|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΕΣΗΔΗΣ-ΚΗΜΔΗΣ-ΕΑΑΔΗΣΥ-ΜΗΠΥΔΗΣΥ » ΚΗΜΔΗΣ » ΚΗΜΔΗΣ

Εκτύπωση
+
A
-
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

I. Νομοθετικό καθεστώς
1. Σύσταση - Σκοποί
2. Ιστορικό
3. Ισχύον καθεστώς

1. Αρμοδιότητα - Δικτυακός τόπος τήρησης ΚΗΜΔΗΣ - Τεχνική υποστήριξη
2. Επίπεδα διαβάθμισης
3. Εγγραφή χρηστών
4. Επιφυλάξεις λειτουργίας
5. Διασύνδεση με ΔΑΥΓΕΙΑ και άλλα πληροφοριακά συστήματα

1. Γενικά
2. Πρωτογενή αιτήματα
3. Εγκεκριμένα αιτήματα
4. Διακήρυξη και προκήρυξη
5. Αποφάσεις ανάθεσης ή κατακύρωσης
6. Συμφωνητικά
7. Εντολές πληρωμής
8. Μέχρι 23.05.2017

V. Καταχωριστέα στοιχεία
1. Καταχωρίστέα στοιχεία ανά περίπτωση
2. Τροποποιήσεις εγγράφων και αποφάσεις μετάθεσης ημερομηνίας υποβολής προσφορών
3. Ματαιώσεις
4. Συμφωνίες-πλαίσιο και Δυναμικά Συστήματα Αγορών

VΙ. Διαδικασία καταχώρισης
1. Χρόνος καταχώρισης
2. Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης μητρώου (ΑΔΑΜ)
3. Τρόπος συμπλήρωσης των στοιχείων
4. Διαφοροποίηση κειμένου - Διορθώσεις

VIΙ. Άλλα θέματα
1. Ισχύς πράξεων
2. Στοιχείο κανονικότητας της δαπάνης
3. Αντικατάσταση υποχρέωσης δημοσίευσης στην ΕτΚ 


I. Νομοθετικό καθεστώς

1. Σύσταση - Σκοποί
Συνιστάται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Γενική Γραμματεία Εμπορίου) Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. (
άρθρο 11 παρ.1 του Ν.4013/2011)

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) νοείται το πληροφοριακό σύστημα, που αποτελεί μέρος του ΕΣΗΔΗΣ και έχει ως σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις και στις συμβάσεις, κατά την έννοια της διάταξης της περιπτ. (5) της παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 , σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4013/2011 (Α' 204) και το άρθρο 38 του Ν.4412/2016. (
άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 34 του Ν.4412/2016)

Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων («ΚΗΜΔΗΣ»), που συστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4013/2011 στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή), έχει ως σκοπό τη συλλογή, την επεξεργασία και τη δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά με τις συμβάσεις του Βιβλίου Ι οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, προφορικώς ή με ηλεκτρονικά μέσα από αναθέτουσες αρχές και ΚΑΑ, εκτιμώμενης αξίας ίσης ή ανώτερης του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ (άνευ ΦΠΑ) και ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης. (
άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016)2. Ιστορικό
Ν.4013/2011: Το ΚΗΜΔΗΣ συστάθηκε με το
άρθρο 11 του Ν.4013/2011. Όμως η υποχρέωση καταχώρισης στο Μητρώο για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης άρχισε την 02.05.2013. (άρθρο 8 της ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 7)

Ν.4281/2014: Στη συνέχεια το άρθρο 11 του Ν.4013/2011 καταργήθηκε, εκτός από το πρώτο εδάφιο της παρ. 1, από την περίπτ. α' της παρ. 2 του άρθρου 199 του Ν. 4281/2014, την 08.08.2015, οπότε άρχισε να ισχύει το άρθρο 139 του Ν.4281/2014. (άρθρο 201 παρ. 4 του Ν.4281/2014)

Ν.4403/2016: Το άρθρο 139 του Ν.4281/2014 διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την κατάργηση των άρθρων 14 έως 201 του Ν. 4281/2014. (άρθρο 57 του Ν.4403/2016) (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 3076/08.07.2016) Καταργήθηκε όμως το άρθρο 199 του Ν.4281/2014, το οποίο είχε καταργήσει το άρθρο 11 του Ν.4013/2011. Συνεπώς, από 1.7.2016 επανήλθε σε ισχύ και το άρθρο 11 του Ν.4013/2011.

Ν.4412/2016:  Το άρθρο 139 του Ν.4281/2014 καταργείται με το άρθρο 377 παρ.1 περιπτ.84 του Ν.4412/2016.3. Ισχύον καθεστώς
Το άρθρο 38 του Ν.4412/2016 ρυθμίζει τα θέματα του ΚΗΜΔΗΣ.

Εξουσιοδοτική διάταξη
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του καθ ύλην αρμόδιου Υπουργού στις περιπτώσεις της παρ. 5, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του ΚΗΜΔΗΣ, το δικτυακό τόπο τήρησής του, τη δομή, το περιεχόμενο και την πρόσβαση σε αυτό, και τα επίπεδα διαβάθμισης, τη διαδικασία έκδοσης κωδικών ηλεκτρονικής καταχώρισης, τα κατά περίπτωση καταχωριζόμενα στοιχεία, το χρόνο καταχώρισης αυτών, τα κατά περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα για την καταχώριση και τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησης του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. (άρθρο 38 παρ.6 του Ν.4412/2016)

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης, εκδόθηκε η Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') με αντικείμενο τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του ΚΗΜΔΗΣ του αρ. 38 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147), το δικτυακό τόπο τήρησής του, τη δομή, το περιεχόμενο και την πρόσβαση σε αυτό, και τα επίπεδα διαβάθμισης, τη διαδικασία έκδοσης κωδικών ηλεκτρονικής καταχώρισης, τα κατά περίπτωση καταχωριζόμενα στοιχεία, το χρόνο καταχώρισης αυτών, τα κατά περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα για την καταχώριση και τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησής του.

Έναρξη εφαρμογής νέας ΥΑ
Στις δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις η έναρξη των οποίων, σύμφωνα με τα άρθρα 61, 120, 290 και 330 του ν. 4412/2016, έλαβε χώρα πριν την έναρξη ισχύος της ανωτέρω απόφασης [δλδ πριν την 23.05.2017], οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται από το στάδιο, στο οποίο καταλαμβάνουν τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και σε κάθε επόμενο στάδιο. (άρθρο 14 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)
Νέα εφαρμογή ΚΗΜΔΗΣ από 13.06.2017
Από 13/6/2017 τίθεται σε λειτουργία η νέα εφαρμογή του ΚΗΜΔΗΣ, η  οποία  είναι προσβάσιμη   από   την  διαδικτυακή  πύλη  του  Προμηθέα (www.promitheus.gov.gr), μέσω του γνωστού συνδέσμου «Σύνδεση στο Κεντρικό  ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων», είτε απευθείας μέσω του:  http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/

Οι χρήστες αναρτούν στοιχεία στο ΚΗΜΔΗΣ   σύμφωνα με   την υπ. αριθ. 57654/22‐05‐2017 Απόφαση  «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης   του  Κεντρικού   Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και   Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Β/1781/23‐05‐2017), συνδεόμενοι στην εφαρμογή με τα διαπιστευτήρια   (όνομα χρήστη και κωδικό) που ήδη διαθέτουν.

Εφόσον  πρωτογενές  αίτημα  έχει  καταχωρηθεί  στην  προηγούμενη  έκδοση  του  ΚΗΜΔΗΣ,  αυτό  διατηρείται  ως  έχει  και  αναρτάται  εκ  νέου  το  ίδιο  στη  τωρινή  έκδοση του ΚΗΜΔΗΣ. Στη συνέχεια το εκ νέου καταχωρηθέν πρωτογενές αίτημα  θα εγκριθεί με τη γνωστή διαδικασία.  (Οδηγίες καταχώρισης από eprocurement)


Μεταβατικό καθεστώς μέχρι την έκδοση της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης
Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων της παρ. 1 του άρθρου 376 του Ν.4412/2016, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την έναρξη ισχύος του Ν.4412/2016, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά τον χρόνο έναρξής τους, με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 379 [ήδη παρ. 7]. Κατ’ εξαίρεση, η υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 38 ισχύει από την έναρξη ισχύος του Ν.4412/2016, κατά την παρ. 1 του άρθρου 379, και για τις συμβάσεις των οποίων η διαδικασία ανάθεσης έχει εκκινήσει πριν από την έναρξη ισχύος αυτού. Συμβάσεις της παρ. 1, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.4412/2016, εκτελούνται σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο της σύναψής τους. Κατ' εξαίρεση, η υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 38, ισχύει από την έναρξη ισχύος του Ν.4412/2016 κατά την παρ. 1 του άρθρου 379 και για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος αυτού. (άρθρο 376 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ.6 του άρθρου 38 του νόμου, εξακολουθεί να εφαρμόζεται η υπ' αριθ. Π1/2380/2012 (Β 3400) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρνοικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του Ν.4412/2016. (Αιτιολογική Έκθεση του Ν.4412/2016. σελ. 75-76)

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού μπορούν να καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στον καθορισμό του τρόπου, του χρόνου και των επιμέρους διαδικασιών καταχώρισης των στοιχείων των εκκρεμών, κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α' 204), και του άρθρου 38 του Ν.4412/2016, δημοσίων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4412/16.. (άρθρο 38 παρ.6 του Ν.4412/2016)


ΙΙ. Λειτουργία

1. Αρμοδιότητα - Δικτυακός τόπος τήρησης ΚΗΜΔΗΣ - Τεχνική υποστήριξη
Αρμόδια για την λειτουργία του ΚΗΜΔΗΣ και την τεχνική υποστήριξη των χρηστών του είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Ο διαδικτυακός τόπος τήρησης του ΚΗΜΔΗΣ είναι προσβάσιμος μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr. (άρθρο 3 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)

Τα αιτήματα των χρηστών του ΚΗΜΔΗΣ για παροχή τεχνικής υποστήριξης από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας, η οποία είναι προσβάσιμη στο διαδικτυακό τόπο τήρησης του ΚΗΜΔΗΣ του άρθρου 3 της παρούσας. (άρθρο 13 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)


2. Επίπεδα διαβάθμισης
Το ΚΗΜΔΗΣ υποστηρίζει διαβαθμισμένη πρόσβαση με την απόδοση διαφορετικών δικαιωμάτων χρήσης στις αντίστοιχες κατηγορίες χρηστών από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕκΠΚ) ως κατωτέρω:

α) Απλοί Χρήστες του ΚΗΜΔΗΣ: Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει ιδιώτες, επιχειρήσεις, οικονομικούς και άλλους φορείς που επιθυμούν να ενημερωθούν για το ΚΗΜΔΗΣ και να επικοινωνήσουν με τα αρμόδια στελέχη της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΓΓΕκΠΚ. Η πρόσβαση τους στο ΚΗΜΔΗΣ πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ και δεν απαιτεί ειδικές διαδικασίες εγγραφής, ταυτοποίησης και αναγνώρισης τους. Οι ανωτέρω χρήστες έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο, όπως ορίζεται κάτωθι.

Ελεύθερα προσβάσιμος χώρος: πρόκειται για τις σελίδες της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ στις οποίες η πρόσβαση επιτρέπεται ελεύθερα στο ενδιαφερόμενο κοινό. Στο χώρο αυτόν δημοσιεύονται, μεταξύ άλλων, γενικές πληροφορίες σχετικά με δημόσιες συμβάσεις, και ειδικότερα όσον αφορά το ΚΗΜΔΗΣ στοιχεία δημοσίων συμβάσεων των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων που σχετίζονται με πρωτογενή και εγκεκριμένα αιτήματα, προκηρύξεις και διακηρύξεις, αναθέσεις και κατακυρώσεις, συμφωνητικά (συμβάσεις) και εντολές πληρωμών για την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και δημοσίων έργων,

β) Πιστοποιημένοι χρήστες των αναθετουσών αρχών/ αναθετόντων φορέων και Κεντρικών Αρχών Αγορών: η ομάδα αυτή περιλαμβάνει στελέχη των αναθετουσών αρχών/ αναθετόντων φορέων και Κεντρικών Αρχών Αγορών που πραγματοποιούν καταχωρίσεις πράξεων σχετικά με δημόσιες συμβάσεις στο ΚΗΜΔΗΣ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, με τα σχετικά δικαιώματα πρόσβασης που έχουν αιτηθεί και τους έχουν αποδοθεί από την Διεύθυνση Ανάπτυξηςκαι Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ.

Ερώτημα: Στην περίπτωση ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών:α) Ποιος (Δήμος ή φορέας) είναι αρμόδιος σε κάθε στάδιο για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΣ; β) Ποιος πραγματοποιεί τις ανωτέρω καταχωρήσεις για το μέρος της συνολικής προμήθειας που αφορά νομικά πρόσωπα μη υπόχρεα σε ενημέρωση ΚΗΜΔΣ (όπως ΝΠΙΔ, ΔΕΥΑ); γ) Η προμήθεια θεωρείται ενιαία, καθώς υπάρχει μία μελέτη και η διαγωνιστική διαδικασία είναι κοινή ή καταχωρείται στο ΚΗΜΔΣ σαν ξεχωριστή προμήθεια από κάθε φορέα για το μέρος που του αναλογεί από την αρχή μέχρι το τέλος της και ο Δήμος καταχωρεί στο ΚΗΜΔΣ μόνο το μέρος της προμήθειας που αφορά τον ίδιο;
Απάντηση: Σύμφωνα με την ΚΥΑ Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400/Β/2012) το σύνολο των καταχωρήσεων στο ΚΗΜΔΣ πραγματοποιείται με μέριμνα του εισηγητή/συντάκτη της εκάστοτε πράξης. Στα πλαίσια αυτά κάθε φορέας στα πλαίσια της εσωτερικής συνεννόησης του ή/και συνεννόησης του με το 2ο φορέα (εφόσον εμπλέκεται και 2ος), πάντα με μέριμνα του συντάκτη, θα πρέπει να ορίσει το ποιος θα αναρτά τι (εσωτερική διαδικασία του κάθε φορέα). Εάν μάλιστα, υπάρχουν τεχνικοί περιορισμοί τότε διευκολύνεται η εσωτερική συνεννόηση σας. (απάντηση από το helpdesk του eprocurement)

γ) Πιστοποιημένοι χρήστες της ΓΓΕκΠΚ: η ομάδα αυτή περιλαμβάνει στελέχη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Τεχνικής Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ που πραγματοποιούν λειτουργίες σχετικά με την επιχειρησιακή υποστήριξη και διαχείριση του ΚΗΜΔΗΣ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

δ) Διαχειριστές ΚΗΜΔΗΣ: η ομάδα αυτή περιλαμβάνει στελέχη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Τεχνικής Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ που έχουν αυξημένα δικαιώματα πρόσβασης και διαχείρισης στους σχετικούς πόρους και υποδομές του ΚΗΜΔΗΣ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης τους.

Τα στοιχεία αναφοράς (φορείς, μονάδες φορέων, υπογράφοντες, χρήστες) των υπόχρεων φορέων του ΚΗΜΔΗΣ αντλούνται από το Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. (άρθρο 4 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)3. Εγγραφή χρηστών
Ως πιστοποιημένοι χρήστες των αναθετουσών αρχών/ αναθετόντων φορέων και Κεντρικών Αρχών Αγορών του ΚΗΜΔΗΣ ορίζονται οι υφιστάμενοι χρήστες του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, οι οποίοι μπορούν να προβούν σε εγγραφή τους στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω του διαδικτυακού τόπου τήρησης του, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη που διατηρούν στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Ο αρχικός ορισμός των ανωτέρω χρηστών, όπως και η διαχείριση των στοιχείων αναφοράς κάθε φορέα, πραγματοποιείται από τους αρμόδιους - ανά φορέα - διαχειριστές του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ στο ηλεκτρονικό σύστημα του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Στη συνέχεια οι ανωτέρω χρήστες προβαίνουν σε αίτημα εγγραφής τους στο ΚΗΜΔΗΣ μέσω του διαδικτυακού τόπου τήρησης του χρησιμοποιώντας τα στοιχεία χρήστη που διατηρούν στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Οι αιτήσεις εγγραφής στο ΚΗΜΔΗΣ πραγματοποιούνται με τα στοιχεία χρήστη του τρέχοντος φορέα στον οποίο ανήκει ο αιτών. (άρθρο 4 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)4. Επιφυλάξεις λειτουργίας
Η λειτουργία του ΚΗΜΔΗΣ τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997
(Α' 50) (Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) και των άρθρων 21 (Εχεμύθεια) και 257 (Εχεμύθεια). Η πρόσβαση στα στοιχεία του ΚΗΜΔΗΣ πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των κρατικών απορρήτων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, των κανόνων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και του εταιρικού ή άλλου απορρήτου που προβλέπεται σε ειδικότερες διατάξεις. (άρθρο 38 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Οι καταχωρίσεις στο ΚΗΜΔΗΣ τελούν υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016. (άρθρο 7 παρ.2 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)5. Διασύνδεση με ΔΙΑΥΓΕΙΑ και άλλα πληροφοριακά συστήματα

α. Διαύγεια
Όσα από τα παραπάνω στοιχεία και έγγραφα αποτελούν αντικείμενο ανάρτησης στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» σύμφωνα με τον ν. 3861/2010 (Α’ 112), όπως ισχύει, δεν καταχωρίζονται πρωτογενώς στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ», αλλά αντλούνται αυτόματα από το ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 38 παρ.4 του Ν.4412/2016)

Η ισχύς του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 38 αρχίζει από 1.1.2018. (άρθρο 379 παρ.3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.16 του άρθρου 47 του Ν.4472/2017)

Με τη διάταξη της παρ.16 του άρθρου 47 αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 και μετατίθεται χρονικά η διαλειτουργικότητα του συστήματος ΚΗΜΔΗΣ με το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις 1.1.2018. Τα στοιχεία των διαγωνισμών θα συνεχίσουν να καταχωρούνται πρωτογενώς και στα δύο συστήματα. (Αιτιολογική έκθεση του Ν.4472/2017)

Ουδεμία κατά νόμο επιρροή, ως προς τη νομιμότητα ανάθεσης, ασκεί το γεγονός ότι σύμβαση η οποία δεν έχει καταχωρηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, καθόσον, κατά το χρόνο ανάρτησης αυτής (7.7.2015) δεν είχαν τεθεί σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 139 του ν. 4281/2014. Συγγνωστή πλάνη. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 150/2016)
 
β. Άλλα πληροφοριακά συστήματα
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δύνανται να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα του ΚΗΜΔΗΣ με το Μητρώο Δεσμεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενών έργων, καθώς και με κάθε άλλο πληροφοριακό σύστημα που κρίνεται απαραίτητο για την παρακολούθηση από τις υπηρεσίες του Δημοσίου των δημοσίων συμβάσεων για ελεγκτικούς, δημοσιονομικούς στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς. (άρθρο 38 παρ.10 του Ν.4412/2016)ΙΙΙ. Υπαγόμενες συμβάσεις
Υποχρέωση ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ υπάρχει για τις συμβάσεις του Βιβλίου Ι [αλλά και του Βιβλίου ΙΙ (άρθρο 260 του Ν.4412/2016)] του Ν.4412/2016, οι οποίες:
- συνάπτονται γραπτώς, προφορικώς ή με ηλεκτρονικά μέσα από αναθέτουσες αρχές και ΚΑΑ,
- εκτιμώμενης αξίας ίσης ή ανώτερης του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ (άνευ ΦΠΑ) και
- ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης. (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016

Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147), εκτιμώμενης αξίας ίσης ή ανώτερης του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ (άνευ ΦΠΑ), οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, με ηλεκτρονικό μέσο ή προφορικώς από αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς και Κεντρικές Αρχές Αγορών, σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 260, αναλόγως της διαδικασίας ανάθεσης με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1, καθώς και στην παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016. (άρθρο 1 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του καθ' ύλην συναρμόδιου Υπουργού μπορούν να ορίζονται ειδικότερα οι συμβάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου. (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016)
 
Ερώτηση: Αναρτώνται τα εντάλματα παγίας προκαταβολής;
Απάντηση: Όπως ενημερωθήκαμε τηλεφωνικά από την ΕΑΑΔΗΣΥ αναρτώνται και τα εντάλματα παγίας προκαταβολής, εφόσον βέβαια  αφορούν συμβάσεις. Ως πρωτογενές αναρτάται η εισήγηση προς την οικονομική επιτροπή για τη σύσταηση της παγίας. Ως εγκεκριμένο αναρτάται η απόφαση της οικονομικής επιτροπής για τη σύσταση της παγίας. Πάνω σε αυτά φορτώνεται κάθε ένταλμα που εξοφλείται. Δεν αναρτάται δηλαδή κάθε ένταλμα ξεχωριστά αλλά όλα μαζί στην απόφαση της Οικονομικής που αφορούν. Αναρτώνται και δαπάνες κάτω των 400 ευρώ.
 

 

ΙV. Καταχωριστέα έγγραφα και στοιχεία

1. Γενικά

Τα καταχωριστέα στοιχεία και έγγραφα των άρθρων 5, 6 και των τροποποιήσεων του άρθρου 8 αναρτώνται στον δικτυακό τόπο τήρησης του ΚΗΜΔΗΣ. Για το σκοπό αυτό, αναγράφεται επί του σχετικού σχεδίου εγγράφου ο χαρακτηρισμός «Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ». (άρθρο 7 παρ.1 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)

Τα έγγραφα της παρ. 1 καταχωρίζονται ως ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή Portable Document Format (PDF), τα οποία φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 5 της αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο» (ΦΕΚ Β’/1317/2012) με την επιφύλαξη του άρθρου 24 τουν. 4440/2016 (ΦΕΚ Α’/224). (άρθρο 6 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017

Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται από τις αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς και τις ΚΑΑ ηλεκτρονικά στοιχεία των ακόλουθων σταδίων για όλες τις συµβάσεις της παραγράφου 1:
α) των πρωτογενών και των εγκεκριμένων αιτημάτων, δηλαδή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης ή/και των αποφάσεων αρμοδίου οργάνου για τη δέσμευση πίστωσης,
β) της προκήρυξης και της διακήρυξης,
γ) της απόφασης ανάθεσης ή κατακύρωσης,
δ) του συμφωνητικού και
ε) κάθε εντολής πληρωμής. (άρθρο 38 παρ.3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την υποπερίπτ. α' της περίπτ. 8 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016)
2. Πρωτογενή αιτήματα
Ως πρωτογενή αιτήματα, τα αιτήματα των υπηρεσιών των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων με τα οποία θεμελιώνεται η ανάγκη για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργων, υπηρεσιών και προμηθειών πριν από τη σχετική ανάληψη δέσμευσης πίστωσης. (άρθρο 6 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017

Πρωτογενές αίτημα για τους δήμους, αποτελεί το θεμελιωμένο αίτημα προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης δημοσίων έργων, που περιέρχεται στην Οικονομική Υπηρεσία (από π.χ. Τμήμα Προμηθειών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών), προκειμένου αυτή βάσει του Προϋπολογισμού να υποβάλλει πρόταση ανάληψης υποχρέωσης στο όργανο του Δήμου, που κατά περίπτωση έχει την αρμοδιότητα (κυρίως Οικονομική Επιτροπή για δημόσιες συμβάσεις). Η αναγραφή μιας πράξης απλά και στον προϋπολογισμό δεν αποτελεί πρωτογενές αίτημα. (απάντηση του helpdesk του e-procurement)

Το πρωτογενές αίτημα λοιπόν είναι το έγγραφο εκείνο που ανάλογα με τη διοικητική σας διαδικασία, θεμελιώνει αίτημα προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης δημοσίων έργων και διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσίαπροκειμένου να εκδοθεί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. (Συχνές Ερωτήσεις για το Κ.Η.Μ.Δ.Σ)
Ως πρωτογενή αιτήματα καταχωρίζονται όλα τα αιτήματα των Υπηρεσιών οι οποίες έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα να θεμελιώνουν, για λογαριασμό του Φορέα τους, αίτημα προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης δημοσίων έργων (ενδεικτικά, Τμήματα ή Δ/νσεις Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών, Οικονομικού) πριν από τη σχετική ανάληψη δέσμευσης πίστωσης. Παράδειγμα (που είχε δοθεί για Υπουργεία):
- Φορέας: Γενική Γραμματεία Εμπορίου.
- 3 Δ/νσεις της Γ.Γ.Ε. ζητούν την προμήθεια 6 laptops, από 2 η καθεμία.
- Τα αιτήματα αποστέλλονται στην αρμόδια Δ/νση Διοικητικού, η οποία θεμελιώνει για λογαριασμό της Γ.Γ.Ε. πρωτογενές αίτημα προμήθειας των 6 laptops.
- Η Δ/νση Διοικητικού καταχωρίζει το πρωτογενές αίτημα στο Μητρώο.
- Ανάληψη Δέσμευσης Πίστωσης από την αρμόδια Υπηρεσία. (Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγ., Υποδ., Μεταφ. & Δικτύων Π1/151/18.01.2013)

Ειδικά για έργα και μελέτες
Στην περίπτωση των δημοσίων συμβάσεων έργων και δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του ν. 4412/2016, τα οποία εντάσσονται σε πρόγραμμα, ως πρωτογενές αίτημα καταχωρίζεται το έγγραφο από το οποίο με οποιοδήποτε τρόπο προκύπτει η πρωτοβουλία για την υλοποίηση ή διερεύνηση υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου. (άρθρο 6 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017

Στην περίπτωση των συμβάσεων δημοσίων έργων ή μελετών του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α' 42), τα οποία εντάσσονται σε πρόγραμμα, ως πρωτογενές αίτημα καταχωρίζεται το δημόσιο έγγραφο από το οποίο με οποιοδήποτε τρόπο προκύπτει η πρωτοβουλία για την υλοποίηση ή διερεύνηση υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου. Προς διευκόλυνση των υπηρεσιών διευκρινίζεται ότι ως πρωτογενές αίτημα, καταχωρείται η πρόταση χρηματοδότησης του έργου ή της μελέτης με το συνημμένο του τεχνικό δελτίο. (Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγ., Υποδ., Μεταφ. & Δικτύων Δ17α/22/1/2013/ΦΝ463/31.01.2013)
Ως πρωτογενές αίτημα για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα/μελέτες καταχωρείται το αίτημα της Υπηρεσίας προς την Διαχειριστική Αρχή (μετά από σχετική πρόσκληση), συνοδευόμενο από Τεχνικό Δελτίο Έργου.
Ως πρωτογενές αίτημα για τα έργα/ μελέτες που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους καταχωρείται το αίτημα της Υπηρεσίας προς την αρμόδια Δ/νση Προγράμματος Προτύπων και Διεθνών Σχέσεων (Δ11) Τμήμα α της Γ.Γ.Δ.Ε.,συνοδευόμενο από απλό Τεχνικό Δελτίο Έργου ή τεχνική περιγραφή.Την καταχώρηση του αιτήματος θα διενεργεί ο Δικαιούχος. Ο αριθμός του Κοινού Λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV) θα αναγράφεται και στο αίτημα της Υπηρεσίας. (Υπ. Αν. Ανταγ. Υποδ. Μεταφ.& Δικτ.17/Δ17γ/102/3/ΦΝ463/17.04.2013)
Ως πρωτογενές αίτημα σε έργα ΕΣΠΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί το τεχνικό δελτίο προτεινόμενης πράξης. (Συχνές Ερωτήσεις για το Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ)3. Εγκεκριμένα αιτήματα
Ως εγκεκριμένα αιτήματα, οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, εφόσον η δαπάνη υπάγεται στη διαδικασία του π.δ. 80/2016 (Α’/145), οι αποφάσεις αρμοδίου οργάνου για την δέσμευση πίστωσης με την ένταξη τους σε αντίστοιχο προϋπολογισμό (άρθρο 5 π.δ. 80/2016) ή ΣΑΕ ή ανάλογη διαδικασία, με τις οποίες εγκρίνεται η δαπάνη των πρωτογενών αιτημάτων. (άρθρο 6 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017

Επίσης, ως εγκεκριμένο αίτημα θεωρείται η πράξη αρμόδιου οργάνου πολυετούς δέσμευσης. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 7)

Ως εγκεκριμένο αίτημα σε έργα ΕΣΠΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί η απόφαση ένταξης της πράξης έργου σε ΣΑΕ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Εάν η απόφαση ένταξης σχετίζεται με τη σύναψη πολλαπλών δημοσίων συμβάσεων, τότε το εγκεκριμένο αίτημα θα είναι κοινό για κάθε περίπτωση. (Συχνές Ερωτήσεις για το Κ.Η.Μ.Δ.Σ)


4. Προκηρύξεις και διακηρύξεις
Οι προκαταρκτικές προκηρύξεις του άρθρου 62 παρ. 2, οι προκηρύξεις των άρθρων 63, 108, 112, 122,293, 319, 323 και 332 του ν. 4412/2016, και οι διακηρύξεις αυτών. Στους συνοπτικούς διαγωνισμούς του άρθρου 117 και 327 η διακήρυξη. Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται και οι τροποποιήσεις των εν λόγω εγγράφων. (άρθρο 6 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017

Oι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς δημοσιεύουν μεταξύ άλλων στο ΚΗΜΔΗΣ τις προκηρύξεις των σχετικών διαγωνισμών, με εξαίρεση τις διαδικασίες του συνοπτικού διαγωνισμού όπου αναρτάται μόνο η διακήρυξη. Διευκρινίζεται ότι:
- Στους διαγωνισμούς άνω των κοινοτικών ορίων ως προκήρυξη αναρτάται το τυποποιημένο έντυπο προκήρυξης που αποστέλλεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
- Στους διαγωνισμούς κάτω των κοινοτικών ορίων ως προκήρυξη αναρτάται το έγγραφο που περιέχει τις πληροφορίες του αρ. 122 ν. 4412/2016. (Οδηγίες καταχώρισης από eprocurement)

Στην αρχική Οθόνη του συστήματος επιλέγεται η καρτέλα «Προκηρύξεις ‐ Διακηρύξεις». Μετά   επιλέγεται   η   ένδειξη   «Νέα   Προκήρυξη»   και   στην   φόρμα  καταχώρισης καταχωρίζονται τα σχετικά στοιχεία και αναρτάται το ηλεκτρονικό αρχείο της προκήρυξης, χωρίς  αυτό  να  συνδέεται  με  προγενέστερα  βήματα  της  διαδικασίας  (π.χ.  ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος), εφόσον αυτά (τα προγενέστερα) έχουν καταχωρηθεί στην παλαιά έκδοση του ΚΗΜΔΗΣ.  Παράδειγμα: έστω  ότι  έχει  αναρτηθεί  το  πρωτογενές  και  το  εγκεκριμένο  αίτημα  στην παλαιά  έκδοση  του  ΚΗΜΔΗΣ.  Η  καταχώρηση  της  προκήρυξης  ή/και  της  Διακήρυξης  θα αναρτηθεί στη νέα έκδοση του ΚΗΜΔΗΣ χωρίς να συνδεθεί με το προϋπάρχον εγκεκριμένο αίτημα της προηγούμενης έκδοσης του ΚΗΜΔΗΣ.  Επισημαίνεται ότι, μετά την προαναφερόμενη ανάρτηση της προκήρυξης πραγματοποιείται με  τη  γνωστή  μέχρι  σήμερα  διαδικασία  και  η  ανάρτηση  της  διακήρυξης  από  την  ίδια καρτέλα καταχώρησης.(Οδηγίες καταχώρισης από eprocurement)

Στην περίπτωση απευθείας ανάθεσης, τι πρέπει να αναρτήσω στο πεδίο Πρόσκληση/Προκήρυξη;
ΔημοςΝΕΤ: Στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης, δεν θα αναρτήσετε στο Μητρώο Πρόσκληση/Προκήρυξη, εαν δεν υπάρχει. Σχετικά με τον τρόπο καταχώρισης της σύμβασης δείτε τη σελίδα 26 του Εγχειριδίου Χρήσης με τίτλο «Περίπτωση ΙΙ - Καταχώρηση νέας σύμβασης από Εγκεκριμένα Αιτήματα», η οποία αφορά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν έχει προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία (Διακήρυξη) ήτοι π.χ. διαδικασία απευθείας ανάθεσης.


5. Αποφάσεις ανάθεσης ή κατακύρωσης
Οι αποφάσεις ανάθεσης ή κατακύρωσης και οι τροποποιήσεις αυτών. (άρθρο 6 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017) Δηλαδή αναρτάται το πλήρες κείμενο της Απόφασης. (Οδηγίες καταχώρισης από eprocurement)

Στην αρχική Οθόνη του συστήματος επιλέγεται η καρτέλα «Κατακυρώσεις ‐ Αναθέσεις». Μετά   επιλέγεται   η   ένδειξη   «Νέα   Απόφαση   κατακύρωσης»   και   στην φόρμα  καταχώρισης καταχωρίζονται  τα  σχετικά  στοιχεία  και  αναρτάται  το  ηλεκτρονικό  αρχείο  της Απόφασης Ανάθεσης   ή  Κατακύρωσης,  χωρίς  αυτό  να  συνδέεται  με  προγενέστερα  βήματα   της διαδικασίας   (π.χ.   ΑΔΑΜ   εγκεκριμένου   αιτήματος,   ΑΔΑΜ   προκήρυξης),  εφόσον  αυτά  (τα προγενέστερα) έχουν καταχωρηθεί στην παλαιά έκδοση του ΚΗΜΔΗΣ. Παράδειγμα: έστω  ότι  έχει  αναρτηθεί  το  εγκεκριμένο  αίτημα  ή/και  η  Διακήρυξη  στην παλαιά έκδοση του ΚΗΜΔΗΣ. Η καταχώρηση  της Απόφασης Ανάθεσης ή Κατακύρωσης θα αναρτηθεί  στη  νέα  έκδοση  του  ΚΗΜΔΗΣ  χωρίς  να  συνδεθεί  με  τις  προϋπάρχουσες καταχωρίσεις της προηγούμενης έκδοσης του ΚΗΜΔΗΣ. (Οδηγίες καταχώρισης από eprocurement)


6.  Συμφωνητικά
Τα συμφωνητικά και οι τροποποιήσεις/επεκτάσεις αυτών. (άρθρο 6 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017

Λόγω έναρξης λειτουργίας του Κ.Η.Μ.Δ.Σ. πρέπει να συνάπτω γραπτή σύμβαση για ποσά από 1.000 ευρώ και πάνω;
ΔημοςΝΕΤ: Δεν προκύπτει τέτοια υποχρέωση. Υποχρέωση για γραπτή σύμβαση υπάρχει όταν η αξία της ανέρχεται σε ποσό άνω των 2.500 ευρώ. Σχετικά με τον τρόπο καταχώρισης της εντολής πληρωμής για τις συμβάσεις που δεν συνάπτονται γραπτώς δείτε τη σελίδα 43 του Εγχειριδίου Χρήσης με τίτλο «Περίπτωση ΙΙΙ - Δημιουργία νέας εντολής πληρωμής από εγκεκριμένα Αιτήματα», η οποία αφορά εγκεκριμένα αιτήματα κάτω των 2.500 ευρώ για τα οποία δεν υπογράφεται σύμβαση.


7. Εντολή πληρωμής
Η εντολή πληρωμής ήτοι η πράξη (το χρηματικό ένταλμα ή άλλο παραστατικό στοιχείο) με την οποία, το αρμόδιο κατά νόμο όργανο, εντέλλεται την πληρωμή συγκεκριμένης δαπάνης στο δικαιούχο της σύμφωνα με τις ισχύουσες κείμενες κατά περίπτωση διατάξεις. (άρθρο 6 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.20178. Μέχρι 23.05.2017
Η ισχύς των παρ. 3 και 4 του άρθρου 38 αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 6 του ίδιου άρθρου, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 376. (άρθρο 379 παρ.3 του Ν.4412/2016)

Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ.6 του άρθρου 38 του νόμου, εξακολουθεί να εφαρμόζεται η υπ' αριθ. Π1/2380/2012 (Β 3400) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρνοικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του Ν.4412/2016. (Αιτιολογική Έκθεση του Ν.4412/2016. σελ. 75-76)

H ανάρτηση των αποφάσεων ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ προς το παρόν δεν είναι τεχνικά εφικτή, δεδομένου ότι δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί αντίστοιχη φόρμα καταχώρισης. (Ερώτηση - Απάντηση 4 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Η μη ανάρτηση στο ΚΗΔΜΗΣ αποφάσεων απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, μέχρι τη δημοσίευση του Ν.4441/2016, δεν επηρεάζει το κύρος της σύμβασης. (άρθρο 23 του Ν.4441/2016)

Συνεπώς, ως προς τα στοιχεία που καταχωρίζονται μπορείτε να δείτε την ενότητα του προϊσχύοντος καθεστώτος ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ » ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ » Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ » Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) » I. Μέχρι 08.08.2015
 

V. Καταχωριστέα στοιχεία
Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται μέσω ηλεκτρονικής διαδικτυακής φόρμας ή διασύνδεσης πληροφοριακών συστημάτων, ηλεκτρονικά στοιχεία των συμβάσεων του άρθρου 2 των ακόλουθων σταδίων:

α) Των πρωτογενών και εγκεκριμένων αιτημάτων.
Τα ελάχιστα στοιχεία που καταχωρίζονται είναι:
αα) πρωτογενή αιτήματα
- ο προϋπολογισμός,
- ο κωδικός των αγαθών ή υπηρεσιών κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων (Common Procurement Vocabulary - CPV) των άρθρων 23 και 261 του ν. 4412/2016 και
- το είδος της σύμβασης, δηλαδή προμήθεια, υπηρεσία, έργο, μελέτη ή τεχνική ή λοιπή συναφή επιστημονική υπηρεσία.

Στα πρωτογενή αιτήματα τοποθετείται η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της αιτούμενης προμήθειας με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Από εκεί και πέρα, εάν π.χ. το πρωτογενές αίτημα αφορά ποσό 20000 ευρώ, μετά εγκριθεί πίστωση μόνο 18000 ευρώ και στο τέλος συναφθεί σύμβαση για 14000 ευρώ, τότε σε κάθε στάδιο ανάρτησης θα πρέπει να αναγράφετε το ποσό που την αφορά. (απάντηση από το helpdesk του eprocurement)

αβ) εγκεκριμένα αιτήματα
- ο προϋπολογισμός,
- ο κωδικός των αγαθών ή υπηρεσιών κατάτοΚοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων (Common Procurement Vocabulary - CPV) των άρθρων 23 και 261 του ν. 4412/2016,
- το είδος της σύμβασης, δηλαδή προμήθεια, υπηρεσία, έργο, μελέτη ή τεχνική ή λοιπή συναφή επιστημονική υπηρεσία,
- ο Αριθμός Ανάληψης Υποχρέωσης, εφόσον η δαπάνη υπάγεται στις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α’/145) ή ο αριθμός της απόφασης δέσμευσης πίστωσης αρμοδίου οργάνου εφόσον η δαπάνη δεσμεύεται με άλλη ανάλογη διαδικασία

β) Των προκηρύξεων και διακηρύξεων, με την επιφύλαξη των παρ. 6 και 3 των άρθρων 26 και 263 αντίστοιχα και των άρθρων 118 και 328, του ν. 4412/2016.
Τα ελάχιστα στοιχεία που καταχωρίζονται είναι:
- ο προϋπολογισμός,
- ο κωδικός των αγαθών ή υπηρεσιών κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων (Common Procurement Vocabulary-CPV) των άρθρων 23 και 261 του ν. 4412/2016,
- το είδος της σύμβασης, δηλαδή προμήθεια, υπηρεσία, έργο, μελέτη ή τεχνική ή λοιπή συναφή επιστημονική υπηρεσία,
- η γεωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorialunits for statistics - NUTS) του τόπου εκτέλεσης της σύμβασης,
- η γεωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorialunits for statistics - NUTS) της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντα φορέα ή τον ταχυδρομικό κώδικα αυτών,
- ο Αριθμός Ανάληψης Υποχρέωσης, εφόσον η δαπάνη υπάγεται στις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α’/145) ή ο αριθμός της απόφασης δέσμευσης πίστωσης αρμοδίου οργάνου εφόσον η δαπάνη δεσμεύεται με άλλη ανάλογη διαδικασία,
- η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης και σε περίπτωση ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση και ανταγωνιστικού διαλόγου και οι ειδικότερες περιστάσεις εκ των οριζόμενων στα άρθρα 26 και 266 που δικαιολογούν τη χρήση των διαδικασιών αυτών,
- το είδος της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντος φορέα,
- το κριτήριο ανάθεσης ή κατακύρωσης,
- η σχετική ένδειξη αν αφορά συμφωνία πλαίσιο, δυναμικό σύστημα αγορών, ηλεκτρονικό κατάλογο ή ηλεκτρονικό πλειστηριασμό,
- η πηγή χρηματοδότησης,
- αν η σύμβαση είναι άνω ή κάτω των ορίων των άρθρων 5 και 235, ανά περίπτωση του ν. 4412/2016,
- αν η σύμβαση αφορά το βιβλίο Ι ή II του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση καταχώρησης των τροποποιήσεων των προκηρύξεων και διακηρύξεων που καταχωρήθη- καν πέραν των ανωτέρω, ο ΑΔΑΜ της προκήρυξης και διακήρυξης που τροποποιείται.

γ) Των αποφάσεων ανάθεσης ή κατακύρωσης.
Τα ελάχιστα στοιχεία που καταχωρίζονται είναι:
- ο προϋπολογισμός,
- η αξία της σύμβασης,
- ο κωδικός των αγαθών ή υπηρεσιών κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων (Common Procurement Vocabulary - CPV) των άρθρων 23 και 261 του ν. 4412/2016,
- το είδος της σύμβασης, δηλαδή προμήθεια, υπηρεσία, έργο, μελέτη ή τεχνική ή λοιπή συναφή επιστημονική υπηρεσία,
- η γεωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorialunits for statistics - NUTS) του τόπου εκτέλεσης της σύμβασης,
- η γεωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorialunits for statistics - NUTS) της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντα φορέα ή τον ταχυδρομικό κώδικα αυτών,
- ο Αριθμός Ανάληψης Υποχρέωσης, εφόσον η δαπάνη υπάγεται στις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α’/145) ή ο αριθμός της Απόφασης δέσμευσης πίστωσης αρμοδίου οργάνου εφόσον η δαπάνη δεσμεύεται με άλλη ανάλογη διαδικασία,
- η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης και σε περίπτωση ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου και διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και οι ειδικότερες περιστάσεις εκ των οριζόμενων στα άρθρα 26, 32, 266 και 267 που δικαιολογούν τη χρήση των διαδικασιών αυτών,
- το είδος της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντος φορέα,
- το κριτήριο ανάθεσης ή κατακύρωσης,
- η σχετική ένδειξη αν αφορά συμφωνία πλαίσιο, δυναμικό σύστημα αγορών, ηλεκτρονικό κατάλογο ή ηλεκτρονικό πλειστηριασμό,
-η πηγή χρηματοδότησης,
- αν η σύμβαση είναι άνω ή κάτω των ορίων των άρθρων 5 και 235, ανά περίπτωση του ν. 4412/2016,
- αν η σύμβαση αφορά το βιβλίο Ι ή II του ν. 4412/2016,
- η επωνυμία του οικονομικού φορέα,
- ο ΑΦΜ του οικονομικού φορέα,
- η χώρα καταγωγής/ εγκατάστασης του οικονομικού φορέα στον οποίον ανατέθηκε η σύμβαση.
Στη περίπτωση καταχώρησης των τροποποιήσεων των αποφάσεων ανάθεσης ή κατακύρωσης που καταχωρήθηκαν, πέραν των ανωτέρω ο ΑΔΑΜ της απόφασης ανάθεσης ή κατακύρωσης που τροποποιείται.

δ) Των συμφωνητικών.
Τα ελάχιστα στοιχεία που καταχωρίζονται είναι αυτά που καταχωρίζονται στην καταχώριση της απόφασης ανάθεσης ή κατακύρωσης (περ. 1 γ).
Στην περίπτωση καταχώρησης των τροποποιήσεων των συμφωνητικών που καταχωρήθηκαν, πέραν των ανωτέρω ο ΑΔΑΜ του συμφωνητικού που τροποποιείται.

ε) των εντολών πληρωμής.
Τα ελάχιστα στοιχεία που καταχωρίζονται είναι:
- η αξία της σύμβασης,
- τα στοιχεία των σχετικών τιμολογίων (ιδίως αριθμός τιμολογίου, ημερομηνία, εκδών οικονομικός φορέας).
- ο κωδικός των αγαθών ή υπηρεσιών κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων (Common Procure- mentVocabulary - CPV) των άρθρων 23 και 261 τουν. 4412/2016,
- το είδος της σύμβασης, δηλαδή προμήθεια, υπηρεσία, έργο, μελέτη ή τεχνική ή λοιπή συναφή επιστημονική υπηρεσία,
- η γεωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorialunits for statistics - NUTS) του τόπου εκτέλεσης της σύμβασης,
- η γεωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorialunits for statistics - NUTS) της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντα φορέα ή τον ταχυδρομικό κώδικα αυτών,
- ο Αριθμός Ανάληψης Υποχρέωσης, εφόσον η δαπάνη υπάγεται στις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α’/145) ή ο αριθμός της απόφασης δέσμευσης πίστωσης αρμοδίου οργάνου εφόσον η δαπάνη δεσμεύεται με άλλη ανάλογη διαδικασία.
- το είδος της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντος φορέα,
- η σχετική ένδειξη αν αφορά συμφωνία πλαίσιο, δυναμικό σύστημα αγορών, ηλεκτρονικό κατάλογο ή ηλεκτρονικό πλειστηριασμό,
- η πηγή χρηματοδότησης,
- αν η σύμβαση είναι άνω ή κάτω των ορίων των άρθρων 5 και 235, ανά περίπτωση του ν. 4412/2016,
- αν η σύμβαση αφορά το βιβλίο Ι ή II του ν. 4412/2016,
- η επωνυμία του οικονομικού φορέα,
- ο ΑΦΜ του οικονομικού φορέα,
- η χώρα καταγωγής/ εγκατάστασης του οικονομικού φορέα στον οποίον ανατέθηκε η σύμβαση. (άρθρο 38 παρ.4 του Ν.4412/2016)(άρθρο 5 παρ.1 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)
 
Οι καταχωρίσεις περιλαμβάνουν κατά περίπτωση, τα ελάχιστα απαραίτητα στοιχεία/μεταδεδομένα που προσδιορίζουν με σαφήνεια την ταυτότητα των εγγράφων του άρθρου 6, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 (ΦΕΚ 1301/Β’/12-4-2012) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». (άρθρο 5 παρ.2 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)

Τα ελάχιστα καταχωριστέα στοιχεία φέρουν σήμανση υποχρεωτικής καταχώρισης στις φόρμες καταχώρισης του ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 5 παρ.3 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)

Σε οποιαδήποτε καταχώριση απαιτείται η επισύναψη του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου των εγγράφων του άρθρου 6.  (άρθρο 5 παρ.4 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σας παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν πρέπει σε τεχνικά έργα / προμήθειες να εισαχθούν στο μητρώο αναλυτικά ένα ένα τα άρθρα (π.χ. βίδα τάδε, βρύση ταδε, παξιμάδι κλπ) ή μόνο οι κατηγορίες (π.χ. υδραυλικά,ηλεκτρολογικά κλπ) ή μόνο ο τίτλος (π.χ. κατασκευή παιδικού σταθμού) με ένα σχετικό CPV.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ helpdesk: Μπορείτε να ομαδοποιήσετε την καταχώρηση δεκάδων/εκατοντάδων ειδών/αγαθών που έχουν τον ίδιο τελικό κωδικό CPV όταν ο αριθμός είναι μεγάλος και είναι το ίδιο είδος αγαθού. Για παράδειγμα, εάν αιτείστε την προμήθεια 120 διαφορετικών τύπων μελανιών εκτυπωτών, μπορείτε να προβείτε σε μία μόνο συνολική καταχώρηση (με τη συνολική ποσότητα και τη συνολική αξία των μελανιών).

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε ένα έργο π.χ. Κατασκευή Σχολείου μπορούμε να περάσουμε όλη τη δαπάνη με ένα αντικείμενο και ένα CPV π.χ. το 45214210-5 Κατασκευαστικές Εργασίες για Σχολεία Πρωτ. Εκπαίδευσης ή μία μία τις κατηγορίες π.χ.Χωματουργικά, Οικοδομικά, Υδραυλικά κλπ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ helpdesk: Εφόσον το έργο θα προκηρυχθεί στο σύνολό του με ένα CPV, θα καταχωρήσετε το συγκεκριμένο CPV. Εφόσον όμως προκηρυχθεί σε επιμέρους τμήματα, θα καταχωρήσετε τα αντίστοιχα CPV.


Έως 23.05.217
Η ισχύς των παρ. 3 και 4 του άρθρου 38 αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 6 του ίδιου άρθρου, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 376. (άρθρο 379 παρ.3 του Ν.4412/2016)

Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ.6 του άρθρου 38 του νόμου, εξακολουθεί να εφαρμόζεται η υπ' αριθ. Π1/2380/2012 (Β 3400) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρνοικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του Ν.4412/2016. (Αιτιολογική Έκθεση του Ν.4412/2016. σελ. 75-76)

Συνεπώς, ως προς τα περιλαμβανόμενα στοιχεία μπορείτε να δείτε την ενότητα του προϊσχύοντος καθεστώτος ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ » ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ » Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ » Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) » I. Μέχρι 08.08.2015


2. Τροποποιήσεις εγγράφων και αποφάσεις μετάθεσης ημερομηνίας υποβολής προσφορών 
- Οι τροποποιήσεις των προκηρύξεων και διακηρύξεων, των αποφάσεων κατακύρωσης ή ανάθεσης και των συμφωνητικών καθώς και
- οι αποφάσεις μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της επακόλουθης αποσφράγισης της παρ.1 α) του άρθρου 98 του ν. 4412/2016,
καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 και λαμβάνουν νέο ΑΔΑΜ σύμφωνα με το άρθρο 7. (άρθρο 8 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)

Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης, προβλέπεται διαδικασία τροποποίησης αυτής. Μόνο δε, σε περίπτωση, που από τα δικαιολογητικά της δαπάνης δεν αποδεικνύεται η ορθή τήρηση των ανωτέρω διαδικασιών (καταχώριση και τροποποίηση), το οικείο χρηματικό ένταλμα δεν μπορεί να θεωρηθεί. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 108/2015)3. Ματαιώσεις
Σε περίπτωση ματαίωσης της διαδικασίας ή κατάργησης της διοικητικής πράξης που έχει καταχωριστεί, απαιτείται η συστημική ματαίωση της καταχώρισης και η συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της ηλεκτρονικής διαδικτυακής φόρμας. (άρθρο 9 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)4. Συμφωνίες-πλαίσιο και Δυναμικά Συστήματα Αγορών
Στις περιπτώσεις των συμφωνιών - πλαίσιο και των δυναμικών συστημάτων αγορών των άρθρων 39 και 33 του Βιβλίου Ι και 270 και 273 του Βιβλίου II του ν. 4412/2016, αντίστοιχα, όταν δεν υφίσταται δέσμευση πίστωσης σύμφωνα με την περίπτωση β) της παρ. 1 του άρθρου 6 (εγκεκριμένο αίτημα) για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών (πρωτογενές αίτημα), οι καταχωρίσεις στο ΚΗΜΔΗΣ γίνονται ως εξής:
α) Συμφωνίες πλαίσιο:
Καταχωρίζονται η προκήρυξη της συμφωνίας πλαίσιο, η διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της προκήρυξης και το σχετικό συμφωνητικό.
Για την σύναψη κάθε εκτελεστικής σύμβασης που βασίζεται στο συμφωνητικό της συμφωνίας πλαίσιο, καταχωρίζονται:
Κάθε συγκεκριμένο πρωτογενές και εγκεκριμένο αίτημα εκτελεστικής σύμβασης.
Κάθε απόφαση ανάθεσης εκτελεστικής σύμβασης, Κάθε συμφωνητικό εκτελεστικής σύμβασης και Κάθε εντολή πληρωμής εκτελεστικής σύμβασης.
Οι ανωτέρω πράξεις καταχωρίζονται σύμφωνα με τα κατά περίπτωση οριζόμενα στα άρθρα 5 ως 11 της παρούσης.
β) Δυναμικά Συστήματα Αγορών:
Καταχωρίζονται η προκήρυξη του δυναμικού συστήματος αγορών και η διακήρυξη.
Για την σύναψη κάθε σύμβασης που βασίζεται στο δυναμικό σύστημα αγορών καταχωρίζονται:
Κάθε συγκεκριμένο πρωτογενές και εγκεκριμένο αίτημα σύμβασης.
Κάθε απόφαση ανάθεσης σύμβασης, Κάθε συμφωνητικό και
Κάθε εντολή πληρωμής .
Οι ανωτέρω πράξεις καταχωρίζονται σύμφωνα με τα κατά περίπτωση οριζόμενα στα άρθρα 5 ως 11 της παρούσης. (άρθρο 12 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)
 

VI. Διαδικασία καταχώρισης

1. Χρόνος καταχώρισης
Τα καταχωριστέα στοιχεία του άρθρου 5 και τα έγγραφα του άρθρου 6 καταχωρίζονται αμελλητί στο δικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ, με μέριμνα του εισηγητή / συντάκτη ως εξής:
α) Τα πρωτογενή αιτήματα μετά την υπογραφή τους.

β) Τα εγκεκριμένα αιτήματα μετά την έγκριση της σχετικής ανάληψης δαπάνης ή της απαιτούμενης ανάλογης ενέργειας.

γ) Οι προκηρύξεις που αφορούν διαγωνισμούς άνω των κοινοτικών ορίων μετά την δημοσίευσή τους σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 66 και την παρ. 2 του άρθρου 296 του ν. 4412/2016 από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης.

δ) Οι προκηρύξεις που αφορούν διαγωνισμούς κάτω των κοινοτικών ορίων μετά την υπογραφή τους.

ε) Οι διακηρύξεις που αφορούν διαγωνισμούς άνω των κοινοτικών ορίων καταχωρίζονται ως εξής:
i. Στην ανοιχτή διαδικασία αμέσως μετά την δημοσίευση της προκήρυξης τους σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 66 και την παρ. 2 του άρθρου 296 του ν. 4412/2016 από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης και την καταχώριση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με την παρ. γ),
ii. Στην κλειστή διαδικασία, στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, στον ανταγωνιστικό διάλογο, στην σύμπραξη καινοτομίας καθώς και στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού με την αποστολή πρόσκλησης προς τους επιλεγέντες για υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τα άρθρα 69 και 299 του ν. 4412/2016 ή στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου για συμμετοχή στο διάλογο.

στ) Οι διακηρύξεις που αφορούν διαγωνισμούς κάτω των κοινοτικών ορίων καταχωρίζονται ως εξής:
i. Στην ανοιχτή διαδικασία αμέσως μετά την καταχώρηση της προκήρυξης τους στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με την περιπτ. δ),
ii. Στην κλειστή διαδικασία, στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, στον ανταγωνιστικό διάλογο και στην σύμπραξη καινοτομίας διαδικασία με την αποστολή πρόσκλησης προς τους επιλεγέντες για υποβολή προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 123 και 333 του ν. 4412/2016 ή στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου για συμμετοχή στο διάλογο,
iii. Στους συνοπτικούς διαγωνισμούς του άρθρου 117 και 327 του ν. 4412/2016, αμέσως μετά την υπογραφή τους.

ζ) Οι αποφάσεις κατακύρωσης καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την έλευση των έννομων αποτελεσμάτων αυτών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. Οι αποφάσεις ανάθεσης των διαδικασιών των άρθρων 32, 118 καθώς και 269 και 328 του ν. 4412/2016 καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή τους ή την ολοκλήρωση τυχόν προσυμβατικού ελέγχου.

η) Τα συμφωνητικά που αφορούν διαγωνισμούς άνω των κοινοτικών ορίων, καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την δημοσίευση της γνωστοποιήσεως του άρθρου 64 και 294 σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 66 και την παρ. 2 του άρθρου 296 του ν. 4412/2016, και πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης.
Τα συμφωνητικά που αφορούν διαγωνισμούς κάτω των κοινοτικών ορίων καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή τους, με μέριμνα του εισηγητή/ συντάκτη αυτών και πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης.
Τα συμφωνητικά για κάθε σύμβαση που βασίζεται σε συμφωνία πλαίσιο καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή τους, και πριν την εκτέλεση κάθε δαπάνης.

θ) Οι εντολές πληρωμών καταχωρίζονται με μέριμνα του εισηγητή/ συντάκτη αυτών. (άρθρο 10 παρ.1 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)

Η καταχώριση στο ΚΗΜΔΗΣ των εγγράφων του παρόντος άρθρου προηγείται κάθε άλλης δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. (άρθρο 10 πσρ.3  της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)(Υπ. Υποδομών & Μεταφορών εγκ.16/ΔΝΣα/οικ58865/Φ.ΕΓΚ/14.08.2017)2. Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης μητρώου (ΑΔΑΜ)
Μετά την ολοκλήρωση κάθε καταχώρισης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων, το σύστημα αποστέλλει αυτόματα ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συντάκτη που έχει δηλωθεί κατά τη διάρκεια της καταχώρισης. Στο μήνυμα αναφέρονται τα βασικά στοιχεία και ο μοναδικός αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης μητρώου (ΑΔΑΜ). (άρθρο 7 πσρ.3  της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)

Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑΜ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των πράξεων που καταχωρίζονται τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικούμενων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων του Δημοσίου. (άρθρο 38 παρ.8 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 47 του Ν.4472/2017)

Η έκδοση ξεχωριστών ΑΔΑΜ αφορά στα έγγραφα που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 38 παρ.8 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 47 του Ν.4472/2017)3. Τρόπος συμπλήρωσης των στοιχείων
Κατά την καταχώριση λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης και ορθή συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων με σκοπό να είναι δυνατή η αναζήτηση πληροφοριών και να είναι όλα τα στοιχεία των αναρτημένων εγγράφων ευχερώς προβάδισμα στο μέσο χρήστη. Οι αρμόδιοι για την καταχώριση φορείς λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και κατάλληλα τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίζεται η ορθότητα, προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των στοιχείων που καταχωρίζονται. (άρθρο 10 πσρ.2  της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)4. Διαφοροποίηση κειμένου - Διορθώσεις
Αν υπάρχει διαφορά μεταξύ των στοιχείων (μεταδεδο μενών) που καταχωρίστηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ και του κειμένου της πράξης που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, κατισχύει το κείμενο της πράξης.

Αν υπάρχει διαφορά μεταξύ του κειμένου της πράξης που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και του κειμένου του πρωτοτύπου εγγράφου της πράξης κατισχύει το κείμενο του πρωτοτύπου εγγράφου της πράξης. (άρθρο 38 παρ.7 του Ν.4412/2016)

Με ευθύνη του προσώπου ή του οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη γίνονται αμελλητί οι αναγκαίες διορθώσεις στα στοιχεία καταχώρισης ή στο κείμενο που έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 38 παρ.7 του Ν.4412/2016)
Ειδικότερα:
α) Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης και εφόσον απαιτείται τροποποίηση των σχετικών στοιχείων που συμπληρώνονται στα πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας (μεταδεδομένα), αυτή πραγματοποιείται εντός χρονικού διαστήματος εβδομήντα δύο (72) ωρών από την καταχώριση, πλην του ηλεκτρονικού αρχείου του εγγράφου, με μέριμνα του εισηγητή/συντάκτη του.
β) Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης που αφορά στο κείμενο (ηλεκτρονικό αρχείο του εγγράφου της σχετικής διοικητικής πράξης) που έχει καταχωριστεί στο ΚΗΜΔΗΣ, απαιτείται η συστημική ακύρωση της αρχικής καταχώρισης και επανακαταχώρισή της, που πραγματοποιείται με μέριμνα του εισηγητή/συντάκτη του.   (άρθρο 11  της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)

 


VII. Άλλα θέματα

1. Ισχύς πράξεων
Οι πράξεις που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ ισχύουν από την καταχώριση τους σε αυτό, με την επιφύλαξη του άρθρου 66 (Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) και 296 (Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο - Βιβλιο ΙΙ).
Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγουν τις σχετικές δικονομικές ρυθμίσεις ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, ούτε τις ρυθμίσεις των άρθρων 345 έως 374 ως προς την άσκηση των προσφυγών. (άρθρο 38 παρ.7 του Ν.4412/2016)  (άρθρο 11 παρ.1  της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)
 


2. Στοιχείο κανονικότητας της δαπάνης
Η καταχώριση δημοσίων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και η αναφορά του Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ), αποτελούν στοιχεία της κανονικότητας της δαπάνης, με την έννοια ότι η ύπαρξη ΑΔΑΜ εξομοιώνεται με δικαιολογητικό που απαιτείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/2014. (άρθρο 38 παρ.8 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 47 του Ν.4472/2017)

Η επίμαχη δαπάνη δεν είναι κανονική, διότι κατά παράβαση των ρητά οριζομένων στην παράγραφο 6 του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 η σύμβαση δεν έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και δεν έχει λάβει σχετικό ΑΔΑ. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 285/2014)
Η σχετική καταχώριση, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην παρακολούθηση της εύρυθμης εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δημοσίων φορέων, συνιστά, κατά ρητή νομοθετική πρόβλεψη, αναγκαία προϋπόθεση για την κανονικότητα κάθε δαπάνης, που εντέλλεται να πληρωθεί σε εκτέλεση σχετικών συμβάσεων. Όσον αφορά, ειδικότερα, στο χρόνο καταχώρισης στο ως άνω Μητρώο, οι δημόσιες συμβάσεις πρέπει να καταχωρούνται σ’ αυτό μετά την υπογραφή τους και πάντως σε κάθε περίπτωση πριν από την εκτέλεση της σχετικής δαπάνης, ήτοι πριν από την εξόφληση του χρηματικού εντάλματος, που εκδίδεται για την πληρωμή του δικαιούχου. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 2/2015)
Η από 3.9.2014 σύμβαση αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων δύο μέρες μετά τη σύναψή της (5.9.2014) και, πάντως, πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης, που απορρέει από αυτήν, ομοίως δε αναρτήθηκε και η τροποποίηση στοιχείου της, που είχε καταχωρηθεί λανθασμένα. Συνεπώς, η εντελλόμενη δαπάνη είναι κανονική. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 108/2015)3. Αντικατάσταση υποχρέωσης δημοσίευσης στην ΕτΚ
Η δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, υπό την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 376. (άρθρο 38 παρ.9 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από την υποπερίπτ. β' της περίπτ. 8 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016)

Η ισχύς της παρ. 9 του άρθρου 38 αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 6 του ίδιου άρθρου. (άρθρο 379 παρ.3 του 4412/2016)

Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 εξακολουθεί να ισχύει η δημοσίευση των προκηρύξεων στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. (άρθρο 376 παρ.4 του Ν.4412/2016)

Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης της παρ. 1 του άρθρου 120 και της παρ. 1 του άρθρου 300 νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 376 παρ.5 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτ.65 του άρθρου 22 του Ν.4441/16 και την παρ. 14 του άρθρου 47 του Ν. 4472/17)

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω Απόφαση της παρ.6 του άρθρου 38 δημοσιεύτηκε την 23.05.2017.
  
Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions