|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ » ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ » Κατάτμηση

Εκτύπωση
+
A
-

Κατάτμηση

Ι. Απαγόρευση κατατμήσεων
1. Γενικός κανόνας
2. Υποχρέωση δημοσίευση στην ΕΕΕΕ
3. Προσυμβατικός έλεγχος

ΙΙ. Ανάθεση χωριστών τμημάτων - ομοειδών αγαθών
1. Έργο ή υπηρεσία
2. Προμήθειες
3. Εξαίρεση

ΙΙΙ. Δεν συνιστούν κατάτμηση
1. Διενέργεια περισσότερων διαγωνισμών
2. Αναγραφή χωριστών πιστώσεων στον προϋπολογισμό
3. Εγκριθείσα πίστωση
4. Ανάθεση λόγω κατεπείγοντος
5. Χρηματοδοτούμενα προγράμματα για την ενίσχυση απασχόλησης

IV. Ομοειδή αγαθά - υπηρεσίες
1. Είδος αγαθών
2. CPV
3. Ίδια κατηγορία προμηθευτών

V. Περιπτωσιολογία
Ι. Απαγόρευση κατατμήσεων
1. Γενικός κανόνας

Η επιλογή της χρησιμοποιουμένης μεθόδου για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής οποιασδήποτε διάταξης του Ν.4412/2016. Η σύμβαση δεν κατατέμνεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης του Ν.4412/2016, εκτός αν αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους. (άρθρο 6 παρ.3 Ν.4412/2016)

Απαγορεύεται οποιαδήποτε κατάτμηση έχει ως σκοπό την υπαγωγή της στις εξαιρέσεις για τις συμβάσεις κάτω των ορίων εφαρμογής της οδηγίας. (Αιτιολογική Έκθεση του Ν.4412/2016, σελ. 4)

Κατά πάγια και ρητή επιταγή τόσο του ενωσιακού όσο και του εθνικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, καμία σύμβαση προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων δεν επιτρέπεται να κατατμηθεί, προκειμένου να αποφευχθεί η εφαρμογή των διατάξεων του ενωσιακού και εθνικού δικαίου. Επομένως, προκειμένου να κριθεί εάν μία σύμβαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των π.δ/των 59/2007 ή 60/2007, λαμβάνεται υπ' όψιν η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την ανάθεση της σύμβασης αυτής, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή επιλέγει να προβεί στη σύναψη χωριστών συμβάσεων αντί μίας με όμοιο ή ομοειδές αντικείμενο. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 4365/20.10.2014 - Οδηγία 4)

Για τη νομολογία που είχε εκδοθεί για τις περιπτώσεις κατάτμηση υπό το καθεστώς του ΕΚΠΟΤΑ και του ΠΔ 28/1980 δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (έως 08.08.2016) » ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ » ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ » Kατάτμηση ομοειδών υλικών2. Υποχρέωση δημοσίευσης στην ΕΕΕΕ
Σε περίπτωση ταυτόχρονης σύναψης χωριστών συμβάσεων συνολικής αξίας που υπερβαίνει τα κατώτατα όρια εφαρμογής των ανωτέρω π.δ/των, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποστείλει προς δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Ε., και στα εθνικά μέσα δημοσιότητας (όπως το Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και ο εθνικός τύπος), περίληψη των διακηρύξεων κάθε μίας εκ των σχετικών συμβάσεων. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 4365/20.10.2014 - Οδηγία 4)


3. Προσυμβατικός έλεγχος
Για την κατάτμηση προς αποφυγή του προσυμβατικού ελέγχου, δείτε την ενότητα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤΑ » ΕΛΕΓΧΟΙ - ΟΠΔ - ΕΠΙΧΕΙΡ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ » ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΛ.ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ » Προσυμβατικός έλεγχοςΙΙ. Ανάθεση χωριστών τμημάτων - ομοειδών αγαθών

1. Έργο ή υπηρεσία

Όταν προτεινόμενο έργο ή προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση συμβάσεων υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων, λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων αυτών των τμημάτων. Όταν η συνολική αξία των τμημάτων ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 5, το Βιβλίο Ι (άρθρα 3 έως 221) εφαρμόζεται στην ανάθεση κάθε τμήματος. (άρθρο 6 παρ.8 Ν.4412/2016)

Προκειμένου να διαπιστωθεί το ποσό στο οποίο ανέρχεται η δαπάνη συγκεκριμένης παροχής υπηρεσιών και, κατ' επέκταση, η δυνατότητα αναθέσεώς της απευθείας, με πρόχειρο ή ανοιχτό διαγωνισμό καθώς και, στην τελευταία αυτή περίπτωση, η υποχρέωση τήρησης των διατάξεων του π.δ/τος 60/2007, λαμβάνεται υπόψη η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ανάγκες του Ο.Τ.Α. σε υπηρεσίες που, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς ή που ως εκ της φύσεώς τους, του αντικειμένου τους ή της λειτουργικότητάς τους εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες υπηρεσιών. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 45/2013)

Δεν είναι νόμιμος, επομένως, ο επιμερισμός της κατά τα ανωτέρω συνολικής ποσότητας όμοιων ή ομοειδών υπηρεσιών σε περισσότερες μικρότερες ποσότητες ή μερικότερες όμοιες ή ομοειδείς κατηγορίες και  η επακόλουθη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού χωρίς δημοσίευση της οικείας προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην περίπτωση που η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των 193.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., διότι παραβιάζονται οι προεκτεθέντες κανόνες του κοινοτικού δικαίου που την  επιβάλλουν (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 45/2013)

Εκτέλεση των εργασιών αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων. Το ποσό των ελεγχόμενων υπηρεσιών συναθροιζόμενο με το ποσό που δαπανήθηκε, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη, κατά το έτος 2015 για όμοιες υπηρεσίες του Δήμου ανέρχεται στο ύψος των 133.935,32 ευρώ (14.216,32 -ελεγχόμενο ένταλμα- + 44.894,52 + 74.824,20 ευρώ), χωρίς Φ.Π.Α., και ως εκ τούτου υπερβαίνει το όριο των 20.000,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), πέραν του οποίου δεν επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση υπηρεσιών. Συνεπώς, μη νομίμως αυτές ανατέθηκαν απευθείας, κατά παράκαμψη της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού, γεγονός που καθιστά μη νόμιμη την εντελλόμενη δαπάνη.  (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 57/2016)2. Προμήθειες
Όταν ένα σχέδιο αγοράς για την απόκτηση ομοιογενών αγαθών μπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση συμβάσεων υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων, λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή του άρθρου 5 περιπτώσεις β' και γ' η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων αυτών των τμημάτων. Όταν η συνολική αξία των τμημάτων ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 5, το Βιβλίο Ι εφαρμόζεται στην ανάθεση κάθε τμήματος. (άρθρο 6 παρ.9 Ν.4412/2016)

Οι δήμοι μπορούν να προμηθεύονται με απευθείας ανάθεση αγαθά που η, κατ’ είδος, συνολική δαπάνη για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. Στο πλαίσιο αυτό, είναι μη νόμιμος, καθώς οδηγεί σε καταστρατήγηση του νόμου, ο επιμερισμός, προς αποφυγή της εφαρμογής διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού, της συνολικής, απαιτούμενης για την κάλυψη των αναγκών του αναθέτοντος δήμου, ποσότητας όμοιων προμηθειών, σε περισσότερες μικρότερες ποσότητες και η χωριστή απευθείας ανάθεση αυτών, με βάση το ύψος της δαπάνης που προκύπτει από την τεχνητή αυτή κατάτμησή τους.  (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 166/2017)

Προκειμένου  να  διαπιστωθεί  το ποσό στο οποίο ανέρχεται η δαπάνη συγκεκριμένης προμήθειας αγαθών και, κατ’ επέκταση, η δυνατότητα αναθέσεώς της απευθείας, με πρόχειρο ή ανοιχτό διαγωνισμό λαμβάνεται υπόψη η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ανάγκες του οικείου φορέα σε αγαθά που, κατά  τα  διδάγματα  της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοια ή ομοειδή ή που ως εκ της φύσεώς τους, του αντικειμένου τους ή της λειτουργικότητάς τους εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες αγαθών. Δεν είναι νόμιμος, επομένως, ο επιμερισμός της κατά τα ανωτέρω συνολικής ποσότητας όμοιων ή ομοειδών αγαθών σε περισσότερες μικρότερες ποσότητες ή  μερικότερες  όμοιες  ή  ομοειδείς  κατηγορίες  και  στη  συνέχεια  η απευθείας ανάθεση ή διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με βάση το ύψος της δαπάνης που προκύπτει από την κατάτμηση της συνολικής  ποσότητας,  γιατί  με τον τρόπο αυτό επιχειρείται, κατά περιγραφή των οικείων διατάξεων, η αποφυγή τηρήσεως της οριζόμενης από αυτές διαδικασίας της διενέργειας ενιαίου τακτικού δημοσίου διαγωνισμού προμήθειας για τα ενιαία είδη αυτής. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 115/2016)3. Εξαίρεση

Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα κατά τις διατάξεις του Βιβλίου Ι, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών. (άρθρο 6 παρ.10 Ν.4412/2016

Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση όπου μια προμήθεια χωρίζεται σε τμήματα, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του π.δ. 60/2007, για τα τμήματα τα οποία έχουν εκτιμώμενη αξία μικρότερη των ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00 ευρώ) και υπό τον όρο ότι το συνολικό ποσό αυτών δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων.

Π.χ. δεν συντρέχει μη νόμιμη κατάτμηση της ελεγχόμενης προμήθειας, κατά παράβαση της παρ. 3 του άρθρου 8 του π.δ. 60/2007 διότι, ναι μεν η υπό κρίση προμήθεια «έξοδα λειτουργίας συσσιτίων για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ.», προϋπολογισθείσας δαπάνης 67.798,60 ευρώ (με Φ.Π.Α.) αποτελεί τμήμα της προμήθειας «Έξοδα Λειτουργίας συσσιτίων - χορήγηση ειδών διαβίωσης, διατροφής σε άπορους δημότες (Δήμος) και Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων (Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου)», προϋπολογισθείσας δαπάνης 422.596,34 ευρώ, εντούτοις έχει εφαρμογή η εξαιρετική διάταξη του άρθρου 8 παρ. 5 εδ. β΄ του π.δ. 60/2007, καθόσον αφενός το ποσό της δαπάνης της ελεγχόμενης προμήθειας δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας της προμήθειας (67.798,60 ευρώ + 422.596,34 ευρώ = 490.394,94 ευρώ, επομένως  η ελεγχόμενη προμήθεια αντιστοιχεί σε ποσοστό 13,8% της συνολικής), αφετέρου η προϋπολογισθείσα της δαπάνη είναι κατώτερη των 80.000,00 ευρώ. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 115/2016)


ΙΙΙ. Δεν συνιστούν κατάτμηση


1. Διενέργεια δυο διαγωνισμών
Για προμήθειες που αφορούν σε ομοειδή είδη, η κατάτμησή τους και η επακόλουθη διενέργεια δύο ή περισσοτέρων ανοιχτών διαγωνισμών δεν οδηγεί σε καταστρατήγηση των κειμένων διατάξεων. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 110/2007) Προσοχή όμως να μην υπερβαίνει η αξία το ποσό που απαιτείται δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου.2. Διαφορετικοί κωδικοί προϋπολογισμού
Η αναγραφή χωριστών πιστώσεων και μόνο στους οικείους κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου δεν έχει ως αυτόθροη συνέπεια την καταστρατήγηση των κειμένων διατάξεων, εάν δεν προκύπτει, με βάση τα ήδη εξοφληθέντα, καθώς και τα ενταλθέντα ποσά ότι υπήρξε περίπτωση μη νόμιμης κατάτμησης δαπάνης, με σκοπό την αποφυγή διενέργειας διαγωνισμού. (Ελ.Συν.Τμ.7 Πράξη 342/2010).

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την προμήθεια υπερβαίνει το τιθέμενο με την ως άνω υπουργική απόφαση όριο των 60.000,00 ευρώ, μέχρι το οποίο επιτρέπεται η ανάθεση προμηθειών κατόπιν διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, και τούτο ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι οι επίμαχες συμβάσεις βαρύνουν διαφορετικούς υποκωδικούς του Δήμου, διότι από το είδος των προμηθευθέντων υλικών, σε συνδυασμό με το χρόνο ανάθεσης της κάθε προμήθειας και την ταυτότητα των υπηρεσιών προς τις οποίες προορίζονταν, οι συναφθείσες συμβάσεις δεν παρουσιάζουν ουσιαστική αυτοτέλεια. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 28/2013)


3. Εγκριθείσα πίστωση
Κρίσιμη για τη διάγνωση του μη νόμιμου επιμερισμού της προμήθειας  είναι όχι  η εγκριθείσα και ψηφισθείσα από τον οικείο Κ.Α.Ε. πίστωση, της οποίας η διάθεση είναι αβέβαιη, αλλά η δαπάνη που πραγματοποιείται εν τέλει για την κάλυψη ετήσιων αναγκών του Δήμου σε όμοια ή ομοειδή υλικά.  (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 166/2017)

Κρίσιμη για τη διάγνωση του μη νόμιμου επιμερισμού της προμήθειας αποβαίνει, όχι η εγκριθείσα στον οικείο Κ.Α.Ε. πίστωση, της οποίας η διάθεση είναι αβέβαιη, αλλά η δαπάνη που πραγματοποιείται για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής σε όμοια ή ομοειδή υλικά. (Ελ.Συν.Τμ.4 Πράξη 213/2011)


4. Ανάθεση λόγω κατεπείγοντος
Αν και οι ως άνω ανατεθείσες εργασίες είναι ομοειδείς, ωστόσο δεν στοιχειοθετείται εν προκειμένω κατάτμηση δαπάνης, δοθέντος ότι οι εργασίες καθαρισμού ρεμάτων- τάφρων που ανατέθηκαν απευθείας στις 7.9.2012, για τις οποίες ενταλματοποιήθηκε ποσό 10.455,00 ευρώ, εγκρίθηκαν κατ΄ επίκληση συνδρομής κατεπείγοντος λόγου που δικαιολογεί, σε κάθε περίπτωση, την απόκλιση από τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού. Η δεύτερη δε ανάθεση ομοειδών εργασιών καθαρισμού, για την εξόφληση των οποίων εκδόθηκε το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα, ανερχόμενη στο συνολικό ποσό των 20.000,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., δεν υπερβαίνει το ποσό που τίθεται από τις διατάξεις ως όριο για την απευθείας ανάθεση και συνεπώς, νομίμως ανατέθηκε με τη διαδικασία αυτή. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 95/2013)

O Δήμος δεν προέβη στις διαδοχικές αναθέσεις των προμηθειών αλατιού αποχιονισμού κατόπιν κατάτμησης της συνολικής σχετικής δαπάνης (20.260,54 ευρώ χωρίς ΦΠΑ), ώστε να αποφύγει τη διενέργεια ενιαίου πρόχειρου διαγωνισμού, διότι οι διαδοχικές απευθείας αναθέσεις στην εταιρεία  έλαβαν χώρα κατόπιν δύο επειγουσών ειδοποιήσεων από τους αρμόδιους φορείς προς το Δήμο  σχετικά με έκτακτα καιρικά φαινόμενα (έντονες χιονοπτώσεις) στην περιφέρεια του Δήμου τις αμέσως επόμενες ημέρες. Τα εν λόγω επικείμενα καιρικά φαινόμενα δημιούργησαν επιτακτικές ανάγκες, λόγω των οποίων δεν ήταν δυνατό να τηρηθούν οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια ενιαίου διαγωνισμού. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 104/2016)5. Χρηματοδοτούμενα προγράμματα για την ενίσχυση απασχόλησης
Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) δύναται να επιχορηγεί τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τυχόν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών που συμμετέχουν, ως επιβλέποντες φορείς, στα προγράμματα με τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (Θύλακες ανεργίας)» τα οποία έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», δυνάμει της υποπαραγράφου ΙΔ.1 του ν. 4152/2013 (Α' 107), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η ανωτέρω χρηματοδότηση προέρχεται από έσοδα του ΤΠΔ και δεν δύναται να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου του μισθολογικού κόστους των ωφελουμένων που απασχολούνται δυνάμει των παραπάνω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας ανέργων στο συγκεκριμένο Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ..Η ως άνω επιχορήγηση προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη του συνόλου ή μέρους του κόστους των υλικών ή υπηρεσιών που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση των έργων και εργασιών μικρής κλίμακας (συμπεριλαμβανομένου και του τεχνικού εξοπλισμού υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας), στις οποίες θα απασχολούνται οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων αυτών. Η ένταξη των Ο.Τ.Α. ή των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών στο πρόγραμμα επιχορήγησης του ΤΠΔ γίνεται δυνάμει των «Πράξεων Ένταξης» των Προγραμμάτων «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (Θύλακες ανεργίας)» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων καθορίζεται το συνολικό ύψος της κατ' έτος χρηματοδότησης, το ποσοστό χρηματοδότησης ανά Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α., ο τρόπος πληρωμής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης

Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, για υλικά και υπηρεσίες αντίστοιχα, που ενσωματώνονται στα έργα/εργασίες μικρής κλίμακας και χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων της προηγούμενης παραγράφου δύνανται να συνάπτονται και να εκτελούνται αυτοτελώς ανά έργο/εργασίες και κωδικό του κοινού λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV). Οι δημόσιες συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου δεν θεωρούνται όμοιες και ομοειδείς με τις τακτικές προμήθειες και υπηρεσίες του επιχορηγούμενου ΟΤΑ ή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου αυτού, με την επιφύλαξη των εκάστοτε κατωτάτων ορίων που προβλέπονται για την εφαρμογή των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. (άρθρο 61 του Ν.4414/2016)

ΚΥΑ 2/75333/ΔΠΔΑ/22.09.2016 (ΦΕΚ 3108/27.09.2016 τεύχος Β’): Καθορισμός του συνολικού ύψους της χρηματοδότησης έτους 2016, του ποσοστού χρηματοδότησης ανά Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α., του τρόπου πληρωμής καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου 61 του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149/τ. Α'/09-08-2016) που αφορά στην Ενίσχυση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης».


IV. Ομοειδή αγαθά - υπηρεσίες

1. Είδος αγαθών

Τα προμηθευθέντα είδη αποτελούν, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, ομοειδή αγαθά, τα οποία εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία αγαθών (κατηγορία γένους) είδη καθαριότητας και αφορούν, στο σύνολό τους, τις ανάγκες του Δήμου για καθαριότητα και ευπρεπισμό και τούτο ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι οι επίμαχες συμβάσεις βαρύνουν διαφορετικούς υποκωδικούς του Δήμου, διότι από το είδος των προμηθευθέντων υλικών, σε συνδυασμό με το χρόνο ανάθεσης της κάθε προμήθειας και την ταυτότητα των υπηρεσιών προς τις οποίες προορίζονταν, οι συναφθείσες συμβάσεις δεν παρουσιάζουν ουσιαστική αυτοτέλεια, χωρίς προς τούτο να ασκεί επιρροή ο ισχυρισμός του Δήμου ότι η μία σύμβαση αφορά τον καθαρισμό των εσωτερικών χώρων των δημοτικών κτιρίων, ενώ  η άλλη τον καθαρισμό των εξωτερικών κοινόχρηστων χώρων, καθόσον κρίσιμο κριτήριο δεν είναι το πού θα χρησιμοποιηθούν τα υπό προμήθεια υλικά,  αλλά το είδος αυτών. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 28/2013)2. CPV
H εξέταση του ζητήματος του ενιαίου χαρακτήρα μίας προμήθειας, προκειμένου να κριθεί η ύπαρξη παράνομης κατάτμησής της προς αποφυγή εφαρμογής διατάξεων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, γίνεται με προσφυγή στα δεδομένα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, ενώ η κατάταξη των προς προμήθεια ειδών σε διαφορετικούς κωδικούς του Κωδικολογίου CPV 2008 αποτελεί μεν συνεκτιμώμενο, αλλά όχι δεσμευτικό στοιχείο κατά τη διενέργεια του ελέγχου νομιμότητας μίας δαπάνης. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 96/2012)3. Ίδια κατηγορία προμηθευτών
Κριτήριο για την εξεύρεση του χρηματικού ορίου, μέχρι του οποίου επιτρέπεται η προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού, αποτελεί η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για προμήθεια αγαθών που θεωρούνται όμοια ή ομοειδή, σύμφωνα με τις συναλλακτικές αντιλήψεις, τη φύση τους και τη λειτουργικότητά τους, και για τα οποία ενδιαφέρεται να υποβάλλει προσφορές η ίδια κατηγορία υποψηφίων προμηθευτών. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 147/2011)


V. ΠεριπτωσιολογίαΓια την περιπτωσιολογία ομοειδών αγαθών και υπηρεσιών δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ » ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ » Περιπτωσιολογία ομοειδών αγαθών- υπηρεσιών


Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions