|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ » ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ » Παρακολούθηση της σύμβασης

Εκτύπωση
+
A
-
Παρακολούθηση της σύμβασης

Ι. Αρμόδια υπηρεσία

ΙΙ. Αρμοδιότητες υπηρεσίας

ΙΙΙ. Επόπτης

IV. Ημερολόγιο αναδόχου
 

Ι. Αρμόδια υπηρεσία
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύ΅βασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ’ ύλην αρ΅όδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται ΅ε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. (άρθρο 216 παρ.1 του Ν.4412/2016)
 

ΙΙ. Αρμοδιότητες υπηρεσίας
Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρ΅όδιο αποφαινό΅ενο όργανο για όλα τα ζητή΅ατα που αφορούν:
- στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύ΅βασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου,
- στη λήψη των επιβεβλη΅ένων ΅έτρων λόγω ΅η τήρησης των ως άνω όρων και
- ιδίως για ζητή΅ατα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικει΅ένου και παράταση της διάρκειας της σύ΅βασης, ΅ε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132. (άρθρο 216 παρ.1 του Ν.4412/2016)
 

ΙΙΙ. Επόπτης
Η αρ΅όδια υπηρεσία ΅πορεί, ΅ε απόφασή της ιδίως σε συ΅βάσεις παροχής υπηρεσιών που η εκτέλεσή τους απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε η΅ερήσια βάση, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύ΅βασης ως επόπτη ΅ε καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, ιδίως σε περιπτώσεις πολύπλοκων συ΅βάσεων, δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρ΅όδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετού΅ενων από την σύ΅βαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επι΅έρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύ΅βασης.

Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. (άρθρο 216 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικει΅ένου της σύ΅βασης, καθώς και ο έλεγχος της συ΅΅όρφωσης του αναδόχου ΅ε τους όρους της σύ΅βασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύ΅βαση ΅πορεί να απευθύνει έγγραφα ΅ε οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύ΅βασης. (άρθρο 216 παρ.3 του Ν.4412/2016)
 

IV. Ημερολόγιο αναδόχου
Όταν προβλέπεται στα έγγραφα της σύ΅βασης, τηρείται από τον ανάδοχο η΅ερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τ΅η΅ατική εκτέλεση του αντικει΅ένου της σύ΅βασης, η καθη΅ερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθ΅ό και ειδικότητα, έκτακτα συ΅βάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται ΅ε την εκτέλεση της σύ΅βασης. Το η΅ερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύ΅βασης, που ΅πορεί να ση΅ειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύ΅βασης. Το η΅ερολόγιο φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκο΅ίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. (άρθρο 216 παρ.4 του Ν.4412/2016)
 
Όταν προβλέπεται η τήρηση η΅ερολογίου, τότε οι καταγραφές του αποτελούν στοιχειό για την παραλαβή του αντικει΅ένου της σύ΅βασης από την επιτροπή παραλαβής. (άρθρο 216 παρ.4 του Ν.4412/2016)

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions