|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ » ΕΝΑΡΞΗ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ » Καθορισμός προθεσμιών

Εκτύπωση
+
A
-
Καθορισμός προθεσμιών

Ι. Συμβάσεις άνω των ορίων
1. Κριτήρια καθορισμού προθεσμιών
2. Επιτόπια επίσκεψη/εξέταση
3. Παράταση προθεσμίας
1. Κριτήρια καθορισμού προθεσμιών
2. Επιτόπια επίσκεψη/εξέταση
3. Παράταση προθεσμίας


 
Ι. Συμβάσεις άνω των ορίων

1. Κριτήρια καθορισμού προθεσμιών
Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν υπόψη:
- την πολυπλοκότητα της σύμβασης και
- τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών,
υπό την επιφύλαξη των ελάχιστων προθεσμιών που καθορίζονται στα άρθρα 27 έως 31. (άρθρο 60 παρ.1 Ν.4412/2016)


2. Επιτόπια επίσκεψη/εξέταση
Εάν οι προσφορές μπορούν να συνταχθούν μόνον έπειτα από επιτόπια επίσκεψη ή από επιτόπια εξέταση εγγράφων προσαρτημένων στα έγγραφα της σύμβασης, οι προθεσμίες παραλαβής των προσφορών, οι οποίες είναι υποχρεωτικά μεγαλύτερες από τις ελάχιστες προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 27 έως 31, καθορίζονται κατά τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φoρείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών. (άρθρο 60 παρ.2 Ν.4412/2016)3. Παράταση προθεσμίας
Οι αναθέτουσες αρχές παρατείνουν την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φoρείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσμένης διαδικασίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 και την παρ. 7 του άρθρου 28, η προθεσμία ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από τις αναθέτουσες αρχές να παρατείνουν τις προθεσμίες. (άρθρο 60 παρ.3 Ν.4412/2016)

Για συμβάσεις κάτω των ορίων αντί των παραγράφων 1 έως 3, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 121. (άρθρο 60 παρ.4 Ν.4412/2016)

Σχετική παράταση του χρόνου υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών, που αποφασίστηκε με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου, δημοσιεύθηκε νομοτύπως. (Ελ.Συν.Κλιμ.Ζ Πράξη 28/2017) Συνεπώς, και μετά το Ν.4412/2016 η τυχόν παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών πρέπει να δημοσιεύεται.


ΙΙ. Συμβάσεις κάτω των ορίων

1. Κριτήρια καθορισμού προθεσμιών
Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει υπόψη, ιδίως:
- τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της σύμβασης και
- το χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών,
με την επιφύλαξη των ελάχιστων προθεσμιών που καθορίζονται στην παρ. 1. (άρθρο 121 παρ.2 Ν.4412/16)

Με τις διατάξεις του άρθρου 121 του Ν.4412/2016, που εφαρμόζονται στις διαδικασίες συνοπτικού διαγωνισμού, τίθενται οι ελάχιστες προθεσμίες παραλαβής προσφορών από  τις  αναθέτουσες αρχές, οι οποίες, κατά την κρίση του νομοθέτη, διασφαλίζουν τη δυνατότητα προσέλευσης ικανού αριθμού μειοδοτών που είναι αναγκαία για την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού. Επομένως, στις περιπτώσεις που δεν προκύπτουν ιδιαίτερες συνθήκες που θα καθιστούσαν απαραίτητη την επιμήκυνση των εν λόγω προθεσμιών (λ.χ. ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της σύμβασης και η συνακόλουθη εκτίμηση του απαιτούμενου χρόνου για την προετοιμασία των προσφορών από τους ενδιαφερομένους, η ανάγκη επιτόπιας επίσκεψης των ενδιαφερομένων προκειμένου να συντάξουν την προσφορά τους), αρκεί η διαπίστωση της τήρησης της ελάχιστης νόμιμης προβλεπόμενης προθεσμίας για την κατάφαση της νομιμότητας της διαδικασίας κατά το στάδιο αυτό. Εξάλλου, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, η υποβολή μιας μόνο προσφοράς στις διαδικασίες του συνοπτικού διαγωνισμού δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση και την ολοκλήρωσή του. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 149/2017)


Οι προθεσμίες για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών πρέπει να καθορίζονται κατά τρόπο, ώστε να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών. (άρθρο 121 παρ.3 Ν.4412/16)2. Επιτόπια επίσκεψη/εξέταση
Εάν οι προσφορές μπορούν να συνταχθούν μόνον έπειτα από επιτόπια επίσκεψη ή από επιτόπια εξέταση εγγράφων προσαρτημένων στα έγγραφα της σύμβασης, οι προθεσμίες παραλαβής των προσφορών, οι οποίες είναι υποχρεωτικά μεγαλύτερες από τις ελάχιστες προθεσμίες που προβλέπονται στην παρ. 1, καθορίζονται κατά τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φoρείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών. (άρθρο 121 παρ.4 Ν.4412/16)3. Παράταση προθεσμίας
Οι αναθέτουσες αρχές παρατείνουν την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φoρείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από τις αναθέτουσες αρχές να παρατείνουν τις προθεσμίες. (άρθρο 121 παρ.5 Ν.4412/2016)

Σχετική παράταση του χρόνου υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών, που αποφασίστηκε με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου, δημοσιεύθηκε νομοτύπως. (Ελ.Συν.Κλιμ.Ζ Πράξη 28/2017) Συνεπώς, και μετά το Ν.4412/2016 η τυχόν παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών πρέπει να δημοσιεύεται.

 
Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions