|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ » ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ » Διάκριση υπηρεσιών - μίσθωσης έργου

Εκτύπωση
+
A
-

Διάκριση υπηρεσιών - μίσθωσης έργου
Ο νομικός χαρακτηρισμός της εκάστοτε υφιστάμενης έννομης σχέσης ως μίσθωσης ανεξάρτητων υπηρεσιών ή μίσθωσης έργου και, συνακόλουθα, ο καθορισμός, συνεπεία του ως άνω γενόμενου χαρακτηρισμού, της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί για την επιλογή του αντισυμβαλλόμενου αναδόχου είναι ζήτημα πραγματικό και γίνεται κατόπιν, το μεν, εκτίμησης των εκτελούμενων υπηρεσιών, το δε, ερμηνείας της βούλησης των μερών.

Διακρίνεται, δε, η μίσθωση ανεξάρτητων υπηρεσιών από τη μίσθωση έργου κατά το ότι στην πρώτη οι συμβαλλόμενοι αποβλέπουν, κυρίως, στην παροχή εργασίας καθ' εαυτή, ιδιαίτερα με την προσφορά γνώσεων και ικανοτήτων από συγκεκριμένο επιστημονικό προσωπικό, για ορισμένο χρόνο, που προσδιορίζεται είτε ημερολογιακά είτε σε συνάρτηση με ορισμένο γεγονός ή αποτέλεσμα της συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας. Η παροχή της εργασίας εκτελείται χωρίς ο φορέας της να λαμβάνει οδηγίες και χωρίς να υποβάλλεται σε εξάρτηση ως προς τον τρόπο και χρόνο της εκτέλεσής της από τον εργοδότη, κριτήριο που διαφοροποιεί τη σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Στη δε μίσθωση έργου τα συμβαλλόμενα μέρη αποβλέπουν αποκλειστικά και μόνο στην εκτέλεση του έργου, ήτοι στο αποτέλεσμα που έχει συμφωνηθεί, η πραγμάτωση του οποίου συνεπάγεται την αυτόματη λύση της μεταξύ τους σχέσης, ανεξαρτήτως των τυχόν ιδιαίτερων γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεσή του. (Ελ.Συν. Τμ.VII Πράξη 258/2011)

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών υγείας  στο υδροθεραπευτήριο λουτρών. Οι συμβαλλόμενοι με την κατάρτιση της προαναφερόμενης σύμβασης δεν  απέβλεψαν στην  παραγωγή συγκεκριμένου αποτελέσματος από την εκτέλεσή της αλλά στην  παροχή  συγκεκριμένων υπηρεσιών από πρόσωπο με εξειδικευμένες γνώσεις. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 118/2012)

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions