|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ » Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Εκτύπωση
+
A
-
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ι. Εισαγωγικά
1. ΤΕΥΔ
2. Έναρξη ισχύος ΤΕΥΔ
3. Σκοπός ΤΕΥΔ
4. Κυρώσεις οικονομικών φορέων

ΙΙ. Υποχρεωτική ή μη χρήση ΤΕΥΔ
1. Υποχρεωτική χρήση ΤΕΥΔ
2. Απαλλαγή από ΤΕΥΔ
3. Σχετικός πίνακας

ΙΙΙ. Περιεχόμενο ΤΕΥΔ
1. Προσαρμογή ανά διαδικασία
2. Περιλαμβανόμενες ενότητες
3. Υπογραφή ΤΕΥΔ

IV. Αριθμός ΤΕΥΔ που υποβάλλονται
1. Συμβάσεις σε τμήματα
2. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων
3. Κοινοπραξία
4. Υπεργολάβοι
5. Νομικά πρόσωπα

V. Αναζήτηση δικαιολογητικών
1. Υποβολή δικαιολογητικών
2. Βάση δεδομένων
3. Δημόσια αρχή
Ι. Εισαγωγικά

1. ΤΕΥΔ
Για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, η Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 53, μπορεί να εκδίδει αντίστοιχο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, όπου απαιτείται, κατά τις διατάξεις του παρόντος. (άρθρο 79 παρ.4 Ν.4412/2016)

Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). (22.11.2016 ανακοίνωση ΕΑΑΔΗΣΥ) (Υπ. Υποδομών & Μεταφορών εγκ.19/ΔΝΣβ΄/58251/Φ.ΕΓΚ./18.11.2016)

Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ www.eaadhsy.gr. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς προσαρμόζουν το ΤΕΥΔ  σύμφωνα  με  τους όρους της εκάστοτε προκήρυξης διαγωνισμού, των εγγράφων της σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια, το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί έγγραφο της σύμβασης και αναπόσπαστο τμήμα αυτής, διατίθεται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα προς τους οικονομικούς φορείς οι οποίοι συμπληρώνουν και διαβιβάζουν το ΤΕΥΔ στην αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέα σε ηλεκτρονική ή/και κατά περίπτωση σε έντυπη μορφή. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 15)

Στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών άνω των 60.000€, για τις οποίες η χρήση του ΕΣΗΔΗΣ είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το άρθρο 36, oι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το ΤΕΥΔ σε ηλεκτρονική μορφή κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην ΥΑ Π1/2390/2013 (Β/2677). Ωστόσο, για διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών καθώς και για διαγωνισμούς μελετών, η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων και του ΕΣΗΔΗΣ και η συνακόλουθη υποχρέωση υποβολής του ΤΕΥΔ σε ηλεκτρονική μορφή άρχεται στις 18.04.2017 [πλέον 25.07.2017 για τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ή  20.10.2017 για το σύνολο διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, παρ. 2 του άρθρου 379 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε από την υποπερίπτ. β' της περίπτ. 67 του άρθρου 22 του Ν. 4441/16, την παρ. 15 του άρθρου 47 του Ν. 4472/17 και το άρθρο 37 του N. 4482/17], σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 379, γεγονός που δεν αναιρεί την υποχρεωτική χρήση και υποβολή του ΤΕΥΔ. Ζητήματα τεχνικής φύσεως αναφορικά με τη χρήση του ΤΕΥΔ στο πλαίσιο του ΕΣΗΔΗΣ θα εκδοθούν από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 15)

Για το έγγραφο που είχε τεθεί σε διαβούλευση δείτε το Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 3950/08.09.2016.

2. Έναρξη ισχύος ΤΕΥΔ
Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά για δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/ 2016, η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων, σύμφωνα με το άρθρο 120, λαμβάνει χώρα 20 ημέρες μετά τη θέση σε ισχύ της υπ' αριθ. 158/2016 απόφασης της ΕΑΑΔΗΣΥ, ήτοι από 7.12.2016.  (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. απόφ. 158/2016/25.10.2016 - ΦΕΚ 3698/16.11.2016 τεύχος Β')(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 15) (ΕΑΑΔΗΣΥ Ερώτηση 34)

Μέχρι την έκδοση του τυποποιημένου εντύπου του προηγούμενου εδαφίου, γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. (άρθρο 79 παρ.4 Ν.4412/2016)

Σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ » ΕΝΑΡΞΗ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ » Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης.3. Σκοπός ΤΕΥΔ 
Η υπεύθυνη δήλωση αποτελείται από επίσημη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος αποκλεισμού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή. (άρθρο 79 παρ.1 και 2 Ν.4412/2016)

Το ΤΕΥΔ συνίσταται σε Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, και αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 79:

(α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης,
(β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77,
(γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 84, για τον περιορισμό του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν και
(δ) εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000 € εκτός ΦΠΑ, ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Α' 30) [ονομαστικοποίηση μετοχών]. Η περίπτωση αυτή εφαρμόζεται μόνο σε συμβάσεις δημοσίων έργων, καθόσον το κατώτατο όριο εκτιμώμενης αξίας δημόσιας σύμβασης έργου σε σχέση με την εφαρμογή των οδηγιών ανέρχεται σε 5.225.000€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. (άρθρο 79 παρ.2 Ν.4412/2016)(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 15)


4. Κυρώσεις οικονομικών φορέων
Οι οικονομικοί φορείς είναι δυνατόν να αποκλείονται από τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (άρθρο 73 παρ. 4 περιπτ. ζ) και υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75/Α) σε περιπτώσεις:
- σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά τη συμπλήρωση  του ΤΕΥΔ ή,
- γενικότερα, κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή
- την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ή
- όταν οι οικονομικοί φορείς έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή
- δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά εντός της ταχθείσας, από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, προθεσμίας. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 15)ΙΙ. Υποχρεωτική ή μη χρήση ΤΕΥΔ

1. Υποχρεωτική χρήση ΤΕΥΔ
Το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί πρότυπο τεύχος με δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 53, χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του ν.4412/2016 των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 15)

Το ΤΕΥΔ εξυπηρετεί απόλυτα τον σκοπό του και πρέπει να ζητείται στις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την πιθανή συμμετοχή περισσοτέρων του ενός συμμετεχόντων και από την απουσία επείγοντος χαρακτήρα ή ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συναλλαγής σύμφωνα με τις περιπτώσεις του άρθρου 32 παράγραφος 2 στοιχείο α) [μετά από άγονο διαγωνισμό], την παράγραφο 4 στοιχείο α) [κατασκευή για σκοπούς έρευνας, πειραματισμού κλπ], την παράγραφο 5 [διαγωνισμός μελετών]. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 15)

Οι προσφορές σε ανοικτές διαδικασίες και οι αιτήσεις συμμετοχής σε κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες   με   διαπραγμάτευση,   ανταγωνιστικούς   διαλόγους   ή   συμπράξεις   καινοτομίας   πρέπει   να συνοδεύονται υποχρεωτικά από το ΤΕΥΔ, το οποίο θα έχουν συμπληρώσει οι οικονομικοί φορείς προκειμένου να παράσχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 15)2. Απαλλαγή από ΤΕΥΔ

α. Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης

Το αίτημα υποβολής ΤΕΥΔ κρίνεται ως μη κατάλληλο, κατ' αντιστοιχία με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 2016/7 για το ΕΕΕΣ (βλ. Παράρτημα 1), στις κάτωθι περιπτώσεις διαδικασιών ανάθεσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης:

Το αίτημα υποβολής ΤΕΥΔ κρίνεται ως μη κατάλληλο στις περιπτώσεις όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα όπως αναφέρεται στο άρθρο 32 και ειδικότερα:
- στην παράγραφο 2 στοιχείο β) [αποκλειστικότητα φορέα],
- στην παράγραφο 4 στοιχείο β) [συμπληρωματικές παραδόσεις],
- στην παράγραφο 3 [ιδιαίτερα ευνοϊκοί όροι] και
- στην παράγραφο 6  [επανάληψη έργων υπηρεσιών]
- στην παράγραφο 2 στοιχείο γ [λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης]  
- στην παράγραφο 4 στοιχείο γ [λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συναλλαγής στην περίπτωση προμηθειών που είναι εισηγμένες και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων] (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 15)

β. Απευθείας ανάθεση
Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων πλην της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και 328, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: [...] (άρθρο 79 παρ.2 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 84 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016)

Δεν απαιτείται η υποβολή ΤΕΥΔ για συμβάσεις αξίας μέχρι 20.000,00 ευρώ (απευθείας αναθέσεις). (ΕΑΑΔΗΣΥ Ερώτηση 33) (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 19)

Το αίτημα υποβολής ΤΕΥΔ κρίνεται ως μη κατάλληλο στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 118, εφόσον η αναθέτουσα αρχή απευθύνεται σε ένα οικονομικό φορέα. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 15)ΙΙΙ. Περιεχόμενο ΤΕΥΔ

1. Προσαρμογή ανά διαδικασία
Για κάθε μία διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς προσαρμόζουν το ΤΕΥΔ σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε προκήρυξης των εγγράφων της σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 15)

Οι πληροφορίες που πρέπει να συμπληρώνονται από τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς παρατίθενται, για κάθε μέρος ή ενότητα, σε πλαίσιο με γκρίζο χρώμα όπου οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν τις πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης συγκεκριμένης σύμβασης.

Οι πληροφορίες που πρέπει να συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα παρατίθενται, για κάθε μέρος ή ενότητα, σε πλαίσιο με λευκό χρώμα.(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 15)

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) διαμορφώνεται καταρχάς από την αναθέτουσα αρχή/ αναθέτοντα φορέα που επιλέγει τα κατάλληλα πεδία αυτού, με βάση τους όρους (λόγους αποκλεισμού, κριτήρια επιλογής κ.λπ.) της εκάστοτε διακήρυξης, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα.
Στη συνέχεια το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από την αναθέτουσα αρχή, συμπληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και υποβάλλεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον/τους κατά περίπτωση υπόχρεο/-ους στον Φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». (ΕΑΑΔΗΣΥ Ερώτηση 36)

H επιλογή από την αναθέτουσα αρχή των δυνητικών λόγων αποκλεισμού διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές στα σχετικά πεδία του Ε.Ε.Ε.Σ. (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς η αναθέτουσα αρχή οφείλει να προσαρμόσει/διαμορφώσει τα ως άνω τυποποιημένα έντυπα σε συμφωνία με τους όρους της διακήρυξης. Επίσης, η επιλογή των δυνητικών λόγων αποκλεισμού από την αναθέτουσα αρχή καθορίζει αντιστοίχως και τα αποδεικτικά μέσα που, ως προς αυτούς, θα ζητήσει (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20).

Κατεβάστε το ΤΕΥΔ:
- σε PDF
- σε WORD

ΠΡΟΣΟΧΗ! Με το άρθρο 39 του Ν.4488/2017 προστέθηκε νέος υποχρεωτικός λόγος αποκλεισμού από τις δημόσιες συμβάσεις (παραβιάσεις εργατικής νομοθεσίας), ο οποίος αρχίζει να ισχύει δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευση του Ν.4488/2017 [13.09.2017] και δεν καταλαμβάνει διαδικασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει, κατά την έννοια των άρθρων 61, 120, 290 και 330 του ν. 4412/2016. Μέχρι τότε θα πρέπει η ΕΑΑΔΗΣΥ να έχει τροποποιήσει το ανωτέρω υπόδειγμα ΤΕΥΔ.2. Περιλαμβανόμενες ενότητες
Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

Μέρος I. Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή /τον αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία ανάθεσης.

Μέρος II. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α. Πληροφορίες σχετικά με τον Οικονομικό Φορέα 
Β. Πληροφορίες σχετικά με τους νομίμους εκπροσώπους του Οικονομικού Φορέα
Γ. Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη σε ικανότητες άλλων φορέων
Δ. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

Μέρος III. Κριτήρια αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες (η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική βάσει του άρθρου 73 παρ. 1).
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική, βάσει του άρθρου 73 παράγραφος 2, σε περίπτωση τελεσίδικης και δεσμευτικής απόφασης)
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα και άλλοι λόγοι αποκλεισμού (περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να αποκλείονται οικονομικοί φορείς (άρθρο 73 παρ. 4).
Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία (Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005 (Α' 30).

Μέρος IV. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής.   Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να επιλέξουν να περιορίσουν τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής σε μία και μόνο ερώτηση, αν δηλαδή οι οικονομικοί φορείς πληρούν όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής (ναι ή όχι). Ενώ ενδέχεται στη συνέχεια να ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες και/ή τεκμηρίωση. Η επιλογή αυτή συστήνεται ιδιαιτέρως στους συνοπτικούς διαγωνισμούς .
Α Καταλληλότητα.
Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Μέρος V. Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων.

Μέρος VI. Τελικές δηλώσεις.  (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 15)3. Υπογραφή ΤΕΥΔ
Όσον αφορά την υπογραφή (ή τις υπογραφές) του ΤΕΥΔ, επισημαίνεται ότι ενδέχεται να μην είναι απαραίτητο να υπάρχει υπογραφή στο ΤΕΥΔ όταν αυτό διαβιβάζεται ως μέρος σειράς εγγράφων, των οποίων η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα διασφαλίζεται μέσω της απαιτούμενης υπογραφής (ή υπογραφών) του μέσου διαβίβασης. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 15)

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των κατά νόμο υπόχρεων προς υπογραφή του. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν ανακριβής ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις έννομες συνέπειες της ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. (ΕΑΑΔΗΣΥ Ερώτηση 37)

Για τους υπόχρεους υπογραφής σε περίπτωση νομικών προσώπων, βλέπε παρακάτω IV. Αριθμός ΤΕΥΔ που υποβάλλονται - 5. Νομικά πρόσωπα.


IV. Αριθμός ΤΕΥΔ που υποβάλλονται

1. Συμβάσεις σε τμήματα
Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής).

Αυτό μπορεί να γίνει για τον ελάχιστο απαιτούμενο κύκλο εργασιών, ο οποίος σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να προσδιορίζεται σε συνάρτηση με τη μέγιστη εκτιμώμενη αξία των μεμονωμένων τμημάτων. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 15)


2. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78, η υπεύθυνη δήλωση περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φoρείς αυτούς. (άρθρο 79 παρ.1 Ν.4412/2016)(άρθρο 79 παρ.2 Ν.4412/2016)

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ.

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων άλλων οικονομικών φορέων, οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ) διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 15)

Για τους ανωτέρω λόγους, όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων, το ΕΕΕΣ/Τ.Ε.Υ.Δ περιέχει τις σχετικές πληροφορίες όσον αφορά στους φορείς αυτούς100. Στην πράξη, υποβάλλεται χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ. ή Τ.Ε.Υ.Δ. για τον τρίτο στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, η δε αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρα 79, 80 και 81 του ν. 4412/2016, τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 στο πρόσωπο του τρίτου, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης (διακήρυξη). (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20)3. Κοινοπραξία
Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας, χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 15)

Περαιτέρω στο άρθρο 93 προβλέπεται ότι για τις ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, ισχύει η υποχρέωση υποβολής των παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση πλην της εγγύησης συμμετοχής. Συνεπώς ΤΕΥΔ υποβάλλεται από όλα τα μέλη της ένωσης που υποβάλλουν κοινή προσφορά. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 19)(ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20)


4. Υπεργολάβοι
Κατά την προετοιμασία των εγγράφων της σύμβασης, για κάθε μία διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να δηλώνουν στην προκήρυξη διαγωνισμού, στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ποιες πληροφορίες θα ζητηθούν από τους οικονομικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένης ρητής δήλωσης σχετικά με το αν οι πληροφορίες που ορίζονται στα μέρη ΙΙ και ΙΙΙ [πληροφορίες σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού] πρέπει ή δεν πρέπει να παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας. [Για τις περιπτώσεις που το (τα) τμήμα/τα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας δεν υπερβαίνουν το 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης, όπου οι σχετικές πληροφορίες οφείλουν να παρέχονται υποχρεωτικά.] (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 15)(ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20)

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, τμήμα(τα) της σύμβασης το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους III του ΤΕΥΔ για κάθε έναν από τους υπεργολάβους. Επίσης, εφόσον στηρίζεται στις ικανότητες του(ς) θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από τους υπεργολάβους .
Εφόσον το (τα) τμήμα (τα) της σύμβασης που θα ανατεθούν με τη μορφή υπεργολαβίας δεν υπερβαίνει  (ουν) το 30%. της συνολικής αξίας της σύμβασης, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει και επομένως να ορίσει στην πρόσκληση ή στην προκήρυξη και στα έγγραφα της σύμβασης εάν οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους III πρέπει ή δεν πρέπει να παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται ο οικονομικός φορέας. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 15)(ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20)

Σχετικά με την υπεργολαβία δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » Υπεργολαβία


5. Νομικά πρόσωπα
Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο ενδέχεται να πρέπει υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η υποχρέωση υπογραφής, αφορά ιδίως τα άτομα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 για τις εταιρικές μορφές της Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε και Α.Ε. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 15)

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) υπογράφεται από το φυσικό/- ά πρόσωπο/ α, τα οποία είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. (Πρβλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2017/6 & Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ. (ΕΑΑΔΗΣΥ Ερώτηση 38)

Από το υπ’ αριθ. 3367/29.05.2017 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ προκύπτει ότι έχει ετοιμαστεί τροπολογία όσον αφορά την υποχρέωση υπογραφής του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ από όλα τα μέλη του Δ.Σ. των νομικών προσώπων, που έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στους οικονομικούς φορείς και τις αναθέτουσες αρχές. Στο ίδιο έγγραφο γίνεται μια καταγραφή των ισχυουσών διατάξεων που δημιουργούν το πρόβλημα αυτό.V. Αναζήτηση δικαιολογητικών

1. Υποβολή δικαιολογητικών
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. (άρθρο 79 παρ.5 Ν.4412/2016)

Πριν από την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή, εξαιρουμένων των συμβάσεων που βασίζονται σε συμφωνίες-πλαίσιο, όταν οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 39 ή της περίπτωσης α' της παρ. 5 του άρθρου 39 [συμφωνία - πλαίσιο], απαιτεί από τον προσφέροντα, στον οποίο έχει αποφασίσει να αναθέσει τη σύμβαση να υποβάλει ενημερωμένα τα σχετικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα άρθρα 79, και κατά περίπτωση το άρθρο 80. (άρθρο 79 παρ.5 Ν.4412/2016)(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 15)

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φoρείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 80 και 82. (άρθρο 79 παρ.5 Ν.4412/2016)

Κατά παρέκκλιση της παρ. 5, οι οικονομικοί φoρείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση ή συνάψει τη συμφωνία-πλαίσιο, διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.(άρθρο 79 παρ.6 Ν.4412/2016)

Εάν ένα απόσπασμα από το σχετικό μητρώο, για παράδειγμα ποινικό μητρώο, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα, ο οικονομικός φορέας μπορεί να δηλώνει πού βρίσκονται οι πληροφορίες (δηλαδή, την ονομασία του αποθετηρίου, τη διαδικτυακή διεύθυνση, τα στοιχεία του φακέλου ή του αρχείου κ.λπ.), ούτως ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας να μπορεί να ανακτήσει τις εν λόγω πληροφορίες. Αναφέροντας αυτές τις πληροφορίες ο  οικονομικός φορέας συμφωνεί ότι η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας μπορεί να ανακτήσει τη σχετική τεκμηρίωση βάσει των διατάξεων του ν.2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α) σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως ειδικών κατηγοριών δεδομένων, όπως σχετικές με παραβάσεις, ποινικές καταδίκες ή μέτρα ασφαλείας. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 15)

Με την υποβολή του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ δεν υποβάλλονται και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος και τα παραστατικά εκπροσώπησης. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) παρέχει προαπόδειξη, αντικαθιστώντας τα σχετικά πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη (Πρβλ. άρθρο 79 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ./ Εισαγωγή). Κατά συνέπεια, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος καθώς και τυχόν παραστατικά εκπροσώπησης, προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα, με τα οποία αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. (ΕΑΑΔΗΣΥ Ερώτηση 39)

Κατά το χρονικό σημείο της προκαταρκτικής απόδειξης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει τη συνδρομή ή μη των λόγων αποκλεισμού, όπως και την τυχόν λήψη μέτρων αυτοκάθαρσης κατά τα αναλυτικά αναφερόμενα κατωτέρω υπό ΙΙΙ.Ε, στο Ε.Ε.Ε.Σ ή στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις άνω των ορίων ή κάτω των ορίων, αντιστοίχως), τα δε σχετικά στοιχεία και τεκμήρια προσκομίζονται μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο, σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο, με τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, ήτοι με την πρόσκληση για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 103 του ν. 4412/2016. Βέβαια, η πρόβλεψη προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης μόνο κατά τον χρόνο που ορίζεται στο άρθρο 103 και μόνο στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν αποκλείει τη δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής να ελέγξει την πλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων (λ.χ. τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού) στο πρόσωπο οιουδήποτε προσφέροντος ή υποψηφίου κατά την διάρκεια της διαδικασίας. Ως εκ τούτου, υπενθυμίζεται ότι, κατά το άρθρο 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, σε κάθε περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψηφίους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή αυτής. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20)2. Βάση δεδομένων
Οταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε βάση δεδομένων, σύμφωνα με την παρ.6, το ΤΕΥΔ περιέχει επίσης τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως την ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, την απαραίτητη δήλωση συναίνεσης. (άρθρο 79 παρ.1 και 2 Ν.4412/2016)

Κατά παρέκκλιση της παρ. 5, οι οικονομικοί φoρείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. (άρθρο 79 παρ.6 Ν.4412/2016)

Η υποχρέωση των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων να λαμβάνουν τη σχετική τεκμηρίωση απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων η οποία διατίθεται δωρεάν ισχύει επίσης και όταν οι πληροφορίες που ζητούνται αρχικά σχετικά με τα κριτήρια επιλογής περιορίζονται σε μια απάντηση ναι ή όχι. Συνεπώς, εφόσον ζητείται τέτοιου είδους ηλεκτρονική τεκμηρίωση, οι οικονομικοί φορείς θα παρέχουν στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα τις απαραίτητες πληροφορίες για  τη λήψη της σχετικής τεκμηρίωσης κατά τον έλεγχο των κριτηρίων επιλογής αντί απευθείας στο ΤΕΥΔ. (βλ. Μέρος ΙV α ΤΕΥΔ)
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 15)

Για τον σκοπό του πρώτου εδαφίου, η Γενική Δ/νση Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και οι αρμόδιοι φoρείς τήρησης των βάσεων δεδομένων, διασφαλίζουν ότι οι βάσεις δεδομένων, οι οποίες περιέχουν σχετικές πληροφορίες για τους οικονομικούς φoρείς και μπορούν να χρησιμοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές, μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται υπό τις ίδιους όρους από τις αναθέτουσες αρχές άλλων κρατών-μελών. (άρθρο 79 παρ.6 Ν.4412/2016)

Η Γενική Δ/νση Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διαθέτει και ενημερώνει στο e-Certis πλήρη κατάλογο των βάσεων δεδομένων, οι οποίες περιλαμβάνουν σχετικές πληροφορίες για τους οικονομικούς φoρείς και μπορούν να χρησιμοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές άλλων κρατών μελών. Κατόπιν αιτήσεως, η εν λόγω Γενική Διεύθυνση κοινοποιεί στα λοιπά κράτη-μέλη και στην Αρχή κάθε πληροφορία που αφορά τις βάσεις δεδομένων του άρθρου 79. (άρθρο 79 παρ.7 Ν.4412/2016)
 


3. Δημόσια αρχή
Η υπεύθυνη δήλωση προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά. (άρθρο 79 παρ.1 και 2 Ν.4412/2016)

Στο ΤΕΥΔ προσδιορίζεται η δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά.

Εάν οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς έχουν δηλώσει ότι η παροχή γενικών πληροφοριών («ναι»/«όχι») σχετικά με την εκπλήρωση των κριτηρίων είναι επαρκής σε πρώτο στάδιο, δεν υφίσταται η εν λόγω υποχρέωση. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 15)

 
Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions