|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » Υπεργολαβία

Εκτύπωση
+
A
-
Υπεργολαβία

Ι. Ενημέρωση αναθέτουσας αρχής
1. Με την προσφορά
2. Μετά την ανάθεση της σύμβασης

ΙΙ. Καταβολή αμοιβής στον υπεργολάβο

ΙΙΙ. Τήρηση υποχρεώσεων
1. Παρακολούθηση τήρησης των υποχρεώσεων
2. Προαιρετική επαλήθευση λόγων αποκλεισμού
3. Υποχρεωτική επαλήθευση λόγων αποκλεισμού
4. Δικαιολογητικά
5. Ευθύνη αναδόχουΙ. Ενημέρωση αναθέτουσας αρχής

1. Με την προσφορά
Στα έγγραφα της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ζητάει από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. (άρθρο 58 Ν.4412/2016)2. Μετά την ανάθεση της σύμβασης
Στις περιπτώσεις των συμβάσεων έργων και όσον αφορά τις υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν σε εγκαταστάσεις υπό την άμεση εποπτεία της αναθέτουσας αρχής, μετά την ανάθεση της σύμβασης και το αργότερο κατά την έναρξη της εκτέλεσής της, ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στα εν λόγω έργα και υπηρεσίες, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στα εν λόγω έργα και υπηρεσίες. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο δεν ισχύει για τους προμηθευτές.

Οι υποχρεώσεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου επεκτείνονται:
α) στις συμβάσεις προμηθειών, στις συμβάσεις υπηρεσιών, πλην όσων αφορούν υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις υπό την άμεση εποπτεία της αναθέτουσας αρχής ή στους προμηθευτές που συμμετέχουν σε συμβάσεις έργων ή υπηρεσιών,
β) στους υπεργολάβους των υπεργολάβων του κύριου αναδόχου και σε κάθε περαιτέρω υπεργολάβο μεταξύ όσων περιλαμβάνονται στην αλυσίδα υπεργολαβίας. (άρθρο 131 παρ.4 Ν.4412/2016)
 ΙΙ. Καταβολή αμοιβής στον υπεργολάβο
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και εφόσον η φύση της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την εκτέλεση προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο.

Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της σύμβασης καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής. (άρθρο 131 παρ.2 Ν.4412/2016)
ΙΙΙ. Τήρηση υποχρεώσεων

1. Παρακολούθηση τήρησης των υποχρεώσεων
Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 από υπεργολάβους υπόκειται σε παρακολούθηση και έλεγχο από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. (άρθρο 131 παρ.1 Ν.4412/2016)


2. Προαιρετική επαλήθευση λόγων αποκλεισμού
Προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 79 έως 81, να επαληθεύσουν τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74.

Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή:
α) απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού του και

β) μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν δυνητικοί λόγοι αποκλεισμού του. (άρθρο 131 παρ.5 Ν.4412/2016) Ωστόσο, λαμβανομένου υπόψη ότι εάν η αναθέτουσα αρχή, λαμβανομένων υπόψη των γενικών αρχών του ενωσιακού δικαίου, συμπεριλάβει στη διακήρυξη κάποιον από τους δυνητικούς λόγους
αποκλεισμού, τότε αυτός καθίσταται υποχρεωτικός, αλλά και ότι, όταν η αναθέτουσα αρχή εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής των δυνητικών λόγων αποκλεισμού που έχει συμπεριλάβει στα έγγραφα της σύμβασης, πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση της αρχής της αναλογικότητας (προτού αποφασίσει εάν πρέπει να αποκλείσει τον οικονομικό φορέα), υπάρχουν περιπτώσεις που – και υπό τις προϋποθέσεις αυτές - η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση του υπεργολάβου του. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν τον αντικαταστήσει, αποκλείεται. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20)

Εάν αποφασίσει να τους επαληθεύσει, πρέπει να το αναφέρει ρητώς στα έγγραφα της σύμβασης, οι δε πληροφορίες του Μέρους ΙΙΙ του Ε.Ε.Ε.Σ ή του Τ.Ε.Υ.Δ. πρέπει να παρέχονται, στην περίπτωση αυτή, και για τους υπεργολάβους (με χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ. ή Τ.Ε.Υ.Δ. για τον καθένα) (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20)


3. Υποχρεωτική επαλήθευση λόγων αποκλεισμού
Κατά παρέκκλιση από την προηγούμενη παράγραφο, αν το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης το(α) οποίο(α) ο κύριος ανάδοχος είχε αναφέρει στην προσφορά του, κατά το άρθρο 58 ή κατά την έναρξη εκτέλεσης της σύμβασης ή κατά τη διάρκεια αυτής, σύμφωνα με την παρ. 4 , ότι προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 132, η αναθέτουσα αρχή:
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 και
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του. (άρθρο 131 παρ.6 Ν.4412/2016)

Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλεται υποχρεωτικά, χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ. ή Τ.Ε.Υ.Δ. για καθέναν από τους υπεργολάβους, με τις πληροφορίες του Μέρους ΙΙΙ αυτού. Με βάση τα ανωτέρω, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχει στο πρόσωπό του είτε υποχρεωτικός είτε δυνητικός λόγος αποκλεισμού (που έχει περιληφθεί στα έγγραφα της σύμβασης και έχει καταστεί υποχρεωτικός) (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20)


4. Δικαιολογητικά
Στις περιπτώσεις επαλήθευσης των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6, οι απαιτούμενες πληροφορίες συνοδεύονται από τις υπεύθυνες δηλώσεις και των υπεργολάβων, σύμφωνα με το άρθρο 79. Ωστόσο, όταν οι υπεργολάβοι παρουσιάζονται μετά την ανάθεση της σύμβασης, προσκομίζουν τα πιστοποιητικά και λοιπά σχετικά δικαιολογητικά αντί της υπεύθυνης δήλωσης. (άρθρο 131 παρ.7 Ν.4412/2016)

Ειδικά κατά την εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης, εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α' 115). (άρθρο 131 παρ.8 Ν.4412/2016)


5. Ευθύνη αναδόχου
Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 131 και το άρθρο 58 δεν αίρουν την ευθύνη του κύριου αναδόχου. (άρθρο 131 παρ.3 Ν.4412/2016)
Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions