|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ » ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ » Ξεχωριστές πιστώσεις ανά δημοτική ενότητα

Εκτύπωση
+
A
-

Ξεχωριστές πιστώσεις ανά δημοτική ενότητα

Ι. Νομοθετικό καθεστώς
1. Νομοθετική διάταξη
2. Δημοτικά έργα
3. Καθεστώς μετά το Ν.4412/2016

ΙΙ. Προϋποθέσεις
1. Εγγραφή ξεχωριστών πιστώσεων
2. Διαφορετικές δημοτικές ενότητες

ΙΙΙ. Διάφορα
1. Προηγούμενη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
2. Τμηματική ανάθεσηΙ. Νομοθετικό καθεστώς

1. Νομοθετική διάταξη
Όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύνανται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας ή του Δήμου και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές περιφερειακές ή δημοτικές ενότητες, αντιστοίχως. (παρ. 14 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012).

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με την ανωτέρω διάταξη της παραγράφου 14 επιτρέπεται η εγγραφή όμοιων ή ομοειδών πιστώσεων σε διαφορετικούς κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου εφόσον κάθε εγγραφή αναφέρεται σε διαφορετική δημοτική ενότητα. Η ρύθμιση αφορά κάθε είδος εγγραφής δηλαδή πιστώσεις για εκτέλεση έργων, προμηθειών, εργασιών ή μελετών και είναι αναγκαία διότι επιτρέπει την διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης από τις διευθύνσεις τεχνικών υπηρεσιών των δημοτικών ενοτήτων έτσι ώστε να επιτυγχάνονται ταχύτερες διαδικασίες, να αποφεύγονται οι μετακινήσεις προσωπικού για την διεκπεραίωση των διαδικασιών ανάθεσης και να καθίσταται ευχερέστερη η πρόσβαση των προμηθευτών και εργοληπτών κάθε περιοχής στους διαγωνισμούς που έχουν τοπική αναφορά έτσι ώστε να ενισχύεται η τοπική οικονομία, ιδίως στις σημερινές συνθήκες της οικονομικής κρίσης.

Οι προμήθειες - εφόσον αφορούν στην κάλυψη αναγκών για διαφορετικές δημοτικές ενότητες του Δήμου, οι απαιτούμενες για την πραγματοποίησή τους δαπάνες έχουν εγγραφεί σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά Κ.Α.Ε., στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του και η αξία καθεμίας από αυτές, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000,00 ευρώ, - νομίμως, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 14 του ν.4071/2012, ανατέθηκαν με προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 234/2014)2. Δημοτικά έργα
Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4071/2012 επιτρεπόταν η κατάτμηση μόνο των δημοτικών έργων και η σύνταξη των αντίστοιχων μελετών, με αναγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου κατατμημένων πιστώσεων για την εκτέλεση αυτών, ανά δημοτικό ή τοπικό διαμέρισμα (και όχι μόνο ανά δημοτική ενότητα). (παρ 1 του άρθρου 12 του ΠΔ 171/87, όπως ισχύει). Εξυπακούεται ότι η ειδικότερη αυτή διάταξη για τα τεχνικά έργα συνεχίζει να ισχύει (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 73/2013).3. Καθεστώς μετά το Ν.4412/2016
Η δυνατότητα εγγραφής ξεχωριστών πιστώσεων ανά δημοτική ενότητα προβλέφθηκε με την παρ.14  του άρθρου 6 του Ν.4071/2012.

Μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4412/2016 τέθηκε το ερώτημα εάν η ανωτέρω διάταξη παραμένει σε ισχύ, δηλαδή εάν μπορούν ουσιαστικά να διενεργούνται απευθείας αναθέσεις ανά δημοτική ενότητα, εφόσον φυσικά πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου. Η άποψη που εξέφρασε τηλεφωνικά η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών ήταν πως παραμένει σε ισχύ, δεδομένου ότι είναι ειδική διάταξη και δεν καταργείται ρητά από το νέο νόμο.

Ωστόσο, η ΕΑΑΔΗΣΥ φαίνεται να έχει διαφορετική άποψη. Συγκεκριμένα, μετά από ερώτημα που υποβλήθηκε από Δήμο, με το υπ’αριθ. πρωτ. 2792/10.05.2017 έγγραφό της, απαντά ως εξής: «Κατά την άποψή μας, το άρθρο 6, παρ. 14 του ν. 4071/2012, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016 εισάγει διάταξη δημοσιολογιστικού περιεχομένου, η οποία αφορά μόνο στο ζήτημα της εγγραφής στον προϋπολογισμό και της αυτοτελούς εκτέλεσης ομοίων ή ομοειδών δαπανών. Ο πυρήνας της διάταξης έγκειται στη χωριστή λογιστική απεικόνιση των σχετικών δαπανών, ώστε να καθίσταται ευχερέστερη η διαδικασία ενταλματοποίησης και αποπληρωμής τους - δεν εισάγει κανόνα σχετικό με τον υπολογισμό της αξίας των δημοσίων συμβάσεων, ούτε επιτρέπει τον σχεδίασμά της διεξαγωγής διαγωνιστικών διαδικασιών σε επίπεδο περιφερειακής ή δημοτικής ενότητας, ασχέτως της μέχρι σήμερα ακολουθούμενης πρακτικής. Εξάλλου, στην περίπτωση κατά την οποία ήθελε θεωρηθεί ότι η ανωτέρω διάταξη ρυθμίζει ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, τότε αυτή θα έπρεπε να θεωρείται ήδη καταργημένη, βάσει του άρθρου 377, παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπου και ορίζεται ρητώς ότι "καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει τα θέματα αυτά με άλλον τρόπο".

Συνεπώς, κατά την άποψη της ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία, όπως μας ενημέρωσε, ήταν η ίδια και πριν τη δημοσίευση του Ν.4412/2016, κατά το χρόνο δηλαδή που ίσχυε το άρθρο 6 παρ. 14 του ν. 4071/2012 παράλληλα με τον ΕΚΠΟΤΑ και το ΠΔ 28/1980, είναι ότι η συγκεκριμένη διάταξη δεν προβλέπει δικαίωμα ανάθεσης σύμβασης βάσει του ποσού που αφορά τη συγκεκριμένη δημοτική ενότητα, αλλά περιέχει απλώς δημοσιολογιστική διάταξη που αφορά τον τρόπο διάρθρωσης του προϋπολογισμού και την εκτέλεση (και όχι ανάθεση) της σύμβασης.

Βέβαια, το Ελεγκτικό Συνέδριο με τη μέχρι σήμερα νομολογία του, έχει δεχτεί ότι η διάταξη αυτή ρυθμίζει και το θέμα ανάθεσης της σύμβασης.

Από την άλλη πλευρά, η Μονάδα παρακολούθησης διαγωνισμών και συμβάσεων του ΚΔΕΟΔ  στο ίδιο ερώτημα απάντησε με το από 02.05.2017 έγγραφό της ότι: «Εφόσον δεν υπάρχει μεταγενέστερη διάταξη νόμου που να καταργεί την παράγραφο 14 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012, είτε ρητώς, είτε σιωπηρώς με τη διαφορετική ρύθμιση του ίδιου θέματος, η εν λόγω παράγραφος εξακολουθεί να ισχύει.», ενώ σύμφωνα με αναλυτική γνωμοδότησή της επί του θέματος: "παρά το γεγονός ότι ο έλληνας νομοθέτης δεν θέλησε να λάβει ρητή θέση επί του θέματος (βλ ήδη άρθρο 11 Ν.4468/2017), διαφαίνεται ότι οι δημοτικές ενότητες –με τη σημερινή διοικητική οργάνωση και λειτουργία τους- δεν πληρούν τα κριτήρια της σκέψης  20 του προοιμίου της οδηγίας 2014/24 και κατά συνέπεια δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως «χωριστές επιχειρησιακές μονάδες». Αντίθετη πρακτική των δήμων που εξακολούθησε να εφαρμόζεται και μετά την ισχύ του Ν.4412/2016 θα μπορούσε, ωστόσο, να κριθεί σύννομη, ως συγγνωστή νομική πλάνη, τη στιγμή μάλιστα που η επίμαχη διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 14 του Ν.4071/2012 δεν καταργήθηκε ρητά με το Ν.4412/2016."

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η ισχύς της ανωτέρω διάταξης μετά το Ν.4412/2016 είναι αμφίβολη. Συνεπώς, αναμένουμε την κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που θα ξεκαθαρίσει το θέμα οριστικά.

Οι εγγεγραμμένες πιστώσεις του Δήμου και των νομικών του προσώπων, για το οικονομικό έτος 2017, ανέρχονται στο ύψος των € 381.275,79 χωρίς Φ.Π.Α., εκ των οποίων ποσό € 130.576,15 έχει δεσμευτεί / αναλωθεί για τη διενέργεια Συνοπτικών Διαγωνισμών και Απευθείας Αναθέσεων για την προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο Δήμος θα έπρεπε να έχει προσφύγει σε διεθνή ανοικτό διαγωνισμό δεδομένου ότι οι εγγεγραμμένες πιστώσεις, για όλες τις Δημοτικές Ενότητες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, είναι υψηλότερες από το κατώτερο όριο των € 209.000 σύμφωνα με το οποίο οι Αναθέτουσες Αρχές θα πρέπει υποχρεωτικά να προσφύγουν σε διαδικασία διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού και όχι σε διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού. Εφόσον, οι εγγεγραμμένες πιστώσεις του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, για το οικονομικό έτος 2017, ανέρχονται στο ύψος των € 381.275,79 χωρίς Φ.Π.Α., αυτό συνεπάγεται, είτε τη διενέργεια ενός διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για το σύνολο των πιστώσεων, είτε τη διενέργεια περισσοτέρων διεθνών ανοικτών διαγωνισμών στην περίπτωση που ο Δήμος επέλεγε να προσφύγει στην προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών ανά Δημοτική Ενότητα / Νομικό Πρόσωπο βάσει του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012. Το γεγονός ότι στα έγγραφα που προσκόμισε η Αναθέτουσα Αρχή επικαλείται το άρθρο 6 του Ν. 4071/2012 βάσει του οποίου, όμοιες και ομοειδείς δαπάνες δύναται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις κατά ειδικό Φορέα και ΚΑΕ στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου και να εκτελεστούν αυτοτελώς εφόσον αφορούν σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες αντιστοίχως, δεν συνεπάγεται την παράκαμψη ή καταστρατήγηση του Ενωσιακού Δικαίου των Δημοσίων Συμβάσεων. Εξάλλου ανάλογου περιεχομένου είναι και το αριθμ. 3948/24-9-2014 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., το οποίο απεστάλη στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η παράλειψη ή η πλημμελής τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας συνιστά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας του διαγωνισμού, η οποία πλήττει τις αρχές του ανταγωνισμού, της πρόσβασης στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και της διαφάνειας και καθιστά μη νόμιμη τη διαγωνιστική διαδικασία, με επακόλουθο τη μη νόμιμη προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης. (ΕΑΑΔΗΣΥ Απόφαση 38/2017)

Η ανωτέρω απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ επί διαδικασίας παροχής σύμφωνης γνώμης για την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης ακολουθεί ουσιαστικά τα όσα έχει ήδη διατυπώσει στο ανωτέρω υπ’ αριθ. 2792/10.05.2017 έγγραφό της.ΙΙ. Προϋποθέσεις

1. Εγγραφή ξεχωριστών πιστώσεων
Οι εντελλόμενες δαπάνες  αφορούν μεν προμήθειες, οι οποίες δύνανται κατ’ αρχήν να κατατμηθούν ανά δημοτική ενότητα, πλην, όμως, για την κατάτμηση αυτών δεν τηρήθηκε η προϋπόθεση της αναγραφής ξεχωριστών, ανά δημοτική ενότητα, πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό έτους 2013 του Δήμου κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 6 παρ. 14 του ν. 4071/2012. Ο ισχυρισμός του Δήμου ότι δεν ανεγράφησαν στον οικείο προϋπολογισμό ξεχωριστές πιστώσεις ανά Δημοτική Ενότητα προς αποφυγή συνεχών αναμορφώσεων αυτού, δεν γίνεται δεκτός. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 119/2014, 195/2014)

Για παράδειγμα σε δήμο, που συστάθηκε με τη συνένωση τριών ΟΤΑ, για την προμήθεια καυσίμων, απαιτούνται για ολόκληρο τον Καλλικρατικό δήμο 90.000 ευρώ. Μέχρι σήμερα η ανωτέρω υπηρεσία απαιτούσε έναν ενιαίο ανοικτό διαγωνισμό για ολόκληρη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου. Μετά τη νομοθετική ρύθμιση της παρ 14 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012, μπορεί η ανωτέρω δαπάνη να επιμεριστεί στον προϋπολογισμό του δήμου με εγγραφή των πιστώσεων σε διαφορετικούς κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού ανάλογα με τις ανάγκες των τριών δημοτικών ενοτήτων, υποθετικά ως εξής: στη δημοτική ενότητα Α ποσό 40.000 ευρώ στη δημοτική ενότητα Β 15.000 ευρώ και στη δημοτική ενότητα Γ 35.000 ευρώ. Οι διαδικασίες ανάθεσης για τα ποσά αυτά ακολουθούν αυτοτελώς τα ποσά που έχουν εγγραφεί σε κάθε δημοτική ενότητα, δηλαδή επιτρέπεται η κατάτμηση ανά δημοτική ενότητα για εκτέλεση έργων, προμηθειών, εργασιών ή μελετών. Συνεπώς στο παράδειγμά μας στις ενότητες Α και Γ μπορεί να ακολουθηθεί η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για κάθε μία ενότητα (δηλαδή δύο πρόχειροι διαγωνισμοί) και στην ενότητα Β να γίνει απ' ευθείας ανάθεση.2. Διαφορετικές δημοτικές ενότητες
Σημειώνουμε ότι με την παρ 1 του άρθρου 2 του ν. 3852/10 η εδαφική περιφέρεια του κάθε δήμου που συνιστάται με το νόμο 3852/2010 αποτελείται από τις εδαφικές περιφέρειες των συνενούμενων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Οι εδαφικές αυτές περιφέρειες αποτελούν τις δημοτικές ενότητες του νέου δήμου και φέρουν το όνομα του πρώην δήμου ή της κοινότητας.

ΔΕΥΑ. Δεδομένου ότι η εκπόνηση των ανωτέρω μελετών γίνεται εντός της ίδιας δημοτικής ενότητας δεν δύναται να τύχουν εφαρμογής ούτε οι προεκτεθείσες διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του ν. 4071/2012 (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 210/2014)

Προμήθεια υλικών οδοποιϊας Δημοτικής Ενότητας Α. Ο λόγος διαφωνίας ότι τα υλικά της προμήθειας παραδόθηκαν σε διαφορετικές δημοτικές ενότητες και όχι στη Δημοτική Ενότητα Α, στον κωδικό αριθμό της οποίας είχε γραφεί η σχετική πίστωση για τη διενέργεια της προμήθειας, με αποτέλεσμα να έχει παραβιασθεί η αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων, είναι απορριπτέος ως ουσία αβάσιμος, διότι τόσο στην τεχνική έκθεση της προμήθειας, όσο και στη σύμβαση προβλέπεται ότι η παράδοση των υπό προμήθεια υλικών θα γίνεται εντός των ορίων του Δήμου, ενώ σύμφωνα και με το πρωτόκολλο παραλαβής υλικών, παραλήφθηκε το ασφαλτομίγμα  που αφορούσαν τα ανωτέρω τιμολόγια σε εκτέλεση της επίμαχης σύμβασης προμήθειας για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Α.  (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 93/2015)


ΙΙΙ. Διάφορα

1. Προηγούμενη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Δεν απαιτείται σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να είναι νόμιμος ο επιμερισμός ομοειδών εργασιών και η αυτοτελής εκτέλεσή τους ανά δημοτική ενότητα, καθόσον η προϋπόθεση αυτή δεν τίθεται από τη διάταξη της παρ.14 του άρθρου 6 του ν.4071/2012. (
Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 244/2012)


2. Τμηματική ανάθεση
Για την απευθείας ανάθεση εργασιών-υπηρεσιών ανά δημοτική ενότητα, δεν τίθεται από τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 14 του ν.4071/2012 η επιπρόσθετη προϋπόθεση της τμηματικής (ανά δημοτική ενότητα) ανάθεσης αυτών. Είναι, δηλαδή, νόμιμη η συνολική απευθείας ανάθεση για περισσότερες από μία δημοτικές ενότητες. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 198/2012, 195/2012)

Π.χ. Δήμος επιθυμεί να αναθέσει εργασίες καθαριότητας αξίας 15.000 ευρώ για τη δημοτική ενότητα Α, 18.000 ευρώ για τη δημοτική ενότητα Β και 19.000 ευρώ για τη δημοτική ενότητα Γ, για τις οποίες έχουν εγγραφεί ξεχωριστές πιστώσεις στον οικείο προϋπολογισμό. Σύμφωνα με την ανωτέρω Πράξη, ο Δήμαρχος μπορεί με μια απόφασή του να αναθέσει απευθείας την εργασία καθαριότητας και για τις τρεις δημοτικές ενότητες, χωρίς να είναι απαραίτητο να υπάρχουν τρεις διαφορετικές αποφάσεις απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου.

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions