|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ » ΕΝΑΡΞΗ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ » Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Εκτύπωση
+
A
-
Έναρξη διαδικασίας σύναψης της σύμβασης

Ι. Συμβάσεις άνω των ορίων
1. Διαδικασίες με προκήρυξη
2. Διαδικασίες χωρίς προκήρυξη
3. Διαγωνισμός μελετών

ΙΙ. Συμβάσεις κάτω των ορίων
1. Διαδικασίες με προκήρυξη (πλην συνοπτικού)
2. Συνοπτικός διαγωνισμός
3. Απευθείας ανάθεση/ διαπραγμάτευση χωρίς προκήρυξη

 

Ι. Συμβάσεις άνω των ορίων

1. Διαδικασίες με προκήρυξη
Για συμβάσεις άνω των ορίων, ως χρόνος έναρξης της ανοικτής διαδικασίας, της κλειστής διαδικασίας, της ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, του ανταγωνιστικού διαλόγου και της σύμπραξης καινοτομίας, νοείται η ημερομηνία αποστολής της σχετικής προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης ή της προκαταρκτικής προκήρυξης, όταν η τελευταία χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 26. (άρθρο 61 παρ.1 του Ν.4412/2016)
 

2. Διαδικασίες χωρίς προκήρυξη
Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση. Η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 61 παρ.2 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 17 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016)
 
3. Διαγωνισμός μελετών
Ως χρόνος έναρξης ενός διαγωνισμού μελετών, νοείται η ημερομηνία αποστολής της σχετικής προκήρυξης διαγωνισμού μελετών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (άρθρο 61 παρ.3 του Ν.4412/2016)
 

ΙΙ. Συμβάσεις κάτω των ορίων

1. Διαδικασίες με προκήρυξη (πλην συνοπτικού)
Για συμβάσεις κάτω των ορίων, ως χρόνος έναρξης της ανοικτής διαδικασίας, της κλειστής διαδικασίας και της ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, του ανταγωνιστικού διαλόγου και της σύμπραξης καινοτομίας, νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 376. (άρθρο 120 παρ.1 και άρθρο 61 παρ.4 του Ν.4412/2016)

Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 ως χρόνος έναρξης διαδικασίας σύναψης σύμβασης των παρ. 1 και 2 των άρθρων 120 και 330 νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξής στο ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 376 παρ.5 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτ.65 του άρθρου 22 του Ν.4441/2016)


2. Συνοπτικός διαγωνισμός
Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της απλοποιημένης προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 376. (άρθρο 120 παρ.2 και άρθρο 61 παρ.4 του Ν.4412/16)

Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 ως χρόνος έναρξης διαδικασίας σύναψης σύμβασης των παρ. 1 και 2 των άρθρων 120 και 330 νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξής στο ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 376 παρ.5 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτ.65 του άρθρου 22 του Ν.4441/2016)
 3. Απευθείας ανάθεση/ διαπραγμάτευση χωρίς προκήρυξη
Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση. Η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 120 παρ.3, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 32 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016 και άρθρο 61 παρ.4 του Ν.4412/2016) 
Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions