|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χ.Ε.Π. » ΜΕΛΕΤΕΣ » Βραβεία αρχιτεκτονικών κλπ διαγωνισμών

Εκτύπωση
+
A
-

 

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Παρατηρήσεις για την επιλεγόμενη διαδικασία


Δικαιολογητικά Χρηματικού Εντάλματος
Κρατήσεις
Τι να προσέξω
Καθεστώς Φ.Π.Α.
Σχετική νομοθεσία
Σχετική νομολογία
Γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ
Διάφορα

Τίτλος Δαπάνης Βραβεία αρχιτεκτονικών κλπ διαγωνισμών
ΚΑ Προϋπολογισμού  
Τι εγγράφεται στο ΚΑ  
Παρατηρήσεις για την επιλεγόμενη διαδικασία


ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Με την υπ’ αριθ. εγκ.1/Οικ.23932/16.05.2017 εγκύκλιό του, το Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη του και σχετική γνωμοδότηση της ΕΑΑΔΗΣΥ, διευκρινίζει ότι η Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ με αρ.πρωτ.οικ. 26804 (ΦΕΚ 1427/Β/16.6.2011) “Νέο πλαίσιο διενέργειας αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αρ. 22186 (ΦΕΚ Β’ 1494/4.5.12) Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, εξακολουθούν να ισχύουν.

Συνεπώς, στο πλαίσιο των κανόνων που διέπουν τους διαγωνισμούς μελετών, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στην ενότητα 2, στα άρθρα 111-115, του ν. 4412/16, και ειδικότερα όσον αφορά τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, διευκρινίζεται ότι συμπληρωματικά προς αυτούς τους κανόνες εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα άρθρα: (2)" υποχρέωση διενέργειας διαγωνισμού μελετών” και (12) “κριτική επιτροπή” , της απόφασης με αρ. πρωτ.οικ. 26804/16.6.11 Υπουργού ΠΕΚΑ.
 

Δικαιολογητικά Χρηματικού Εντάλματος

1.Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού. (αναλογικά με τις σχετικές πράξεις των υπηρεσιών βλ. Ελ.Συν. Πρ. Ζ΄ Κλιμ.85, 110, 111/2012, 6/2012, 8/2012, 19/2012, 26/2012, 34/2012, 36/2012, 48/2012, 51/2012, 62/2012, 63/2012, 64/2012, 65/2012, 71/2012, 89/2012117/2012, 140/2012))

 

2. Απόφαση της οικονομικής επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης και τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού. (περιπτ. δ & ε της παρ 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ. οικ. 26804/16.06.2011 (ΦΕΚ 1427/16.06.2011 τεύχος Β'))

 

3. Απόφαση οικονομικής επιτροπής για τη συγκρότηση της κριτικής επιτροπής και το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε (παρ 4 άρθρο 12 Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ. οικ. 26804/16.06.2011 (ΦΕΚ 1427/16.06.2011 τεύχος Β') και περιπτ. ε της παρ 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 )

 

4. Προκήρυξη διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 5 παρ 1 Αποφ. Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ. οικ. 26804/16.06.2011)

 

5. Αποδεικτικά αναρτήσεων και δημοσιεύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της Απόφασης Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ. οικ. 26804/16.06.2011 και του άρθρου 12 του ν. 3316/2005.

Επίσης αποδεικτικό ανάρτησης στην ιστοσελίδα του δήμου (άρθρο 14 παρ 2 άρθρου 6 της Απόφασης Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ. οικ. 26804/16.06.2011)

 

6. Πρακτικά συνεδριάσεων της κριτικής επιτροπής (παρ 1 άρθρο 14 της Απόφασης Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ. οικ. 26804/16.06.2011)

 

7. Απόφαση της οικονομικής επιτροπής περί επικύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού (παρ 1 άρθρο 14 της Απόφασης Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ. οικ. 26804/16.06.2011, περιπτ. δ & ε της παρ 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 )

 

8. α. τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών σε περίπτωση που το βραβείο αποτελεί αντιπαροχή και οι μελέτες αποτελούν ιδιοκτησία της διοργανώτριας αρχής ή έχουν εξαγοραστεί (βλ. παραπάνω στις παρατηρήσεις) (άρθρο 6 Κ.Φ.Α.Σ. - υποπαρ.Ε1 περίπτ.1 άρθρο πρώτο Ν.4093/12)) (άρθρο 8 Ν.4308/14)

β. Αθεώρητο τιμολόγιο ανόργανων εσόδων στην περίπτωση που το βραβείο δεν αποτελεί αντιπαροχή (βλ. παραπάνω στις παρατηρήσεις) και ο δικαιούχος είναι επιτηδευματίας (άρθρο 6 παρ.3 Κ.Φ.Α.Σ.- υποπαρ.Ε1 περίπτ.1 άρθρο πρώτο Ν.4093/12)
Από 01.01.2015 για την είσπραξη αποζημιώσεων, επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων, επιστροφών τόκων, εισφορών και λοιπών συναφών εσόδων,δεν προβλέπεται ή έκδοση τιμολογίου από την Οδηγία 2006/112/ΕΕ. Η συναλλαγή δύναται να τεκμηριώνεται από παραστατικό που εκδίδει ο χορηγών το σχετικό ποσό ή η τράπεζα που το καταβάλλει (π.χ. απόφαση επιχορήγησης, βεβαίωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνει τα στοιχεία του δικαιούχου, το ποσό, την ημερομηνία ή άλλο ανάλογο στοιχείο). (ΠΟΛ 1003/31.12.2014)

γ. Απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης Τίτλος κτήσης Παραστατικό τεκμηρίωσης συναλλαγής στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι πρόσωπο μη υπόχρεο στην έκδοση τιμολογίου (άρθρο 8 παρ.13 Κ.Φ.Α.Σ.- υποπαρ.Ε1 περίπτ.1 άρθρο πρώτο Ν.4093/12)- καταργήθηκε από 01.01.2014 με την παρ.5 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ. και από 01.01.2014 οι υπόχρεοι εκδίδουν αντί για αποδείξεις δαπάνης, τίτλους κτήσης κατά την παρ.5 του άρθρου 6 του ΚΦΑΣ- ΠΟΛ 1023/20.01.2014, ενώ από 01.01.2015 εκδίδουν παραστατικά τεκμηρίωσης συναλλαγών κατά την παρ.10 του άρθρου 8 του Ν.4308/14)

 

9. Κατάσταση πληρωμής

 

Επίσης γενικά, απαιτούνται:  
i) Από 01.01.2017:Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα. (παρ 2 άρθρο 2 του ΠΔ 80/2016)
Ειδικά, όσον αφορά στις δαπάνες για την πραγματοποίηση προμηθειών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση δημόσιων έργων, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης όπου απαιτείται, από το αρμόδιο όργανο του οικείου φορέα.  (παρ 4 άρθρο 2 του ΠΔ 80/2016) 
Βλ. για περισσότερα στη διαδρομή:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤΑ » ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΛ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ » ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (από 01.01.2017) (Π.Δ. 80/2016)

Για ειδικές περιπτώσεις δαπανών δείτε την ενότητα:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤΑ » ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΛ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ » ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (από 01.01.2017) (Π.Δ. 80/2016) » Ειδικές περιπτώσεις

ii)
Εκτός από την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης επισυνάπτονται στο χρηματικό ένταλμα:
α) επικυρωμένη εκτύπωση από το ηλεκτρονικό αρχείο, στην οποία θα απεικονίζονται οι κινήσεις των ΚΑΕ και θα εμφανίζεται το υπόλοιπο της πίστωσης. (στην περίπτωση που οι ελεγχόμενοι φορείς που διαθέτουν μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων) ή
β)
Βεβαίωση που θα είναι αρμοδίως υπογεγραμμένη και στην οποία θα αναγράφεται ότι υπάρχει πίστωση στον ΚΑΕ που εντέλλεται η δαπάνη, καθώς και εναπομείναν υπόλοιπο. (στην περίπτωση που οι ελεγχόμενοι φορείς που παρακολουθούν τις πιστώσεις με χειρόγραφο τρόπο στα οικεία βιβλία) (πρακτικά της 12ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 13ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011)

iii) Eνημερότητα Φορολογική όπου απαιτείται
(
πατήστε εδώ)

iv) Ενημερότητα Ασφαλιστική όπου απαιτείται (πατήστε εδώ)

v)
Ανάρτηση των σχετικών πράξεων και αποφάσεων στο διαδίκτυο όπου απαιτείται. (Βλ. Διάφορα θέματα ΟΤΑ » Πρόγραμμα "Διαύγεια" » Αντικείμενο ανάρτησης)   (παρ.4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010)

 
 

 

Κρατήσεις

1. Φόρος εισοδήματος 20%


Από 1/1/2014

Όταν μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού το αποτέλεσμα της εργασίας (έργο) θα περιέλθει σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης στην ιδιοκτησία του αγωνοθέτη και όχι του διαγωνιζόμενου, του οποίου θα προκριθεί το έργο, στο αθλοθετούμενο έπαθλο δεν εφαρμόζονται απαλλακτικές διατάξεις (Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα διενεργηθούν κρατήσεις). (ΠΟΛ 1094/2015):

- Φόρος εισοδήματος 20% (από 1/1/2014)

 Οι αμοιβές για τεχνικά έργα, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου είκοσι τοις εκατό (20%). (περίπτ.δ της παρ.1 του άρθρου 64 του Ν.4172/13)- ενεργείται μόνον εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.

 Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα ή σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 64 (παρ.2 του άρθρου 62 του Ν.4172/13, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 29 του Ν.4474/17)

 Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα ή σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. υπόκειται σε παρακράτηση φόρου. (παρ.3 του άρθρου 62 του Ν.4172/13, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του άρθρου 29 του Ν.4474/17)

 Για περισσότερα δείτε την ενότητα:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ » 25. Παρακράτηση φόρου » Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος »
Αμοιβές για τεχνικές, συμβουλευτικές υπηρεσίες (20%).
2. Δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου (Δ.Υ.Ο. Σ.605/98/ΠΟΛ.44/17.2.1987
)

3.Κρατήσεις μελετών

α. Περίπτωση που το βραβείο αποτελεί αντιπαροχή: διενεργούνται όλες οι κρατήσεις των μελετών

β. Περίπτωση που το βραβείο δεν αποτελεί αντιπαροχή: δεν διενεργούνται κρατήσεις των μελετών

4. Σε περίπτωση που εκδοθεί απόδειξη δαπάνης (από 1/1/2014 αντί για απόδειξη δαπάνης συντάσσεται τίτλος κτήσης κατά την παρ.5 του άρθρου 6 του ΚΦΑΣ) διενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 20% και τέλος χαρτοσήμου 3,6% (άρθρο 58 παρ.1 Ν.2238/94-από 1/1/2014 άρθρο 64 παρ.1δ Ν.4172/2013) (παρ. 6 του άρθρου 15 ε του ΚΝΤΧ)

Τι να προσέξω
Καθεστώς Φ.Π.Α.

Βλ. παρατηρήσεις για την επιλεγόμενη διαδικασία

Σχετική νομοθεσία  
Σχετική νομολογία
Γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ 

Διάφορα

Έγγραφα νομιμοποίησης δικαιούχου όταν η πληρωμή γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου

 Έγγραφα νομιμοποίησης δικαιούχου όταν η πληρωμή γίνεται από το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων

Ασφαλιστική ενημερότητα
Φορολογική ενημερότητα
Κώδικας ΦΠΑ (Ν. 2859/00) 

Αγαθά και υπηρεσίες με μειωμένο ΦΠΑ

Δαπάνες που απαλλάσσονται του ΦΠΑ
Προσυμβατικός έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο
Προληπτικός έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions