|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ » ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ » Κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες

Εκτύπωση
+
A
-

Ι. Έννοια

ΙΙ. Εφαρμοζόμενες διατάξεις
1. Άνω των ορίων
2. Κάτω των ορίων
3. Γενικές αρχές
4. Αρχές της ανάθεσης συμβάσεων

ΙΙΙ. Δημοσιεύσεις για τις άνω των ορίων

ΙV. Αποκλειστικές συμβάσεις για ορισμένες υπηρεσίες
1. Υπαγόμενες υπηρεσίες
2. Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ΚοινΣΕΠ
3. Διάφορα


Ι. Έννοια

Οι κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες αναφέρονται στο Παράρτημα XVII του Προσαρτήματος Β'. (άρθρο 318 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ.59 του άρθρου 22 του Ν.4441/16)

Οι κατηγορίες υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο εν λόγω Παράρτημα είναι οι εξής:

α. Υγεία, κοινωνικές και συναφείς υπηρεσίες

β. Διοικητικές κοινωνικές, εκπαιδευτικές, υγειονομικές και πολιτιστικές υπηρεσίες

γ. Υπηρεσίες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης

δ. Υπηρεσίες παροχής επιδομάτων

ε. Λοιπές κοινοτικές, κοινωνικές και ατομικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που παρέχουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι πολιτικές οργανώσεις, οι οργανώσεις νέων και οι λοιπές υπηρεσίες συλλογικών οργανώσεων

στ. Θρησκευτικές υπηρεσίες

ζ. Υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων

η. Νομικές υπηρεσίες (εφόσον δεν εξαιρούνται)

θ. Λοιπές διοικητικές και κρατικές υπηρεσίες

ι. Παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο

ια. Υπηρεσίες φυλακών, δημόσιας ασφάλειας και διάσωσης, στο βαθμό που δεν αποκλείονται, βάσει της περιπτ. η) του άρθρου 240

ιβ. Υπηρεσίες ερευνών και ασφαλείας

ιγ. Διεθνείς υπηρεσίες

ιδ. Ταχυδρομικές υπηρεσίες

ιε. Διάφορες υπηρεσίες

Κάτω από κάθε κατηγορία αναφέρονται τα CPV των ειδικότερων υπηρεσιών που εντάσσονται σε αυτήν.

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικό πίνακα της ΔήμοςΝΕΤ με αντιστοίχιση κάθε CPV.ΙΙ. Εφαρμοζόμενες διατάξεις

1. Άνω των ορίων
Οι συμβάσεις για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, που αναφέρονται στο Παράρτημα XVII του Προσαρτήματος Β', ανατίθενται, σύμφωνα με την παρ. 3, τα άρθρα 319 έως 321, καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις που καθορίζουν τους εφαρμοστέους διαδικαστικούς κανόνες και προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 318 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ.59 του άρθρου 22 του Ν.4441/16)

Ειδικότερα στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι οι εν λόγω συµβάσεις υπηρεσιών άνω των ορίων εφαρµογής της οδηγίας, ανατίθενται σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις του τμήµατος για τις κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες ήτοι την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, τα άρθρα 319, 320 και 321, καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις που προβλέπονται στα έγγραφα της σύµβασης. (Αιτιολογική έκθεση του Ν. 4412/2016, σελ. 64)2. Κάτω των ορίων
Οι συμβάσεις κάτω των ορίων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα XVII του Προσαρτήματος Β', ανατίθενται, σύμφωνα με την παρ. 3, τα άρθρα 295, 320, 321 και 332, καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις που καθορίζουν τους εφαρμοστέους διαδικαστικούς κανόνες και προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 318 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)3. Γενικές αρχές
Σε κάθε περίπτωση οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να τηρούν τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων και οι διαδικαστικοί κανόνες των παραγράφων 1 και 2 πρέπει να επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν υπ’ όψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχετικών υπηρεσιών. (άρθρο 318 παρ. 3 του Ν. 4412/2016)
4. Αρχές της ανάθεσης συμβάσεων
Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να λαμβάνουν υπ’ όψιν την ανάγκη διασφάλισης:
- της ποιότητας,
- της συνέχειας,
- της προσβασιμότητας,
- του οικονομικά προσιτού χαρακτήρα,
- της διαθεσιμότητας και της πληρότητας των υπηρεσιών,
- τις ειδικές ανάγκες των διαφορετικών κατηγοριών χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτουσών και των ευάλωτων ομάδων,
- τη συμμετοχή και την ενδυνάμωση των χρηστών και
- την καινοτομία. (άρθρο 320 παρ. 1 του Ν. 4412/2016)

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να προβλέπουν ότι η επιλογή του παρόχου υπηρεσιών γίνεται βάσει της προσφοράς που παρουσιάζει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, λαμβανομένων υπ’ όψιν των κριτηριων ποιότητας και βιωσιμότητας για τις κοινωνικές υπηρεσίες. (άρθρο 320 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)ΙΙΙ. Δημοσιεύσεις για τις άνω των ορίων
Οι αναθέτοντες φορείς που προτίθενται να αναθέσουν σύμβαση για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 318 γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

α) μέσω προκήρυξης σύμβασης ή

β) μέσω περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης, η οποία παραμένει δημοσιευμένη σε συνεχή βάση. Η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη αναφέρεται συγκεκριμένα στα είδη υπηρεσιών που θα αποτελέσουν το αντικείμενο της προς ανάθεση σύμβασης. Αναφέρει ότι οι συμβάσεις θα ανατεθούν χωρίς περαιτέρω δημοσίευση και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να εκδηλώσουν γραπτώς το ενδιαφέρον τους ή

γ) μέσω γνωστοποίησης για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής, η οποία θα παραμένει δημοσιευμένη σε συνεχή βάση.

Τα πρώτο εδάφιο, ωστόσο, δεν εφαρμόζεται αν θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιηθεί διαδικασία με διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το άρθρο 269, χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών. (άρθρο 319 παρ. 1 του Ν. 4412/2016)

Οι αναθέτοντες φορείς που έχουν αναθέσει σύμβαση για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 318, γνωστοποιούν τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης, μέσω γνωστοποίησης συναφθείσας σύμβασης. Μπορούν, ωστόσο, να συγκεντρώνουν τις γνωστοποιήσεις αυτές σε τριμηνιαία βάση. Στην περίπτωση αυτή, αποστέλλουν τις γνωστοποιήσεις που συγκεντρώνουν το αργότερο τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη εκά στου τριμήνου. (άρθρο 319 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)

Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα XVIII του Προσαρτήματος Β' και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 295. (άρθρο 319 παρ. 3 του Ν. 4412/2016)ΙV. Αποκλειστικές συμβάσεις για ορισμένες υπηρεσίες

1. Υπαγόμενες υπηρεσίες
Οι αναθέτοντες φορείς που είναι αναθέτουσες αρχές δύνανται να παραχωρούν το δικαίωμα των οργανισμών να συμμετέχουν σε διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων αποκλειστικά και μόνο στις αναφερόμενες στο άρθρο 318 υγειονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές υπηρεσίες που καλύπτονται από τους κωδικούς CPV:
75121000-0, Διοικητικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες
75122000-7, Διοικητικές υγειονομικές υπηρεσίες
75123000-4, Υπηρεσίες διαχείρισης κατοικιών
79622000-0, Υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού οικιακών βοηθών
79624000-4, Υπηρεσίες διάθεσης νοσηλευτικού προσωπικού
79625000-1, Υπηρεσίες διάθεσης ιατρικού προσωπικού
80110000-8, Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης
80300000-7, Υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
80420000-4, Υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης
80430000-7, Υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων σε πανεπιστημιακό επίπεδο
80511000-9, Υπηρεσίες επιμόρφωσης προσωπικού
80520000-5, Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης
80590000-6, Υπηρεσίες διδασκαλίας
από 85000000-9 έως 85323000-9, Υπηρεσίες υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες και συναφείς προς αυτές υπηρεσίες
92500000-6, Υπηρεσίες βιβλιοθηκών, αρχείων, μουσείων και άλλες πολιτιστικές υπηρεσίες
92600000-7, Αθλητικές υπηρεσίες
98133000-4, Παροχή υπηρεσιών από κοινωνικές συλλογικές οργανώσεις
98133110-8  Παροχή υπηρεσιών από οργανώσεις νέων

σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις:
- που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του άρθρου 14 παράγραφος 1 του ν. 4019/2011 (Α' 216),
- που έχουν ως κύριο σκοπό, δυνάμει του καταστατικού τους, την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων, εφόσον περισσότεροι από τουλάχιστον 30% των εργαζομένων της επιχείρησης, είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι. (άρθρο 321 παρ. 1 του Ν. 4412/2016)2. Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ΚοινΣΕΠ
Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις της παραγράφου 1 (βλ ανωτέρω προϋποθέσεις) πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) να έχουν σκοπό την επιδίωξη αποστολής δημόσιας υπηρεσίας από τις αναφερόμενες στην παρ. 1,

β) τα κέρδη να επενδύονται εκ νέου ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της ιδιοκτησίας των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων της παρ. 1. Στην περίπτωση διανομής ή αναδιανομής κερδών, αυτή θα πρέπει να γίνεται υπό όρους συμμετοχικότητας,

γ) οι δομές διοίκησης ή ιδιοκτησίας της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης της παραγράφου που εκτελεί τη σύμβαση, βασίζονται στην ιδιοκτησία των υπαλλήλων ή σε αρχές συμμετοχικότητας ή απαιτούν την ενεργή συμμετοχή υπαλλήλων, των χρηστών ή των ενδιαφερομένων, και

δ) να μην έχει ανατεθεί στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση της παραγράφου 1 από το συγκεκριμένο αναθέτοντα φορέα σύμβαση για τις εν λόγω υπηρεσίες, σύμφωνα κατά την τελευταία τριετία. (άρθρο 321 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)3. Διάφορα

Η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. (άρθρο 321 παρ. 3 του Ν. 4412/2016)

Η επιλογή των αναδόχων μεταξύ των επιχειρήσεων της παραγράφου 1 πραγματοποιείται δυνάμει σχετικής προκήρυξης διαγωνισμού που απευθύνεται στο σύνολο αυτών. Η προκήρυξη του διαγωνισμού ή η πρόσκληση θα πρέπει να μνημονεύει το παρόν άρθρο. (άρθρο 321 παρ. 4 του Ν. 4412/2016)

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατόπιν πρότασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών καθορίζονται:

α) το κατώτατο ποσοστό των κατ’ αποκλειστικότητα ανατιθέμενων συμβάσεων και ο τρόπος υπολογισμού του,

β) τα είδη των κατ’ αποκλειστικότητα ανατιθέμενων συμβάσεων εκ των αναφερομένων στην παρ. 1,

γ) οι ειδικότεροι όροι ανάθεσης των συμβάσεων του παρόντος άρθρου, ιδίως σε περιπτώσεις ύπαρξης περισσοτέρων προσφορών από οργανισμούς της παρ. 2 και

δ) κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. (άρθρο 321 παρ. 5 του Ν. 4412/2016)

Μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου στην παράγραφο 5 προεδρικού διατάγματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 ως 4. (άρθρο 321 παρ. 6 του Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την περίπτ.60 του άρθρου 22 του Ν.4441/16)

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions