|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ » ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣΝΕΤ » Αποφαινόμενα όργανα Δημοτικών Επιχειρήσεων

Εκτύπωση
+
A
-
Αποφαινόμενα όργανα Δημοτικών Επιχειρήσεων
 
Ι. Κοινωφελείς επιχειρήσεις
Α. Διοικητικό Συμβούλιο
Β. Πρόεδρος/Διευθυντής ή άλλα όργανα της επιχείρησης
ΙΙ. Δ.Ε.Υ.Α.
Α. Διοικητικό Συμβούλιο
Β. Γενικός Διευθυντής
Γ. Πρόεδρος

 

Ι. Κοινωφελείς επιχειρήσεις


 
Α. Διοικητικό Συμβούλιο
Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης καθορίζονται στο άρθρο 6 της απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β')
 
Στην παρ.1 του ανωτέρω άρθρου και ειδικότερα στην περίπτ. δ της παρ.1 ορίζονται τα εξής:
«Το διοικητικό συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις που αφορούν την επιχείρηση και ιδιαίτερα:….
….δ) αποφασίζει για τον τρόπο ανάθεσης των μελετών, εκτέλεσης των έργων και διενέργειας των προμηθειών υλικών και υπηρεσιών,
αναθέτει τη σύνταξη των μελετών και την εκτέλεση των έργων και
εγκρίνει τις μελέτες και τις προμήθειες, στα πλαίσια της ισχύουσας για τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής νομοθεσίας στο πλαίσιο του κανονισμού της παρ.2 του άρθρου 257 ΔΚΚ.»
 
Στην παρ.2 του άρθρου 257 του ΔΚΚ ορίζονται τα εξής:
«Η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης των έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών των  κοινωφελών επιχειρήσεων, καθώς και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου διενεργείται σύμφωνα  με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύουν για τους Ο.Τ.Α..»
 
Το δεύτερο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 257 του ΔΚΚ, το οποίο προέβλεπε τη σύνταξη κανονισμών από το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο των ανωτέρω κανόνων, έχει καταργηθεί από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/16.
Συνεπώς, έπειτα από την έκδοση του Ν.4412/16 δεν προβλέπεται η σύνταξη κανονισμού για προμήθειες, υπηρεσίες, έργα και μελέτες από το Δ.Σ. και όσοι κανονισμοί έχουν ψηφιστεί, ουσιαστικά, καταργούνται.

 
Β. Πρόεδρος/Διευθυντής ή άλλα όργανα της επιχείρησης
Στην παρ.3 του άρθρου 6 της απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β') ορίζεται ότι:
«Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της επιχείρησης μπορεί το διοικητικό συμβούλιο να αναθέτει με απόφασή του την άσκηση του συνόλου ή μέρους των αρμοδιοτήτων του, εκτός των περιπτώσεων β΄, γ΄, ε΄, και ζ΄ της παρ.1, αυτού του άρθρου στον πρόεδρο και σε άλλα όργανα της επιχείρησης, στο διευθυντή και τους υπεύθυνους των λειτουργικών μονάδων της επιχείρησης».
 
Συνεπώς, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως ορίζονται στην περίπτ. δ της παρ.1 του άρθρου 6 της απόφασης που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις, όπως παρατίθενται ανωτέρω, μπορούν να ανατεθούν με απόφασή του στον Πρόεδρο ή άλλα όργανα της επιχείρησης ή στο Διευθυντή ή σε υπευθύνους των λειτουργικών μονάδων της επιχείρησης.
 
Κατεβάστε Υπόδειγμα απόφασης Δ.Σ. για την ανάθεση των αρμοδιοτήτων του, αναφορικά με τις δημόσιες συμβάσεις, στον Πρόεδρο.
 
 ΙΙ. Δ.Ε.Υ.Α.
 
Α. Διοικητικό Συμβούλιο
Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α. καθορίζονται στο άρθρο 5 του Ν.1069/80, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.4483/17.
 
Στην παρ.2 του ανωτέρω άρθρου και ειδικότερα στην περίπτ.στ της παρ.2 ορίζονται τα εξής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο:……

…… στ) αποφασίζει για την εκπόνηση μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για τις προδιαγραφές και τον τρόπο εκτέλεσης των έργων και εγκρίνει τις απαραίτητες δαπάνες.
Στην περίπτωση μη ύπαρξης τεχνικής υπηρεσίας στην επιχείρηση ή το Δήμο, μπορεί να αιτείται τη σύνταξη μελετών ή την εποπτεία σύνταξης αυτών ή την επίβλεψη εκτέλεσης των έργων από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας, μέσα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους.

Επιπλέον, στην παρ.1 του άρθρου 22 του Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του Ν.4483/17 ορίζεται ότι για τον τρόπο εκτέλεσης των έργων και διενέργειας των προμηθειών, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης.

Όσον αφορά τη δυνατότητα ανάθεσης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων σε άλλο όργανο, στην παρ.3 του άρθρου 5 του Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.4483/17 ορίζεται ότι εξαιρουμένων των περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται έλεγχος των αποφάσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 20, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, η οποία εγκρίνεται από το οικείο ή τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια και δημοσιεύεται, από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάσει μέρος των λοιπών αρμοδιοτήτων του, σε συνιστωμένες από αυτό επιτροπές, αποτελούμενες από τρία τουλάχιστον τακτικά μέλη του, αναπληρούμενα όπως και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 
Όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν.1069/80, μεταξύ των αποφάσεων για τις οποίες απαιτείται έλεγχος από το Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης και οι οποίες εξαιρούνται κατά τα ανωτέρω από τη δυνατότητά ανάθεσής τους ως αρμοδιότητα σε άλλο όργανο, είναι και οι αποφάσεις του Δ.Σ. που αφορούν τις μελέτες, τα έργα και τις προμήθειες.
 
Συνεπώς, οι αρμοδιότητες περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων δεν δύνανται να μεταβιβαστούν από το Δ.Σ. καθώς στις αποφάσεις αυτές διενεργείται έλεγχος από το Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
 
Β. Γενικός Διευθυντής
Οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή Δ.Ε.Υ.Α. καθορίζονται στο άρθρο 6 του Ν. 1069/80, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν.4483/17.
 
Ειδικότερα, ο Γενικός Διευθυντής όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 
-Εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αναθέσεις μελετών, εκτέλεσης έργων και προμηθειών κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. (παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν.4483/17)
-Είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.1069/80. (παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 1069/80 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν.4483/17)
- Αποφασίζει για εκτελέσεις προμηθειών και αναλήψεις υποχρεώσεων, εφόσον η ολική δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000.) ευρώ, επιτρεπόμενης της αυξομείωσης του χρηματικού αυτού ορίου με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης (παρ. 5 περίπτ.α’ του άρθρου 6 του Ν. 1069/80) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 2307/1995 και αντικαταστάθηκε εκ νέου από το άρθρο 4 του Ν.4483/17)
 
Γ. Πρόεδρος
Οι αρμοδιότητες του Προέδρου Δ.Ε.Υ.Α. (ή Αντιπροέδρου όταν αυτός κωλύεται) καθορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.4483/17 και είναι οι εξής:
α) εκπροσωπεί την επιχείρηση ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε αρχής και δίδει τους επιβαλλόμενους όρκους,
β) μπορεί, μόνο σε περίπτωση προφανούς κινδύνου από την αναβολή, και χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εγείρει και αντικρούει αγωγές, να ασκεί ένδικα μέσα, να διορίζει πληρεξουσίους και να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη για την προστασία των συμφερόντων της επιχείρησης, των πράξεων αυτών υποβαλλομένων αμέσως στο Συμβούλιο για έγκριση και
γ) υπογράφει τα συμβόλαια της επιχείρησης.

Δεν περιλαμβάνεται στις ανωτέρω αρμοδιότητες η λήψη απόφασης επί ζητημάτων ανάθεσης, εκτέλεσης κ.λπ. δημοσίων συμβάσεων.
 
Επιπλέον, δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.1069/80 η δυνατότητα ανάθεσης στον Πρόεδρο από το Δ.Σ. των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., όπως προβλέπεται αντίστοιχα στην περίπτωση των κοινωφελών επιχειρήσεων.

Απόφαση Προέδρου θα μπορούσε να είναι νόμιμη σε περίπτωση που γινόταν  δεκτό ότι μπορούν να έχουν αναλογική εφαρμογή οι διατάξεις που προβλέπονται στο Δημοτικό Κώδικα για το Δήμαρχο και συγκεκριμένα για τις απ' ευθείας αναθέσεις. Όμως, δεν έχουμε υπόψη μας κάποια πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή κάποια εγκύκλιο που να αναφέρεται στο συγκεκριμένο θέμα.
 

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions