|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ » ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ » Ενστάσεις

Εκτύπωση
+
A
-
1. Προθεσμία
2. Παράβολο
3. Αρμόδιο όργανο

ΙΙ. Για συμβάσεις από 60.000 ευρώ έως τα όρια 
Ι. Συμβάσεις έως 60.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

1. Προθεσμία
α. Ένσταση κατά της διακήρυξης ή πρόσκλησης
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  (άρθρο 127 παρ.1 Ν.4412/2016)
 
β. Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής
Η προθεσμία άσκησης της ένστασης είναι 5 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  (άρθρο 127 παρ.1 Ν.4412/2016)

Μολονότι στο άρθρο 127 δεν γίνεται ρητή αναφορά στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνει χώρα η κοινοποίηση, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, ήτοι η κοινοποίηση γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο, με επιμέλεια της αναθέτουσας αρχής. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 19)


2. Παράβολο
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.2 Ν.4412/2016)

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω παραβόλου. (άρθρο 127 παρ.3 Ν.4412/2016)

Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο, το οποίο επιστρέφεται στον οικονομικό φορέα, στο σύνολό του ή εν μέρει, με πράξη της αναθέτουσας αρχής, εάν η ένσταση γίνει δεκτή, εν όλω ή εν μέρει, από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 19) Ωστόσο, λόγω πρόβλεψης στο άρθρο 363 του Ν.4412/2016 για την προδικαστική προσφυγή ότι το παράβολο επιστρέφεται ολόκληρο και σε περίπτωση μερικής αποδοχής, το ζήτημα εξετάζεται από τους αρμόδιους φορείς.


3. Αρμόδιο όργανο
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. (άρθρο 127 παρ.2 Ν.4412/2016)

Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, για την ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης γνωμοδοτεί το αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο. (άρθρο 127 παρ.2 Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την περίπτ.33 του άρθρου 22 του Ν.4441/16)

α. Γνωμοδοτικό όργανο: Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων (άρθρο 221 παρ.11α του Ν.4412/2016)(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 19)
β. Αποφαινόμενο όργανο: Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν.3852/2010) [Άποψη της ΔήμοςΝΕΤ]

Κατ’ επιταγή της αρχής της διαφάνειας, η οποία διέπει τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να λαμβάνει θέση επί της ουσίας σε προσφυγές διαγωνιζόμενων που άπτονται αμιγώς τεχνικών ζητημάτων, απαντώντας επαρκώς και αιτιολογημένα, πριν προβεί στην κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Η υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής να απαντήσει αιτιολογημένα στις προσφυγές των διαγωνιζομένων επιβάλλεται και από τις διατάξεις που προβλέπουν τον προσυμβατικό έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς σε αντίθετη περίπτωση καθίσταται αδύνατος, ενόψει της φύσης των προβαλλόμενων λόγων, ο δικαστικός έλεγχος της νομιμότητας της οικείας σύμβασης. Εν προκειμένω, η απόρριψη για τυπικούς λόγους, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, της προδικαστικής προσφυγής δεν είναι νόμιμη, διότι, αφού οι λόγοι της προσφυγής αυτής αφορούσαν σε τεχνικής φύσης ζητήματα, όφειλε η Επιτροπή του διαγωνισμού, προκειμένου να κρίνει αποδεκτή την εν λόγω τεχνική προσφορά, να απαντήσει αιτιολογημένα, κατ’ επιταγή της αρχής της διαφάνειας, στις αιτιάσεις της προσφεύγουσας εταιρείας, ώστε να καταστεί δυνατός ο έλεγχος νομιμότητας της διαγωνιστικής διαδικασίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. (Ελ.Συν.Κλιμ.ΣΤ Πράξη 45/2017, ανακλήθηκε με την Ελ. Συν. Τμ. 6 Απόφαση 1344/2017)ΙΙ. Για συμβάσεις από 60.000 ευρώ έως τα όρια

Oι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η οποία εκκινεί, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 61,120, 290 και 330 του παρόντος: [...]

γ) για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και τις δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και κατώτερη από τα όρια των άρθρων 5 και 235 του παρόντος, όπως ισχύουν κάθε φορά, μετά την 1η Μαρτίου 2018. Μέχρι τότε για τις ως άνω διαφορές εφαρμόζεται το άρθρο 127, σε συνδυασμό με το άρθρο 376 παράγραφος 12 του N.4412/2016. Τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζονται και στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία κατώτερη από το όριο του άρθρου 1 παρ. 2 περίπτωση α' του ν. 4413/2016 (Α' 148), όπως ισχύει κάθε φορά. (άρθρο 379 παρ. 7 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του Ν.4446/2016, την παρ.2 του άρθρου 54 του Ν.4465/2017, την παρ. 17 του άρθρου 47 του Ν.4472/2017, την παρ. 4 του άρθρου 87 του Ν. 4478/17 και την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.4487/2017)

Η παρούσα παράγραφος ισχύει αναδρομικά από την 26η Ιουνίου 2017. (παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.4487/2017)


Πριν την έκδοση του Ν.4478/2017
Με την επιφύλαξη των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 379, η προβλεπόμενη διαδικασία ένστασης της περίπτωσης στ' της παρ. 1 του άρθρου 98 [για δημόσιες συμβάσεις έργων], των υποπεριπτώσεων αα' της περίπτωσης β', της υπουποπερίπτωσης βββ' της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης β' καθώς και της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 99 [για δημόσιες συμβάσεις μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών] και της παραγράφου 4 του άρθρου 100 εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 κάτω των ορίων. (άρθρο 376 παρ.12 του Ν.4412/2016)

Ειδικά για τις συμβάσεις άνω των 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., το, κατά το άρθρο 127 του παρόντος, ύψος του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου δεν υπερβαίνει τα 600 ευρώ. (άρθρο 376 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.3 του άρρθου 46 του Ν.4447/2016)

Για τις εν λόγω συμβάσεις, δεν προβλέπεται ρητώς στο ν. 4412/2016 η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 127 ή, σε κάθε περίπτωση, το εφαρμοστέο δίκαιο, ως προς την άσκηση τυχόν διοικητικών προσφυών ή ενδίκων βοηθημάτων κατά πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.
 
Ωστόσο, με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 376, ο νομοθέτης επέλεξε να ρυθμίσει ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου, με στόχο την ομαλή μετάβαση από το προϊσχύoν στο νέο καθεστώς. Εν προκειμένω, σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 376 προβλέπονται τα παραπάνω.
 
Κατά την γραμματική ερμηνεία της ανωτέρω διάταξης, συνάγεται ότι, έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου ΙV (έως και την [πλέον 26.6.2017]), βάσει των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 379, σε όλες τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών οι οποίες υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016 και έχουν εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5, εφαρμόζεται η προβλεπόμενη διαδικασία ένστασης της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 98 (για συμβάσεις δημοσίων έργων), των υποπεριπτώσεων αα΄ της περίπτωσης β΄, της υπουποπερίπτωσης βββ΄ της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης β΄ καθώς και της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 99 (για συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών) και της παραγράφου 4 του άρθρου 100 (για συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών).

Λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι στην παρ. 12 του άρθρου 376, οι υπαγόμενες συμβάσεις δεν διαφοροποιούνται ανάλογα με την εκτιμώμενη αξία τους, ως προς την άσκηση ένστασης ή προδικαστικής προσφυγής, παρά μόνο αναφέρονται συνολικά οι συμβάσεις κάτω των ορίων, ονοματίζοντας, παράλληλα, ρητώς τη διαδικασία της ένστασης, εντελώς διακριτή διαδικασία από αυτήν της προδικαστικής προσφυγής, όπως προεκτέθηκε, προκύπτει ότι:
 
Έως την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016, δηλαδή έως και την 30η  Μαΐου 2017 [πλέον 26.06.2017], η προβλεπόμενη διαδικασία ένστασης του άρθρου 127, όπως αναφέρεται στην περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 98, στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης β, στην υπουποπερίπτωση βββ΄ της υπο- περίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης β΄, καθώς και στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 99 και της παραγράφου 4 του άρθρου 100, εφαρμόζεται σε όλες τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016, με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 (τόσο κάτω όσο και άνω των 60.000 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, αλλά σε κάθε περίπτωση, κάτω των ορίων του άρθρου 5).
 
Υπέρ της ανωτέρω ερμηνείας και της εφαρμογής του άρθρου 127 σε όλες τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω του ορίου του άρθρου 5 για το μεταβατικό χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV, συνηγορεί και το γεγονός ότι, με μεταγενέστερη τροποποίηση του ν. 4412/2016, όπως προαναφέρθηκε, προστέθηκε τελευταίο εδάφιο στην παρ. 12 του άρθρου 376, σύμφωνα με το οποίο, για τις συμβάσεις (προφανώς, εννοείται, κάτω των ορίων, αφού σε αυτές αναφέρεται το άρθρο 376 παρ. 12), που είναι ανώτερες των 60.000 Ευρώ, το, κατά το άρθρο 127, ύψος του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου δεν υπερβαίνει τα 600 Ευρώ.
 
Εξάλλου, τα ανωτέρω συνάδουν με το γεγονός ότι, από πλευράς συστηματικής και τελολογικής ερμηνείας του νόμου, σκοπός του νομοθέτη εμφαίνεται να είναι η κάλυψη του μεταβατικού διαστήματος, ως προς την παροχή έννομης προστασίας, από την έναρξη ισχύος του ν. 4412/2016 έως την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV και για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ανώτερης των 60.000 € έως το όριο του άρθρου 5 , δοθέντος ότι το σύνολο των λοιπών ζητημάτων έχει ρυθμισθεί και δεν θα ήταν δυνατόν να αφορά η εν λόγω μεταβατική διάταξη στην άσκηση προδικαστικής προσφυγής του Βιβλίου IV, η έναρξη άσκησης της οποίας άρχεται από την 31.5.2017 [πλέον 26.06.2017]. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 19)

Eνστάσεις για συμβάσεις κάτω των ορίων αλλά άνω τω 60.000 ευρώ, έως την 01.01.2017, [αρχική ημερομηνία πριν τις παρατάσεις που δόθηκαν εκ των υστέρων]  υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127. (Ερώτηση - Απάντηση 11 της ΕΑΑΔΗΣΥ)


Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions