|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ » ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ » Περιπτωσιολογία ομοειδών αγαθών- υπηρεσιών

Εκτύπωση
+
A
-
Περιπτωσιολογία ομοειδών αγαθών- υπηρεσιών

I. Προμήθειες
A. Καθαριότητα
B. Τρόφιμα
Γ. Εργαλεία - Ανταλλακτικά
Δ. Ηλεκτρολογικός  Εξοπλισμός
Ε. Υδραυλικός εξοπλισμός- Οικοδομικά υλικά
ΣΤ. Αναλώσιμα
Ζ. Μισθώσεις
Η. Είδη γραφείου
Θ. Είδη πληροφορικής
Ι. Παιδικές χαρές
ΙΑ. Παγκάκια- Πινακίδες σήμανσης
ΙΒ. Καύσιμα- Λιπαντικά
ΙΓ. Ελαστικά
ΙΔ. Διάφορα

ΙΙ. Υπηρεσίες
Α. Εφαρμογές λογισμικού
Β. Καθαρισμοί
Γ. Κατασκευές - συντηρήσεις
Δ. Ηχητική - φωτιστική κάλυψη
E. Λογιστικές υπηρεσίες
ΣΤ. Άλλες περιπτώσεις 
Ι. Προμήθειες  

A. Καθαριότητα
Θεωρούνται όμοια ή ομοειδή αγαθά:

- Προμήθεια σάκων απορριμμάτων– Κατάτμηση. Η ελεγχόμενη δαπάνη (14.341,80 ευρώ), αθροιζόμενη με ποσά 6.332,04 ευρώ και 16.325,06 ευρώ που ήδη καταβλήθηκαν εντός του ιδίου οικονομικού έτους, καθώς και με προϋπολογισθέντα για το αυτό οικονομικό έτος ποσά συνόλου 39.500,00 ευρώ (35.500,00 + 1.000,00 + 3.000,00), τα οποία αφορούσαν την προμήθεια σάκων απορριμμάτων είτε την προμήθεια ομοειδών ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό των 15.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. για την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 240/2016)

- Προμήθεια επιστύλιων καλάθων απορριμμάτων και τροχήλατων κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων. Τα ανωτέρω είδη είναι ομοειδή δοχεία απορριμμάτων εν γένει τα οποία παραλλάσσουν κατά επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά, συνεπώς για την ανάθεσή τους έπρεπε να εφαρμοστεί ενιαία διαδικασία, λαμβανομένου υπόψη επιπροσθέτως ότι η προμήθεια αφορά το ίδιο έτος και πραγματοποιήθηκε κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 133/2013)

- Προμήθεια καθαριστικών υγρών, σκόνης για πλύσιμο στο χέρι και καθαρισμό ειδών υγιεινής, χαρτιού κουζίνας και υγείας, σύνεργα καθαριότητας, ήτοι σφουγγαρίστρες, φαράσια, σκούπες, ξεσκονόπανα κλπ., σακούλες απορριμμάτων σάκους απορριμμάτων αποτελούν ομοειδή αγαθά χωρίς προς τούτο να ασκεί επιρροή ο ισχυρισμός του Δήμου ότι η μία σύμβαση αφορά τον καθαρισμό των εσωτερικών χώρων των δημοτικών κτιρίων, ενώ η άλλη τον καθαρισμό των εξωτερικών κοινόχρηστων χώρων, καθόσον κρίσιμο κριτήριο δεν είναι το πού θα χρησιμοποιηθούν τα υπό προμήθεια υλικά, αλλά το είδος αυτών. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 28/2013)

- Η προμήθεια «ειδών καθαριότητας» (ήτοι γάντια εργασίας, κόφτες, λάμες, μετροταινίες, σκαλιστήρια, σκούπες χόρτου, σχοινιά, σωλήνες, τσουγγράνες, φαράσια, κ.λπ.) και «εργαλείων καθαριότητας». (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 175/2011)

- Η προμήθεια επιδαπέδιων και επιστήλιων καλαθιών, καροτσιών με δύο καλάθια και κάδων καθαριότητας (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 34/2011) (Ελ. Συν. Πράξη 167/2010 Τμ. 7)

- Η προμήθεια σαρώθρων (αρθρωτού και compact) για την εξυπηρέτηση των αναγκών του τομέα μηχανικού οδοκαθαρισμού του Δήμου (Ελ.Συν. Τμ.7 Πράξη 76/2011)

- Η προμήθεια α) ενός καλαθοφόρου οχήματος, β) ενός απορριμματοφόρου αυτοκινήτου τύπου πρέσας και γ) ενός ανατρεπόμενου φορτηγού για τις ανάγκες του Δήμου. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 233/2009)B. Τρόφιμα
Θεωρούνται όμοια ή ομοειδή αγαθά:

- Η προμήθεια κρέατος και λοιπών ειδών διατροφής. (Ελ.Συν. Πράξη 243/2010 Τμ.7)

- Η προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες Ν.Π.Δ.Δ. (Ελ. Συν. Πράξη 173/2010 Τμ. 7- Ανακλήθηκε ως προς τη θεώρηση του εντάλματος με την Πράξη 391/2010 Τμ.7 Ελ.Συν. λόγω συγγνωστής πλάνης)

- Προμήθεια ειδών παντοπωλείου, αρτοποιείου, ζαχαροπλαστείου, ιχθυοπωλείου, οπωροπωλείου και κρεοπωλείου. Ομοειδή αγαθά. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 34/2012, 45/2012)

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την περιπτ.β παρ. 6 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ «Στις περιπτώσεις ανοικτού διαγωνισμού, η διακήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: -.. β) Το είδος, την ποσότητα και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών,τυχόν παρέκκλιση από τη χρησιμοποίηση προτύπων, καθώς και την δυνατότητα για τους προμηθευτές υποβολής προσφορών για μέρος ή για το σύνολο των ζητουμένων υλικών.» Επομένως, για τις διαδικασίες προμηθειών που διεξάγονται υπό το καθεστώς του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. η διακήρυξη καθορίζει δεσμευτικά την ποσότητα του είδους που ζητείται, ενώ, περαιτέρω, προβλέπεται κατά χρονικό περιορισμό μέχρι το στάδιο της κατακυρώσεως -και ως εκ τούτου ουδέποτε μετά την κατακύρωση και κατά την εκτέλεση της συμβάσεως- η δυνατότητα προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής και όχι για μεγαλύτερη ποσότητα από την προκηρυχθείσα (βλ. αποφ. 1257, 1780/2011 VI Τμ. Ελ. Συν. και πράξη 98/2011 ΣΤ΄ Κλιμ. Ελ. Συν.).

Συνεπώς, στη διακήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου, αρτοποιείου, ζαχαροπλαστείου, ιχθυοπωλείου, οπωροπωλείου και κρεοπωλείου μπορεί να προβλέπεται ότι οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ως άνω ειδών ή για κάθε είδος ξεχωριστά και, συνακόλουθα, η κατακύρωση μπορεί να γίνει σε έναν ανάδοχο για το σύνολο των ειδών ή σε περισσότερους αναδόχους για κάθε είδος ξεχωριστά.


Γ. Εργαλεία - Ανταλλακτικά
Θεωρούνται όμοια ή ομοειδή αγαθά:

- Η προμήθεια ψαλίδων, βαριοπούλων, σφυριών, κάβουρων, κλειδιών, καλέμιων, βελονιών, τανάλιων , και η προμήθεια ηλεκτρονικών κατσαβιδιών και δισκοπρίονου, καθώς και ηλεκτρικών πιστολέτων. (Ελ.Συν. Πράξη 416/2010 Τμ.7)

- H προμήθεια ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και λοιπών υλικών για την επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου (Ελ. Συν. Πράξη 152/2010 Τμ. 7)Δ. Ηλεκτρολογικός  Εξοπλισμός
α. Θεωρούνται όμοια ή ομοειδή αγαθά:

- Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες. Ομοειδής με την προηγούμενη προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού. Μη νόμιμη κατάτμηση. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 397/2015)

- Τα είδη χριστουγεννιάτικου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού είναι ομοειδή με αυτά του χριστουγεννιάτικου διάκοσμου. Μη νόμιμη κατάτμηση. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 398/2015)

- Προμήθεια διακοσμητικών ιστών (διακοσμητικοί φωτισμοί – είδη φωταγώγησης). Ομοειδή με ηλεκτρολογικό υλικό και λαμπτήρες. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 233/2014)

- Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικών υλικών. Η αυτοτέλεια η μη των επιμέρους έργων συντήρησης, στα οποία πρόκειται να ενσωματωθούν ορισμένα από τα προς προμήθεια αγαθά, δεν ασκεί επιρροή στο ενιαίο της προμήθειας αυτών. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 99/2013)

- Οι λαμπτήρες αποτελούν ομοειδές αγαθό με το  ηλεκτρολογικό υλικό πάσης φύσεως (α. καλωδίων/αγωγών, β. υλικών σύνδεσης και στήριξης, γ. υλικού εγκαταστάσεων, δ. λοιπών υλικών και ε. υλικών εορταστικού φωτισμού). Μη νόμιμη δαπάνη. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 111/2012)

- Προμήθεια εύκαμπτων αγωγών λεπτοπολύκλωνος, υπόγειων τηλεφωνικών καλωδίων με θωράκιση για εξωτερική χρήση, πλαστικών σωλήνων βαρέως τύπου (τύπου condur), πλαστικών σωλήνων βαρέως τύπου  σπιράλ με τα κατάλληλα εξαρτήματα αυτών (κουτιά, γωνίες, ράκορ, κολάρα, συστολές, μούφες, τάπες, κουτιά διακλαδώσεως), αρμόστοκων ακρυλικών, λευκών, στεγανοποιήσεως  καθώς και ρητίνων για συνένωση καλωδίων. Προμήθεια λαμπτήρων φωτιστικών σωμάτων όλων των τύπων για τις ανάγκες συντήρησης των φωτιστικών σωμάτων του δημοτικού φωτισμού (ατμών, αλογονιδίων, εκκένωσης, αλλογόνων, πυρακτώσεως και κινηματογραφικών). Αποτελούν ομοειδή αγαθά, τα οποία εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία αγαθών (κατηγορία γένους) ηλεκτρολογικό υλικό και αφορούν στο σύνολό τους στην κάλυψη των αναγκών του Δήμου για τη συντήρηση και επισκευή αφενός των φωτεινών σηματοδοτών του αφετέρου των δημοτικών φωτιστικών σωμάτων του. Μη νομίμως επιμερίσθηκαν οι ως άνω προμήθειες σε χωριστές πιστώσεις, με αντίστοιχους υποκωδικούς και ανατέθηκαν απευθείας με βάση το ύψος της δαπάνης που προέκυψε από την εν λόγω κατάτμηση. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 50/2012)

- Η προμήθεια λαμπτήρων νατρίου υψηλής πίεσης, λαμπτήρων φθορισμού και διαφόρων λαμπτήρων (

Ελ.Συν. Πράξη 407/2010 Τμ.7) (Όμοιες οι  Πράξεις 84/2008 Τμ.7, οι 165 και 195/2008 πράξεις του Τμ.7, Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 270/2006Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 82/2006, Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 166/2010,  Ελ.Συν. Τμ.7 Πράξη 33/2011)

- Οι προμήθειες ηλεκτρολογικού υλικού (μετασχηματιστής, ασφαλειοβάση, πίλαρς, ρελέ, χρονορελέ, ηλεκτρικός πίνακας, λυχνία λειτουργίας, διακόπτες ηλεκτρόδιο γείωσης, ρευματοδότες, καλώδια διαφόρων τύπων, φωτοκύτταρο, μικροαυτόματοι διακόπτες διαφόρων τύπων, φυσίγγια, στραγγιστικό πηνίο, βραχίονας επιστύλιων φωτιστικών σωμάτων, φωτιστικό σώμα, λαμπτήρες, κεφαλές φωτιστικού σώματος κ.λπ.) (Ελ. Συν. Τμ.7 Πράξη 292/2009) (Όμοιες οι 284297303, 306, 312/2009, 379/2010, 389/2010, 401/2010 πράξεις του ιδίου Τμήματος)


β. Δεν θεωρούνται όμοια ή ομοειδή αγαθά:
- Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και βραχιόνων. Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων. Δεν αποτελούν όμοια ή ομοειδή αγαθά. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 14/2015)

- Προμήθεια ειδών διακοσμητικού φωτισμού. Νομίμως δεν συνυπολογίστηκε και η δαπάνη για τις εργασίες αντικατάστασης, επισκευής και αποθήκευσης των φωτιστικών στοιχείων, οι οποίες ανατέθηκαν απευθείας κατ' άρθρο 268 του ν.3463/2006 στη Δημοτική Επιχείρηση. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 302/2009)

- Προμήθεια λαμπτήρων και αλλαγή λαμπτήρων. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 166/2006)

- Προμήθεια λαμπτήρων και συντήρηση δημοτικού φωτισμού. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 200/2006)


Ε. Υδραυλικός εξοπλισμός- Οικοδομικά υλικά
α. Θεωρούνται όμοια ή ομοειδή αγαθά:

- Η προμήθεια μοτέρ, πομόνων, αντλητικών συγκροτημάτων και αντλιών. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 149/2013)

- Σύνδεσμοι ρακόρ, βάνες, κολάρα, φρεάτια, σφιγκτήρες, μανσόν, πιλότοι ελέγχου στάθμης, τάπες, υδρόμετρα, σωλήνες ύδρευσης, σωλήνες PVC, μαστοί γαλβανιζέ, ρακόρ, σύνδεσμοι συστ/κοι maxister 200, καμπύλες Φ200/16 και Φ160/16, σωλήνες, βάνες, ρακόρ, σύνδεσμοι ρακόρ, ηλεκτρομούφες αποτελούν ομοειδή αγαθά. Μη νόμιμη δαπάνη. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 115/2012)

- ΔΕΥΑ. Προμήθεια υδρομέτρων. Προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης. Ομοειδή αγαθά. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 7/2015)

- Η προμήθεια φρεατίων γενικώς, φρεατίων υδρομέτρων και οι υδρομετρητές. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 147/2011)

- Η προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης διαφόρων τοπικών, δημοτικών διαμερισμάτων και οικισμών Δήμου (
Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 25/2009)

- Η προμήθεια μεταλλικών καλυμμάτων και σχαρών φρεατίων ύδρευσης και αποχέτευσης (
Ελ.Συν. Τμ.7 Πράξη 115/2008)

- Η προμήθεια οικοδομικών, υδραυλικών και ηλεκτρολογικών υλικών για την υλοποίηση διαφόρων έργων του Δήμου (Ελ.Συν. Τμ.7 Πράξη 266/2008) (Όμοια η 169/2008 πράξη του ιδίου Τμήματος. Εκκρεμεί αίτηση ανάκλησης)

- Η προμήθεια οικοδομικών υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων (είδη ελαιοχρωματισμού, τσιμέντα, υδραυλικά είδη, εργαλεία εκτέλεσης των εργασιών) (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 62/2012)

- Η προμήθεια υλικών δικτύου υδροδότησης (Ελ.Συν. Κλιμ. Β' Πράξη 246/2005)

- Η προμήθεια υλικών σιδήρου και οικοδομικών υλικών σιδήρου (Ελ.Συν. Τμ.7 Πράξη 144/2008) (Σχετ. η πράξη VII Τμήματος 224/2008)

- Προμήθειες υλικών από Δήμο για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης αυτού. (Ελ.Συν. Τμ.7 Πράξη 11/2008)

- Προμήθεια πλαστικών σωλήνων αποχέτευσης. Μη νόμιμη, καθόσον δεν τηρήθηκε η απαιτούμενη από τις οικείες διατάξεις διενέργεια της προμήθειας με τη διαδικασία του διαγωνισμού. Επιπλέον η κατάτμηση σε περισσότερες ομοειδείς προμήθειες και η καταφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, χωρίς να συντρέχουν οι προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις προϋποθέσεις, παρίσταται μη νόμιμη. (Ελ. Συν. Κλιμάκιο Β' Πράξη 619/2005)


β. Δεν θεωρούνται όμοια ή ομοειδή αγαθά:
- Οικοδομικά υλικά δεν αποτελούν ομοειδή αγαθά με τα χρώματα και την ξυλεία. Η προμήθεια οικοδομικών υλικών δεν μπορεί να συσχετισθεί, ούτε με τη δαπάνη που αφορά σε παροχή εργασιών συντήρησης του κοινοτικού γραφείου, στις οποίες και απέβλεψε ο Δήμος, ανεξαρτήτως του ότι σε αυτήν (δαπάνη) περιλαμβάνεται και η προμήθεια υλικών (ξυλεία,χρώματα, σκυρόδεμα), η αξία της οποίας (της προμήθειας), σε κάθε περίπτωση, δεν αποτιμάται χωριστά και έχει παρεπόμενο χαρακτήρα σε σχέση με τις εργασίες συντήρησης δημοτικού ακινήτου. (
Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 153/2014ΣΤ. Αναλώσιμα
Θεωρούνται όμοια ή ομοειδή αγαθά:

- Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τη λειτουργία των εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. Κατάτμηση. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 213/2016)

- Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τους εκτυπωτές, τα φωτοτυπικά και τις συσκευές τηλεομοιοτυπίας («fax») προμήθεια γραφικής ύλης (βιβλίων, φακέλων, συρραπτικών, συνδετήρων, διακορευτών εγγράφων, διορθωτικών ταινιών, μαρκαδόρων, στυλό και λοιπών ειδών γραφείου). Οι εντελλόμενες δαπάνες δεν είναι νόμιμες, καθόσον τα προμηθευθέντα είδη αποτελούν ομοειδή αγαθά, τα οποία εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία αγαθών (κατηγορία γένους) γραφική ύλη και είδη γραφείου  και αφορούν στο σύνολό τους την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 96/2012, 143/2014)

- Η προμήθεια φωτοαντιγραφικού και μηχανογραφικού-χημικού χαρτιού (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 138/2009) Ανακαλείται η 249/2008 πράξη του ιδίου Τμήματος, Συγγνωστή πλάνη (Όμοια η 288/2009 πράξη του ιδίου Τμήματος, η οποία ανακαλεί την 91/2009 πράξη του, λόγω συγγνωστής πλάνης & οι
Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 91/2009), και η 329/2009 πράξη του ιδίου Τμήματος και η  Πράξη 249/2008)

- Η προμήθεια μελανοταινιών εκτυπωτών, τόνερ, φωτοαντιγραφικού υλικού, υλικού εκτυπώσεων-βιβλιοδετήσεων, ανταλλακτικών φωτοτυπικών μηχανημάτων (Ελ.Συν. Τμ.7 Πράξη 242/2008) (Όμοια η 243/2008 πράξη του ιδίου Τμήματος)
Ζ. Μισθώσεις
Θεωρούνται όμοια ή ομοειδή αγαθά:

Οι συμβάσεις, οι οποίες ανατέθηκαν απευθείας στις 17.7.2014, μετά την κατάργηση, στις 14.4.2014, των ειδικών διατάξεων περί μισθώσεως κινητών πραγμάτων εκ μέρους του Δήμου, χαρακτηριζόμενες ως συμβάσεις προμήθειας,  δεν είναι νόμιμες διότι : α) το ποσό της οικείας σύμβασης υπερβαίνει, αυτοτελώς, το όριο (15.00,00 ευρώ) μέχρι του οποίου είναι επιτρεπτή η απευθείας ανάθεσης προμηθειών και β) όλες οι συμβάσεις του αναφέρονται σε μισθώσεις βαρέων οχημάτων για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, υπεγράφησαν την ίδια ημέρα  και το σύνολο των αναγκών που καλύφθηκε με τις ως άνω μισθώσεις, αφορούν, σε όμοιες ή ομοειδείς κατηγορίες (εκσκαφές, φορτώσεις χωμάτων, επιστρώσεις κ.λπ.). Ως εκ τούτου, συντρέχει περίπτωση κατάτμησης του συνόλου της οικονομικής αξίας των μισθώσεων σε περισσότερες μικρότερες συμβάσεις, προς αποφυγή διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 40/2015)Η. Είδη γραφείου
α. Θεωρούνται όμοια ή ομοειδή αγαθά:

- Η προμήθεια επίπλων γραφείου. (Ελ.Συν. Τμ. IV Πράξη 7/2011)

β. Δεν θεωρούνται όμοια ή ομοειδή αγαθά:
- Προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών για τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 103/2012).Θ. Είδη πληροφορικής
α. Θεωρούνται όμοια ή ομοειδή αγαθά:
- Η προμήθεια ειδών εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές και περιφερειακά) (Ελ. Συν. Τμ. 4 Πράξη 10/2006) (Όμοια η Ελ. Συν. Τμ. 4 Πράξη 9/2006, 224/2011)

β. Δεν θεωρούνται όμοια ή ομοειδή αγαθά:
- Προμήθεια εφαρμογών γραφείου (άδειες χρήσης Microsoft Office 2013) για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Δήμου (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 334/2015)
Ι. Παιδικές χαρές

Δεν θεωρούνται όμοια ή ομοειδή αγαθά:
- Η κατασκευή παιδικής χαράς, συνιστά ένα αυτοτελές λειτουργικό σύνολο, στο οποίο και απέβλεπε ο αναθέτων Δήμος και δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί, ως προς τη διαδικασία ανάθεσης, ενιαία με την προμήθεια του απαιτούμενου για τη λειτουργία της παιδικής χαράς εξοπλισμού, καθόσον, στο πλαίσιο της τριμερούς διάκρισης των συμβάσεων (συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών) η ανάθεση του καθενός από αυτά (έργου και προμήθειας), απευθυνόμενη σε διαφορετική κατηγορίας υποψηφίων αναδόχων, ρυθμίζεται ξεχωριστά από ειδικό για το καθένα νομοθετικό καθεστώς. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 131/2013)

- Ο αθλητικός εξοπλισμός (ήτοι πάγκος αθλητών, εστία ποδοσφαίρου, μηχανήματα διαγράμμισης, ξύλινες καμπίνες) δεν είναι ομοειδές αγαθό με τον εξοπλισμό πόλης (ήτοι κιόσκι, παγκάκια) αλλά ούτε και με τα όργανα παιδικής χαράς). (Ελ. Συν. Τμ.7 Πράξη 89/2011)

- Η προμήθεια δαπέδου ασφαλείας παιδικής χαράς δεν είναι ομοειδές αγαθό με τα όργανα παιδικής χαράς (Ελ. Συν. Τμ.7 Πράξη 111/2007)


Θεωρούνται ομοειδή:
Τα εξαρτήματα - ανταλλακτικά των οργάνων των παιδικών χαρών που περιλαμβάνονται στην σύμβαση προμήθειας, όσο και αυτά που περιλαμβάνονται στην δεύτερη σύμβαση προμήθειας αποβλέπουν στην συντήρηση των παιδικών χαρών της Δ.Κ., που επιβάλλει είτε την επιδιόρθωση και αντικατάσταση τμήματος των οργάνων που ήδη υπάρχουν, είτε την προμήθεια νέων οργάνων (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 14/2017)ΙΑ. Παγκάκια- Πινακίδες σήμανσης
α. Θεωρούνται όμοια ή ομοειδή αγαθά:
- Η προμήθεια υπαίθριων καθιστικών παγκακίων και ξύλινων παγκακίων. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 97/2012)

β. Δεν θεωρούνται όμοια ή ομοειδή αγαθά:
- Ξύλινα παγκάκια, ξύλινες πινακίδες και ξύλινα παρτέρια. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 97/2012).

- Οι πινακίδες σήμανσης δεν είναι ομοειδή αγαθά με τα κάγκελα σιδήρου ούτε με τις μπάρες δακτυλίου, και τα κολωνάκια πεζοδρομίου, αλλά ούτε και με τα παγκάκια, τις μεταλλικές σχάρες, τα μεταλλικά ράφια και τους αεραγωγούς (
Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 102/2011)
ΙΒ. Καύσιμα- Λιπαντικά
Θεωρούνται όμοια ή ομοειδή αγαθά:
- Η προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 399/2006) (Ελ. Συν. Πράξη 165/2010 Τμ. 7)


ΙΓ. Ελαστικά
Προμήθεια ελαστικών - Κατάτμηση. Είναι ομοειδή τα ελαστικά ελαφράς και βαρείας χρήσης που αποτέλεσαν αντικείμενο ξεχωριστής προμήθειας. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 176/2016)ΙΔ. Διάφορα
α. Θεωρούνται όμοια ή ομοειδή αγαθά:

- H προμήθεια ανιονικού πολυηλεκτρολύτη και χημικού υλικού (υποχλωριώδες νάτριο). (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 20/2015)

- Η προμήθεια σπόρων - γκαζόν και δενδρυλλίων - καλλωπιστικών φυτών (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 12/2009) (Όμοιες οι 169 , 246/2009 πράξεις του ιδίου Τμήματος)


- Η προμήθεια μπετόν και ασφάλτου για συντήρηση και ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 114/2006)

β. Δεν θεωρούνται όμοια ή ομοειδή αγαθά:
- Προμήθεια που αφορά πλάκες, βοτσαλόπλακες, τσιμέντο, άμμο, χαλίκι, οπλισμό και πλέγματα, που προορίζονταν για αμιγώς κατασκευαστικές εργασίες. Προμήθεια χρωμάτων και υλικών επίχρισης (χρώματα πλαστικά και ακρυλικά, υδροχρώματα, μονωτικά υλικά, αστάρι, βερνίκια, διαλυτικά, στόκο, ρολά, πινέλα κ.ά.) για την συντήρηση των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου. Δεν αποτελούν ομοειδή αγαθά. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 74/2013)

- Δ.Ε.Υ.Α. Απευθείας ανάθεση:
α) Προμήθειας ανταλλακτικών πανιών (ταινιών) για ταινιοφιλτρόπρεσσα αφυδάτωσης παχυμένης ιλύος
β) Προμήθειας ρυθμιστών στροφών (inverter) για κινητήρες αντλιών λάσπης στη γραμμή επεξεργασίας ιλύος και υποβρύχιων αντλιών στραγγιδίων,
γ) Προμήθειας κεκλιμένου κοχλία μεταφοράς αφυδατωμένης ιλύος,
δ) εργασιών αποξήλωσης και απομάκρυνσης υφιστάμενης ταινιοφιλτρόπρεσσας
ε) εργασιών επισκευής και συντήρησης του φρεατίου άφιξης αστικών λυμάτων και του φρεατίου διάθεσης του Κέντρου Λυμάτων.
Οι προμήθειες και εργασίες, στις οποίες αφορούν οι εντελλόμενες με τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα δαπάνες, συνιστούν, η καθεμία, ένα αυτοτελές λειτουργικό σύνολο, στο οποίο και απέβλεπε η αναθέτουσα επιχείρηση. Δεν πρόκειται, λοιπόν, για όμοια ή ομοειδή υλικά ή εργασίες, δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν ως ενιαία δαπάνη από μόνο το γεγονός ότι εξυπηρετούν, τελικά, τον ίδιο σκοπό (τη λειτουργία του Κέντρου Λυμάτων). Ως εκ τούτου, δεν συντρέχει, εν προκειμένω, περίπτωση ανεπίτρεπτης κατάτμησης δαπάνης, όπως προκύπτει δε από τα στοιχεία του φακέλου για καθεμία από τις ως άνω προμήθειες και εργασίες τηρήθηκαν οι, με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους, προβλεπόμενες από τον «Κανονισμό Δ.Ε.Υ.Α.» διαδικασίες ανάθεσης. (
Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 231/2012)

- Τα εορταστικά επιστύλια, εορταστικές γιρλάντες και Χριστουγεννιάτικα επιστύλια δεν είναι ομοειδή αγαθά με τα είδη σημαιοστολισμού (Ελ.Συν. Τμ.7 Πράξη 233/2008)

- Προμήθεια εδεσμάτων με προσφορά του χώρου της εκδήλωσης, για την χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Κ.Α.Π.Η. Η δαπάνη για την αποκριάτικη εκδήλωση του Κ.Α.Π.Η. (Φεβρουάριος 2014), πλην του γεγονότος ότι και αυτή αφορούσε στα ηλικιωμένα μέλη του Κ.Α.Π.Η., δεν βρίσκονταν σε χρονική αλληλουχία, ούτε καν σε χρονική εγγύτητα και σχέση με την επίμαχη δαπάνη για χριστουγεννιάτικη εκδήλωση (Δεκέμβριος 2014), ώστε να καθίστατο θεωρητικά δυνατή η ενιαία διάθεση αυτών, η δε καταρχήν χρονικά συναφής χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της 19.12.2014, αφορούσε σε παιδική γιορτή των βρεφών και νηπίων, που φοιτούν στους παιδικούς σταθμούς του Κέντρου, με συνέπεια την απουσία λειτουργικής αλληλεξάρτησης των δύο εκδηλώσεων, οι οποίες διέφεραν τόσο ως προς το αναγκαίο περιβάλλον και τον τρόπο διοργάνωσης, όσο και ως προς τα άτομα στα οποία απευθύνονταν. Συνεπώς, εφόσον δεν πρόκειται για όμοιες ή ομοειδείς προμήθειες, νομίμως η επίμαχη προμήθεια ανατέθηκε, αυτοτελώς, στην ως άνω ανάδοχο. Νόμιμη δαπάνη. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 224/2015)ΙΙ. Υπηρεσίες

Α. Εφαρμογές λογισμικού

Θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς υπηρεσίες:
- Οι υπηρεσίες, που ανατέθηκαν στη συμβαλλόμενη εταιρεία Α αφορούν σε εργασίες παραμετροποίησης και μηχανογραφικής υποστήριξης των χρηστών των ήδη αναβαθμισμένων, από την ανάδοχο της άλλης σύμβασης Β, εφαρμογών λογισμικού του Δήμου και για αλληλοεπικαλυπτόμενο χρονικό διάστημα. Ομοειδείς υπηρεσίες. Κατάτμηση δαπάνης. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 45/2014)

- Συντήρηση, αναβάθμιση και τεχνική υποστήριξη εφαρμογών των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου και παροχή υπηρεσιών συντήρησης, αναβάθμισης και υποστήριξης εφαρμογών των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου. Δεν στοιχειοθετείται κατάτμηση, καθόσον συντρέχει περίπτωση προστασίας των αποκλειστικών δικαιωμάτων των δημιουργών των ως άνω εφαρμογών και ακολούθως εφαρμογή του άρθρου 25 περ. β΄ του π.δ./τος 60/2007. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 72/2014, Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ. 7 Πρακτικά Συν. 38η/03.12.2013 – Α)

- 1. Συμβάσεις για εργασίες συντήρησης και υποστήριξης λογισμικών εφαρμογών και hardware του δήμου και
2. και εργασίες α) παροχής νέων εκδόσεων εφαρμογών, καθώς και των αντίστοιχων εκδόσεων των εγχειριδίων χρήσεως που συνοδεύουν τις εφαρμογές και β) ανακατασκευής και αποκατάστασης των αρχείων δεδομένων των εφαρμογών από βλάβες που προκλήθηκαν από οιονδήποτε λόγο, είναι ομοειδείς και ουσιαστικά αποτελούν επιμέρους τμήματα μιας μεικτής σύμβασης προμήθειας λογισμικού και συντήρησης – παραμετροποίησης αυτού. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 148/2013)

- Σύμβαση «εγκατάστασης, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού» και σύμβαση προμήθειας νέων μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού. Οι ελεγχόμενες δαπάνες καίτοι τυπικά απορρέουσες από 2 επιμέρους συμβάσεις, ουσιαστικά αποτελούν επιμέρους τμήματα μιας μεικτής σύμβασης προμήθειας λογισμικού και παραμετροποίησης αυτού, διεπόμενη από το καθεστώς ανάθεσης υπηρεσιών. Μη νομίμως κατατμήθηκε σε δύο επιμέρους συμβάσεις και ανατέθηκε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 82/2013)Β. Καθαρισμοί

α. Θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς υπηρεσίες:
- Οι επίμαχες υπηρεσίες «του καθαρισμού  όλων των χώρων των κοιμητηρίων του δήμου» και «της Αποψίλωσης Χόρτων όλων των κοινόχρηστων χώρων Δήμου», που αφορούν σχεδόν ταυτόσημο χρονικό διάστημα  (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 214/2016)

- Εργασίες κλαδέματος δένδρων από επίγεια συνεργεία και εργασίες «συντήρησης νησίδων» και «καθαρισμού βλάστησης αλσών, οικοπέδων κλπ για λόγους πυροπροστασίας». Ομοειδείς εργασίες (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 264/2015)

- Εργασίες καθαρισμού τάφρων και χωματουργικές εργασίες. Ομοειδείς εργασίες. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 68/2014)

- Εργασίες αποφράξεων φρεατίων και υδραυλικών εγκαταστάσεων λυμάτων του δήμου και εργασίες καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων αποτελούν ομοειδείς εργασίες. Η φύση αυτών, ως ομοειδών, εξαρτάται από το τεχνικό τους αντικείμενο και όχι από τον τρόπο εκτέλεσής τους. Μη νόμιμη δαπάνη. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 286/2013. Όμοια η Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 70/2015)

- Εργασίες καθαρισμού φρεατίων από φερτά υλικά οικισμών του Δήμου και εργασίες καθαρισμού αυλάκων απορροής επιφανειακών υδάτων στη Δ.Ε.. Ομοειδείς εργασίες. Μη νόμιμη κατάτμηση. Εκ της χρήσεως διαφορετικού τύπου μηχανικών μέσων δεν αποδεικνύεται, άνευ ετέρου ότι, οι προαναφερθείσες εργασίες δεν εντάσσονται σε παρεμφερείς κατηγορίες εργασιών. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 295/2014)

-  Συντήρηση χανδάκων αγροτικών δρόμων, απομάκρυνση μπαζών, κλαδιών, χόρτων για λόγους προστασίας αγροτικών περιοχών Χ και Καθαρισμός αγροτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας Χ. Ομοειδείς εργασίες. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 167/2015)

- α) Συντήρηση χανδάκων αγροτικών οδών, απομάκρυνση μπαζών, κλαδιών, χόρτων για λόγους πυροπροστασίας αγροτικών περιοχών δημοτικής κοινότητας Α, β) Καθαρισμός αγροτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων της δημοτικής κοινότητας Α και γ) Χωματουργικές εργασίες διάνοιξης τάφρου για την επισκευή του δικτύου ύδρευσης στη Β. Οι α και β αποτελούν ομοειδείς εργασίες. Η γ δεν αποτελεί ομοειδή εργασία με τις α και β.  (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 308/2014)

- Ανάθεση εργασιών καθαρισμού ρεμάτων δημοτικής ενότητας. Αν και οι ως άνω ανατεθείσες εργασίες είναι ομοειδείς, ωστόσο δεν στοιχειοθετείται εν προκειμένω κατάτμηση δαπάνης, δοθέντος ότι οι εργασίες καθαρισμού ρεμάτων- τάφρων που ανατέθηκαν απευθείας στις 7.9.2012, για τις οποίες ενταλματοποιήθηκε ποσό 10.455,00 ευρώ, εγκρίθηκαν κατ΄ επίκληση συνδρομής κατεπείγοντος λόγου που δικαιολογεί, σε κάθε περίπτωση, την απόκλιση από τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού. Η δεύτερη δε ανάθεση ομοειδών εργασιών καθαρισμού, για την εξόφληση των οποίων εκδόθηκε το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα, ανερχόμενη στο συνολικό ποσό των 20.000,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., δεν υπερβαίνει το ποσό που τίθεται από τις διατάξεις ως όριο για την απευθείας ανάθεση και συνεπώς, νομίμως ανατέθηκε με τη διαδικασία αυτή. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 95/2013)

- Εργασίες καθαρισμού χειμάρρων. Μη νομίμως επιμερίσθηκαν και ανατέθηκαν απευθείας.(Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 302/2011)

- Οι εργασίες καθαρισμού Σχαρών - Συντήρησης Δημοτικού Νεκροταφείου, απολυμάνσεων Υπάρχοντος Δικτύου Ομβρίων Υδάτων, και καθαρισμού Φρεατίων Υδροσυλλογής, αποτελούν ενιαίο σύνολο ιδίων ή παρεμφερών εργασιών, οι οποίες εκτελούνται στον ίδιο γεωγραφικό χώρο, κατά την ίδια χρονική περίοδο, επιπλέον δε ανατέθηκαν και οι τρεις στον ίδιο εργολάβο. (Ελ.Συν. Τμ.7 Πράξη 219/2011)

- α) Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας, β) Καθαρισμός και διανοίξεις αγροτικών οδών. Δεν συνιστούν δημόσιο έργο. Ομοειδείς εργασίες. Μη νόμιμη κατάτμηση. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 183/2014)

Οι εντελλόμενες δαπάνες, που αφορούν σε εργασίες καθαρισμού οδών, αρδευτικών αυλάκων, συντήρησης δικτύου αποχέτευσης, εργασίες αποχιονισμού και εργασίες καθαρισμού χωματερής για λόγους πυροπροστασίας είναι μη νόμιμες, καθόσον οι εργασίες αυτές, οι οποίες είναι καταρχήν ομοειδείς, ανετέθησαν απευθείας στη Δημοτική Επιχείρηση, μολονότι ο συνολικός προϋπολογισμός τους υπερβαίνει το τιθέμενο, από το άρθρο 291 παρ. 4 του Δ.Κ.Κ., σχετικό όριο όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο για την υπόθεση χρόνο. Καταλογισμός Δημάρχου, Ταμία και μελών Δ.Σ. (Ελ.Συν.Κλιμ.B Πράξη 45/2016)


β. Δεν θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς υπηρεσίες:
Eργασίες φροντίδας, ασφαλούς λειτουργίας και καθαριότητας του κλειστού Γυμναστηρίου και του γηπέδου. Eργασίες που έχουν ανατεθεί απευθείας στον ίδιο ανάδοχο και αφορούν στον καθαρισμό των χώρων υγιεινής των αποδυτηρίων, των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των γηπέδων και στη συντήρηση, περιποίηση και βελτίωση του χλοοτάπητα των γηπέδων ποδοσφαίρου. Μη ομοειδείς υπηρεσίες. Νομίμως ανατέθηκαν απευθείας. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 340/2016)

- Υπηρεσίες καθαρισμού περιαστικών αλσυλλίων δεν αποτελούν ομοειδείς υπηρεσίες με αυτές του καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου, καθόσον οι επίμαχες υπηρεσίες περιλαμβάνουν εργασίες υλοτομίας σε δασική θαμνώδη έκταση, εργασίες αραίωσης, καλλιέργειας και αποκλάδωσης, ενώ οι εργασίες που περιλαμβάνουν οι αναφερόμενες από την Επίτροπο αναθέσεις καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων αφορούν κυρίως συλλογή αγριόχορτων. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 109/2016)

- Υπηρεσίες καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων δεν είναι ομοειδείς με αυτές της αποκομιδής των απορριμμάτων. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 221/2015)

- α) Συντήρηση χανδάκων αγροτικών οδών, απομάκρυνση μπαζών, κλαδιών, χόρτων για λόγους πυροπροστασίας αγροτικών περιοχών δημοτικής κοινότητας Α, β) Καθαρισμός αγροτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων της δημοτικής κοινότητας Α και γ) Χωματουργικές εργασίες διάνοιξης τάφρου για την επισκευή του δικτύου ύδρευσης στη Β. Οι α και β αποτελούν ομοειδείς εργασίες. Η γ δεν αποτελεί ομοειδή εργασία με τις α και β.  (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 308/2014)

- Εργασίες «θραύσης - σπασίματος χαλικιών των παραλιών του Δήμου με ειδικό μηχάνημα σπαστήρα». Εργασίες διαμόρφωσης παραλιών του Δήμου. Οι εν λόγω εργασίες δεν είναι όμοιες ούτε ομοειδείς.  (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 32/2015)
Γ. Κατασκευές - συντηρήσεις

α. Θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς υπηρεσίες:
- Εργασίες κατασκευής – διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου κοινοχρήστων χώρων και οικοδομικές εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους. Οι εν λόγω εργασίες είναι ομοειδείς και κατατείνουν στην ίδια οικονομοτεχνική λειτουργία (επισκευή και συντήρηση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου), η οποία δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί λόγω της διαφορετικότητας των χώρων εκτέλεσης εργασιών, των αναδόχων καθώς και των μελετών. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 321/2013)

- Μη νόμιμη η κατάτμηση εργασιών συντήρησης δικτύου άρδευσης, δικτύου ύδρευσης και δικτύου αποχέτευσης ανά τοπικό διαμέρισμα, καθώς πρόκειται για ομοειδείς δαπάνες (Ελ. Συν. Τμ.7 Πράξη 193/2010)

β. Δεν θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς υπηρεσίες:
- Συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου και Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων στα Τ.Δ. του Δήμου. Οι εργασίες που ανατέθηκαν απευθείας δεν είναι όμοιες ούτε ομοειδείς (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 248/2014)

- Δ.Ε.Υ.Α. Απευθείας ανάθεση:
α) Προμήθειας ανταλλακτικών πανιών (ταινιών) για ταινιοφιλτρόπρεσσα αφυδάτωσης παχυμένης ιλύος
β) Προμήθειας ρυθμιστών στροφών (inverter) για κινητήρες αντλιών λάσπης στη γραμμή επεξεργασίας ιλύος και υποβρύχιων αντλιών στραγγιδίων,
γ) Προμήθειας κεκλιμένου κοχλία μεταφοράς αφυδατωμένης ιλύος,
δ) εργασιών αποξήλωσης και απομάκρυνσης υφιστάμενης ταινιοφιλτρόπρεσσας
ε) εργασιών επισκευής και συντήρησης του φρεατίου άφιξης αστικών λυμάτων και του φρεατίου διάθεσης του Κέντρου Λυμάτων.
Οι προμήθειες και εργασίες, στις οποίες αφορούν οι εντελλόμενες με τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα δαπάνες, συνιστούν, η καθεμία, ένα αυτοτελές λειτουργικό σύνολο, στο οποίο και απέβλεπε η αναθέτουσα επιχείρηση. Δεν πρόκειται, λοιπόν, για όμοια ή ομοειδή υλικά ή εργασίες, δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν ως ενιαία δαπάνη από μόνο το γεγονός ότι εξυπηρετούν, τελικά, τον ίδιο σκοπό (τη λειτουργία του Κέντρου Λυμάτων). Ως εκ τούτου, δεν συντρέχει, εν προκειμένω, περίπτωση ανεπίτρεπτης κατάτμησης δαπάνης, όπως προκύπτει δε από τα στοιχεία του φακέλου για καθεμία από τις ως άνω προμήθειες και εργασίες τηρήθηκαν οι, με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους, προβλεπόμενες από τον «Κανονισμό Δ.Ε.Υ.Α.» διαδικασίες ανάθεσης. Νόμιμη δαπάνη. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 231/2012)

Εργασίες συντήρησης αρδευτικού συστήματος. Οι εργασίες που αφορούν στον έλεγχο - συντήρηση - επισκευή αγωγών άρδευσης χώρων πρασίνου δεν εντάσσονται, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, σε όμοια ή ομοειδή κατηγορία με αυτές που αφορούν στον έλεγχο - συντήρηση - επισκευή ενός ηλεκτρονικού - ηλεκτρικού συστήματος ελέγχου της ανωτέρω άρδευσης ως εκ του διαφορετικού αντικειμένου στο οποίο αφορούν, υδραυλικό στη μία περίπτωση, ηλεκτρονικό - ηλεκτρολογικό στην άλλη. Νόμιμη δαπάνη. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 344/2016)Δ. Ηχητική - φωτιστική κάλυψη

Θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς υπηρεσίες:
- Η τεχνική κάλυψη και  φωτιστική/ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων του Καρναβαλιού αποτελούν υπηρεσίες με ομοειδές αντικείμενο. Μη νόμιμος ο επιμερισμός τους. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 111/2012)

- Μη νόμιμη η απευθείας ανάθεση για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου διότι έχουν ομοειδές αντικείμενο (Ελ. Συν.Τμ. 7 Πράξη 170/2010)

- Μη νόμιμη η απευθείας ανάθεση προμηθειών και εργασιών για την αντικατάσταση  φωτιστικών σωμάτων σε διάφορα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου, διότι πρόκειται για όμοιες εργασίες των οποίων η συνολική δαπάνη υπερβαίνει το όριο των 15.000 - μέχρι του οποίου επιτρέπονται οι απευθείας αναθέσεις.  (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 161/2011)

- Εργασίες τεχνικής κάλυψης (εγκατάστασης, λειτουργίας και αποσυναρμολόγησης εξεδρών και προβολικού υλικού) εκδηλώσεων-συναυλιών είναι ομοειδείς με εργασίες ηχοφωτιστικής κάλυψης των εκδηλώσεων (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 387/2016)E. Λογιστικές υπηρεσίες

Θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς υπηρεσίες:
- Ανάθεση με διαδοχικές αποφάσεις απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης στην εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος λογιστικής - Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 για τη χρήση 2013 και υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης στην εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος λογιστικής - Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 για τη χρήση 2012. Ομοειδείς εργασίες. Μη νόμιμη κατάτμηση. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 174/2015)

- Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. α) Ανάθεση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα οικονομικής, φορολογικής και λογιστικής φύσης σε ορκωτούς λογιστές. β) Σύνταξη και παρακολούθηση του δημόσιου λογιστικού και των οικονομικών καταστάσεων του Δ.Λ.Τ. Ομοειδείς υπηρεσίες. Από ουδεμία διάταξη νόμου συνάγεται η απαγόρευση της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών από Ορκωτούς Ελεγκτές σε νομικά πρόσωπα που δεν ελέγχονται από αυτούς. Μη νόμιμη δαπάνη. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 409/2015)ΣΤ. Άλλες περιπτώσεις

α. Θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς υπηρεσίες:
- Ανάθεση υπηρεσιών «Οργάνωσης και διαχείρισης προγραμμάτων ανακύκλωσης» και «Οργάνωσης και διαχείρισης προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης».
Ομοειδείς υπηρεσίες. Μη νόμιμη κατάτμηση. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 328/2016)

- Οι υπηρεσίες «Περιβαλλοντικών μελετών και στρατηγικής διαχείρισης» και «Οργάνωσης και διαχείρισης προγραμμάτων ανακύκλωσης» του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, που αφορούν σχεδόν ταυτόσημο χρονικό διάστημα (με διαφορά μίας μόνο ημέρας), μη νομίμως ανατέθηκαν στους φερόμενους ως δικαιούχους με την εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά τη μη νόμιμη κατάτμηση αυτών. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 208/2016

-Οι εργασίες επισκευής οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου συνιστούν ομοειδείς, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, εργασίες. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 165/2016) (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 213/2015)

- α) Στήσιμο και λειτουργία παγοδρομίου με στέγαστρο, β) διοργάνωση παιδικών εορταστικών εκδηλώσεων, γ) ενοικίαση και εγκατάσταση εξοπλισμού (χριστουγεννιάτικα ξυλοσπιτάκια – ντεκόρ – φουσκωτά). Η εργασία α δεν είναι ομοειδής με τις β και γ. Οι β και γ είναι ομοειδείς.  (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 107/2015)

- Απορριπτέος, προεχόντως ως ερειδόμενος επί εσφαλμένης προϋποθέσεως, τυγχάνει ο δεύτερος λόγος διαφωνίας του Επιτρόπου, σύμφωνα με τον οποίο κατά παράβαση των διατάξεων του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. περί απαγόρευσης κατάτμησης της αξίας των ανατιθέμενων υπηρεσιών, συμπεριελήφθη στην προϋπολογισθείσα αξία του έργου και κονδύλι για την κάλυψη διοικητικών εξόδων, ήτοι καυσίμων, αναλωσίμων, γραφικών κ.λ.π., το οποίο ανετέθη με την ως άνω διαδικασία, αντί να συμπεριληφθεί στο συνολικό κόστος των ομοειδών υλικών που προμηθεύεται η επιχείρηση. Τούτο δε, διότι η δαπάνη αυτή καταβάλλεται ως αντάλλαγμα για την κάλυψη διοικητικού κόστους, στο οποίο πρόκειται να υποβληθεί ο ανάδοχος κατά την παροχή της ανατεθείσας σ’ αυτόν υπηρεσίας, και όχι για την προμήθεια από τη Δ.Ε.Υ.Α. των ως άνω υλικών προκειμένου να καλύψει με αυτά τις λειτουργικές της ανάγκες. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 79/2015)

- Μη νόμιμη η απευθείας ανάθεση σε Α.Ε. υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης σχολικών φυλάκων διότι οι ανωτέρω υπηρεσίες εκπαίδευσης μη νομίμως επιμερίστηκαν σε τρεις (3), ταυτόσημες κατά το περιεχόμενο συμβάσεις (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 45/2011)

- Μη νόμιμη η κατάτμηση σε επιμέρους κατηγορίες των εργασιών «Ανάλυση βαρέων μετάλλων», «Ανάλυση θαλασσίων υδάτων» και «Ανάλυση πόσιμου νερού», καθώς είναι ομοειδείς εργασίες. (Ελ. Συν.Τμ. 7 Πράξη 201/2010)
 
- Δεν είναι νόμιμη η απευθείας ανάθεση σε σκηνοθέτη παραγωγής τριών κινηματογραφικών ταινιών διότι ότι η συνολική τους δαπάνη υπερβαίνει το όριο των 15.000,00 ευρώ μέχρι του οποίου είναι επιτρεπτή η απευθείας ανάθεση. Συγγνωστή πλάνη (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 119/2010)

- Μη νομίμως η υπηρεσία της μεταφοράς μαθητών του νομού ΧΧΧ επιμερίστηκε σε δύο παράλληλους διαγωνισμούς (χωριστό για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και χωριστό για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), αντί της ενιαίας διαδικασίας που έπρεπε ενόψει της φύσης των δημοπραττούμενων υπηρεσιών να διενεργηθεί, προκειμένου να μην υπάρξει αθέμιτη κατάτμηση της (προϋπολογιζόμενης) δαπάνης. (Ελ. Συν. Κλ. Ζ Πράξη 262/2008, Τμ. VI Πράξη 167/2008.)

- Απευθείας αναθέσεις υπηρεσιών εστίασης σε αντιπροσωπείες και επίσημους προσκεκλημένους Δήμου. Μη νόμιμη η κατάτμηση και η χωριστή ανάθεση αυτών. (Ελ. Συν Τμ. 7 Πράξη 167/2007)

- Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Διευθέτηση όγκου απορριμμάτων στο χώρο του ΣΜΑ» και «Προώθηση και στίβαγμα όγκου απορριμμάτων στο χώρο του ΣΜΑ». Ομοειδείς εργασίες. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 131/2015)

- α) ψηφιακή παραγωγή (content) της τουριστικής προβολής β) δημιουργία διαδικτυακής Τουριστικής Πύλης. Ομοειδείς υπηρεσίες. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 230/2015)
 

β. Δεν θεωρούνται όμοια ή ομοειδή αγαθά:
-«Υποστήριξη διαδικασιών ωρίμανσης ένταξης και παρακολούθησης υποστήριξης έργων Δήμου» και  "Εξειδικευμένες υπηρεσίες για την πλήρη ωρίμανση και χρηματοδότηση της πράξης “Eνεργειακή αναβάθμιση και εγκατάσταση Α.Π.Ε. 20 Σχολικών Μονάδων”». Οι ανατεθείσες υπηρεσίες δεν είναι ομοειδείς. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 177/2014)

- α) Στήσιμο και λειτουργία παγοδρομίου με στέγαστρο, β) διοργάνωση παιδικών εορταστικών εκδηλώσεων, γ) ενοικίαση και εγκατάσταση εξοπλισμού (χριστουγεννιάτικα ξυλοσπιτάκια – ντεκόρ – φουσκωτά). Η εργασία α δεν είναι ομοειδής με τις β και γ. Οι β και γ είναι ομοειδείς.  (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 107/2015)

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions