|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ » ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ » Κεντρικές αρχές αγορών (ΚΑΑ)

Εκτύπωση
+
A
-
Κεντρικές αρχές αγορών (ΚΑΑ)
 
Έννοιες
Ως «κεντρικές δραστηριότητες αγορών» νοούνται δραστηριότητες που διεξάγονται σε μόνιμη βάση με μία από τις παρακάτω μορφές:
α) της απόκτησης αγαθών ή/και υπηρεσιών που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φoρείς,
β) της ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων ή της σύναψης συμφωνιών-πλαίσιο για έργα, αγαθά ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φoρείς. (περίπτ.15 παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016)

Ως «επικουρικές δραστηριότητες αγορών» νοούνται δραστηριότητες που συνίστανται στην παροχή υποστήριξης σε δραστηριότητες αγορών, ιδίως με τις κατωτέρω μορφές:
α) τεχνικής υποδομής που παρέχει τη δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φoρείς να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις/συμβάσεις ή να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο για έργα, αγαθά ή υπηρεσίες,
β) συμβουλών σχετικά με τη διεξαγωγή ή το σχεδιασμό διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων/συμ βάσεων,
γ) προετοιμασίας και διαχείρισης διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων/συμβάσεων εξ ονόματος και για λογαριασμό της ενδιαφερόμενης αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα. (περίπτ.16 παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016)

Ως «κεντρική αρχή αγορών» (ΚΑΑ) νοείται:
(α) μία αναθέτουσα αρχή που παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών,
(β) ένας αναθέτων φορέας, ο οποίος παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών. Οι συμβάσεις που ανατίθενται από ΚΑΑ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν κεντρικές δραστηριότητες αγορών, θεωρείται ότι αποτελούν συμβάσεις για την εκτέλεση δραστηριότητας που περιγράφεται στα άρθρα 228 ως 234. Το άρθρο 237 δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις που ανατίθενται από ΚΑΑ με σκοπό την πραγματοποίηση κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών. (περίπτ.17 παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016)

Ως «εθνικές κεντρικές αρχές αγορών» (ΕΚΑΑ) νοούνται οι ΚΑΑ οι οποίες, πέραν των ανωτέρω, είναι επιπλέον αρμόδιες για τον εθνικό σχεδιασμό, προγραμματισμό, καθώς και συντονισμό κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών όλων των λοιπών ΚΑΑ. (περίπτ.18 παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016)

Λειτουργούν ως ΕΚΑΑ, υπό την έννοια της περίπτωσης 18 της παραγράφου 1 του άρθρου 2:
α) Η Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΓΓΥ) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών,
β) η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (ΓΔΔΣ και Π) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕ και ΠΚ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης γ' και
γ) η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών. (άρθρο 41 παρ.1 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 9 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016 και την παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4472/2017)
Αντικείμενο συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών της Ε.Κ.Α.Π.Υ. αποτελούν όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που έχουν αναφορά στον τομέα της υγείας, με την επιφύλαξη του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 (Α΄147) και ό,τι κρίνεται κατά περίπτωση απαραίτητο και καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονομίας και Ανάπτυξης. (παρ. 1 άρθρο 24 Ν. 4472/2017)

Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, δύνανται να καθορίζονται ΚΑΑ, με αρμοδιότητα την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών είτε σε επίπεδο διαφορετικών κατηγοριών φορέων του δημόσιου τομέα, είτε βάσει τομέα ή κλάδου της αγοράς είτε κατά γεωγραφικές ενότητες της χώρας είτε με συνδυασμένη εφαρμογή των κριτηρίων αυτών. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ειδικότερα θέματα, αντίστοιχα με αυτά των παραγράφων 3 και 4, για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών από ΚΑΑ, για τους τομείς και αναθέτουσες αρχές ευθύνης τους, κατά τις κείμενες διατάξεις. (άρθρο 41 παρ.2 Ν.4412/2016)

Συστήνονται:
α) επιτροπή με αρμοδιότητα την παροχή συμβουλών και γνωμών στην ΕΚΑΑ της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 αναφορικά με τα θέματα του άρθρου 41, καθώς και της περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 74 και
β) επιτροπή με αρμοδιότητα την παροχή συμβουλών και γνωμών στην ΕΚΑΑ της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 αναφορικά με τα θέματα του άρθρου 41.
Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ συγκροτούνται οι επιτροπές των περιπτώσεων α' και β', αντίστοιχα, καθορίζεται ο αριθμός των μελών τους, οι ιδιότητές τους, τακτικών και αναπληρωματικών, καθώς και η διάρκεια της θητείας τους και ο τρόπος λειτουργίας τους. (άρθρο 41 παρ.5 Ν.4412/16)

Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ ή του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού ή αποφαινομένου οργάνου της ΚΑΑ, μπορεί να ανατίθεται στις αναθέτουσες αρχές η εκτέλεση συμβάσεων και συμφωνιών πλαίσιο, που έχουν συνάψει γι' αυτές οι ΕΚΑΑ ή ΚΑΑ, αντίστοιχα. (άρθρο 41 παρ.6 Ν.4412/16)


Σύναψη συμβάσεων μέσω ΚΑΑ

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν:
α) να αποκτούν αγαθά και/ή υπηρεσίες από μία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και
β) να αποκτούν έργα, αγαθά και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από μία ΚΑΑ, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται μία ΚΑΑ ή , στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 39, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από μία ΚΑΑ, η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β' της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.

Όταν ένα δυναμικό σύστημα αγορών το οποίο διαχειρίζεται μια ΚΑΑ μπορεί να χρησιμοποιείται από άλλες αναθέτουσες αρχές, αυτό αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού με την οποία εισάγεται το σύστημα. (άρθρο 40 παρ.1 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 79 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016)

Μια αναθέτουσα αρχή εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της δυνάμει του Βιβλίου Ι όταν:
α) αποκτά αγαθά ή υπηρεσίες από μία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσή α' της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και
β) αποκτά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από την ΚΑΑ, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται η ΚΑΑ ή , στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 39, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από την ΚΑΑ η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β' της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.

Ωστόσο, η εν λόγω αναθέτουσα αρχή φέρει την ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει του Βιβλίου Ι όσον αφορά τα μέρη που διεξάγονται από την ίδια, όπως:
α) η ανάθεση μιας σύμβασης στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών το οποίο διαχειρίζεται μία ΚΑΑ,
β) η διεξαγωγή νέου διαγωνισμού βάσει της συμφωνίας - πλαίσιο που έχει συναφθεί από μία ΚΑΑ,
γ) ο προσδιορισμός του συμβαλλόμενου στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικού φορέα, δυνάμει των περιπτώσεων α' ή β' της παραγράφου 5 του άρθρου 39, ο οποίος θα εκτελέσει ένα συγκεκριμένο καθήκον εντός της συμφωνία-πλαίσιο που έχει συναφθεί από μία ΚΑΑ. (άρθρο 40 παρ.2 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 79 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016)
 
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, χωρίς να εφαρμόζουν τις διαδικασίες του Βιβλίου Ι να αναθέτουν μία δημόσια σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών σε μία ΚΑΑ. Αυτές οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την παροχή επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών. (άρθρο 40 παρ.4 Ν.4412/2016)

Όλες οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που διεξάγονται από μία ΚΑΑ, διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 22, 36 και 37. (άρθρο 40 παρ.3 Ν.4412/2016) (άρθρο 379 παρ.2 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.15 του άρθρου 47 του Ν.4472/2017 και το άρθρο 37 του Ν. 4482/17)
 

Προμήθειες και γενικές υπηρεσίες
Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ καθορίζονται ειδικότερα θέματα, που αφορούν την παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ και ιδίως:
α) οι όροι για την ομαδοποίηση και υπαγωγή συμβάσεων στην εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ,
β) οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που θα αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και για τα οποία οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στις ΕΚΑΑ,,
γ) οι κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ και
δ) κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω. (άρθρο 41 παρ.3 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 10 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016)

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 137954/22.12.2016 (ΦΕΚ 4515/30.12.2016 τεύχος Β') με την οποία ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν την παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών, από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (ΓΔΔΣΠ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ) για προμήθειες και γενικές υπηρεσίες.

Οι συμβάσεις των επιμέρους προμηθειών/γενικών υπηρεσιών και κατηγοριών της παρούσης, που ομαδοποιούνται και συνάπτονται ετησίως από την ΓΔΔΣΠ, καθώς και οι Αναθέτουσες Αρχές για τις οποίες προορίζονται, καθορίζονται δυνάμει της υπουργικής απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.

Με την επιφύλαξη της παρ 1 του άρθρου 7 της παρούσης, οι Αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στη ΓΔΔΣΠ για την κάλυψη των αναγκών τους σε προμήθειες και γενικές υπηρεσίες του παρόντος άρθρου. (άρθρο 4 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 137954/22.12.2016 - ΦΕΚ 4515/30.12.2016 τεύχος Β')

Η ΓΔΔΣΠ παρέχει την τεχνική υποδομή και υποστήριξη (ΕΣΗΔΗΣ) στις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις/συμβάσεις ή να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο για έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 22, 36 και 37 του ν. 4412/2016.

Η ΓΔΔΣΠ δύναται να παρέχει «επικουρικές δραστηριότητες αγορών» για προμήθειες και γενικές υπηρεσίες με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εκάστοτε κοινοτικών ορίων, σε Κεντρικές Αρχές Αγορών και Αναθέτουσες Αρχές. Οι παρεχόμενες «επικουρικές δραστηριότητες αγορών», συνίστανται στην παροχή υποστήριξης σε δραστηριότητες αγορών, ιδίως με τις κατωτέρω μορφές:
i. Συμβουλών σχετικά με τη διεξαγωγή ή το σχεδιασμό ηλεκτρονικών και συγκεντρωτικών διαδικασιών σύναψης  δημοσίων συμβάσεων/συμβάσεων.
ii. Προετοιμασίας και διαχείρισης ηλεκτρονικών και συγκεντρωτικών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων/συμβάσεων, εξ ονόματος και για λογαριασμό της ενδιαφερόμενης αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα.

Η σύμφωνα με την περίπτωση ii της προηγούμενης παραγράφου παροχή «επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών» πραγματοποιείται μετά από έγγραφο αίτημα του υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου για τη διοίκηση της αναθέτουσας αρχής προς τη ΓΔΔΣΠ, στο οποίο ανα- φέρονται ιδίως το είδος του διαγωνισμού, ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός, ο κωδικός CPV της προμήθειας ή και της γενικής υπηρεσίας, το είδος της πίστωσης, τυχόν ει- δικοί όροι που αφορούν τη διαδικασία ανάθεσης (π.χ. τεχνικές προδιαγραφές) και τη διαδικασία εκτέλεσης. Σε συνέχεια του γραπτού αιτήματος, η ΓΔΔΣΠ δύναται να προβαίνει στη διενέργεια των διαδικασιών δημόσιας σύμβασης, μέχρι και τη σύναψη της σύμβασης. Η ΓΔΔΣΠ διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει τη διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τις συνθήκες της αγοράς και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε προμήθειας ή και γενικής υπηρεσίας. (άρθρο 6 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 137954/22.12.2016 - ΦΕΚ 4515/30.12.2016 τεύχος Β', όπως τροποποιήθηκε από την Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 60259/226/30.05.2017 - ΦΕΚ 1891/31.05.2017 τεύχος Β')

Έως την ομαδοποίηση από την ΓΔΔΣΠ των προμηθειών και γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της παρούσης, οι αρμόδιες Αναθέτουσες Αρχές προβαίνουν στη σύναψη συμβάσεων για την κάλυψη των αναγκών τους σε αυτές, εφαρμόζοντας τις κατά περίπτωση διατάξεις του ν. 4412/2016, και τις ισχύουσες ειδικές προς τούτο διατάξεις. Οι αναθέτουσες αρχές έχουν την υποχρέωση να προσφεύγουν στην ΓΔΔΠΣ όταν εκδοθεί η υπουργική απόφαση της παρ. 4. του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.

Συμβάσεις και συμφωνίες πλαίσιο που συνήφθησαν από τις αναθέτουσες αρχές πριν την έκδοση της απόφασης της παρ. 4 του αρ. 41 του ν. 4412/2016 εξακολουθούν να ισχύουν.

Για την ομαδοποίηση και τον προσδιορισμό των συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών της παρούσης, λαμβάνονται υπόψη τα ιστορικά ή τρέχοντα δεδομένα του ΕΣΗΔΗΣ-ΚΗΜΔΗΣ ή και οι προγραμματιζόμενες ή εκτιμώμενες από τις Αναθέτουσες Αρχές ανάγκες τους. (άρθρο 7 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 137954/22.12.2016 - ΦΕΚ 4515/30.12.2016 τεύχος Β')Υπαγόμενες συμβάσεις
Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της απόφασης της παραγράφου 3:
α) οι κατ’ έτος συγκεκριμένες κατηγορίες συμβάσεων, συμφωνιών πλαίσιο και δυναμικών συστημάτων αγορών που συνάπτονται υποχρεωτικά, από τις ΕΚΑΑ, καθώς και οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες προορίζονται,
β) οι κατ’ έτος επιμέρους συμβάσεις οι οποίες εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ, πέραν των συμβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ δυνάμει της απόφασης της παραγράφου 3.
Η απόφαση της παρούσας παραγράφου εκδίδεται κατόπιν γνώμης:
α) του Τεχνικού Συμβουλίου της ΕΚΑΑ της περίπτωσης α' της παραγράφου 1, για τα θέματα αρμοδιότητας αυτής,
β) της επιτροπής της παραγράφου 5 για τα θέματα αρμοδιότητας της ΕΚΑΑ της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 και
γ) της επιτροπής της παραγράφου 5 για τα θέματα αρμοδιότητας της ΕΚΑΑ της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1. (άρθρο 41 παρ.4 Ν.4412/16)


Προγραμματισμός συμβάσεων

Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να υποβάλλουν πίνακα προγραμματισμού για τις συμβάσεις αρμοδιότητάς τους στην αρμόδια ΕΚΑΑ. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις συμβάσεις που αφορούν, απαιτούν ή περιλαμβάνουν διαβαθμισμένες πληροφορίες.
Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα της διαδικασίας προγραμματισμού και υποβολής του πίνακα, όπως ιδίως:
α) η δομή, το περιεχόμενο, τα καταχωριζόμενα στοιχεία, τα έτη προγραμματισμού και ο χρόνος υποβολής, τροποποίησης και συμπλήρωσης του πίνακα,
β) οι κατά περίπτωση υπόχρεες και εξαιρούμενες αναθέτουσες αρχές,
γ) οι προγραμματιζόμενες και εξαιρούμενες συμβάσεις,
δ) τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησης της υποχρέωσης προγραμματισμού, καθώς και
ε) κάθε άλλο σχετικό θέμα. (άρθρο 41 παρ.7 Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 80 του άρθρου 22 του Ν. 4441/16)
Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions