|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ » ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ » Συνοπτικός διαγωνισμός

Εκτύπωση
+
A
-
Συνοπτικός διαγωνισμός 
 
Ι. Θέματα που αφορούν το συνοπτικό διαγωνισμό
1. Ορισμός
2. Χρηματικά όρια
3. Αρμόδιο όργανο
4. Εγγυήσεις
5. Σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ
6. Λόγοι αποκλεισμού
7. Τεχνικές προδιαγραφές
8. Επαναληπτικός πρόχειρος σε συνέχεια ανοικτού

ΙΙ. Διακήρυξη
1. Διακήρυξη - Πρόσκληση συγκεκριμένων φορέων
2. Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης
3. Προθεσμία υποβολής προσφορών
4. Δημοσιεύσεις προκήρυξης
5. Λόγοι αποκλεισμού

ΙΙΙ. Βήματα ανάθεσηςΙ. Θέματα που αφορούν το συνοπτικό διαγωνισμό

1. Ορισμός

Ως «συνοπτικός διαγωνισμός» νοείται η απλοποιημένη διαδικασία ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 117 και 327 [Βιβλίο ΙΙ]. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 30 του Ν.4412/2016)

Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 118 και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως εφαρμοζόμενου. (άρθρο 116 παρ.1 Ν.4412/2016)2. Χρηματικά όρια
Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. (άρθρο 117 παρ.1 Ν.4412/2016)

Τα ανώτατα χρηματικά όρια των άρθρων 117 και 118, μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού. (άρθρο 116 παρ.1 Ν.4412/2016)3. Αρμόδιο όργανο
α. Για Δήμους
 
Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη. (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016)

β. Για Δημοτικές Επιχειρήσεις
Δείτε εδώ σχετικό άρθρο της ΔήμοςΝΕΤ με τα αποφαινόμενα όργανα των Δημοτικών Επιχειρήσεων.4. Εγγυήσεις
α. Εγγύηση συμμετοχής
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή σε: [...] σε συνοπτικό διαγωνισμό, [...] εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016)


β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/2016)

Για περισσότερα σχετικά με τις εγγυήσεις, δείτε τη σχετική ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » Εγγυήσεις


5. Σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ
Στις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής. (άρθρο 116 παρ.2 Ν.4412/2016)

Ως «Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» ή ως «Αρχή» νοείται η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή που έχει συσταθεί με το ν. 4013/2011. (άρθρο 2 παρ. 1 περιπτ.35 του Ν.4412/2016)6. Λόγοι αποκλεισμού
Οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1 και 2 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016 συντρέχουν και στην περίπτωση του συνοπτικού διαγωνισμού. Βλ. σχετικά Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 15 σχετικά με ΤΕΥΔ, όπου δεν αναφέρεται σχετική εξαίρεση.

Ποια δικαιολογητικά είναι απαραίτητο να ζητηθούν στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού;
Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη μη συνδρομή των υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73, παρ. 1 & 2 του ν. 4412/2016, αποτελούν τα ελάχιστα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, ανεξαρτήτως προεκτιμώμενης αξίας και ακολουθούμενης διαδικασίας ανάθεσης.
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των ανωτέρω λόγων αποκλεισμού στις διαδικασίες κάτω των ορίων (στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και ο προβλεπόμενος στο άρθρο 117 συνοπτικός διαγωνισμός), η αναφερόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 79 υπεύθυνη δήλωση έχει ήδη αντικατασταθεί από το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 158/2016 Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ Β 3698/2016), βάσει της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 79, και του οποίου η χρήση είναι υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές. (ΕΑΑΔΗΣΥ Ερώτηση 28)


Για περισσότερα δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ » Λόγοι αποκλεισμού.7. Τεχνικές προδιαγραφές
Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη. (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016)

Είναι δυνατή η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, που εγκρίνει και τη σχετική μελέτη και τον προϋπολογισμό αυτής ή, όπου αυτά δεν απαιτούνται, περιλαμβάνει τα απαραίτητα για την εκτέλεση των εργασιών αυτών στοιχεία, ήτοι την προϋπολογιζόμενη δαπάνη και την περιγραφή των εργασιών. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 44/2015)

Δείτε τη σχετική ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ » Τεχνικές προδιαγραφές8. Επαναληπτικός πρόχειρος διαγωνισμός σε συνέχεια ανοικτού
Σε συνέχεια ανοικτού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια 30 ειδών χειμερινού ιματισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.187.329,56 ευρώ για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας, ο Δήμος διενήργησε επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 29.070,00 ευρώ, προκειμένου να αναδειχθεί προμηθευτής για πέντε (κασκόλ, μπερέδες, γάντια, λαιμοδέτες, φουλάρια) από τα τριάντα προς προμήθεια είδη, για τα οποία δεν αναδείχθηκε προμηθευτής στον ανοικτό διαγωνισμό. Η ελεγχόμενη δαπάνη είναι νόμιμη διότι αφορά προμήθεια, η οποία, αυτοτελής σε σχέση με τον ανοικτό διαγωνισμό στον οποίο αρχικά εντάχθηκε, ενόψει του ότι ο διαγωνισμός απέβη άγονος κατά το μέρος που αφορούσε τα συγκεκριμένα πέντε είδη μεταξύ των οποίων τα δύο είδη που πληρώνονται με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα, για την κάλυψη των αναγκών της δημοτικής αστυνομίας όπως προσδιορίστηκαν για το έτος 2008, δεν υπερβαίνει το όριο σε ετήσια βάση πάνω από το οποίο επιβάλλεται η ένταξη των προμηθειών στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών και εμπίπτει στις εξαιρούμενες από την ένταξη σε αυτό προμήθειες. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 191/2012)
ΙΙ. Διακήρυξη
1. Προκήρυξη - Πρόσκληση συγκεκριμένων φορέων
Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66.

Πως νοείται ο όρος “απλοποιημένη προκήρυξη” στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117;  Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, μέχρι την ενδεχόμενη έκδοση σχετικού τυποποιημένου εντύπου, ο όρος “απλοποιημένη προκήρυξη” πρέπει να ερμηνεύεται με τρόπο ώστε να περιλαμβάνει τις ενδεδειγμένες, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, πληροφορίες του Μέρους Γ' του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α' του νόμου. (ΕΑΑΔΗΣΥ Ερώτηση 29)

Επιπρόσθετα της δημοσίευσης απλοποιημένης προκήρυξης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προσκαλεί επιπλέον και συγκεκριμένους οικονομικούς φoρείς, τρεις (3) τουλάχιστον εφόσον δραστηριοποιούνται τόσοι στη σχετική αγορά. (άρθρο 117 παρ.2 Ν.4412/2016)

Οι λεπτομέρειες διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 117 παρ.5 του Ν.4412/2016)

Δεν επιτρέπεται η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού χωρίς δημοσίευση προκήρυξης. Η προβλεπόμενη από το νόμο δυνατότητα αποστολής πρόσκλησης σε τρεις (3) τουλάχιστον οικονομικούς φορείς είναι προαιρετική και δεν αναιρεί την υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης. (ΕΑΑΔΗΣΥ Ερώτηση 14)
 
Στο πλαίσιο συνοπτικών διαγωνισμών δεν προκύπτει υποχρέωση ανάρτησης της τυχόν πρόσκλησης προς συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς στο ΚΗΜΔΗΣ. (ΕΑΑΔΗΣΥ Ερώτηση 15)2. Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης
Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της απλοποιημένης προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 376. (άρθρο 120 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 ως χρόνος έναρξης διαδικασίας σύναψης σύμβασης των παρ. 1 και 2 των άρθρων 120 και 330 νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξής στο ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 376 παρ.5 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτ.65 του άρθρου 22 του Ν.4441/16)3. Προθεσμία υποβολής προσφορών
Στο συνοπτικό διαγωνισμό, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 121 παρ.1γ του Ν.4412/2016)

Για περισσότερα σχετικά με την προθεσμία υποβολής προσφορών δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ » ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ » Καθορισμός προθεσμιών


4. Δημοσιεύσεις προκήρυξης
Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. (άρθρο 117 παρ.2 Ν.4412/2016)

Οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν τις προκηρύξεις και διακηρύξεις και τις αποφάσεις ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων, ανεξαρτήτως της διαδικασίας ανάθεσης αυτών, με την επιφύλαξη εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία ανάρτησης των ως άνω στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 66 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Απαιτείται δημοσίευση σε εφημερίδες; Δείτε εδώ σχετική ερώτηση - απάντηση της ΔημοςΝΕΤ.  Επίσης σύμφωνα με την υπ' αριθ. 13 ερώτηση - απάντηση της ΕΑΑΔΗΣΥ: Η απλοποιημένη προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, με την επιφύλαξη εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 38, και λαμβάνει Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ). Οι υποχρεώσεις δημοσίευσης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 3861/2010 εξακολουθούν να ισχύουν, ενώ δεν προβλέπεται υποχρέωση δημοσίευσης στο τύπο ή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία δημοσίευσης της απλοποιημένης προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ σηματοδοτεί το χρόνο έναρξης της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού και αποτελεί την αφετηρία υπολογισμού της ελάχιστης προθεσμίας παραλαβής προσφορών.


 
ΙΙΙ. Βήματα ανάθεσης

Α. Ανάθεση της σύμβασης
- Συγκρότηση των Επιτροπών (διαγωνισμού, παραλαβής, ενστάσεων). Για περισσότερα σχετικά με τη συγκρότηση των Επιτροπών, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ » Γνωμοδοτικά όργανα - Επιτροπές

- Σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών (το βήμα αυτό πρέπει να προηγείται της έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών)

Σημείωση ΔημοςΝΕΤ: Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών και κατακύρωσης του αποτελέσματος στο συνοτπικό διαγωνισμό δεν καθορίζεται με σαφήνεια στο Ν.4412/2016. Τα κατωτέρω βήματα από την αποσφράγιση μέχρι την πρόσκληση του αναδόχου (9 - 17) αποτελούν απλή πρόταση της ΔημοςΝΕΤ βασιζόμενη σε συνδυασμό του άρθρου 100 που αφορά τις ανοικτές διαδικασίες και του άρθρου 117 που αφορά το συνοπτικό διαγωνισμό. Μπορείτε να ακολουθήσετε περισσότερα ή λιγότερα βήματα κατά την κρίση σας.


1. Πρωτογενές αίτημα (για συμβάσεις άνω των 1.000 ευρώ)
Υποβολή πρωτογενούς αιτήματος στην οικονομική υπηρεσία και καταχώρισή του στο ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, άρθρο 3 της ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012)

Για περισσότερα σχετικά με το ΚΗΜΔΗΣ, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΕΣΗΔΗΣ-ΚΗΜΔΗΣ-ΕΑΑΔΗΣΥ-ΜΗΠΥΔΗΣΥ » ΚΗΜΔΗΣ » ΚΗΜΔΗΣ


2. Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης (άρθρο 45 του Ν.4412/2016)
Για περισσότερα σχετικά με το φάκελο δημόσιας σύμβασης, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ » Συγκρότηση και τήρηση φακέλου


3. 
Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.. & ΥΠ.ΟΙΚ.30/19664/20.04.2011)


4. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία:
α. αναλαμβάνεται η υποχρέωση και διατίθεται η πίστωση (άρθρο 72 Ν. 3852/2010)
β. εγκρίνεται η διενέργεια της προμήθειας/υπηρεσίας με συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016) (άρθρο 6 απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β') (άρθρο 5 παρ.2 Ν.1069/80)
γ. εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και
δ. καθορίζονται οι όροι του διαγωνισμού (άρθρο 54 παρ. 7  Ν. 4412/2016άρθρο 72 Ν. 3852/2010 και άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016) (άρθρο 6 απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β') (άρθρο 5 παρ.2 Ν.1069/80)

Στις αποφάσεις απευθείας ανάθεσης των επίμαχων υπηρεσιών δεν διαλαμβάνεται καμία αιτιολόγηση από την οποία να καταδεικνύεται η αδυναμία του υπηρετούντος προσωπικού να χειριστεί τις ανατιθέμενες εργασίες, η ιδιαίτερη σοβαρότητα και δυσκολία τους, το είδος των ειδικών γνώσεων που απαιτούν και επιβάλλουν τον χειρισμό τους από τρίτους με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία την οποία δεν διαθέτει το προσωπικό του Συνδέσμου, αλλά, αντίθετα διαθέτουν οι ανάδοχοι. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 208/2016) Αντίστοιχη, αιτιολογία θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει και στην περίπτωση του συνοπτικού διαγωνισμού.

Για περισσότερα, δείτε την ενότητα  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ » ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ » Ανάθεση και καθήκοντα υπηρετούντος προσωπικού

Η αιτιολογία της απόφασης του αρμοδίου οργάνου περί προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε τρίτο ιδιώτη εργασιών του φορέα δεν νοείται να περιορίζεται μόνο στην διαπίστωση ότι η συμβατική αξία των επίμαχων εργασιών δεν υπερβαίνει το εκάστοτε οριζόμενο  όριο  της  απευθείας  ανάθεσης. Αντίθετα,  πρέπει  να  διαλαμβάνει τα αναγκαία εκείνα στοιχεία που διαφοροποιούν τις υπό ανάθεση εργασίες από άλλες παρεμφερείς εργασίες, η εκτέλεση των οποίων κρίνεται αναγκαία εντός του αυτού χρονικού διαστήματος. Kαι τούτο προκειμένου να καθίσταται εφικτός ο δικαστικός έλεγχος της τήρησης της αρχής της δημοσιονομικής νομιμότητας, και δη ότι ο Διατάκτης διέθεσε τις σχετικές πιστώσεις προκαλώντας την ηπιότερη κατά το δυνατόν επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Συνδέσμου για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 208/2016) Αντίστοιχη, αιτιολογία θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει και στην περίπτωση του συνοπτικού διαγωνισμού.

Για περισσότερα σχετικά με την κατάτμηση, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ » ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ » Κατάτμηση

- Υπόδειγμα απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

- Υπόδειγμα απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου 


5. α. Ανάρτηση στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" (άρθρο 2 παρ.4 περιπτ.6α Ν. 3861/2010)
    β. Ανάρτηση εγκεκριμένου αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ (για συμβάσεις άνω των 1.000 ευρώ) (
άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, άρθρο 3 της ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012)

 Για περισσότερα σχετικά με τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, δείτε την ενότητα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ » ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" »
Αντικείμενο ανάρτησης

6. Έκδοση προκήρυξης από το Δήμαρχο για Δήμους και από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για Δημοτικές Επιχειρήσεις (άρθρο 117 παρ. 2 Ν. 4412/2016) (άρθρο 58 παρ.1β του Ν.3852/2010) (άρθρο 6 απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β')

- Υπόδειγμα διακήρυξης
- Υπόδειγμα προκήρυξης (περίληψης) (προσαρμόζετε ανάλογα για τις Δημοτικές Επιχειρήσεις)

Σημείωση ΔήμοςΝΕΤ: Στο Ν.4412/2016 ορίζεται απλώς στο άρθρο 117 ότι η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει "απλοποιημένη προκύρηξη" (δηλαδή περίληψη διακήρυξης). Δεν αναφέρεται όμως σε κάποια διάταξη το ακριβές περιεχόμενο της διακήρυξης ή της προκήρυξης, ούτε γίνεται σαφές ποιες από τις διατάξεις του νόμου αφορούν αποκλειστικά τον ανοικτό διαγωνισμό και ποιες πρέπει να εφαρμοστούν και στο συνοπτικό διαγωνισμό. Συνεπώς, τα ανωτέρω υποδείγματα αποτελούν πρόταση της ΔημοςΝΕΤ, με το ασφαλέστερο, κατά τη γνώμη μας, περιεχόμενο. Μπορείτε φυσικά να προβείτε σε οποίες αλλαγές κρίνετε απαραίτητες.7. α. Ανάρτηση προκήρυξης στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
(άρθρο 2 παρ.4 περιπτ.16 Ν. 3861/2010)
    β. Ανάρτηση προκήρυξης και διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ
(για συμβάσεις άνω των 1.000 ευρώ) (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, άρθρο 3 της ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012)
    

8. Συγκέντρωση προσφορών
Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. (άρθρο 117 παρ.3 Ν.4412/2016)9. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών από την Επιτροπή διαγωνισμού
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. (άρθρο 117 παρ.4 Ν.4412/2016)(ΕΑΑΔΗΣΥ Ερώτηση 45)

- Υπόδειγμα πρακτικού αποσφράγισης (για Δήμους)

- Υπόδειγμα πρακτικού αποσφράγισης (για Δημοτικές Επιχειρήσεις)10. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ή Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση του ανωτέρω Πρακτικού (άρθρο 72 Ν. 3852/2010) (άρθρο 6 απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β') (άρθρο 5 παρ.2 Ν.1069/80)(άρθρο 105 Ν. 4412/2016)

- Υπόδειγμα απόφασης Οικονομικής Επιτροπής


- Υπόδειγμα απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου


11. Κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης σε όλους τους προσφέροντες - ενστάσεις12. Πρόσκληση προσωρινού ανάδοχου
να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (άρθρο 103 Ν. 4412/2016)

- Υπόδειγμα πρόσκλησης (για Δήμους)

- Υπόδειγμα πρόσκλησης (για Δημοτικές Επιχειρήσεις)


13. Έλεγχος δικαιολογητικών από την Επιτροπή διαγωνισμού (άρθρο 103 Ν. 4412/2016)

- Υπόδειγμα πρακτικού (για Δήμους)

- Υπόδειγμα πρακτικού (για Δημοτικές Επιχειρήσεις)


14. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού και την κατακύρωση του διαγωνισμού (άρθρο 72 Ν. 3852/2010) (άρθρο 6 απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β') (άρθρο 5 παρ.2 Ν.1069/80) (άρθρο 105 Ν. 4412/2016)

- Υπόδειγμα απόφασης Οικονομικής Επιτροπής


- Υπόδειγμα απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου


15. Ανάρτηση της απόφασης στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"

(άρθρο 2 παρ.4 περιπτ.16 Ν. 3861/2010)16. Κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο

- ενστάσεις (άρθρο 105 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Σημείωση ΔημοςΝΕΤ: Σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.3γ:" Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: [...] γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση." Δεν είναι σαφές εάν η ανωτέρω υποχρέωση επανυποβολής των δικαιολογητικών αφορά και την περίπτωση του συνοτπικού διαγωνισμού, όπου οι προθεσμίες ενστάσεων είναι σύντομες. Γνώμη μας είναι να ζητάτε επανυποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών μόνο σε περίπτωση που έχει λήξει η ισχύς των ήδη υποβληθέντων.17. Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον ανάδοχο και πρόσκληση υπογραφής του συμφωνητικού  (άρθρο 105 παρ.3 και 4 του Ν.4412/2016)

- Υπόδειγμα πρόσκλησης

- Υπόδειγμα συμφωνητικού για προμήθειες

- Υπόδειγμα συμφωνητικού για υπηρεσίες


18

Ανάρτηση του συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (για συμβάσεις άνω των 1.000 ευρώ) (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, άρθρο 3 της ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012)Β. Εκτέλεση της σύμβασης

α. Προμήθειες
1. Ειδοποίηση από τον προμηθευτή 5 εργάσιμες ημέρες πριν την παράδοση (άρθρο 206 παρ.6 του Ν.4412/2016)

2. Υποβολή από τον προμηθευτή θεωρημένου αποδεικτικού παράδοσης (άρθρο 206 παρ.7 του Ν.4412/2016)

3. Πρόσκληση προμηθευτή να παραστεί στον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο (άρθρο 208 παρ.2 του Ν.4412/2016

4. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής (άρθρο 208 παρ.3 του Ν.4412/2016)

5. Κοινοποίηση πρωτοκόλλου παραλαβής στον προμηθευτή (άρθρο 208 παρ.6 του Ν.4412/2016)

6. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη (άρθρο 200 παρ.4 του Ν.4412/2016)

7. Συγκέντρωση δικαιολογητικών πληρωμής

8. Ανάρτηση ΧΕΠ στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, άρθρο 3 της ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012)β. Υπηρεσίες
1. Παρακολούθηση της εκτέλεσης από την καθ’ ύλη αρμόδια υπηρεσία ή τυχόν άλλη που έχει οριστεί από το Δημοτικό συμβούλιο. (άρθρο 216 παρ.1 του Ν.4412/2016)

2. Πρόσκληση αναδόχου να παραστεί στη διαδικασία παραλαβής (προαιρετικό) (άρθρο 219 παρ.2 του Ν.4412/2016)
 
3. Εισήγηση της υπηρεσίας παρακολούθησης της σύμβασης για την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου,

4. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής (άρθρο 219 παρ.4 και 5 του Ν.4412/2016)

5. Έγκριση πρωτοκόλλου από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. (άρθρο 219 παρ.5 του Ν.4412/2016)

6. Κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης στον ανάδοχο

7. Συγκέντρωση δικαιολογητικών πληρωμής

8. Ανάρτηση ΧΕΠ στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, άρθρο 3 της ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012)

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions