|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ » ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ » Απευθείας ανάθεση τεχνικών έργων και μελετών

Εκτύπωση
+
A
-

Απευθείας ανάθεση τεχνικών έργων και μελετών - ΥΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ


 


Ι. Θέματα που αφορούν την απευθείας ανάθεση

1. Ορισμός

Ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης:
- χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα,
- στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους,
- κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 118 [...]. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ.31 του Ν.4412/2016)

Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 118 και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως εφαρμοζόμενου. (άρθρο 116 παρ.1 Ν.4412/2016)2. Χρηματικά όρια
Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. (άρθρο 118 παρ.1 Ν.4412/2016)

Τα ανώτατα χρηματικά όρια των άρθρων 117 και 118, μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμοδίου Υπουργού. (άρθρο 116 παρ.1 Ν.4412/2016

Όριο προϋπολογισμού συμβάσεων κατ' έτος
Με βάση την παρούσα διάταξη μπορούν να ανατεθούν από κάθε αναθέτουσα αρχή κατ’ έτος, μία ή περισσότερες συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ' έτος, για ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα. Συμβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης αυτής είναι άκυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. (άρθρο 118 παρ.5 Ν.4412/2016)3. Αρμόδια όργανα

α. Αρμόδια όργανα για τη διενέργεια της διαδικασίας
Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για τον σκοπό αυτό. (άρθρο 118 παρ.2 του Ν.4412/2016)

β. Αρμόδιο όργανο ανάθεσης
βα. Για Δήμους

Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου [..], προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016)


4. Πρόσκληση
Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης [..] νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φoρείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς [...]. Η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 120 παρ.3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 32 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016)

Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, η κάθε αναθέτουσα αρχή προκειμένου να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της παραγράφου 1 δημοσιεύει, μία φορά κατ' έτος και για διάστημα είκοσι ημερών, πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων/μελετών. Στην πρόσκληση, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από τους ενδιαφερόμενους να πληρούν απαιτήσεις ειδικής τεχνικής ικανότητας, για την εγγραφή τους στους καταλόγους.  (άρθρο 118 παρ.5 Ν.4412/2016)5. Κατάλογοι
Στους καταλόγους εγγράφονται τουλάχιστον τρεις (3) ενδιαφερόμενους, διαφορετικά ο κατάλογος δεν ισχύει.(άρθρο 118 παρ.5 Ν.4412/2016)

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της παραγράφου 5 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, ήτοι τη δημοσίευση από την κάθε Αναθέτουσα Αρχή, μία φορά κατ' έτος και για διάστημα είκοσι ημερών, πρόσκλησης για κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων η μελετών/παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να πληρούν επιπλέον απαιτήσεις ειδικής τεχνικής ικανότητας, τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:
1. Η κάθε Αναθέτουσα Αρχή καταρτίζει τους καταλόγους ανά κατηγορία για τα έργα, μελέτες/παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που επιθυμεί να αναθέσει.

2. Στη συνέχεια ο εγγεγραμμένος στο σύστημα χρήστης της Αναθέτουσας Αρχής καταχωρεί στο σύστημα τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους αναδόχους, οικονομικούς φορείς, βάσει των αντίστοιχων κατηγοριών έργου η μελέτης/παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που επιθυμεί να αναθέσει.

Η καταχώριση των υποψήφιων αναδόχων πραγματοποιείται μέσω προεπιλογής τους από τον κατάλογο οικονομικών φορέων που προϋπάρχει στην εφαρμογή, συμπληρώνοντας τα στοιχεία που τους προσδιορίζουν ως φυσικά ή νομικά πρόσωπα (π.χ. ΑΦΜ, Επωνυμία κτλ). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δεν συμπεριλαμβάνεται στον συγκεκριμένο κατάλογο της εφαρμογής, η εγγραφή του γίνεται κατόπιν αιτήσεως εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής προς το Διαχειριστή του Κ.Η.Σ.Κ.

3. Η οριστικοποίηση των καταλόγων στο Σύστημα, ανά κατηγορία έργου/μελέτης/παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με συμμετοχή τουλάχιστον τριών οικονομικών φορέων, αποτελεί προϋπόθεση για τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης και επιλογής αναδόχου.

Μετά την οριστικοποίηση των καταλόγων στο σύστημα, δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση σε αυτούς από την αναθέτουσα αρχή. (Υπ. Υποδομών & Μεταφορών εγκ.6/ΔΝΣβ/οικ.21656/Φ.εγκ./23.03.2017)

4. Η καταχώριση αφορά σε συγκεκριμένη χρήση (χρήση θεωρείται το διάστημα από 1/1/ΕΕΕΕ-31/12/ΕΕΕΕ).  (άρθρο 4.2 Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466/02.03.2017 - ΦΕΚ 900/17.03.2017 τεύχος Β')

6. Απόφαση ανάθεσης
Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38, με την επιφύλαξη του άρθρου 379 παράγραφος 3.

Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο:
α) την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής,
β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της,
γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση,
δ) κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη. (άρθρο 118 παρ.3 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 31 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016 και την παρ.4 του άρθρου 47 του Ν.4472/2017)

Αν παραβιασθεί η υποχρέωση της παρ. 3, η σύμβαση είναι αυτοδίκαια άκυρη. (άρθρο 118 παρ.4 Ν.4412/2016)

Η μη ανάρτηση στο ΚΗΔΜΗΣ αποφάσεων απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, δεν επηρεάζει το κύρος της σύμβασης. (άρθρο 23 του Ν.4441/2016)7. Τεχνικές προδιαγραφές
7. Εγγυήσεις
α. Εγγύηση συμμετοχής
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε διαδικασίες απευθείας ανάθεσης, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ. 1α του Ν.4412/2016)

β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ. 1β του Ν.4412/2016)

Για περισσότερα σχετικά με τις εγγυήσεις, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » Εγγυήσεις.


8. Σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ
Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής. (άρθρο 116 παρ.2 Ν.4412/2016)

Ως «Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» ή ως «Αρχή» νοείται η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή που έχει συσταθεί με το ν. 4013/2011. (άρθρο 2 παρ. 1 περιπτ.35 του Ν.4412/2016)9. Λόγοι αποκλεισμού - δικαιολογητικά
Κοινά

ΙΙ. Ηλεκτρονική κλήρωση

1. Επιλογή αναδόχου
Για την επιλογή του αναδόχου διενεργείται δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση από επιτροπή που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή, μεταξύ αυτών που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο. (άρθρο 118 παρ.5 Ν.4412/2016)


2. Επιτροπή κλήρωσης
Για την επιλογή του αναδόχου διενεργείται δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση από επιτροπή που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή. (άρθρο 118 παρ.5 Ν.4412/2016)

Προϋπόθεση για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι να έχει οριστεί διμελής ή τριμελής Επιτροπή υπαλλήλων για τη διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκεκριμένη σύμβαση. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται κατά την κρίση της να ορίσει μία Επιτροπή κατ' έτος.

Η κλήρωση διενεργείται ηλεκτρονικά από τον χρήστη του Κ.Η.Σ.Κ. που είναι ταυτόχρονα και μέλος της Επιτροπής κλήρωσης που έχει ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή.

Ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής πρέπει να είναι τεχνικός υπάλληλος και εγγεγραμμένος χρήστης του συστήματος. (άρθρο 4.4 Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466/02.03.2017 - ΦΕΚ 900/17.03.2017 τεύχος Β')


3. Διαδικασία καταχώρισης δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης
Η Αναθέτουσα Αρχή αφού ανακοινώσει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης καταχωρεί στο σύστημα την Απόφαση της για την απευθείας ανάθεση έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Στην καταχώριση αυτή περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:
α) Ο τίτλος της σύμβασης
β) Ο Προϋπολογισμός (δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν των 20.000,00 €)
γ) Ο Αριθμός Ανάληψης Υποχρέωσης της δαπάνης  
δ) Η κατηγορία του έργου ή της μελέτης/παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών
ε) Η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος που θα διενεργηθεί η με ηλεκτρονική κλήρωση επιλογή του αναδόχου
στ) Τα μέλη της Επιτροπής κλήρωσης και χρήστες του συστήματος
ζ) Ηλεκτρονικό αντίγραφο της σχετικής απόφασης ορισμού επιτροπής
η) Ηλεκτρονικό αντίγραφο της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

Η οριστικοποίηση των στοιχείων της σύμβασης δίνει τη δυνατότητα διενέργειας κλήρωσης. (άρθρο 4.3 Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466/02.03.2017 - ΦΕΚ 900/17.03.2017 τεύχος Β')


4. Διενέργεια  ηλεκτρονικής κλήρωσης
Η κλήρωση διενεργείται ηλεκτρονικά από τον χρήστη του Κ.Η.Σ.Κ. που είναι ταυτόχρονα και μέλος της Επιτροπής κλήρωσης που έχει ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή στο τόπο και κατά την ημερομηνία και ώρα που καθορίστηκε στην σχετική  Ανακοίνωση.

Η κλήρωση και η επιλογή του προσωρινού αναδόχου γίνεται αυτόματα από το Κ.Η.Σ.Κ. από το συγκεκριμένο κατάλογο για τη σύμβαση που συμπεριλαμβάνει τους, προς κλήρωση, οικονομικούς φορείς.

Το Κ.Η.Σ.Κ. παράγει αυτόματα ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσμάτων κλήρωσης. Η εκτύπωση του αποτελέσματος της κλήρωσης αποτελεί δικαιολογητικό της απευθείας ανάθεσης.

Ο προσωρινός ανάδοχος που προκύπτει από την κλήρωση δεσμεύεται για τον συγκεκριμένο  κατάλογο οικονομικών φορέων του έτους αναφοράς και δεν μπορεί να συμμετέχει σε επόμενες κληρώσεις του ιδίου καταλόγου.
(άρθρο 4.4 Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466/02.03.2017 - ΦΕΚ 900/17.03.2017 τεύχος Β')5. Διενέργεια επαναληπτικής κλήρωσης
Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον προσωρινό ανάδοχο που προκύπτει από την κλήρωση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να διενεργήσει επαναληπτική κλήρωση

Η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να επισυνάψει σχετικό ηλεκτρονικό έγγραφο της σχετικής πράξης με την οποία γίνεται αναίρεση του αποτελέσματος της κλήρωσης και ενημερώνει το Κ.Η.Σ.Κ. ορίζοντας νέα ημερομηνία και ώρα επαναληπτικής κλήρωσης.

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αιτηθεί την αποδέσμευση του προσωρινού αναδόχου της αρχικής κλήρωσης προκειμένου να συμμετάσχει και στην επαναληπτική ή σε άλλες κληρώσεις του συγκεκριμένου καταλόγου υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4.6 παρ 3 της παρούσας. (άρθρο 4.5 Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466/02.03.2017 - ΦΕΚ 900/17.03.2017 τεύχος Β')

Στην περίπτωση κατά την οποία η Αναθέτουσα Αρχή με αιτιολογημένη απόφαση της προχωρήσει στην οριστική ματαίωση της ανάθεσης, πριν τη συμβασιοποίησή της, και κατόπιν της διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης, ο επιλαχών υποψήφιος ανάδοχος, έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στις επόμενες κληρώσεις του έτους για την συγκεκριμένη κατηγορία έργων ή μελετών/ παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. (άρθρο 4.6.3 Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466/02.03.2017 - ΦΕΚ 900/17.03.2017 τεύχος Β')

Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή προβεί σε ματαίωση της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 106 του ν.  4412/16, παρέχεται η δυνατότητα στον αρχικά επιλεγέντα προσωρινό ανάδοχο, να μετάσχει στις επόμενες κληρώσεις του έτους, για τη συγκεκριμένη κατηγορία έργου/μελέτης της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής, κατόπιν επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής, με την Γενική Γραμματεία Υποδομών. (Υπ. Υποδομών & Μεταφορών εγκ.6/ΔΝΣβ/οικ.21656/Φ.εγκ./23.03.2017)

Στην περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος ανάδοχος, όπως αυτός έχει προκύψει από το αποτέλεσμα της κλήρωσης, δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης ή προσέλθει αλλά δεν πληροί τις προϋποθέσεις εκτέλεσης της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή, με αιτιολόγηση της δύναται να επαναλάβει την διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης, ακολουθώντας αντίστοιχη διαδικασία του άρθρου 4.5.

Εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος, όπως αυτός προέκυψε από το πρώτο αποτέλεσμα της κλήρωσης αρνηθεί την υπογραφή της Σύμβασης, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του στις επόμενες κληρώσεις του έτους, αναφορικά με τον συγκεκριμένο κατάλογο. (άρθρο 4.6.2 Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466/02.03.2017 - ΦΕΚ 900/17.03.2017 τεύχος Β')

Σε περίπτωση που η υπογραφή της σύμβασης δεν είναι δυνατή με υπαιτιότητα του προσωρινού αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να προβεί σε επαναληπτική κλήρωση, ενώ ο αρχικά επιλεγέντας προσωρινός ανάδοχος, διαγράφεται από τον συγκεκριμένο κατάλογο και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις επόμενες κληρώσεις του έτους, για τη συγκεκριμένη κατηγορία έργου/μελέτης της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής. (Υπ. Υποδομών & Μεταφορών εγκ.6/ΔΝΣβ/οικ.21656/Φ.εγκ./23.03.2017)6. Πρόσκληση υπογραφής της σύμβασης
Μετά το πέρας της ηλεκτρονικής κλήρωσης, και της αναγγελίας του αποτελέσματος, καλείται από την Αναθέτουσα Αρχή ο υποψήφιος ανάδοχος, για την υπογραφή της Σύμβασης. (άρθρο 4.6.3 Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466/02.03.2017 - ΦΕΚ 900/17.03.2017 τεύχος Β')


7. Δημοσίευση στο ΤΕΕ 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται σχετική αναγγελία του αποτελέσματος της ηλεκτρονικής κλήρωσης και των στοιχείων της σύμβασης (ποσό σύμβασης, ανάδοχος κ.λ.π), η οποία αποστέλλεται προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την υπογραφή. (άρθρο 118 παρ.5 Ν.4412/2016)

Σε περίπτωση σύμφωνης γνώμης του αναδόχου, η προς υπογραφή Σύμβαση αποστέλλεται, με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής, προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα του TEE τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την υπογραφή της.
(άρθρο 4.6.3 Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466/02.03.2017 - ΦΕΚ 900/17.03.2017 τεύχος Β'


8. Υπογραφή της σύμβασης
Η σύμβαση υπογράφεται με τον ανάδοχο που αναδεικνύεται με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης. (άρθρο 118 παρ.5 Ν.4412/2016)

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος διαγράφεται υποχρεωτικά από τον κατάλογο της ηλεκτρονικής κλήρωσης και δεν συμμετέχει στις επόμενες κληρώσεις του έτους. (άρθρο 118 παρ.5 Ν.4412/2016)

Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του αναδόχου στις επόμενες κληρώσεις του έτους, αναφορικά με τον συγκεκριμένο κατάλογο. (άρθρο 4.6. Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466/02.03.2017 - ΦΕΚ 900/17.03.2017 τεύχος Β')
 


9. Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων (ΚΗΣΚ)

α. Δημιουργία ΚΗΣΚ
Αναπτύσσεται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων, μέσω του οποίου διενεργούνται υποχρεωτικά οι ηλεκτρονικές κληρώσεις της παραγράφου 5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση, καθ’ ύλην, αρμοδίων Υπουργών, ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του ως άνω ηλεκτρονικού συστήματος, στις τεχνικές προδιαγραφές της εφαρμογής του, στους όρους και στις τεχνικές λεπτομέρειες διασύνδεσής του με άλλες εφαρμογές (ΚΗΜΔΗΣ κ.α.), στους όρους και προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. (άρθρο 118 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με Διόρθωση Σφάλματος στο ΦΕΚ 206/03.11.2016 τεύχος Α')

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης, εκδόθηκε η Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466/02.03.2017 (ΦΕΚ 900/17.03.2017 τεύχος Β'), η οποία ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Οι διατάξεις της απόφασης αυτής έχουν εφαρμογή στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016, οι οποίες ανατίθενται και εκτελούνται από τις «αναθέτουσες αρχές» του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 που εφεξής θα αναφέρονται ως Αναθέτουσα Αρχή. (άρθρο 1 Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466/02.03.2017 - ΦΕΚ 900/17.03.2017 τεύχος Β')

Στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αναπτύσσεται για τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, κατ' επιταγή του άρθρου 118 παρ. 6 του ν. 4412/2016, Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ) με σκοπό την αξιόπιστη, αντικειμενική και με όρους εμπιστοσύνης και διαφάνειας διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Το εν λόγω Κ.Η.Σ.Κ θα λειτουργεί σε κατάλληλες διατάξεις υπολογιστικών συστημάτων προς υποστήριξη των λειτουργιών που περιγράφονται στο άρθρο 4, προσφέροντας ταυτόχρονα προστασία από κακόβουλες ενέργειες και επιθέσεις. (άρθρο 2 Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466/02.03.2017 - ΦΕΚ 900/17.03.2017 τεύχος Β')

Η πρόσβαση στη διαδικτυακή εφαρμογή "Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων", γίνεται μέσω της ιστοσελίδας: kisk.ggde.gr (Υπ. Υποδομών & Μεταφορών εγκ.6/ΔΝΣβ/οικ.21656/Φ.εγκ./23.03.2017)

β. Ορισμοί
Διαχειριστής του Συστήματος: Ως Διαχειριστής του Κ.Η.Σ.Κ ορίζεται η Γενική Γραμματεία Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η οποία και αναθέτει σε οργανωτική της μονάδα την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του Κ.Η.Σ.Κ.

Χρήστες του ΚΗΣΚ: Ως χρήστες του Κ.Η.Σ.Κ. ορίζονται υπάλληλοι των Αναθετουσών Αρχών και Στελέχη της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εφόσον έχουν εγγραφεί στην εφαρμογή και έχουν αποκτήσει τους αντίστοιχους κωδικούς.

Ηλεκτρονικό αντίγραφο: Ως ηλεκτρονικό αντίγραφο στο Κ.Η.Σ.Κ νοείται σαρωμένο αντίγραφο υπογεγραμμένου εγγράφου ή ψηφιακό αρχείο που έχει αναρτηθεί στο σύστημα Διαύγεια που φέρει Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) και σχετική ψηφιακή υπογραφή. (άρθρο 3 Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466/02.03.2017 - ΦΕΚ 900/17.03.2017 τεύχος Β')

γ. Εγγραφή χρηστών
Ο Διαχειριστής του Συστήματος δημιουργεί τους ρόλους που είναι δυνατόν να αναληφθούν από τους χρήστες του Κ.Η.Σ.Κ. και αποδίδει ρόλο σε κάθε ένα Χρήστη.

Κάθε Αναθέτουσα Αρχή αιτείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την εγγραφή της στο Κ.Η.Σ.Κ. Στη συνέχεια ο Διαχειριστής Χρηστών του Συστήματος καταχωρεί την Αναθέτουσα Αρχή σε κατάλογο του  συστήματος.

Κάθε Χρήστης, υπάλληλος Αναθέτουσας Αρχής αιτείται ηλεκτρονικά την εγγραφή του μέσω του δικτυακού τόπου του Κ.Η.Σ.Κ. και συμπληρώνει τα απαραίτητα προσωπικά του στοιχεία όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ, διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, και την ειδικότητα του στην ενσωματωμένη στο σύστημα, ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής. Επίσης επιλέγει από σχετικό κατάλογο την αναθέτουσα Αρχή την οποία εκπροσωπεί και επισυνάπτει ηλεκτρονικά αίτηση/δήλωση ορισμού χρηστών εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της και αντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής του Ταυτότητας.

Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους τεχνικούς υπαλλήλους των Αναθετουσών Αρχών, ενώ χρήστες του Κ.Η.Σ.Κ. δύναται εναλλακτικά να είναι και υπάλληλοι διαφορετικής ειδικότητας.

Σε περίπτωση που η αίτηση εγγραφής παρουσιάζει ελλείψεις ή σφάλματα δεν ολοκληρώνεται η εγγραφή, αποστέλλεται σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προβεί σε νέα αίτηση εγγραφής.

Με την ολοκλήρωση της αίτησης εγγραφής ο Διαχειριστής Χρηστών του Συστήματος εγγράφει τον Χρήστη στο Κ.Η.Σ.Κ. δημιουργώντας τον απαιτούμενο λογαριασμό (userid, password), γνωστοποιεί στον χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον προσωπικό κωδικό του (password) και αποδίδει σε αυτόν τα κατάλληλα δικαιώματα και δυνατότητες που ο ρόλος του καθορίζει. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν το password.
Η τήρηση των κωδικών (userid, password) που αποτελεί απόρρητο προσωπικό στοιχείο είναι ευθύνη του χρήστη.

Η απενεργοποίηση του λογαριασμού ενός χρήστη Αναθέτουσας Αρχής γίνεται μέσω έγγραφης σχετικής αίτησης η οποία αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς τη ΓΓΥ υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Αναθέτουσας  Αρχής.  (άρθρο 4.1. Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466/02.03.2017 - ΦΕΚ 900/17.03.2017 τεύχος Β')

Οι χρήστες των Αναθετουσών Αρχών έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης και διαχείρισης των καταλόγων των οικονομικών φορέων, και κατά περίπτωση σύμβασης να διενεργούν κληρώσεις εφόσον έχουν οριστεί και ως μέλη επιτροπών κληρώσεων. (άρθρο 4.1.2.3 Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466/02.03.2017 - ΦΕΚ 900/17.03.2017 τεύχος Β')

Η επικοινωνία των χρηστών των Αναθετουσών Αρχών με τη Γενική Γραμματεία Υποδομών, αναφορικά με τη χρήση και λειτουργία του Κ.Η.Σ.Κ., γίνεται μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kisk-support@ggde.gr. (Υπ. Υποδομών & Μεταφορών εγκ.6/ΔΝΣβ/οικ.21656/Φ.εγκ./23.03.2017)

δ. Διασύνδεση με άλλα Πληροφοριακά Συστήματα
Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να διαλειτουργεί με το TEE ώστε να δημοσιοποιούνται στις ιστοσελίδες τους οι ανακοινώσεις του. (άρθρο 4.8 Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466/02.03.2017 - ΦΕΚ 900/17.03.2017 τεύχος Β')

ε. Διαχείριση Δεδομένων και Αποτελεσμάτων Στρατηγικής Πληροφορίας Υπολογισμός Στατιστικών Μεγεθών
Το Σύστημα διατηρεί ψηφιακά δεδομένα με τα στοιχεία των χρηστών, των κληρώσεων και των συμβάσεων για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών. Δημιουργείται επίσης ειδικός ρόλος που ανατίθεται σε εργαζόμενο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ο οποίος αναλαμβάνει την επεξεργασία των τηρουμένων στο σύστημα ψηφιακών δεδομένων και την εξαγωγή στατιστικών και λοιπών μεγεθών που θα είναι άμεσα διαθέσιμα προς χρήση και αξιοποίηση από τις οικείες Αναθέτουσες Αρχές αλλά και από το Υπουργείο.

Στο δικτυακό τόπο του Κ.Η.Σ.Κ. θα δημοσιεύονται στοιχεία των συμβάσεων των Αναθετουσών Αρχών και θα είναι διαθέσιμο το ισχύον ηλεκτρονικό έγγραφο των αποτελεσμάτων κλήρωσης.

Στο δικτυακό τόπο του Κ.Η.Σ.Κ. θα αναρτώνται στοιχεία συμβάσεων των οποίων επίκειται διενέργεια κλήρωσης όπου αναγράφονται και η ημερομηνία και ώρα της κλήρωσης.

Η ΓΓΥ δύναται να δημοσιεύει στο δικτυακό της τόπο ή και στο δικτυακό τόπο του Κ.Η.Σ.Κ. εγχειρίδια και οδηγίες χρήσης του Κ.Η.Σ.Κ. (άρθρο 4.7 Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466/02.03.2017 - ΦΕΚ 900/17.03.2017 τεύχος Β')

- Εγχειρίδιο χρήσης του Κ.Η.Σ.Κ.

στ. Μέχρι τη λειτουργία του ανωτέρω συστήματος κληρώσεων
Αναφορικά με την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/16 και με δεδομένο ότι ακόμη δεν έχει αναπτυχθεί και λειτουργήσει το κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων (παρ.6 του σχετικού άρθρου) μέσω του οποίου θα διενεργούνται υποχρεωτικά οι ηλεκτρονικές κληρώσεις, οι αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς μπορούν να ακολουθούν την προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 117 (συνοπτικός διαγωνισμός) μέχρι την ανάπτυξη του παραπάνω συστήματος. Συμπληρωματικά των όσων αναφέρονται στο σημείο (1) της εγκυκλίου εναπόκειται στην κρίση της ΕΑΑΔΗΣΥ το αν θα εκδοθεί πρότυπο τεύχος απλοποιημένης προκήρυξης για τους συνοπτικούς διαγωνισμούς του άρθρου 117 του ν.4412/16. (Υπ. Υποδομών Μεταφ. & Δικτ. εγκ.18/ΔΝΣα'/οικ.68559 /Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016)
Επί της ανωτέρω εγκυκλίου δείτε και την από 29.10.2016 ανακοίνωση της ΚΕΔΕ.

Μπορούν να προβούν σε απευθείας αναθέσεις μέχρι να δημιουργηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων;
Προϋπόθεση απευθείας ανάθεσης δυνάμει του άρθρου 118 παρ. 5, είναι η ανάπτυξη Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων σύμφωνα με την παρ. 6 αυτού. Κατά συνέπεια, εφόσον προς το παρόν το εν λόγω σύστημα δεν έχει αναπτυχθεί, δεν είναι δυνατή η προσφυγή στην απ' ευθείας ανάθεση. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 5043/15.11.2016)
VI. Αμοιβή αναδόχου
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αποτελεί το ανώτατο όριο της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου.  (άρθρο 118 παρ.5 Ν.4412/2016)


VII.VIII. Μικρά έργα- εργασίες συντήρησης κάτω από 5.869,40€
Το άρθρο 15 του Π.Δ. 171/87 δεν έχει καταργηθεί ρητά (βλ. περ.67 άρθρου 377) από τον νέο νόμο επομένως εξακολουθεί να ισχύει για τους OTA Α' βαθμού. Αντιθέτως, τα άρθρα 9, 10, 14, 16, και 17 του π.δ. 171/ 1987 έχουν ήδη καταργηθεί με την περ. 67 της παρ.1 του άρθρου 377 του ν. 4412/16. (Υπ. Υποδομών Μεταφ. & Δικτ. εγκ.18/ΔΝΣα'/οικ.68559 /Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016)
Επί της ανωτέρω εγκυκλίου δείτε και την από 29.10.2016 ανακοίνωση της ΚΕΔΕ

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions