|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ » Στήριξη στις ικανότητες άλλου φορέα (Δάνεια εμπειρία)

Εκτύπωση
+
A
-
Στήριξη στις ικανότητες άλλου φορέα (Δάνεια εμπειρία)

Ι. Γενικά
1. Συμβάσεις κάτω των ορίων
2. Ένωση οικονομικών φορέων

ΙΙ. Κριτήρια για τα οποία μπορεί να παρασχεθεί
1. Οικονομική επάρκεια και τεχνική ικανότητα
2. Τίτλοι σπουδών, επαγγελματικά προσόντα, εμπειρία

ΙΙΙ. Υποχρεώσεις άλλου φορέα
1. Δέσμευση
2. Κριτήρια επιλογής και λόγοι αποκλεισμού
3. Εκτέλεση αποκλειστικά από τον προσφέρονταΙ. Γενικά

1. Συμβάσεις κάτω των ορίων
Το άρθρο 78 δεν εφαρμόζεται στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κάτω των Ορίων. (άρθρο 78 παρ.3 Ν.4412/2016)

Είναι νοητή η στήριξη σε ικανότητες άλλων φορέων (δανεισμός ικανότητας τρίτων) σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κάτω των ορίων;
Όχι. Σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 78, παρ. 3 το εν λόγω άρθρο (που αφορά εν γένει στο δανεισμό ικανότητας τρίτων) δεν εφαρμόζεται στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών κάτω των ορίων. (ΕΑΑΔΗΣΥ Ερώτηση 42)

2. Ένωση οικονομικών φορέων
Υπό τους ιδίους όρους, μία ένωση οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 19, μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. (άρθρο 78 παρ.1 Ν.4412/2016)ΙΙ. Κριτήρια για τα οποία μπορεί να παρασχεθεί
1. Οικονομική επάρκεια και τεχνική ικανότητα
Όσον αφορά:
- τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 75 και
- τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 75,
ένας οικονομικός φορέας μπορεί, κατά περίπτωση και για συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. (άρθρο 78 παρ.1 Ν.4412/2016)2. Τίτλοι σπουδών, επαγγελματικά προσόντα, εμπειρία
Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται:
- με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ' του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α' ή
- με την σχετική επαγγελματική εμπειρία,
οι οικονομικοί φoρείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. (άρθρο 78 παρ.1 Ν.4412/2016)ΙΙΙ. Υποχρεώσεις άλλου φορέα

1. Δέσμευση
Αν ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. (άρθρο 78 παρ.1 Ν.4412/2016)2. Κριτήρια επιλογής και λόγοι αποκλεισμού
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα άρθρα 79, 80 και 81, αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74. (άρθρο 78 παρ.1 Ν.4412/2016)

Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74, ο οποίος οφείλεται ομοίως σε συνδρομή υποχρεωτικού λόγου αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73. (άρθρο 78 παρ.1 Ν.4412/2016) Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν τον αντικαταστήσει, αποκλείεται. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20)

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74. (άρθρο 78 παρ.1 Ν.4412/2016) Εν προκειμένω διαπιστώνεται ότι, προφανώς εκ παραδρομής, έχει παραμείνει η συγκεκριμένη ρύθμιση, δεδομένης της απαλοιφής, με νομοθετική ρύθμιση, των δυνητικών λόγων αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 73 από την παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, ως προϋπόθεσης για την επιβολή του διοικητικού αποκλεισμού. Ωστόσο, λαμβανομένου υπόψη ότι εάν η αναθέτουσα αρχή, λαμβανομένων υπόψη των γενικών αρχών του ενωσιακού δικαίου, συμπεριλάβει στη διακήρυξη κάποιον από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, τότε αυτός καθίσταται υποχρεωτικός, αλλά και όταν η αναθέτουσα αρχή εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής των δυνητικών λόγων αποκλεισμού που έχει συμπεριλάβει στα έγγραφα της σύμβασης, πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση της αρχής της αναλογικότητας (προτού αποφασίσει εάν πρέπει να αποκλείσει τον οικονομικό φορέα), υπάρχουν περιπτώσεις που – και υπό τις προϋποθέσεις αυτές - η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτήσει την αντικατάσταση του οικονομικού φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο συμμετέχων ή προσφέρων οικονομικός φορέας. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν τον αντικαταστήσει, αποκλείεται. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20)

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτεί ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φoρείς να είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. (άρθρο 78 παρ.1 Ν.4412/2016)


3. Εκτέλεση αποκλειστικά από τον προσφέροντα
Στην περίπτωση συμβάσεων έργων ή συμβάσεων υπηρεσιών ή στην περίπτωση εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης στο πλαίσιο σύμβασης προμηθειών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από Ένωση οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 19, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. (άρθρο 78 παρ.2 Ν.4412/2016)
 
Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions