|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ » ΕΝΑΡΞΗ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ » Καθορισμός προθεσμιών

Εκτύπωση
+
A
-

Καθορισμός προθεσμιών

Ι. Συμβάσεις άνω των ορίων
1. Κριτήρια καθορισμού προθεσμιών
2. Επιτόπια επίσκεψη/εξέταση
3. Παράταση προθεσμίας

ΙΙ. Συμβάσεις κάτω των ορίων
Ι. Συμβάσεις άνω των ορίων

1. Κριτήρια καθορισμού προθεσμιών

Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, οι αναθέτοντες φορείς λαμβάνουν ιδίως υπόψη
- την πολυπλοκότητα της σύμβασης και
- τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών,
υπό την επιφύλαξη των ελάχιστων προθεσμιών που καθορίζονται στα άρθρα 264 έως 268 και 331. (άρθρο 289 παρ. 1 Ν. 4412/16)


2. Επιτόπια επίσκεψη/εξέταση

Εάν οι προσφορές μπορούν να συνταχθούν μόνον έπειτα από επιτόπια επίσκεψη ή από επιτόπια εξέταση εγγράφων προσαρτημένων στα έγγραφα της σύμβασης, οι προθεσμίες παραλαβής των προσφορών, οι οποίες είναι υποχρεωτικά μεγαλύτερες από τις ελάχιστες προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 264 έως 268 και 331 καθορίζονται κατά τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών. (άρθρο 289 παρ. 2 Ν. 4412/16)


3. Παράταση προθεσμίας

Οι αναθέτοντες φορείς παρατείνουν την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσμένης διαδικασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 264, η προθεσμία ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται η εκ μέρους των αναθετόντων φορέων παράταση των προθεσμιών. (άρθρο 289 παρ. 3 Ν. 4412/16)ΙΙ. Συμβάσεις κάτω των ορίων

Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών ο αναθέτων φορέας λαμβάνει υπ' όψιν ιδίως:
- τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της σύμβασης και
- το χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών,
με την επιφύλαξη των ελάχιστων προθεσμιών που καθορίζονται στο άρθρο 331. (άρθρο 331 παρ. 2 Ν. 4412/16)

Οι προθεσμίες για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών πρέπει να καθορίζονται κατά τρόπο, ώστε να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών. (άρθρο 331 παρ. 3 Ν. 4412/16)

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions