|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΕΣΗΔΗΣ-ΚΗΜΔΗΣ-ΕΑΑΔΗΣΥ-ΜΗΠΥΔΗΣΥ » ΚΗΜΔΗΣ » ΚΗΜΔΗΣ

Εκτύπωση
+
A
-
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

I. Ορισμός
II. Νομοθετικό καθεστώς
III. Σύσταση - Σκοποί
IV. Υπαγόμενες συμβάσεις
V. Επιφυλάξεις λειτουργίας

VI. Στοιχεία που καταχωρίζονται
VII. Περιλαμβανόμενα στοιχεία
VIII. Εκκρεμείς συμβάσεις
IX. Ισχύς πράξεων
X. Διαφοροποίηση κειμένου
XI. Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης μητρώου (ΑΔΑΜ)
XII. Στοιχείο κανονικότητας της δαπάνης
XIII. Αντικατάσταση υποχρέωσης δημοσίευσης στην ΕτΚ
XIV. Διασύνδεση με πληροφοριακά συστήματα
 

I. Ορισμός
«Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» νοείται το πληροφοριακό σύστημα, που αποτελεί μέρος του ΕΣΗΔΗΣ και έχει ως σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις και στις συμβάσεις, κατά την έννοια της διάταξης της περιπτ. (5) της παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 , σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4013/2011 (Α' 204) και το άρθρο 38 του Ν.4412/2016. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 34 του Ν.4412/2016)
 

II. Νομοθετικό καθεστώς
Ν.4013/2011: Το ΚΗΜΔΗΣ συστάθηκε με το
άρθρο 11 του Ν.4013/2011. Όμως η υποχρέωση καταχώρισης στο Μητρώο για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης άρχισε την 02.05.2013. (άρθρο 8 της ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 7)

Ν.4281/2014: Στη συνέχεια το άρθρο 11 του Ν.4013/2011 καταργήθηκε, εκτός από το πρώτο εδάφιο της παρ. 1, από την περίπτ. α' της παρ. 2 του άρθρου 199 του Ν. 4281/2014, την 08.08.2015, οπότε άρχισε να ισχύει το άρθρο 139 του Ν.4281/2014. (άρθρο 201 παρ. 4 του Ν.4281/2014)

Ν.4403/2016: Το άρθρο 139 του Ν.4281/2014 διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την κατάργηση των άρθρων 14 έως 201 του Ν. 4281/2014. (άρθρο 57 του Ν.4403/2016) (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 3076/08.07.2016) Καταργήθηκε όμως το άρθρο 199 του Ν.4281/2014, το οποίο είχε καταργήσει το άρθρο 11 του Ν.4013/2011. Συνεπώς, από 1.7.2016 επανήλθε σε ισχύ και το άρθρο 11 του Ν.4013/2011.

Ν.4412/2016:  Το άρθρο 139 του Ν.4281/2014 καταργείται με το άρθρο 377 παρ.1 περιπτ.84 του Ν.4412/2016.

Το άρθρο 38 του Ν.4412/2016 ρυθμίζει τα θέματα του ΚΗΜΔΗΣ.

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων της παρ. 1 του άρθρου 376 του Ν.4412/2016, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την έναρξη ισχύος του Ν.4412/2016, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά τον χρόνο έναρξής τους, με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 379. Κατ’ εξαίρεση, η υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 38 ισχύει από την έναρξη ισχύος του Ν.4412/2016, κατά την παρ. 1 του άρθρου 379, και για τις συμβάσεις των οποίων η διαδικασία ανάθεσης έχει εκκινήσει πριν από την έναρξη ισχύος αυτού. Συμβάσεις της παρ. 1, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.4412/2016, εκτελούνται σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο της σύναψής τους. Κατ' εξαίρεση, η υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 38, ισχύει από την έναρξη ισχύος του Ν.4412/2016 κατά την παρ. 1 του άρθρου 379 και για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος αυτού. (άρθρο 376 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Εξουσιοδοτική διάταξη του Ν.4412/2016: Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του καθ ύλην αρμόδιου Υπουργού στις περιπτώσεις της παρ. 5, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του ΚΗΜΔΗΣ, το δικτυακό τόπο τήρησής του, τη δομή, το περιεχόμενο και την πρόσβαση σε αυτό, και τα επίπεδα διαβάθμισης, τη διαδικασία έκδοσης κωδικών ηλεκτρονικής καταχώρισης, τα κατά περίπτωση καταχωριζόμενα στοιχεία, το χρόνο καταχώρισης αυτών, τα κατά περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα για την καταχώριση και τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησης του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. (άρθρο 38 παρ.6 του Ν.4412/2016)

Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ.6 του άρθρου 38 του νόμου, εξακολουθεί να εφαρμόζεται η υπ' αριθ. Π1/2380/2012 (Β 3400) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρνοικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του Ν.4412/2016. (Αιτιολογική Έκθεση του Ν.4412/2016. σελ. 75-76)
 

III. Σύσταση - Σκοποί
Συνιστάται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Γενική Γραμματεία Εμπορίου) Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. (άρθρο 11 παρ.1 του Ν.4013/2014)

Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων («ΚΗΜΔΗΣ»), που συστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4013/2011 στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή), έχει ως σκοπό τη συλλογή, την επεξεργασία και τη δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά με τις συμβάσεις του Βιβλίου Ι οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, προφορικώς ή με ηλεκτρονικά μέσα από αναθέτουσες αρχές και ΚΑΑ, εκτιμώμενης αξίας ίσης ή ανώτερης του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ (άνευ ΦΠΑ) και ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης. (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016)
 

IV. Υπαγόμενες συμβάσεις
Υποχρέωση ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ υπάρχει για τις συμβάσεις του Βιβλίου Ι [αλλά και του Βιβλίου ΙΙ (άρθρο 260 του Ν.4412/2016)] του Ν.4412/2016, οι οποίες:
- συνάπτονται γραπτώς, προφορικώς ή με ηλεκτρονικά μέσα από αναθέτουσες αρχές και ΚΑΑ,
- εκτιμώμενης αξίας ίσης ή ανώτερης του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ (άνευ ΦΠΑ) και
- ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης. (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του καθ' ύλην συναρμόδιου Υπουργού μπορούν να ορίζονται ειδικότερα οι συμβάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου. (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016)

 

V. Επιφυλάξεις λειτουργίας
Η λειτουργία του ΚΗΜΔΗΣ τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997
(Α' 50) (Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) και των άρθρων 21 (Εχεμύθεια) και 257 (Εχεμύθεια). Η πρόσβαση στα στοιχεία του ΚΗΜΔΗΣ πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των κρατικών απορρήτων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, των κανόνων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και του εταιρικού ή άλλου απορρήτου που προβλέπεται σε ειδικότερες διατάξεις. (άρθρο 38 παρ.2 του Ν.4412/2016)
 

VI. Στοιχεία που καταχωρίζονται
Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται από τις αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς και τις ΚΑΑ ηλεκτρονικά στοιχεία των ακόλουθων σταδίων για όλες τις συµβάσεις της παραγράφου 1:
α) των πρωτογενών και των εγκεκριμένων αιτημάτων, δηλαδή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης ή/και των αποφάσεων αρμοδίου οργάνου για τη δέσμευση πίστωσης,
β) της προκήρυξης και της διακήρυξης,
γ) της απόφασης ανάθεσης ή κατακύρωσης,
δ) του συμφωνητικού και
ε) κάθε εντολής πληρωμής. (άρθρο 38 παρ.3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την υποπερίπτ. α' της περίπτ. 8 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016)

Η ισχύς των παρ. 3 και 4 του άρθρου 38 αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 6 του ίδιου άρθρου, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 376. (άρθρο 379 παρ.3 του Ν.4412/2016)

Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ.6 του άρθρου 38 του νόμου, εξακολουθεί να εφαρμόζεται η υπ' αριθ. Π1/2380/2012 (Β 3400) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρνοικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του Ν.4412/2016. (Αιτιολογική Έκθεση του Ν.4412/2016. σελ. 75-76)

Ανάρτηση αποφάσεων ανάθεσης
H ανάρτηση των αποφάσεων ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ προς το παρόν δεν είναι τεχνικά εφικτή, δεδομένου ότι δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί αντίστοιχη φόρμα καταχώρισης. (Ερώτηση - Απάντηση 4 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Η μη ανάρτηση στο ΚΗΔΜΗΣ αποφάσεων απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, μέχρι τη δημοσίευση του Ν.4441/2016, δεν επηρεάζει το κύρος της σύμβασης. (άρθρο 23 του Ν.4441/2016)

Συνεπώς, ως προς τα στοιχεία που καταχωρίζονται μπορείτε να δείτε την ενότητα του προϊσχύοντος καθεστώτος ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ » ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ » Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ » Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) » I. Μέχρι 08.08.2015
 

VII. Περιλαμβανόμενα στοιχεία
Η καταχώριση περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τουλάχιστον τα ακόλουθα επιμέρους στοιχεία:
α) τον προϋπολογισμό,
β) τον Αριθμό Ανάληψης Υποχρέωσης, εφόσον η δαπάνη υπάγεται στις διατάξεις του π.δ. 113/2010 (Α/ 94),
γ) τον κωδικό των αγαθών ή υπηρεσιών κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων (Common Procurement Vocabulary - CPV) του άρθρου 23,
δ) το είδος της σύμβασης, δηλαδή προμήθεια, υπηρεσία, έργο, μελέτη ή τεχνική ή λοιπή συναφή επιστημονική υπηρεσία
ε) τη γεωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorial units for statistics - NUTS) του τόπου εκτέλεσης,
στ) την επωνυμία του οικονομικού φορέα,
ζ) τον ΑΦΜ του οικονομικού φορέα,
η) την αξία της σύμβασης,
θ) την χώρα καταγωγής/ εγκατάστασης του οικονομικού φορέα στον οποίον ανατέθηκε η σύμβαση,
ι) τη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης και σε περίπτωση ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου και διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση τις ειδικότερες περιστάσεις εκ των οριζόμενων στα άρθρα 26,32 266 και 267 που δικαιολογούν τη χρήση των διαδικασιών αυτών. (άρθρο 38 παρ.4 του Ν.4412/2016)

Όσα από τα παραπάνω στοιχεία και έγγραφα αποτελούν αντικείμενο ανάρτησης στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» σύμφωνα με τον ν. 3861/2010 (Α’ 112), όπως ισχύει, δεν καταχωρίζονται πρωτογενώς στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ», αλλά αντλούνται αυτόματα από το ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 38 παρ.4 του Ν.4412/2016)
 
Η ισχύς των παρ. 3 και 4 του άρθρου 38 αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 6 του ίδιου άρθρου, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 376. (άρθρο 379 παρ.3 του Ν.4412/2016)

Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ.6 του άρθρου 38 του νόμου, εξακολουθεί να εφαρμόζεται η υπ' αριθ. Π1/2380/2012 (Β 3400) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρνοικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του Ν.4412/2016. (Αιτιολογική Έκθεση του Ν.4412/2016. σελ. 75-76)

Συνεπώς, ως προς τα περιλαμβανόμενα στοιχεία μπορείτε να δείτε την ενότητα του προϊσχύοντος καθεστώτος ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ » ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ » Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ » Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) » I. Μέχρι 08.08.2015
 

VIII. Εκκρεμείς συμβάσεις
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού μπορούν να καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στον καθορισμό του τρόπου, του χρόνου και των επιμέρους διαδικασιών καταχώρισης των στοιχείων των εκκρεμών, κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α' 204), και του άρθρου 38 του Ν.4412/2016, δημοσίων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4412/16.. (άρθρο 38 παρ.6 του Ν.4412/2016)
 

IX. Ισχύς πράξεων
Οι πράξεις που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ ισχύουν από την καταχώριση τους σε αυτό, με την επιφύλαξη του άρθρου 66 (Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) και 296 (Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο - Βιβλιο ΙΙ).
Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγουν τις σχετικές δικονομικές ρυθμίσεις ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, ούτε τις ρυθμίσεις των άρθρων 345 έως 374 ως προς την άσκηση των προσφυγών. (άρθρο 38 παρ.7 του Ν.4412/2016)
 

X. Διαφοροποίηση κειμένου
Αν υπάρχει διαφορά μεταξύ των στοιχείων (μεταδεδο μενών) που καταχωρίστηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ και του κειμένου της πράξης που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, κατισχύει το κείμενο της πράξης.
Αν υπάρχει διαφορά μεταξύ του κειμένου της πράξης που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και του κειμένου του πρωτοτύπου εγγράφου της πράξης κατισχύει το κείμενο του πρωτοτύπου εγγράφου της πράξης.
Με ευθύνη του προσώπου ή του οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη γίνονται αμελλητί οι αναγκαίες διορθώσεις στα στοιχεία καταχώρισης (μεταδεδο μένα) ή στο κείμενο που έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 38 παρ.7 του Ν.4412/2016)
 

XI. Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης μητρώου (ΑΔΑΜ)
Η έκδοση ξεχωριστών Αριθμών Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) αφορά σε όλα τα έγγραφα που θα καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ και με βάση αυτούς θα συνδέονται οι σχετικές μεταξύ τους αντίστοιχες πράξεις.  (άρθρο 38 παρ.8 του Ν.4412/2016)

Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑΜ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των πράξεων που καταχωρίζονται τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικούμενων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων του Δημοσίου. (άρθρο 38 παρ.8 του Ν.4412/2016)
 

XII. Στοιχείο κανονικότητας της δαπάνης
Η καταχώριση δημοσίων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και η αναφορά του ΑΔΑΜ, αποτελούν στοιχεία της κανονικότητας της δαπάνης, με την έννοια ότι η ύπαρξη αριθμού ΑΔΑΜ εξομοιώνεται με δικαιολογητικό που απαιτείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/2014.  (άρθρο 38 παρ.8 του Ν.4412/2016)
 

XIII. Αντικατάσταση υποχρέωσης δημοσίευσης στην ΕτΚ
Η δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, υπό την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 376. (άρθρο 38 παρ.9 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από την υποπερίπτ. β' της περίπτ. 8 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016)

Η ισχύς της παρ. 9 του άρθρου 38 αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 6 του ίδιου άρθρου. (άρθρο 379 παρ.3 του 4412/2016)

Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 εξακολουθεί να ισχύει η δημοσίευση των προκηρύξεων στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. (άρθρο 376 παρ.4 του Ν.4412/2016)

Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 ως χρόνος έναρξης διαδικασίας σύναψης σύμβασης των παρ. 1 και 2 των άρθρων 120 και 330 νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξής στο ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 376 παρ.5 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτ.65 του άρθρου 22 του Ν.4441/16)
 

XIV. Διασύνδεση με πληροφοριακά συστήματα
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δύνανται να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα του ΚΗΜΔΗΣ με το Μητρώο Δεσμεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενών έργων, καθώς και με κάθε άλλο πληροφοριακό σύστημα που κρίνεται απαραίτητο για την παρακολούθηση από τις υπηρεσίες του Δημοσίου των δημοσίων συμβάσεων για ελεγκτικούς, δημοσιονομικούς στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς. (άρθρο 38 παρ.10 του Ν.4412/2016)
 
Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions