|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΕΣΗΔΗΣ-ΚΗΜΔΗΣ-ΕΑΑΔΗΣΥ-ΜΗΠΥΔΗΣΥ » ΕΣΗΔΗΣ » Γενικά

Εκτύπωση
+
A
-
Γενικά

I. Νομοθετικό καθεστώς
1. Ιστορικό και ισχύον καθεστώς
2. Εξουσιοδοτική διάταξη
3. Υπαγόμενες συμβάσεις

ΙΙ. Το σύστημα
1. Ορισμός και λειτουργίες
2. Χρήστες - απόκτηση κωδικών
3. Κανόνες συμμόρφωσης ΕΣΗΔΗΣ
4. Διαλειτουργική σύνδεση ΕΣΗΔΗΣ με άλλα πληροφοριακά συστήματα
5. Πολιτική ασφαλείας  - εμπιστευτικότητα ΕΣΗΔΗΣ
6. Τεχνική αδυναμία λειτουργίας
7. eSender


Ι. Νομοθετικό καθεστώς

1.  Ιστορικό και ισχύον καθεστώς
Ν. 4155/2013: Αρχικά η ρύθμιση των θεμάτων του ΕΣΗΔΗΣ έγινε με τα άρθρα 1 έως 9 του Ν.4155/2013. Ουσιαστικά οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόστηκαν από τους ΟΤΑ, καθώς πριν την ημερομηνία που είχε οριστεί ως έναρξη εφαρμογής τους (1.10.2014) δημοσιεύτηκε ο Ν.4281/2014 που στα άρθρα 134 - 138, ρυθμίζει εκ νέου τα θέματα του ΕΣΗΔΗΣ.

Ν. 4281/2014: Ρύθμιζε τα θέματα του ΕΣΗΔΗΣ στα άρθρα 134 - 138.

Ν.4412/2016: Με το άρθρο 377 παρ.1περιπτ. 84 του Ν.4412/2016 καταργούνται τα άρθρα 134 έως 138 του Ν.4281/2014, που ρύθμιζαν το ΕΣΗΔΗΣ. Επίσης με το άρθρο 377 παρ.1 περιπτ.13 του Ν.4412/2016 καταργούνται τα άρθρα 1 έως 4 και 6 έως 9 του ν. 4155/2013.

Συνεπώς, από 08.08.2016 ισχύουν τα άρθρα 36 και 37 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 5 του Ν.4155/2013 [Υποστήριξη του ΕΣΗΔΗΣ].2. Εξουσιοδοτική διάταξη

Βλ. τις αντίστοιχες ενότητες:

- ΕΣΗΔΗΣ  » Προμήθειες - Υπηρεσίες

- ΕΣΗΔΗΣ  » Έργα - μελέτες3. Υπαγόμενες συμβάσεις
Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Ν.4412/2016, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. (άρθρο 36 παρ.1 Ν.4412/2016)

Δεν απαιτείται χρήση του ΕΣΗΔΗΣ στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 22 του Ν.4412/2016. Δείτε σχετικά την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ » ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ » Επικοινωνία

Για την έναρξη ισχύος βλ. τις αντίστοιχες ενότητες:

- ΕΣΗΔΗΣ  » Προμήθειες - Υπηρεσίες

- ΕΣΗΔΗΣ  » Έργα - μελέτεςΙΙ. Το σύστημα

1. Ορισμός και λειτουργίες
Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκαθίσταται και λειτουργεί κεντρικά το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), το οποίο αποτελεί ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα κατά τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 36, 37, 38, 258, 259 και 260 του ν.4412/2016.

Το Σύστημα συμμορφώνεται με τους υποχρεωτικούς κανόνες και πρότυπα σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων και διαδικτυακών τόπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Ι της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 (ΦΕΚ 1301Β’/12-4-2012) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» και το π.δ. 25/2014 (Α L 44) “Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων”. (άρθρο 1 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')(άρθρο 1 παρ.1 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β')


Προμήθειες - υπηρεσίες
Το Σύστημα αναλύεται σε ένα σύνολο διακριτών λειτουργιών και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
- Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων των άρθρου 38 και 260 του ν.4412/2016.
- Προγραμματισμός Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν.4412/2016.
- Σχεδιασμός Διαγωνισμών - διαγωνιστική διαδικασία
- Διαχείριση και εκτέλεση συμβάσεων
- Επιτελική Πληροφόρηση
- Ηλεκτρονική Διαχείριση Ροών Εργασίας και Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
- Εθνικό Μητρώο Οικονομικών Φορέων Προμήθειας αγαθών και Παροχής υπηρεσιών του άρθρου 36 παρ. 7 του ν.4412/2016.
- Διαδικτυακή Πύλη ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 1 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')

Διαχειριστής του Συστήματος, είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Η Διαδικτυακή Πύλη του Συστήματος αποτελεί υποσύστημα αυτού και είναι ο διαδικτυακός ιστότοπος, προσβάσιμος στη διαδικτυακή διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, που λειτουργεί ως κομβικό σημείο πληροφόρησης και πρόσβασης σε υπηρεσίες και υποσυστήματα του Συστήματος όσον αφορά τους εμπλεκόμενους στις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις φορείς, ήτοι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, οικονομικούς φορείς καθώς και το ενδιαφερόμενο κοινό. (άρθρο 2 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')

Σχετικά με την υποχρέωση του διαχειριστή του συστήματος για αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ, δείτε το άρθρο 3 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β'.

Έργα - μελέτες
Το Σύστημα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης επεκτείνεται προκειμένου να περιλαμβάνει διαδικασίες ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. Η εν λόγω επέκταση αναλύεται σε ένα σύνολο διακριτών λειτουργιών και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα όσον αφορά στις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών:
α. Σχεδιασμό διαγωνιστικών διαδικασιών.
β. Υποβολή Προσφορών ή/και Αιτήσεων Συμμετοχής.
γ. Χρήση Προτύπων ή/και Υποδειγμάτων.
δ. Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών.
ε. Κατακύρωση του Διαγωνισμού.
στ. Επιτελικές Αναφορές.
Οι ανωτέρω αναφερόμενες διακριτές λειτουργίες της επέκτασης του Συστήματος αποτελούν το υποσύστημα (Δημόσια Έργα) αυτού στο εξής «το υποσύστημα». (άρθρο 1 παρ.2 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β')
 
τη Διαδικτυακή Πύλη του Συστήματος και στη διαδικτυακή διεύθυνση, www.promitheus.gov.gr , υπάρχει διακριτή περιοχή όσον αφορά στην πληροφόρηση και πρόσβαση σε υπηρεσίες και σε υποσυστήματα του Συστήματος για τους εμπλεκόμενους στις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών φορείς, ήτοι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, οικονομικοί φορείς, καθώς και το ενδιαφερόμενο κοινό.

Διαχειριστής του υποσυστήματος «Δημόσια Έργα» που περιγράφεται με την παρούσα και αφορά ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, είναι η Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΓΓΥ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Μέχρις ότου γίνει εφικτή η μετεγκατάσταση του υποσυστήματος Δημόσια Έργα σε υποδομές ελεγχόμενες από τη ΓΓΥ καθώς και η μεταβίβαση της πλήρους διαχειριστικής ικανότητας του υποσυστήματος στη ΓΓΥ, προσωρινός διαχειριστής του υποσυστήματος σε αυτά ορίζεται η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ της ΓΓΕΠΚ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Τα ειδικότερα θέματα της προσωρινής διαχείρισης ορίζονται σε σχετική τεχνική συμφωνία του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Με κοινή διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών διαπιστώνεται η ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης και της έναρξης της διαχείρισης του υποσυστήματος από τη ΓΓΥ. (άρθρο 2 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β')

Σχετικά με την υποχρέωση του διαχειριστή του συστήματος για αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ, δείτε το άρθρο 3 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β'.

2. Χρήστες - απόκτηση κωδικών
Ως «χρήστες ΕΣΗΔΗΣ» νοούνται οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φoρείς και οι οικονομικοί φoρείς που χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ.33 του Ν.4412/2016) (άρθρο 379 παρ. 2 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 15 του άρθρου 47 του Ν. 4472/2017 και το άρθρο 37 του Ν. 4482/17)

Για περισσότερα βλ. τις αντίστοιχες ενότητες:

- ΕΣΗΔΗΣ  » Προμήθειες - Υπηρεσίες

- ΕΣΗΔΗΣ  » Έργα - μελέτες


3. Κανόνες συμμόρφωσης ΕΣΗΔΗΣ
Το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. οφείλει να συμμορφώνεται με:
α) τις απαιτήσεις του Παραρτήματος IV του Προσαρτήματος Α' και
β) τους κανόνες του άρθρου 36 και των άρθρων 22 και 37.

Πέραν των ανωτέρω το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. οφείλει να τηρεί τα οριζόμενα:
α) στο ν. 3979/2011 (Α' 138) και στην κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα νομοθεσία, ιδίως στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΗΔ), το οποίο κυρώθηκε με την ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β' 1301) και
β) στο π.δ. 25/2014 (Α' 44). (άρθρο 36 παρ.2 Ν.4412/2016)

Το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. οφείλει να συμμορφώνεται με:
α) Τις απαιτήσεις Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Β' του N.4412/2016 και
β) Τους κανόνες του άρθρου 258 και του άρθρου 259. Πέραν των ανωτέρω το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. οφείλει να τηρεί τα οριζόμενα: α) στο ν. 3979/2011 και στην κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα νομοθεσία, ιδίως στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΗΔ), το οποίο κυρώθηκε με την με αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και β) στο π.δ. 25/2014. (άρθρο 258 παρ.6 του Ν.4412/2016)
 


4. Διαλειτουργική σύνδεση ΕΣΗΔΗΣ με άλλα πληροφοριακά συστήματα
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζονται τα τεχνικά ζητήματα που αφορούν τη διαλειτουργική σύνδεση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με την Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων της Αρχής και τα πληροφοριακά συστήματα των αναθετουσών αρχών, και των πάσης φύσεως φορέων του δημόσιου τομέα, όπως το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το Μητρώο Δεσμεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα σχετικά Μητρώα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΜΕΚ, ΜΕΕΠ, κ.λπ.), του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ν. 3862/2010 (Α' 112), όπως εκάστοτε ισχύει, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, και με κάθε άλλο πληροφοριακό σύστημα που κρίνεται απαραίτητο για την παρακολούθηση των Δημοσίων συμβάσεων για ελεγκτικούς, δημοσιονομικούς, στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς των φορολογικών ασφαλιστικών, δικαστικών και ει σαγγελικών αρχών, καθώς, και με τα πληροφοριακά συστήματα της Ένωσης και άλλων κρατών-μελών. (άρθρο 36 παρ.4 Ν.4412/2016)

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του άρθρου 258 κατά την ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων σχετικά με τη διαλειτουργική σύνδεση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με την Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων της Αρχής και τα πληροφοριακά συστήματα των αναθετουσών αρχών και των πάσης φύσεως φορέων του δημόσιου τομέα, όπως το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το Μητρώο Δεσμεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα σχετικά Μητρώα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΜΕΚ, ΜΕΕΠ, κ.λπ.), του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ν. 3861/2010 (Α' 112), όσον αφορά στοιχεία και έγγραφα των Δημοσίων συμβάσεων που αφορούν στη διαφάνεια και καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο ΚΗΜΔΗΣ, με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, και με κάθε άλλο πληροφοριακό σύστημα που κρίνεται απαραίτητο για την παρακολούθηση των Δημοσίων συμβάσεων για ελεγκτικούς, δημοσιονομικούς, στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς των φορολογικών ασφαλιστικών, δικαστικών και εισαγγελικών αρχών, καθώς και με τα πληροφοριακά συστήματα της Ένωσης και άλλων κρατών-μελών. (άρθρο 258 παρ.9 του Ν.4412/2016)

Το Σύστημα ακολουθεί κανόνες και πρότυπα για τη διαλειτουργικότητα με τρίτα πληροφοριακά συστήματα φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 4 και το άρθρο 258 παρ. 9 του ν.4412/2016, ειδικά δε για τα πληροφοριακά συστήματα φορέων του Δημοσίου τομέα, μέσω του Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ Β’/1301/12-4-2012) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαλειτουργικότητας, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και του άρθρου 15 της παρούσης, για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία και την κατακύρωση, υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους χρήστες των οικονομικών φορέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (ΦΕΚ 1876/Β/13.06.2012) [έκδοση ψηφιακών δικαιολογητικών μέσω ΚΕΠ] και, εάν αυτή η υπηρεσία δεν παρέχεται για το συγκεκριμένο πιστοποιητικό, υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους χρήστες των οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο [15] παρ. 1.2.1 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017. [θεωρούμε ότι εννοεί το άρθρο 15 και όχι το 14 που δεν έχει παραγράφους] (άρθρο 7 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')   (άρθρο 7 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β)
 


5. Πολιτική ασφαλείας  - εμπιστευτικότητα ΕΣΗΔΗΣ
Στο Σύστημα εφαρμόζεται συγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας και κατάλληλες τεχνικές ασφάλειας διαχείρισης των δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 και του άρθρου 259 του ν.4412/2016. (άρθρο 6 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')  

Το επίπεδο ασφαλείας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. πρέπει να είναι ανάλογο προς τους κινδύνους. (άρθρο 37 παρ.1 Ν.4412/2016)

Στα εργαλεία και τις συσκευές για την ηλεκτρονική διαβίβαση και παραλαβή προσφορών, καθώς και για την ηλεκτρονική παραλαβή αιτήσεων συμμετοχής πρέπει:
α) να είναι διαθέσιμες στους ενδιαφερομένους οι πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές για την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης και της χρονοσήμανσης,
β) να απαιτούνται προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές, όπως ορίζονται στο π.δ. 150/2001 (Α' 125). Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να αποδέχονται τις προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές που υποστηρίζονται από αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, λαμβάνοντας υπόψη αν τα πιστοποιητικά χορηγούνται από έναν πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ της Επιτροπής, ανεξάρτητα από το αν έχουν δημιουργηθεί με ή χωρίς ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφών, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να καθορίζουν τον απαιτούμενο μορφότυποπροηγμένων υπογραφών, βάσει των μορφοτύπων που έχουν θεσπιστεί με την Απόφαση 2011/130/ΕΕ της Επιτροπής και να θέτουν σε εφαρμογή τα αναγκαία μέτρα ώστε να είναι σε θέση να επεξεργαστούν τεχνικά τους εν λόγω μορφότυπους όταν χρησιμοποιείται διαφορετικός μορφότυπος ηλεκτρονικής υπογραφής, τότε η ηλεκτρονική υπογραφή ή ο φορέας του ηλεκτρονικού εγγράφου περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες δυνατότητες επικύρωσης, υπό την ευθύνη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Οι δυνατότητες επικύρωσης επιτρέπουν στην αναθέτουσα αρχή να επικυρώνει, σε σύγχρονη σύνδεση, δωρεάν και κατά τρόπο κατανοητό για άτομα με διαφορετική μητρική γλώσσα, την ηλεκτρονική υπογραφή που έχει παραληφθεί, ως προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, υποστηριζόμενη από αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.
Η ΕΕΤΤ κοινοποιεί τις πληροφορίες σχετικά με τον πάροχο των υπηρεσιών επικύρωσης στην Επιτροπή.
ββ) σε περίπτωση προσφορών που υπογράφονται με την υποστήριξη αναγνωρισμένου πιστοποιητικού που περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης, οι αναθέτουσες αρχές δεν πρέπει να εφαρμόζουν πρόσθετες απαιτήσεις που ενδέχεται να εμποδίσουν τη χρήση των εν λόγω υπογραφών από τους προσφέροντες.
Για τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης και υπογράφονται από αρμόδια αρχή κράτους - μέλους ή άλλο φορέα έκδοσης, η αρμόδια αρχή ή φορέας έκδοσης μπορεί να καθορίζει τον απαιτούμενο μορφότυπο προηγμένων υπογραφών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 1 της Απόφασης 2011/130/ΕΕ. Επίσης, θέτει σε εφαρμογή τα μέτρα που είναι αναγκαία ώστε να είναι σε θέση να επεξεργαστεί τεχνικά τους μορφότυπους αυτούς, συμπεριλαμβάνοντας στο σχετικό έγγραφο τις πληροφορίες που απαιτούνται για την επεξεργασία της υπογραφής. Τα έγγραφα αυτά περιλαμβάνουν στην ηλεκτρονική υπογραφή ή στο φορέα του ηλεκτρονικού εγγράφου πληροφορίες σχετικά με τις υφιστάμενες δυνατότητες επικύρωσης που επιτρέπουν την επικύρωση της παραλαμβανόμενης ηλεκτρονικής υπογραφής σε σύγχρονη σύνδεση, δωρεάν και κατά τρόποκατανοητό για τα άτομα με διαφορετική μητρική γλώσσα. (άρθρο 37 παρ.2 Ν.4412/2016)

Οι υπηρεσίες χρονοσήμανσης παρέχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (Β' 401) απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, από τρίτους, εθνικούς ή αλλοδαπούς φoρείς, πιστοποιημένους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και διασυνδεδεμένους με τον εθνικό χρόνο. Η παροχή των υπηρεσιών χρονοσήμανσης αποδεικνύεται με σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης των υπηρεσιών αυτών των φορέων προς το χρήστη, η οποία διαβιβάζεται στο χρήστη μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με κρυπτογραφημένο τρόπο και η οποία επέχει θέση εγγράφου με βέβαιη χρονολογία. Δεν επιτρέπεται στην αναθέτουσα αρχή ή στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού η παρέμβαση στη διαδικασία χρονοσήμανσης, όπως περιγράφεται ανωτέρω. (άρθρο 37 παρ.3 Ν.4412/2016)

Οι χρήστες αποκτούν δικαίωμα χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον διαθέτουν τα ανάλογα διαπιστευτήρια που απαιτούνται, σύμφωνα με την απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 36.  (άρθρο 37 παρ.5 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την υποπερίπτ. α' της περίπτ. 7 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016)

Στο Σύστημα τα θέματα ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 11 και 13 του Παραρτήματος Ι της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ Β’/1301/12-4-2012) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». (άρθρο 6 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')(άρθρο 6 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β')
 

6. Τεχνική αδυναμία λειτουργίας
Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα κυρίως για την τήρηση του ελάχιστου διαστήματος για την υποβολή των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, όπως ιδίως η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και η σχετική δημοσίευσή της. Η ανωτέρω αδυναμία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και, στη συνέχεια, με αιτιολογημένη απόφασή της, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού. (άρθρο 37 παρ.4 Ν.4412/2016)

Για έργα - μελέτες
Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του υποσυστήματος, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα κυρίως για την τήρηση του ελάχιστου διαστήματος για την υποβολή των προσφορών, ιδίως η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και η σχετική δημοσίευσή της. Η ανωτέρω αδυναμία πιστοποιείται από τον Διαχειριστή του υποσυστήματος και, στη συνέχεια, με αιτιολογημένη απόφασή της, η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού, μεταθέτοντας την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τουλάχιστον κατά τρεις (3) εργάσιμες ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη εργάσιμη ημέρα της αποκατάστασης της τεχνικής αδυναμίας. (άρθρο 2 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β') (άρθρο 3 παρ.2 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β')

Σε περιπτώσεις προσωρινής τεχνικής δυσλειτουργίας του υποσυστήματος, ο Διαχειριστής του υποσυστήματος λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα κυρίως για την τήρηση του ελάχιστου διαστήματος για την υποβολή των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, ιδίως η παράταση κατά εύλογο χρονικό διάστημα της καταληκτικής ώρας υποβολής προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, εντός της ίδιας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής. Η ανωτέρω τεχνική δυσλειτουργία πιστοποιείται, βάσει σχετικών στοιχείων καταγραφής της λειτουργίας του Συστήματος (log files), από τον Διαχειριστή του υποσυστήματος.

Σε περιπτώσεις όπου δεν καθίσταται δυνατή η αποκατάσταση της τεχνικής δυσλειτουργίας του υποσυστήματος με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η υποβολή προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, παρά την παράταση κατά εύλογο χρονικό διάστημα της καταληκτικής ώρας υποβολής τους, ο Διαχειριστής του υποσυστήματος πιστοποιεί το γεγονός και στη συνέχεια, με αιτιολογημένη απόφασή της, η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. (άρθρο 3 παρ.3 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β')

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του υποσυστήματος, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα κυρίως για την τήρηση προθεσμιών που παράγουν έννομες συνέπειες, όπως ιδίως η υποβολή ενστάσεων, προδικαστικών προσφυγών, δικαιολογητικών κατακύρωσης, ερωτημάτων διευκρινήσεων, παροχή διευκρινήσεων, αποσφραγίσεις προσφορών. Η ανωτέρω αδυναμία πιστοποιείται από τον Διαχειριστή του υποσυστήματος και, στη συνέχεια, με αιτιολογημένη απόφασή της, η αναθέτουσα αρχή /ο αναθέτων φορέας ρυθμίζει τα της συνέχειας του εκάστοτε διαγωνισμού. (άρθρο 3 παρ.4 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β')

 

7. eSender
Το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μπορεί να λειτουργεί ως το επίσημο εθνικό πληροφοριακό σύστημα eSender για την απευθείας ηλεκτρονική υποβολή των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων που αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης, στο Tenders Electronic Daily (TED). Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζονται οι αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. (άρθρο 66 παρ.6 Ν.4412/16)

Το Σύστημα μπορεί να λειτουργεί ως το επίσημο εθνικό πληροφοριακό σύστημα eSender. Το Σύστημα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 66 παρ. 6 και του άρθρου 296 παρ. 5 τουν. 4412/2016, ως πιστοποιημένος φορέας TED eSender, αποστέλλει ειδοποιήσεις στο TED, ήτοι την ηλεκτρονική έκδοση του «Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας» της ΕΕ που αφορά στις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις, για εκείνα τα τυποποιημένα έντυπα - όπως αυτά θεσπίζονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/1986 και καλύπτονται από τις οδηγίες 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ - για τα οποία και έχει πιστοποιηθεί.
Ο χρήστης, μέσω της ειδικής λειτουργικότητας ΕΣΗΔΗΣ TED eSender του Συστήματος, δύναται να συντάσσει, να παρακολουθεί και να αποστέλλει σχετικές ειδοποιήσεις στο TED. (άρθρο 13Α της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')  


 
Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions