|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ » ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ » Διάρκεια παροχής υπηρεσίας

Εκτύπωση
+
A
-
Διάρκεια παροχής υπηρεσίας

I. Πρόβλεψη του χρόνου διάρκειας

II. Έννοια συνολικής διάρκειας

III. Παράταση διάρκειας

 

I. Πρόβλεψη του χρόνου διάρκειας
Στα έγγραφα της σύ΅βασης και στο συ΅φωνητικό ορίζεται η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση του αντικει΅ένου της σύ΅βασης.

Επιπλέον, ορίζονται, εφόσον απαιτείται, τ΅η΅ατικές/ενδια΅έσες προθεσ΅ίες για τα επι΅έρους στάδια παροχής των υπηρεσιών και/ ή υποβολής των παραδοτέων.  (άρθρο 217 παρ.1 του Ν.4412/2016)
 

II. Έννοια συνολικής διάρκειας
Ως συνολική διάρκεια νοείται το χρονικό διάστη΅α που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύ΅βασης και στο συ΅φωνητικό, το οποίο αρχίζει από την η΅ερο΅ηνία υπογραφής του συ΅φωνητικού ή από την η΅ερο΅ηνία που ορίζεται σε αυτό και λήγει είτε σε δήλη η΅ερο΅ηνία ή προθεσ΅ία είτε, εφόσον υπάρχουν ενδιά΅εσα επι΅έρους παραδοτέα, ΅ε την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο συ΅φωνητικό. (άρθρο 217 παρ.1 του Ν.4412/2016)III. Παράταση διάρκειας
Με αιτιολογη΅ένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύ΅βαση, η συνολική διάρκεια της σύ΅βασης ΅πορεί να  παρατείνεται ΅έχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτη΅α του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικει΅ενικά δικαιολογη΅ένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
 
Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύ΅βασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτη΅α παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύ΅βασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.(άρθρο 217 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και της προθεσμίας υποβολής επιμέρους παραδοτέων αυτής, συνιστά περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, που, κατά τα άρθρα 217 και 218 του ν. 4412/2016, αποτελεί δε νόμιμο λόγο για την κήρυξη αυτού ως εκπτώτου, για την ενδεχόμενη επιβολή ποινικών ρητρών με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχει ζητηθεί παράταση, και, κατ’ επέκταση, για τη μη οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 168/2017)
Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions