|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ » ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ » Ενστάσεις

Εκτύπωση
+
A
-
1. Προθεσμία
2. Παράβολο
3. Αρμόδιο όργανο

ΙΙ. Για συμβάσεις από 60.000 ευρώ έως 209.000 ευρώ
1. Μέχρι 31.05.2017
2. Από 01.06.2017


Ι. Συμβάσεις έως 60.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

1. Προθεσμία
α. Ένσταση κατά της διακήρυξης ή πρόσκλησης
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  (άρθρο 127 παρ.1 Ν.4412/2016)
 
β. Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής
Η προθεσμία άσκησης της ένστασης είναι 5 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  (άρθρο 127 παρ.1 Ν.4412/2016)


2. Παράβολο
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.2 Ν.4412/2016)

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω παραβόλου. (άρθρο 127 παρ.3 Ν.4412/2016)


3. Αρμόδιο όργανο
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. (άρθρο 127 παρ.2 Ν.4412/2016)

Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, για την ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης γνωμοδοτεί το αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο. (άρθρο 127 παρ.2 Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την περίπτ.33 του άρθρου 22 του Ν.4441/16)

α. Γνωμοδοτικό όργανο: Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων (άρθρο 221 παρ.11α του Ν.4412/2016)
β. Αποφαινόμενο όργανο: Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν.3852/2010) [Άποψη της ΔήμοςΝΕΤ]ΙΙ. Για συμβάσεις από 60.000 ευρώ έως 209.000 ευρώ

1. Μέχρι 31.05.2017
Οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374), διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η Μαΐου 2017. (άρθρο 379 παρ. 8 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του Ν.4446/2016 και την παρ.2 του άρθρου 54 του Ν.4465/2017)

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 379, η προβλεπόμενη διαδικασία ένστασης της περίπτωσης στ' της παρ. 1 του άρθρου 98 [για δημόσιες συμβάσεις έργων], των υποπεριπτώσεων αα' της περίπτωσης β', της υπουποπερίπτωσης βββ' της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης β' καθώς και της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 99 [για δημόσιες συμβάσεις μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών] και της παραγράφου 4 του άρθρου 100 εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 κάτω των ορίων. (άρθρο 376 παρ.12 του Ν.4412/2016)

Ειδικά για τις συμβάσεις άνω των 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., το, κατά το άρθρο 127 του παρόντος, ύψος του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου δεν υπερβαίνει τα 600 ευρώ. (άρθρο 376 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.3 του άρρθου 46 του Ν.4447/2016)

Eνστάσεις για συμβάσεις κάτω των ορίων αλλά άνω τω 60.000 ευρώ, έως την 01.01.2017, [αρχική ημερομηνία πριν τις παρατάσεις που δόθηκαν εκ των υστέρων]  υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127. (Ερώτηση - Απάντηση 11 της ΕΑΑΔΗΣΥ)


2. Από 01.06.2017
Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) (άρθρο 379 παρ. 8 του Ν.4412/2016)

Για περισσότερα δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ » ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ » Προδικαστική προσφυγή (από 1.6.2017)
Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions