|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ » ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ » Μεταβατικό διάστημα έως 26.6.2017

Εκτύπωση
+
A
-
Μεταβατικό διάστημα έως 26.6.2017

Ι. Συμβάσεις έως 60.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
1. Μέχρι 26.06.2017
2. Από 27.06.2017

ΙΙΙ. Για συμβάσεις άνω των ορίων
1. Μέχρι 26.06.2017
2. Από 27.06.2017
Ι. Συμβάσεις έως 60.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Για την περίπτωση αυτή δεν υπάρχει μεταβατικό διάστημα. Από 08.08.2016 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν.4412/2016, οι οποίες συνεχίζουν να εφαρμόζονται και μετά την 26.6.2017, χωρίς κάποια αλλαγή. Για περισσότερα δείτε τη σχετική ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ » ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ » Ενστάσεις


ΙΙ. Για συμβάσεις από 60.000 ευρώ έως 209.000 ευρώ

1. Μέχρι 26.06.2017
Οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374), διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 26η Ιουνίου 2017.(άρθρο 379 παρ. 8 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του Ν.4446/2016 και την παρ.2 του άρθρου 54 του Ν.4465/2017 και την παρ.17 του άρθρου 47 του Ν.4472/2017)

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 379, η προβλεπόμενη διαδικασία ένστασης της περίπτωσης στ' της παρ. 1 του άρθρου 98 [για δημόσιες συμβάσεις έργων], των υποπεριπτώσεων αα' της περίπτωσης β', της υπουποπερίπτωσης βββ' της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης β' καθώς και της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 99 [για δημόσιες συμβάσεις μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών] και της παραγράφου 4 του άρθρου 100 εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 κάτω των ορίων. (άρθρο 376 παρ.12 του Ν.4412/2016)

Ειδικά για τις συμβάσεις άνω των 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., το, κατά το άρθρο 127 του παρόντος, ύψος του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου δεν υπερβαίνει τα 600 ευρώ. (άρθρο 376 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.3 του άρρθου 46 του Ν.4447/2016)

Υπέρ της ανωτέρω ερμηνείας και της εφαρμογής του άρθρου 127 σε όλες τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω του ορίου του άρθρου 5 για το μεταβατικό χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV, συνηγορεί και το γεγονός ότι, με μεταγενέστερη τροποποίηση του ν. 4412/2016, όπως προαναφέρθηκε, προστέθηκε τελευταίο εδάφιο στην παρ. 12 του άρθρου 376, σύμφωνα με το οποίο, για τις συμβάσεις (προφανώς, εννοείται, κάτω των ορίων, αφού σε αυτές αναφέρεται το άρθρο 376 παρ. 12), που είναι ανώτερες των 60.000 Ευρώ, το, κατά το άρθρο 127, ύψος του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου δεν υπερβαίνει τα 600 Ευρώ.  (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 19)

Eνστάσεις για συμβάσεις κάτω των ορίων αλλά άνω τω 60.000 ευρώ, έως την 01.01.2017 [ημερομηνία πριν τις παρατάσεις που δόθηκαν εκ των υστέρων],  υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127. (Ερώτηση - Απάντηση 11 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Για περισσότερα δείτε τη σχετική ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ » ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ » Ενστάσεις


2. Από 27.06.2017
Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) (άρθρο 379 παρ. 8 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του Ν.4446/2016 και την παρ.2 του άρθρου 54 του Ν.4465/2017)

Για περισσότερα δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ » ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ » Προδικαστική προσφυγή (από 27.6.2017)ΙΙΙ. Για συμβάσεις άνω των ορίων

1. Μέχρι 26.6.2017
Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 (Α' 173), οι οποίες καταργούνται από 26.6.2017. (άρθρο 377 παρ.1 περιπτ. 27 και άρθρο 379 παρ.11 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 34 του Ν.4456/2017 και την παρ.3 του άρθρου 54 του Ν.4465/2017 και την παρ.17 του άρθρου 47 του Ν.4472/2017)

Η προηγούμενη παράγραφος ισχύει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2017. (άρθρο 34 παρ.2 του Ν.4456/2017, παρ.3 του άρθρου 54 του Ν.4465/2017)


Δείτε τη σχετική ενότητα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ » ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΝΟΜ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ » ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ » Προδικαστική Προσφυγή στις Δημόσιες Συμβάσεις2. Από 27.06.2017
Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) (άρθρο 379 παρ. 8 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του Ν.4446/2016)

Για περισσότερα δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ » ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ » Προδικαστική προσφυγή (από 27.6.2017)
Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions