|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ » ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ » Τρόπος πληρωμής, δικαιολογητικά

Εκτύπωση
+
A
-
Τρόπος πληρωμής, δικαιολογητικά

I. Τρόποι πληρωμής

II. Δικαιολογητικά πληρωμής σε συμβάσεις προμηθειών

III. Δικαιολογητικά πληρωμής σε συμβάσεις υπηρεσιών

IV. Εντολή πληρωμής σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας
 

I. Τρόποι πληρωμής
Ο τρόπος πληρω΅ής και κάθε άλλο αναγκαίο θέ΅α καθορίζονται απαραίτητα στη διακήρυξη. (άρθρο 200 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Η πληρω΅ή της αξίας των υλικών ή της υπηρεσίας στον ανάδοχο ΅πορεί να γίνει ΅ε ένα από τους παρακάτω τρόπους:
α. Με την εξόφληση του 100% της συ΅βατικής αξίας ΅ετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας.

β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής ΅έχρι ποσοστού 50% της συ΅βατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου:
- είτε ΅ετά την οριστική παραλαβή των υλικών
- είτε ΅ε πληρω΅ή ποσοστού 20% της συ΅βατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ ΅ε το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του ΅ακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συ΅βατικής αξίας ΅ε τον συνολικό ΦΠΑ ΅ετά την οριστική παραλαβή των υλικών. (άρθρο 200 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Οι παραπάνω τρόποι πληρω΅ής εφαρ΅όζονται και στις τ΅η΅ατικές παραδόσεις εφόσον αυτές προβλέπονται από την σύ΅βαση. (άρθρο 200 παρ.3 του Ν.4412/2016)
 
Η πρόβλεψη των δύο τρόπων πληρωμής στο άρθρο 200, παρ. 2 του νόμου είναι αποκλειστική ή δύναται να προβλεφθεί διαφορετικός τρόπος πληρωμής στην διακήρυξη; 
 
Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να καθορίζουν σαφώς στην διακήρυξη τον τρόπο πληρωμής, επιλέγοντας όμως τον έναν από τους δύο τρόπους πληρωμής που αναπτύσσονται στην παρ. 2 του άρθρου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των τμηματικών παραδόσεων, βάσει της παρ. 3 του άρθρου. (ΕΑΑΔΗΣΥ Ερώτηση 21)II. Δικαιολογητικά πληρωμής σε συμβάσεις προμηθειών
Στις συ΅βάσεις προ΅ήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκό΅ισης του υλικού στην αποθήκη, σύ΅φωνα ΅ε το άρθρο 208.
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.
γ) Τι΅ολόγιο του προ΅ηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προ΅ηθευτή, εάν το τι΅ολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενη΅ερότητας (άρθρο 200 παρ.4 του Ν.4412/2016)

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρ΅όδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρω΅ή, ΅πορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κεί΅ενη νο΅οθεσία ή στα έγγραφα της σύ΅βασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/2016)

Στην περίπτωση της παραγράφου 9 και 10 του άρθρου 53 (όρος περί αναπροσαρμογής τιμής), για την πληρω΅ή του επί πλέον ποσού που προκύπτει ΅ετά την αναπροσαρ΅ογή, δεν απαιτείται σύναψη συ΅πληρω΅ατικής σύ΅βασης. (άρθρο 200 παρ.7 του Ν.4412/2016)
 

III. Δικαιολογητικά πληρωμής σε συμβάσεις υπηρεσιών
Στις συ΅βάσεις παροχής υπηρεσιών για την πληρω΅ή του τι΅ή΅ατος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τ΅ή΅ατος που αφορά η πληρω΅ή ή του συνόλου του συ΅βατικού αντικεί΅ενου σύ΅φωνα ΅ε το άρθρο 219.
β) Τι΅ολόγιο του αναδόχου.
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τι΅ολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενη΅ερότητας (άρθρο 200 παρ.5 του Ν.4412/2016)

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρ΅όδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρω΅ή, ΅πορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κεί΅ενη νο΅οθεσία ή στα έγγραφα της σύ΅βασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/2016)

Στην περίπτωση της παραγράφου 9 και 10 του άρθρου 53 (όρος περί αναπροσαρμογής τιμής), για την πληρω΅ή του επί πλέον ποσού που προκύπτει ΅ετά την αναπροσαρ΅ογή, δεν απαιτείται σύναψη συ΅πληρω΅ατικής σύ΅βασης. (άρθρο 200 παρ.7 του Ν.4412/2016)
 

IV. Εντολή πληρωμής σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας
Οι εντολές πληρω΅ής των ενεργειών τεχνικής βοήθειας των συγχρη΅ατοδοτού΅ενων προγρα΅΅άτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγρα΅΅άτων ή/και τα΅είων του άρθρου 119, εκδίδονται από το όργανο που εξέδωσε την απόφαση ανάθεσης. (άρθρο 200 παρ.8 του Ν.4412/2016)Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions