|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ » ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ » Εισαγωγικά

Εκτύπωση
+
A
-1. Περιοριστική απαρίθμηση
Η σχετική περιπτωσιολογία επιτρεπτών τροποποιήσεων δεν είναι ενδεικτική, αλλά περιοριστική, ήτοι μόνο στις συγκεκριμένες περιπτώσεις και με τήρηση σωρευτικά των οικείων, κατά περίπτωση, προϋποθέσεων, επιτρέπεται η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, χωρίς να ακολουθήσει η αναθέτουσα αρχή νέα διαδικασία ανάθεσης. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 22/2017)

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι, για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που ρυθμίζουν τις επιτρεπτές τροποποιήσεις, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις, που επιτάσσουν οι οικείες διατάξεις, όπως παρατίθενται στη συνέχεια. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 22/2017)2. Συμβάσεις κάτω των ορίων
Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις περί τροποποιήσεων, ανά περίπτωση, καταλαμβάνουν τόσο τις συμβάσεις άνω των ορίων όσο και τις συμβάσεις κάτω των ορίων, καθώς, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.4412/2016: «Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 έως 7, σε όλες τις συμβάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄, ανεξαρτήτως είδους και εκτιμώμενης αξίας αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις αυτού.». Το ίδιο ισχύει και ως προς τις συμβάσεις παραχώρησες έργων και υπηρεσιών, ήτοι οι διατάξεις νόμου 4413/2016 που αφορούν στην τροποποίηση των συμβάσεων εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης παραχώρησης.  (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 22/2017)


3. Διάκριση τροποποίησης από ανάθεση
Οι επιτρεπτές τροποποιήσεις δεν θα πρέπει να συγχέονται με την ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση (άρθρο 29 ν. 4412/2016), με τον ανταγωνιστικό διάλογο (άρθρο 30 ν. 4412/2016) και με τη διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32 ν. 4412/2016), που αποτελούν διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, στις οποίες μπορεί να προσφύγει η αναθέτουσα αρχή υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στις σχετικές διατάξεις και μόνο στις περιπτώσεις που απαριθμούνται περιοριστικά σε αυτές, και  οι οποίες συνίστανται σε γεγονότα που προκύπτουν είτε κατά τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης είτε στο στάδιο εκτέλεσης αυτής.
 
Οι περιπτώσεις τροποποίησης της σύμβασης δεν αποτελούν διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, αλλά συνίστανται σε καταστάσεις, οι οποίες επιφέρουν τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης και εμφανίζονται πάντοτε κατά το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 22/2017)4. Αξία σύμβασης 
Τέλος, επισημαίνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις των εξεταζόμενων ακολούθως στην παρούσα Ενότητα τροποποιήσεων της αρχικής σύμβασης, ως αξία νοείται η καθαρή αξία τόσο της αρχικής σύμβασης όσο και των επακόλουθων τροποποιήσεων, ήτοι αξία χωρίς ΦΠΑ.  (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 22/2017)5. ΚΗΜΔΗΣ
Όλες οι διοικητικές πράξεις της αναθέτουσας αρχής, οι οποίες συσχετίζονται με την τροποποίηση και για τις οποίες απαιτείται ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ (πρωτογενές και εγκεκριμένο αίτημα, απόφαση ανάθεσης σύμβασης στην οποία αφορά η τροποποίηση και η σχετική σύμβαση τροποποίησης της αρχικής) αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 22/2017)


6. Ύπαρξης σύμβασης σε ισχύ
Κοινή και οριζόντια προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων τόσο των άρθρων 132 για συμβάσεις του Βιβλίου Ι & 337 για τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016, όσο και του άρθρου 51 του ν. 4413/2016 για τις συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών, οι οποίες έχουν ενσωματώσει τις διατάξεις των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ αντίστοιχα, αποτελεί, η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης να λαμβάνει χώρα εν όσο διαρκεί η τελευταία, δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα, στο οποίο ακόμη εκτελείται.
 
Η εν λόγω προϋπόθεση προκύπτει με σαφήνεια τόσο από τη γραμματική διατύπωση του τίτλου των σχετικών διατάξεων, στον οποίο ρητά αναφέρεται “Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους” όσο και από τις αιτιολογικές σκέψεις των Οδηγιών.
 
Περαιτέρω, και από τις προϋποθέσεις εφαρμογής των σχετικών διατάξεων, όπως ειδικότερα θα αναλυθούν, ανά περίπτωση, στη συνέχεια, προκύπτει ότι οι προβλεπόμενες περιπτώσεις τροποποίησης συνδέονται με γεγονότα, τα οποία προκύπτουν πάντοτε κατά την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης και όχι κατά τη διαδικασία σύναψής αυτής ή μετά την ολοκλήρωση εκτέλεσής της.
 
Κατά συνέπεια ως πρώτη, οριζόντια και εκ των «ων ουκ άνευ» τιθέμενη προϋπόθεση, η οποία, σε κάθε περίπτωση απαιτείται να συντρέχει για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων από τις αναθέτουσες αρχές είναι οι τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης, όπως περιγράφονται στη συνέχεια (υπό Α έως ΣΤ), να λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της.
 
Υπό το πρίσμα των προαναφερθέντων, δεν συνιστούν τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης, για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων:
-γεγονότα που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψής της και μέχρι το χρονικό σημείο σύναψης αυτής και
-τροποποιήσεις που επέρχονται στην αρχική σύμβαση μετά την ολοκλήρωση εκτέλεσής της, όπως αυτή προσδιορίζεται, κατά περίπτωση, στις διατάξεις του ν. 4412/2016 και 4413/2016, ανάλογα με το είδος της σύμβασης.

Ως προς το κρίσιμο νομικό γεγονός σύναψης της σύμβασης, για τις συμβάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016 επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 105, προβλέπεται: “Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση.'”
 
Περαιτέρω, στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι “Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα”. Από τον συνδυασμό των ως άνω διατάξεων συνάγεται ότι η σύμβαση συνάπτεται με τη σωρευτική τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 105 παρ. 3 και όχι με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η οποία έχει μόνον αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα. Τέλος, ως προς την ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης τυγχάνουν εφαρμογής οι οικείες, ανά είδος σύμβασης, διατάξεις του ν. 4412/2016 και 4413/2016.

Σε περίπτωση που δεν συντρέχει η οριζόντια προϋπόθεση της διάρκειας εκτέλεσης της σύμβασης, όπως αυτή αναλύθηκε προηγουμένως, τότε δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις περί τροποποίησης των συμβάσεων των άρθρων 132 για συμβάσεις του Βιβλίου Ι , 337 για τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 και του άρθρου 51 του ν. 4413/2016 για τις συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών αντίστοιχα και οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτείται να ελέγχουν περαιτέρω την τήρηση των λοιπών προϋποθέσεων εφαρμογής των οικείων διατάξεων, καθώς εκλείπει η βασική προϋπόθεση εφαρμογής τους. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 22/2017)


7. Περιπτώσεις μη επιτρεπτής τροποποίησης σύμβασης
Απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το Βιβλίο Ι, για τροποποιήσεις των διατάξεων μίας δημόσιας σύμβασης ή μίας συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά τους, που είναι διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 και 2. (άρθρο 132 παρ.5 Ν.4412/2016)


8. Συγκεντρωτικός πίνακας

A/A

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΒΙΒΛΙΟ Ι
N. 4412/2016

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ

ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ
N. 4412/2016

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ

ΝΟΜΟΣ 4413/2016

ΟΔΗΓΙΑ 2014/23/ΕΕ

1

ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΡΗΤΡΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Άρθρο 132 παρ. 1 περ. α

Άρθρο 72 παρ. 1 περ. α

Άρθρο 337 παρ.
1 περ. α

Άρθρο 89 παρ. 1 περ. α

Άρθρο 51 παρ. 1 περ. α

Άρθρο 43 παρ.
1 περ. α

2

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΑΓΑΘΑ

Άρθρο 132 παρ. 1 περ. β

Άρθρο 72 παρ. 1 περ. β

Άρθρο 337 παρ.
1 περ. β

Άρθρο 89 παρ. 1 περ. β

Άρθρο 51 παρ. 1 περ. β

Άρθρο 43 παρ.
1 περ. β

3

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ

Άρθρο 72 παρ. 1 περ. γ

Άρθρο 337 παρ.
1 περ. γ

Άρθρο 89 παρ. 1 περ. γ

Άρθρο 51 παρ. 1 περ. γ

Άρθρο 43 παρ.
1 περ. γ

4

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Άρθρο 132 παρ. 1 περ. δ

Άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ

Άρθρο 337 παρ.
1 περ. δ

Άρθρο 89 παρ. 1 περ. δ

Άρθρο 51 παρ. 1 περ. δ

Άρθρο 43 παρ.
1 περ. δ

5

ΜΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Άρθρο 132 παρ. 1 περ. ε

Άρθρο 72 παρ. 1 περ. ε

Άρθρο 337 παρ.
1 περ. ε

Άρθρο 89 παρ. 1 περ. ε

Άρθρο 51 παρ. 1 περ. ε

Άρθρο 43 παρ.
1 περ. ε

6

ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Άρθρο 132
παρ. 2

Άρθρο 72
παρ. 2

Άρθρο 337 παρ.
2

Άρθρο 89
παρ. 2

Άρθρο 51
παρ. 2

Άρθρο 43 παρ.
2

7

ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Άρθρο 132
παρ. 4

Άρθρο 72
παρ. 4

Άρθρο 337 παρ.
4

Άρθρο 89
παρ. 4

Άρθρο 51
παρ. 4

Άρθρο 43 παρ.
4


(ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 22/2017)

 
Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions