|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ » Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα

Εκτύπωση
+
A
-
Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα

Ι. Δυνατότητα διαίρεσης σε τμήματα

ΙΙ. Υποχρέωση αιτιολόγησης της μη διαίρεσης

ΙΙΙ. Στοιχείο πρόσκλησης/προκήρυξης

IV. Διαίρεση από ΚΑΑΙ. Δυνατότητα διαίρεσης σε τμήματα
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων και μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. (άρθρο 59 παρ.1 Ν.4412/2016)

H υποδιαίρεση των δημόσιων συμβάσεων σε τμήματα θα μπορούσε να γίνει είτε σε ποσοτική βάση, ώστε το μέγεθος των επιμέρους συμβάσεων να αντιστοιχεί καλύτερα στις περιορισμένες διοικητικές, παραγωγικές και χρηματοοικονομικές δυνατότητες των ΜΜΕ, είτε σε ποιοτική βάση, ώστε να προσαρμόζεται το περιεχόμενο των συμβάσεων στους διακριτούς τομείς εξειδίκευσης και συγκριτικού πλεονεκτήματος που απολαύουν οι ΜΜΕ. Το μέγεθος των τμημάτων, βάσει παραγωγικής ικανότητας και οργανωτικής επάρκειας, σε συνδυασμό με το αντικείμενο αυτών, βάσει ιδιαίτερων τεχνολογικών και οικονομικών χαρακτηριστικών, θα μπορούσε υπό τον κατάλληλο και αυτόνομο σχεδιασμό και προγραμματισμό των αναθετουσών αρχών και φορέων να διευρύνει τον ανταγωνισμό, να υποστηρίξει την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών και να ενισχύσει τις προοπτικές των επενδυτικών σχημάτων των ΜΜΕ,προσδίδοντας με αυτόν τον τρόπο στις εν λόγω επιχειρήσεις διευρυμένες δυνατότητες ανάπτυξης και ανάδειξης στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Oι αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς, στην περίπτωση ανάθεσης συμβάσεων μέσω υποδιαίρεσης σε χωριστά τμήματα, οφείλουν:
α) να αποφύγουν πρακτικές κατάτμησης μέσω σκόπιμης υπαγωγής στις εξαιρέσεις των ορίων εφαρμογής της σχετικής Οδηγίας,
β) να εφαρμόσουν προσηκόντως τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου (παρ.10) σχετικά με τις περιπτώσεις επιτρεπόμενης παρέκκλισης από τα προβλεπόμενα των παραγράφων 8 και 9 και
γ) να προβούν στη διενέργεια συγκριτικής αξιολόγησης των προσφορών, όσον αφορά την πληρότητα τους,δηλαδή να αξιολογήσουν το βαθμό ικανοποίησης των κριτηρίων ανάθεσης,ιδιαίτερα κατά την περίπτωση που προβλέπεται ρητά η υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα να αναθέσουν σύμβαση ανά τμήμα με συνδυασμό διάφορων ή όλων των τμημάτων. Εν προκειμένω,εάν η προσφορά συγκεκριμένου οικονομικού φορέα, η οποία αφορά συνδυασμό τμημάτων, πληροί συνολικά τα κριτήρια ανάθεσης (όσον αφορά τα τμήματα του συνδυασμού) σε σύγκριση με άλλες προσφορές που αφορούν χωριστά τμήματα, μεμονωμένα, τότε η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αναθέσει σύμβαση που συνδυάζει τμήματα με το συγκεκριμένο προσφέροντα. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 17)ΙΙ. Υποχρέωση αιτιολόγησης της μη διαίρεσης
Εξαιρουμένων των συμβάσεων οι οποίες έχουν διαιρεθεί υποχρεωτικά, σύμφωνα με την παρ. 4, οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τους βασικούς λόγους της απόφασής τους να μην διαιρέσουν μία σύμβαση σε τμήματα, στοιχείο που περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης ή στην ειδική έκθεση του άρθρου 341. (άρθρο 59 παρ.1 Ν.4412/2016)

Εν προκειμένω υπογραμμίζεται ότι, κατά την αιτιολογική έκθεση της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ (σκέψη 78), προκειμένου να μη θιγεί ο ανταγωνισμός, λόγους ικανούς να αιτιολογήσουν τη μη διαίρεση της σύμβασης αποτελούν, για παράδειγμα, να αποφανθεί η αναθέτουσα αρχή ότι η υποδιαίρεση εγκυμονεί τον κίνδυνο να περιοριστεί ο ανταγωνισμός ή να γίνει η εκτέλεση της σύμβασης υπερβολικά δύσκολη από τεχνικής απόψεως ή ακριβή, ή ότι η ανάγκη να συντονιστούν οι διάφοροι εργολάβοι των τμημάτων ενδέχεται να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την ορθή εκτέλεση της σύμβασης . (ΕΑΑΔΗΣΥ Απόφαση 41/2017)ΙΙΙ. Στοιχείο πρόσκλησης/προκήρυξης
Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στην προκήρυξη σύμβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, αν οι προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή για όλα τα τμήματα.

Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, ακόμη και εάν οι προσφορές είναι δυνατόν να υποβάλλονται για πολλά ή για όλα τα τμήματα, να περιορίζουν τον αριθμό των τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέγιστος αριθμός των τμημάτων ανά προσφέροντα ορίζεται στην προκήρυξη της σύμβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στα έγγραφα της σύμβασης τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες που προτίθενται να εφαρμόσουν για τον προσδιορισμό των τμημάτων που ανατίθενται, στην περίπτωση που η εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης θα είχε ως αποτέλεσμα την ανάθεση σε έναν προσφέροντα τμημάτων που υπερβαίνουν τον μέγιστο αριθμό. (άρθρο 59 παρ.2 Ν.4412/2016)

Αν είναι δυνατή η ανάθεση περισσότερων του ενός τμημάτων στον ίδιο προσφέροντα, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις συνδυάζοντας πολλά ή όλα τα τμήματα, στην περίπτωση που έχουν ορίσει στην προκήρυξη της σύμβασης ή στην πρόσκληση για επιβεβαίωση ενδιαφέροντος ότι διατηρούν το δικαίωμα αυτό και αναφέρουν τον τρόπο συνδυασμού των τμημάτων ή ομάδων τμημάτων. (άρθρο 59 παρ.3 Ν.4412/2016)


IV. Διαίρεση από ΚΑΑ
Οι ΚΑΑ διαιρούν υποχρεωτικά τις συμβάσεις που αναθέτουν σε χωριστά τμήματα, καθορίζουσες το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται επίσης το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 και, κατά περίπτωση, η παράγραφος 3. Παρά τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, επιτρέπεται η ανάθεση συγκεκριμένης σύμβασης από ΚΑΑ μη διαιρούμενης σε χωριστά τμήματα. (άρθρο 59 παρ.4 Ν.4412/2016)
 
Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions