|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χ.Ε.Π. » ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ » Εκτέλεση μικρού έργου από εργοληπτική επιχείρηση με απευθείας ανάθεση από την Οικονομική επιτροπή (άρθρο 4 παρ.2 Ν.1418/84) (έως 10.271,46 € + ΦΠΑ)

Εκτύπωση
+
A
-

 

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Παρατηρήσεις για την επιλεγόμενη διαδικασία

Δικαιολογητικά Χρηματικού Εντάλματος
Κρατήσεις
Τι να προσέξω
Καθεστώς Φ.Π.Α.
Σχετική νομοθεσία
Σχετική νομολογία
Γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ
Διάφορα

Τίτλος Δαπάνης

Εκτέλεση μικρού έργου από εργοληπτική επιχείρηση με απευθείας ανάθεση από την Οικονομική επιτροπή (άρθρο 4 παρ.2 Ν.1418/84) (έως 10.271,46 € + ΦΠΑ)

ΚΑ Προϋπολογισμού
Τι εγγράφεται στο ΚΑ

 

Παρατηρήσεις για την επιλεγόμενη διαδικασία

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Δικαιολογητικά Χρηματικού Εντάλματος

1.  Απόφαση Οικονομικής επιτροπής για την απευθείας ανάθεση και τη διάθεση της πίστωσης (άρθρο 9 παρ.2ε κ 4  ΠΔ 171/87 και άρθρο 72 παρ.1 Ν.3852/2010(Ν. 3669/08 άρθρο 3 περιπτ. γ και άρθρο 28 παρ 1 περιπτ. ε) (Ελ.Συν.Κλ.Τμ.7 Πράξη 22/2012)

 

2. Μελέτη του έργου, η οποία συντάσσεται και θεωρείται από την τεχνική υπηρεσία του δήμου και, αν δεν υπάρχει ή αδυνατεί, από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.). (άρθρο 209 παρ.4 Ν.3463/06, άρθρα 49 παρ. 2α, 53 παρ. 2 περίπτ. κδ' και 134 Ν. 4412/16)

 

3.  Απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου για την κατάρτιση ή την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος που περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν. (άρθρο 208 παρ.1 Ν.3463/06)

 

4. Συμφωνητικό υπογεγραμμένο από το Δήμαρχο και από τον ανάδοχο του έργου. (άρθρο 7 παρ.1 ΠΔ 171/87) (1)

 

5. Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) του σχετικού αιτήματος και της σύμβασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. (άρθρο 38 του Ν. 4412/16)
Σχετική ενότητα: Έργα » Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.).

 

6. Βεβαίωση εγγραφής του αναδόχου στο μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ ή τα νομαρχιακά μητρώα.

 

7. Επικυρωμένο αντίγραφο της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης (5%) και των εγγυητικών επιστολών που τυχόν αντικαθιστούν τις κρατήσεις 5% ή 10%  στην πιστοποιούμενη αξία των εργασιών. (άρθρο 27 παρ.3 ΠΔ 609/85, άρθρο 6 ΠΔ 368/94, άρθρο 5 παρ.3 Ν.1418/1984, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ.2 του Ν.2229/94 και άρθρο 72 παρ. 1β και 6α Ν. 4412/16)
Σύμφωνα με την Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 104/2013 η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου αποτελεί δικαιολογητικό για την υπογραφή της σύμβασης και δεν απαιτείται να προσκομίζεται ως δικαιολογητικό πληρωμής του χρηματικού εντάλματος.

 

8.  Λογαριασμός (πιστοποίηση εργασιών) που συντάσσεται από τον ανάδοχο και υποβάλλεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο και διόρθωση. Στη συνέχεια υπογράφεται από τον επιβλέποντα και θεωρείται από τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου ή της ΤΥΔΚ. Ο λογαριασμός συνοδεύεται:
α. από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εργασιών που εκτελέσθηκαν από την αρχή του έργου
β. τα παραστατικά στοιχεία των απολογιστικών εργασιών
γ. το συνοπτικό πίνακα υπολογισμού της αναθεώρησης και
δ. από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζημιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του εργοδότη. (Άρθρο 152 Ν. 4412/16)

 

9. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής. (άρθρο 16 ΠΔ 171/87)

 

10. Βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών υπογεγραμμένη από δύο δημοτικούς συμβούλους. (παρ. 1 του άρθρου 15 του π.δ/τος 171/1987 όπως αυτή αντικαταστάθηκε το άρθρο 1 του π.δ/τος 229/1999,  Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 48/2014)

 

11. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, όταν το έργο εκτελείται με υλικά του Δήμου ή Τιμολόγιο πώλησης, όταν τα υλικά είναι του αναδόχου. (άρθρο 6 παρ.1 και άρθρο 8 παρ.13 Κ.Φ.Α.Σ.- υποπαρ.Ε1 περίπτ.1 άρθρο πρώτο Ν.4093/12)  (άρθρο 8 Ν.4308/14)

 

12. Εξοφλητική απόδειξη (Εγκ.Υπ.Εσωτερ. 59774/86)

 

13. Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του από το ΦΠΑ (Αποφ. Υπ.Οικον. 1120858/ΠΟΛ.1272/1995)
α. Η υπεύθυνη δήλωση δεν θεωρείται από τη Δ.Ο.Υ., υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο και πρέπει να φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π. (παρ 10 της Απόφασης Υπ. Οικ. Δ6Γ 1091609 ΕΞ 2013/05.06.2013 (ΦΕΚ 1368/05.06.2013 τεύχος Β')). 
β. Σύμφωνα με την
Ελ.Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 104/2013, το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται να προσκομίζεται κατά το στάδιο άσκησης του προληπτικού ελέγχου του χρηματικού εντάλματος, αλλά πρέπει να προσκομίζεται στο διενεργούντα την πληρωμή δημοτικό ταμία.

 

14. Αποδεικτικά ή γραμμάτια είσπραξης των κρατήσεων υπέρ τρίτων που αναγράφονται στο χρηματικό ένταλμα.

 

15. Κατάσταση πληρωμής

 

Επίσης γενικά, απαιτούνται:  
i) Από 01.01.2017:Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα. (παρ 2 άρθρο 2 του ΠΔ 80/2016)
Ειδικά, όσον αφορά στις δαπάνες για την πραγματοποίηση προμηθειών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση δημόσιων έργων, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης όπου απαιτείται, από το αρμόδιο όργανο του οικείου φορέα.  (παρ 4 άρθρο 2 του ΠΔ 80/2016) 
Βλ. για περισσότερα στη διαδρομή:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤΑ » ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΛ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ » ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (από 01.01.2017) (Π.Δ. 80/2016)

Για ειδικές περιπτώσεις δαπανών δείτε την ενότητα:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤΑ » ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΛ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ » ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (από 01.01.2017) (Π.Δ. 80/2016) » Ειδικές περιπτώσεις

ii)
Εκτός από την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης επισυνάπτονται στο χρηματικό ένταλμα:
α) επικυρωμένη εκτύπωση από το ηλεκτρονικό αρχείο, στην οποία θα απεικονίζονται οι κινήσεις των ΚΑΕ και θα εμφανίζεται το υπόλοιπο της πίστωσης. (στην περίπτωση που οι ελεγχόμενοι φορείς που διαθέτουν μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων) ή
β)
Βεβαίωση που θα είναι αρμοδίως υπογεγραμμένη και στην οποία θα αναγράφεται ότι υπάρχει πίστωση στον ΚΑΕ που εντέλλεται η δαπάνη, καθώς και εναπομείναν υπόλοιπο. (στην περίπτωση που οι ελεγχόμενοι φορείς που παρακολουθούν τις πιστώσεις με χειρόγραφο τρόπο στα οικεία βιβλία) (πρακτικά της 12ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 13ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011)

iii) Eνημερότητα Φορολογική όπου απαιτείται
(
πατήστε εδώ)

iv) Ενημερότητα Ασφαλιστική όπου απαιτείται (πατήστε εδώ)

v)
Ανάρτηση των σχετικών πράξεων και αποφάσεων στο διαδίκτυο όπου απαιτείται. (Βλ. Διάφορα θέματα ΟΤΑ » Πρόγραμμα "Διαύγεια" » Αντικείμενο ανάρτησης)   (παρ.4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010)

 
   
Κρατήσεις


Δείτε την καρτέλα Ανοικτή Δημοπρασία.


Τι να προσέξω

(1) Στις περιπτώσεις συμβάσεων ανάθεσης έργων που υπάγονται στο άρθρο 3 του ΠΔ. 82/96, είναι απαραίτητο πριν την κατακύρωση του αποτελέσματος και πριν την υπογραφή του συμφωνητικού, να κατατίθεται το πιστοποιητικό που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 Ν.3021/02.

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν.3274/2004, καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 3074/2002 και δεν απαιτείται δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού των έργων για τα οποία προβλέπεται απευθείας ανάθεση.

Καθεστώς Φ.Π.Α.

Δείτε το πεδίο «καθεστώς ΦΠΑ» στην καρτέλα Ανοικτή Δημοπρασία

Σχετική νομοθεσία  
Σχετική νομολογία

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΛ.ΣΥΝ.

- Χρηματικό Ένταλμα

-
Διάκριση Έργου από Προμήθειες

- Διάκριση Έργου από υπηρεσίες

 - Συστήματα Κατασκευής Δημόσιων Έργων

-
Κατάτμηση Έργου

-
Προσυμβατικός Έλεγχος

-
Εξόφληση Λογαριασμού

- Α
πευθείας αναθέσεις

-
Γενικά έξοδα - Εργολαβικό όφελος

- Δημοσιεύσεις

- Συμπληρωματικές Εργασίες

- Χρόνος Σύμβασης

-Διάλυση Σύμβασης

- Διάφορα

- Περιορισμένος αριθμός εργοληπτών δημοσίων έργων

Γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ  Διάφορα

Έγγραφα νομιμοποίησης δικαιούχου όταν η πληρωμή γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου

 Έγγραφα νομιμοποίησης δικαιούχου όταν η πληρωμή γίνεται από το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων

Ασφαλιστική ενημερότητα
Φορολογική ενημερότητα
Κώδικας ΦΠΑ (Ν. 2859/00) 

Αγαθά και υπηρεσίες με μειωμένο ΦΠΑ

Δαπάνες που απαλλάσσονται του ΦΠΑ
Προσυμβατικός έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο
Προληπτικός έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions