδικές εξαιρέσεις για συμβάσεις υπηρεσιών

1. Αγορά- μίσθωση ακινήτων
Το Βιβλίο ΙΙ δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την αγορά ή μίσθωση, με οποιουσδήποτε χρηματοδοτικούς όρους, γης, υφισταμένων κτισμάτων ή άλλων ακινήτων ή αφορούν δικαιώματα επ’ αυτών (άρθρο 240 περίπτ. α' του Ν. 4412/2016)2. Υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού

Το Βιβλίο ΙΙ δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού (άρθρο 240 περίπτ. β' του Ν. 4412/2016)


3. Νομικές υπηρεσίες

Το Βιβλίο ΙΙ δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες αφορούν οποιεσδήποτε από τις κατωτέρω νομικές υπηρεσίες:

αα) νομική εκπροσώπηση πελάτη από δικηγόρο κατά την έννοια του άρθρου 2 του π.δ. 258/1987 σε:

—διαιτησία ή συμβιβασμό που διεξάγεται σε κράτος - μέλος, τρίτη χώρα ή ενώπιον διεθνούς οργάνου διαιτησίας ή συμβιβασμού ή
—δικαστικές διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων, δικαιοδοτικών οργάνων ή Δημοσίων αρχών κράτους - μέλους ή τρίτης χώρας ή ενώπιον διεθνών δικαστηρίων, δικαιο δοτικών ή θεσμικών οργάνων

ββ) νομικές συμβουλές που παρέχονται για την προετοιμασία οιασδήποτε από τις διαδικασίες που αναφέρονται στο σημείο i του παρόντος σημείου ή αν υπάρχει απτή ένδειξη και σημαντική πιθανότητα το ζήτημα που αφορούν οι συμβουλές να αποτελέσει αντικείμενο τέτοιων διαδικασιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι συμβουλές παρέχονται από δικηγόρο, κατά την έννοια του άρθρου 2 του π.δ. 258/1987.

γγ) υπηρεσίες πιστοποίησης και εξακρίβωσης της γνησιότητας εγγράφων που πρέπει να παρέχονται από συμβολαιογράφους

δδ) νομικές υπηρεσίες που παρέχονται από διαχειριστές περιουσίας τρίτου ή διορισμένους επιτρόπους ή άλλες νομικές υπηρεσίες των οποίων οι πάροχοι διορίζονται από δικαστήριο ή δικαιοδοτικό όργανο στο οικείο κράτος - μέλος ή διορίζονται εκ του νόμου για την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων υπό την εποπτεία τέτοιων δικαστηρίων ή δικαιοδοτικών οργάνων

εε) λοιπές νομικές υπηρεσίες, οι οποίες στο σχετικό κράτος - μέλος συνδέονται, έστω και περιστασιακά, με την άσκηση δημόσιας εξουσίας (άρθρο 240 περίπτ. γ' του Ν. 4412/2016)4. Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες- δάνεια

Το Βιβλίο ΙΙ δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες αφορούν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σχετικές με την έκδοση, την πώληση, την αγορά ή τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά την έννοια του ν. 3606/2007 (Α' 195), καθώς και συναλλαγές που εκτελούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. (άρθρο 240 περίπτ. δ' του Ν. 4412/2016)

Το Βιβλίο ΙΙ δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες αφορούν δάνεια είτε συνδέονται είτε όχι με την έκδοση, την πώληση, την αγορά ή τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων. (άρθρο 240 περίπτ. ε' του Ν. 4412/2016)5. Συμβάσεις εργασίας 

Το Βιβλίο ΙΙ δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες αφορούν συμβάσεις εργασίας. (άρθρο 240 περίπτ. στ' του Ν. 4412/2016)6. Συμβάσεις πολιτικής άμυνας και πολιτικής προστασίας

Το Βιβλίο ΙΙ δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες αφορούν υπηρεσίες πολιτικής άμυνας, πολιτικής Προστασίας και πρόληψης κινδύνων που παρέχονται από μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή ενώσεις και εμπίπτουν στους ακόλουθους κωδικούς του CPV: 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 752220008, 98113100-9 και 85143000-3 πλην των υπηρεσιών ασθενοφόρων για τη μεταφορά ασθενών. (άρθρο 240 περίπτ. η' του Ν. 4412/2016)7. Υπηρεσίες οπτικοακουστικών ή ραδιοφωνικών μέσων 

Το Βιβλίο ΙΙ δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες αφορούν συμβάσεις που αφορούν τον χρόνο μετάδοσης ή την παροχή προγράμματος που ανατίθενται σε παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών ή ραδιοφωνικών μέσων.

Για τους σκοπούς της παρούσας περίπτωσης, ο όρος «πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων» έχει την ίδια έννοια με εκείνη των περιπτώσεων α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ. 109/2010.

Το «πρόγραμμα» έχει την ίδια έννοια με εκείνη της περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ. 109/2010, αλλά περιλαμβάνει επίσης ραδιοφωνικά προγράμματα και υλικό ραδιοφωνικών προγραμμάτων. Επίσης, για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, το «υλικό προγραμμάτων» έχει την ίδια έννοια με το «πρόγραμμα». (άρθρο 240 περίπτ. θ' του Ν. 4412/2016)8. Άλλα

Το Βιβλίο ΙΙ δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες αφορούν δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές ή μεταφορές με το μετρό. (άρθρο 240 περίπτ. ζ' του Ν. 4412/2016)II. Ειδικές εξαιρέσεις για τους τομείς της ενέργειας και του ύδατος

1. Ύδωρ

Το Βιβλίο ΙΙ δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις για την αγορά ύδατος, εφόσον ανατίθενται από αναθέτοντες φορείς οι οποίοι ασκούν μία ή και τις δύο δραστηριότητες που σχετίζονται με το πόσιμο ύδωρ και ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 230. (άρθρο 242 παρ. 1 του Ν. 4412/2016)

Οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών των Δ.Ε.Υ.Α. (άρθρα 223 και 224 του ν. 4412/2016), που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016 και οι οποίες ξεκίνησαν μετά τη θέση σε εφαρμογή του, διέπονται πλέον αποκλειστικά από τις διατάξεις του νόμου αυτού (άρθρο 376 παρ. 1 και 2 του ν. 4412/2016). Εντούτοις, καίτοι με την εισαγωγή του ν. 4412/2016 καταργήθηκαν ρητώς τόσο ο ν. 2286/1995, όσο και ο Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., με τα οποία ρυθμιζόταν η εξαιρούμενη από το πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ  και 2004/17/ΕΚ αγορά ύδατος από τις Δ.Ε.Υ.Α., ο εθνικός νομοθέτης δεν περιέλαβε καμία πρόβλεψη για τον τρόπο ανάθεσης των ανωτέρω συμβάσεων, οι οποίες ομοίως εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ (άρθρο 7 της Οδηγίας, καθώς και άρθρο 7 του ν. 4412/2016) και 2014/25/ΕΕ (άρθρα 10 και 23 της Οδηγίας, καθώς και άρθρα 230 και 242 του ν. 4412/2016).

Από την αιτιολογική έκθεση του ν. 4412/2016 προκύπτει ότι πρόθεση του νομοθέτη, με την κατάργηση των υπαρχόντων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ρυθμίζουν τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ήταν η απλοποίηση και ενοποίηση του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων και όχι η έμμεση απορρύθμισή του. Ενόψει των ανωτέρω, η απουσία ρύθμισης στο ν. 4412/2016 περί της διαδικασίας σύναψης σύμβασης αγοράς νερού από αναθέτοντες φορείς που ασκούν δραστηριότητα είτε παροχής ή λειτουργίας σταθερών δικτύων που έχουν ως στόχο να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον τομέα της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής πόσιμου ύδατος, είτε της τροφοδότησης των εν λόγω δικτύων με πόσιμο ύδωρ, όπως οι Δ.Ε.Υ.Α., συνιστά ακούσιο νομοθετικό κενό, το οποίο δικαιολογεί την κατ’ αναλογία κάλυψή του από το προσιδιάζον εν προκειμένω – ως εκ της δραστηριοποίησης του αναθέτοντος φορέα στο χώρο του ύδατος – σύστημα σύναψης δημοσίων συμβάσεων, που η εκτιμώμενή τους αξία είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ (άρθρα 326 έως 333 του ν. 4412/2016). Δεδομένου ότι η «Α.Ε.» είναι ο μοναδικός φορέας στην ευρύτερη περιοχή που δύναται να προμηθεύσει με νερό τη «Δ.Ε.Υ.Α.» στις απαιτούμενες ποσότητες και την κατάλληλη ποιότητα για ύδρευση, για την ανάθεση της επίμαχης σύμβασης συντρέχουν οι προϋποθέσεις προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης (άρθρο 269 περ. β΄ υποπερ. ββ΄ του ν. 4412/2016) και, ως εκ τούτου, δεν συντρέχει νόμιμος λόγος που να κωλύει την υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης. (Ελ.Συν.Κλιμ.ΣΤ Πράξη 10/2017)

Για τις συμβάσεις στις οποίες εφαρμόζεται το Βιβλίο ΙΙ στον τομέα του ύδατος δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) » ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ » ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ » Υπαγόμενες συμβάσεις- δραστηριότητες2. Ενέργεια
Το Βιβλίο ΙΙ δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις οι οποίες ανατίθενται από αναθέτοντες φορείς που δραστηριοποιούνται οι ίδιοι στον τομέα της ενέργειας μέσω της άσκησης μιας δραστηριότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 228, στην παράγραφο 1 του άρθρου 229 ή στο άρθρο 234 και αφορούν στην τροφοδότηση:
αα) με ενέργεια,
ββ) με καύσιμα που προορίζονται για την παραγωγή ενέργειας. (άρθρο 242 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)

Η διαδικασία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, που μεταφέρθηκαν στο εθνικό δίκαιο με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, δεδομένου ότι αφορά σε σύμβαση που συνομολογείται από αναθέτοντα φορέα (δημοτική επιχείρηση ειδικού σκοπού διεπόμενη, σύμφωνα με το καταστατικό της, από το ν. 1069/1980), ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας (άρθρo 228 παρ 1 του ν. 4412/2016) μέσω της εκμετάλλευσης και λειτουργίας των δικτύων τηλεθέρμανσης, καθώς και της διαχείρισης, αξιοποίησης και εμπορίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έχει ως αντικείμενο την τροφοδότηση του φορέα με καύσιμα που προορίζονται για την παραγωγή ενέργειας (άρθρ 7, 242 περ β του ν. 4412/2016) και την επίτευξη του σκοπού του (λειτουργίας του συστήματος τηλεθέρμανσης). Περαιτέρω, ο εθνικός νομοθέτης δεν περιέλαβε καμία πρόβλεψη για τον τρόπο ανάθεσης των ανωτέρω συμβάσεων, οι οποίες εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. Η απουσία ρύθμισης όμως στο ν. 4412/2016 για την ελεγχόμενη κατηγορία συμβάσεων συνιστά ακούσιο νομοθετικό κενό, το οποίο δικαιολογεί την κατ’ αναλογία κάλυψή του από το προσιδιάζον σύστημα σύναψης δημοσίων συμβάσεων, που η εκτιμώμενή τους αξία είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ (άρθρα 326 έως 333 του ν. 4412/2016). Δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου συμβάσεως. (Ελ.Συν.Κλιμ.ΣΤ Πράξη 44/2017)

Για τις συμβάσεις στις οποίες εφαρμόζεται το Βιβλίο ΙΙ στον τομέα της ενέργειας δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) » ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ » ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ » Υπαγόμενες συμβάσεις- δραστηριότητεςΙΙΙ. Άλλες εξαιρούμενες συμβάσεις

1. Συμβάσεις που ανατίθενται με σκοπό τη μεταπώληση ή τη μίσθωση σε τρίτους
Οι διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις που ανατίθενται με σκοπό τη μεταπώληση ή τη μίσθωση σε τρίτους, όταν ο αναθέτων φορέας δεν απολαύει κανενός ειδικού ή αποκλειστικού δικαιώματος πώλησης ή μίσθωσης του αντικειμένου αυτών των συμβάσεων και όταν άλλοι φορείς δικαιούνται να προβαίνουν ελεύθερα στην εν λόγω πώληση ή μίσθωση με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τον αναθέτοντα φορέα. (άρθρο 237 παρ. 1 του Ν. 4412/2016)

Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην Επιτροπή, εφόσον τους ζητηθεί όλες τις κατηγορίες προϊόντων ή δραστηριοτήτων που θεωρούν ότι εξαιρούνται δυνάμει της παραγράφου 1. (άρθρο 237 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)2. Συμβάσεις που ανατίθενται ή διοργανώνονται με σκοπούς άλλους από την άσκηση μιας από τις οριζόμενες στα άρθρα 228 – 234 δραστηριότητες ή για την άσκηση μιας τέτοιας δραστηριότητας σε τρίτη χώρα

Οι διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις που αναθέτουν και στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνουν οι αναθέτοντες φορείς με άλλους σκοπούς από την άσκηση των δραστηριοτήτων που ορίζονται στα άρθρα 228 έως 234 ή για την άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων σε τρίτη χώρα, υπό συνθήκες που δεν προϋποθέτουν την υλική εκμετάλλευση δικτύου ή γεωγραφικής περιοχής στο εσωτερικό της Ένωσης, ούτε εφαρμόζεται σε διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται για τέτοιου είδους σκοπούς. (άρθρο 238 παρ. 1 του Ν. 4412/2016)

Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην Επιτροπή, εφόσον τους ζητηθεί, οποιαδήποτε δραστηριότητα θεωρούν ότι εξαιρείται δυνάμει της παραγράφου 1. (άρθρο 238 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)3. Συμβάσεις που διοργανώνονται δυνάμει διεθνών κανόνων

Το Βιβλίο ΙΙ δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις και στους διαγωνισμούς μελετών που ο αναθέτων φορέας υποχρεούται να αναθέσει ή να διοργανώσει, σύμφωνα με διαδικασίες σύναψης συμβάσεων διαφορετικές από εκείνες του παρόντος και οι οποίες έχουν θεσπιστεί με έναν από τους ακολουθους τρόπους:
α) νομικό μέσο που δημιουργεί διεθνείς νομικές υποχρεώσεις, όπως διεθνή συμφωνία που συνάπτεται, σύμφωνα με τις Συνθήκες μεταξύ κράτους - μέλους και μιας ή περισσότερων τρίτων χωρών ή υποδιαιρέσεών τους και καλύπτει έργα, αγαθά ή υπηρεσίες που προορίζονται για την από κοινού εκτέλεση ή εκμετάλλευση ενός σχεδίου από τα συμβαλλόμενα μέρη της,
β) διεθνή οργανισμό.

Το Υπουργείο Εξωτερικών κοινοποιεί στην Επιτροπή και στην Αρχή όλα τα νομικά μέσα που προβλέπονται στην περίπτ. (α) του πρώτου εδαφίου. Οι αρμόδιοι φορείς και όργανα υποχρεούται να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία ζητείται από το Υπουργείο Εξωτερικών και είναι αναγκαία για την κοινοποίηση του προηγούμενου εδαφίου. (άρθρο 239 παρ. 1 του Ν. 4412/2016)

Το Βιβλίο ΙΙ δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις και τους διαγωνισμούς μελετών που αναθέτει ή διοργανώνει ο αναθέτων φορέας, σύμφωνα με τους κανόνες διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που θεσπίζονται από διεθνή οργανισμό ή διεθνές χρηματοδοτικό ίδρυμα, όταν οι σχετικές συμβάσεις ή οι σχετικοί διαγωνισμοί μελετών χρηματοδοτούνται πλήρως από τον εν λόγω οργανισμό ή ίδρυμα. Στην περίπτωση συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που συγχρηματοδοτούνται ως επί το πλείστον από διεθνή οργανισμό ή διεθνές χρηματοδοτικό ίδρυμα, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν επί των εφαρμοστέων διαδικασιών σύναψης. (άρθρο 239 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)

Το άρθρο 246 εφαρμόζεται στις συμβάσεις και τους διαγωνισμούς μελετών που αφορούν θέματα άμυνας ή ασφάλειας και ανατίθενται ή διοργανώνονται, σύμφωνα με διεθνείς κανόνες. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται επί των ανωτέρω συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών. (άρθρο 239 παρ. 3 του Ν. 4412/2016)4. Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώματος

Οι διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ δεν εφαρμόζονται σε συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται σε έναν φορέα ο οποίος είναι ο ίδιος αναθέτουσα αρχή ή σε μια ομάδα αναθετουσών αρχών βάσει αποκλειστικού δικαιώματος που τους παρέχεται δυνάμει διατάξεων νόμου ή δημοσιευμένων διοικητικών πράξεων, εφόσον οι διατάξεις αυτές συμβιβάζονται με τη ΣΛΕΕ. (άρθρο 241 του Ν. 4412/2016)5. Συμβάσεις μεταξύ αναθετουσών αρχών

Δείτε τη σχετική ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) » ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ » ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ » Συμβάσεις μεταξύ αναθετουσών αρχών

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions