|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΤΑ » Ν.Π.Δ.Δ. » ΛΟΙΠΑ Ν.Π.Δ.Δ. » Γυμναστήρια- Κολυμβητήρια

Εκτύπωση
+
A
-

Δημοτικά Γυμναστήρια/ Κολυμβητήρια
 

Σκοπός.

Κατηγορίες.

Νομική μορφή- έλεγχος- εποπτεία.

Διοίκηση.

Κανονισμός Λειτουργίας.

Αδεια λειτουργίας.

Μεταβίβαση κυριότητας/χρήσης στους ΟΤΑ.

Θέρμανση.

Επέμβαση σε δασικές εκτάσεις για κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων.

Αθλητικές εγκαταστάσεις χωρητικότητας άνω των 15.000 θεατών

Προδιαγραφές κολυμβητηρίωνΣκοπός

Τα Γυμναστήρια, είναι Νομικά Πρόσωπα ή Υπηρεσίες και έχουν ως αποστολή την προαγωγή και διάδοση του αθλητισμού. Προς τον σκοπό τούτο διαθέτουν οργανωμένους χώρους με γυμναστικές και αγωνιστικές εγκαταστάσεις, ως στάδια, κολυμβητήρια, σκοπευτήρια, κέντρα ιστιοπλοϊας, αθλητικά κέντρα, χώρους χιονοδρομιών, αθλοπαιδιών, αντισφαιρίσεως, κέντρα νεότητος ή εντευκτήρια και χώρους αθλήσεως εν γένει. (παρ.1 άρθρου 1 Ν.423/76)

 

Κατηγορίες

Τα Γυμναστήρια κατατάσσονται εις τας κάτωθι κατηγορίας:

α) Ολυμπιακά

β) Εθνικά

γ) Δημοτικά

δ) Κοινοτικά και

ε) Σωματειακά. (παρ.2 άρθρου 1 Ν.423/76)

 

Νομική μορφή- έλεγχος- εποπτεία

Τα Δημοτικά Γυμναστήρια αποτελούν Ν.Π.Δ.Δ. (παρ.3γ άρθρου 1 Ν.423/76)

Τα Δημοτικά Γυμναστήρια τελούν υπό την εποπτεία και έλεγχο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. (παρ.4 άρθρου 1 Ν.423/76)

 

Διοίκηση

Τα Δημοτικά Γυμναστήρια, διοικούνται από Επιτροπές τριών έως επτά μελών, οριζόμενων με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επί διετή θητεία. Μεταξύ των μελών αυτών περιλαμβάνονται, εφ' όσον τούτο καθίσταται δυνατόν, ένας Καθηγητής της Φυσικής Αγωγής, ένας Ιατρός και ένας Τεχνικός. Τρία εκ των μελών θα είναι μέλη του Δημοτικού. Στην ίδια απόφαση ορίζονται μεταξύ τους ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας και Έφορος της Επιτροπής. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να αντικαθίστανται εν όλω ή εν μέρει οι επιτροπές και πριν τη λήξη της θητείας τους. (παρ.1 άρθρο 6 Ν.423/76, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτ.ε' του άρθρου 3 του Ν.665/77, άρθρο μόνο Π.Δ. 91/1990)

Τα μέλη των Επιτροπών Διοίκησης των Δημοτικών Γυμναστηρίων, ως διαχειριζόμενα και διοικούντα την περιουσία τους, έχουν την ιδιότητα του υπόλογου νπδδ, συνεπώς ευθύνονται για κάθε έλλειμμα που διαπιστώνεται στην οικεία διαχείριση. Η Επιτροπή Διοίκησης Δημοτικού Γυμναστηρίου μη νομίμως ανέλαβε υποχρέωση και κατέβαλε δαπάνη για την ασφάλιση του προσωπικού σε ιδωτική ασφαλιστική εταιρία, καθόσον από καμία διάταξη νόμου δεν παρέχεται τέτοια αρμοδιότητα στην Επιτροπή Διοίκησης και ούτε πρόκειται για δαπάνη συναφή με το σκοπό λειτουργίας του Γυμναστηρίου. Αναγκαία προϋπόθεση για την εκτέλεση μιας δαπάνης νπδδ είναι η εγγραφή της στον προϋπολογισμό αυτού και όχι στον ισολογισμό του. (Ελ. Συν. Ολομ. 2267/2011)

 


Κανονισμός Λειτουργίας

Απόφ.Υπ.Πολιτισμού 17112/23.06.2000 (ΦΕΚ 847/11.07.2000 τεύχος Β') Κανονισμός Λειτουργίας των Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων της χώρας (Ν.Π.Δ.Δ.), όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/23063/1866/487/26.01.2017 (ΦΕΚ 930/20.03.2017 τεύχος Β') Απόφαση Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού.
ΚΥΑ (ΦΕΚ 1362/18.10.2001 τεύχος B) Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας ΝΠΔΔ Δημοτικών και Κοινοτικών Χώρων Άθλησης της χώρας.

 
 

Αδεια λειτουργίας

Δείτε την ενότητα:
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΩΝ » ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ » Αρμοδιότητες με άλλες διατάξεις » Αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων


 

Μεταβίβαση κυριότητας/χρήσης στους ΟΤΑ

Σύμφωνα με τις παρ.1 έως 4 του άρθρου 10 του Ν.2503/97:

«1.Με κοινή απόφαση του Υπουργοί Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού συγκροτείται επταμελής Επιτροπή από ειδικούς επιστήμονες, εκπροσώπους των τριών ως άνω Υπουργείων και εκπροσώπους της Ε.Ν.Α.Ε. και της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., έργο της οποίας είναι η εισήγηση για κατάταξη των Εθνικών Γυμναστηρίων του ν.423/1976, όπως τροποποιήθηκε με το ν.665/1977, σε κατηγορίες Εθνικής, Περιφερειακής, Νομαρχιακής, Δημοτικής και Κοινοτικής σημασίας. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ο τρόπος της γραμματειακής στήριξης της Επιτροπής. Η Επιτροπή υποχρεούται να περαιώσει το έργο της εντός μηνός από του διορισμού της, με απόφαση δε των ιδίων ως άνω Υπουργών οριστικοποιείται η κατάταξη στις κατηγορίες των Εθνικών, Περιφερειακών, Νομαρχιακών, Δημοτικών και Κοινοτικών Γυμναστηρίων, ανάλογα με τη σημασία τους και την εισήγηση της Επιτροπής.

2.Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού, με την επιφύλαξη των περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών διατάξεων, η κυριότητα ή η χρήση των Νομαρχιακής και Τοπικής σημασίας Γυμναστηρίων, σύμφωνα με την κατάταξη της προηγούμενης παραγράφου, μεταβιβάζεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, οι οποίοι υπεισέρχονται σε όλα τα συναφή δικαιώματα και υποχρεώσεις των κατά τις διατάξεις των νόμων 423/1976 και 665/1977 λειτουργούντων Ν.Π.Δ.Δ., τα οποία καταργούνται μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης. Η κατάργηση των ως άνω Ν.Π.Δ.Δ. διαπιστώνεται με απόφαση των ιδίων Υπουργών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για το προσωπικό των καταργούμενων Ν.Π.Δ.Δ. εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 6 και επομένων του άρθρου 115 του π.δ/τος 30/1996.

3.Τα προεδρικά διατάγματα της προηγούμενης παραγράφου εκδίδονται, εφόσον προηγουμένως τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια για τα τοπικής σημασίας γυμναστήρια ή τα νομαρχιακά συμβούλια για τα νομαρχιακής σημασίας γυμναστήρια, με απόφαση τους αποδεχθούν τη μεταβίβαση της κυριότητας ή της χρήσης των γυμναστηρίων της αρμοδιότητας τους εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από της ισχύος του παρόντος νόμου.

Αν το αρμόδιο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο αρνηθεί τη μεταβίβαση της κυριότητας ή χρήσης ενός γυμναστηρίου η δεν αποφασίσει εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η κυριότητα ή η χρήση του συγκεκριμένου γυμναστηρίου μπορεί να μεταβιβαστεί στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στην περιοχή της οποίας βρίσκεται αυτό, ύστερα από απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου.

4.Με τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται επίσης τα θέματα διοίκησης, οργάνωσης, λειτουργίας και συντήρησης των παραπάνω γυμναστηρίων που μεταβιβάζονται, τα θέματα κατάστασης προσωπικού, τα θέματα μεταβίβασης οικονομικών πόρων, η τύχη κάθε άλλου περιουσιακού τους στοιχείου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

 

Θέρμανση

Τα κολυμβητήρια τα οποία με τις διατάξεις του ν.2836/2000 προμηθεύονταν πετρέλαιο θέρμανσης για τη θέρμανση του νερού χρήσης και του νερού των κολυμβητικών τους δεξαμενών πρέπει από 15/10/2012 να χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης για τις εν λόγω χρήσεις. Σε περίπτωση που διαθέτουν ξεχωριστό λέβητα για τη θέρμανση των χώρων τους ευνόητο είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης για το σκοπό αυτό. Όταν όμως λειτουργεί κοινός λέβητας τόσο για τη θέρμανση των χώρων όσο και για τις λοιπές χρήσεις (θέρμανση νερού σε ντους και πισίνες) χρησιμοποιείται αποκλειστικά πετρέλαιο κίνησης. (Υπ. Οικ. ΔΕΦΚ Α 5043473 ΕΞ2012/20.11.2012)

 


Επέμβαση σε δασικές εκτάσεις για κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων

Στις δημόσιες εκτάσεις των
περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν.998/79 και ελλείψει αυτών στις δασικές εκτάσεις των κατηγοριών γ' και ε' της παραγράφου 1 και των κατηγοριών β', γ', στ' και ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν.998/79, επιτρέπεται η επέμβαση για την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων. Δικαιούχος των ανωτέρω επεμβάσεων είναι κατά περίπτωση ο εκάστοτε αρμόδιος φορέας ή το εκάστοτε αρμόδιο όργανο της κεντρικής ή αποκεντρωμένης διοίκησης ή ο οικείος Ο.Τ.Α. ή ΦΟΔΣΑ. Επίσης, στις εκτάσεις αυτές επιτρέπονται επεμβάσεις από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς. (παρ.1 άρθρο 57 Ν.998/79, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του Ν. 4280/14 και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ.5 του άρθρου 12 του Ν.4315/14)


Αθλητικές εγκαταστάσεις χωρητικότητας άνω των 15.000 θεατών
Σε περίπτωση ανέγερσης αθλητικών εγκαταστάσεων με χωρητικότητα άνω των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) θεατών, για την κατασκευή ή τη λειτουργία των οποίων απαιτούνται διανοίξεις ή διαμορφώσεις οδών και λοιπά συνοδά έργα, οι αρμοδιότητες της έγκρισης κυκλοφοριακών και λοιπών σχετικών τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών, της έγκρισης υψομετρικής μελέτης οδών και της έκδοσης σχετικών βεβαιώσεων που απαιτούνται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή και της κατασκευής και επίβλεψης των αντίστοιχων έργων, ασκούνται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η διάταξη εφαρμόζεται και επί εκκρεμών, κατά την έναρξη ισχύος της, αιτήσεων έγκρισης των απαιτούμενων μελετών των περιπτώσεων του ανωτέρω εδαφίου. (παρ.7 άρθρο 15 Ν.4067/12, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 13 του Ν.4467/17)


Προδιαγραφές κολυμβητηρίων

Ειδικά για τα κολυμβητήρια, πρέπει να τηρούνται εκτός από τους όρους της ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/04.10.2017 (ΦΕΚ 3568/10.10.2017 τεύχος Β') οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και κανονισμοί που τα αφορούν και ιδίως:

- Η δεξαμενή να είναι μόνιμης ή προσωρινής κατασκευής, υδατοστεγανή, με λείες επιφάνειες και ευκόλως καθοριζομένη.

- Η κυκλοφορία και η ανανέωση του νερού να γίνεται έτσι, ώστε να αποκλείεται η δημιουργία θυλάκων στάσιμου ή ανεπαρκώς ανανεούμενου νερού. Τα στόμια εισροής και εκροής του καθαρού νερού να διατάσσονται έτσι, ώστε να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κυκλοφορία αυτού και να διατηρείται ομοιόμορφο το απολυμαντικό σε ολόκληρη τη δεξαμενή.

- Το νερό των κολυμβητικών δεξαμενών να ανανεώνεται συνεχώς με τέτοιο ρυθμό, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης ανανέωση αυτού σε χρονικό διάστημα 4 έως 6 ωρών.

- Να υπάρχουν εφεδρικά αντλητικά συγκροτήματα, σε περίπτωση που υπάρξει διακοπή από βλάβη ή για λόγους συντήρησης.

- Τα ανοίγματα εκκένωσης της δεξαμενής να καλύπτονται με κατάλληλη εσχάρα, η οποία να μη μετακινείται εύκολα από τους κολυμβητές.

- Οι αύλακες υπερχείλισης να μπορούν να αποστραγγίζονται καλώς προς σημεία απορροής τα οποία πρέπει να συνδέονται με το σύστημα ανακυκλοφορίας ή με το φρεάτιο της αποχέτευσης.

- Δεν επιτρέπεται καμιά απ' ευθείας σύνδεση με τους υπονόμους και πρέπει να υπάρχει κατάλληλη διάταξη, ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος παλινδρόμησης και εισόδου νερού από τους υπονόμους στη δεξαμενή.

- Να περιορίζονται στο ελάχιστο οι κίνδυνοι πρόκλησης ατυχημάτων. Οι βαθμίδες να μην είναι ολισθηρές και να φέρουν χειρολαβές.

- Οι περιφερειακοί διάδρομοι (περιβάλλων χώρος των δεξαμενών) να έχουν ομαλή, εύκολα καθοριζομένη και μη ολισθηρή επιφάνεια. Να έχουν κλίση προς στραγγιστήρια, τα οποία να αποχετεύονται στο δίκτυο των αποβλήτων. Επίσης, να είναι αποκλεισμένοι από την πρόσβαση όσων δεν πληρούν τις υγειονομικές διατάξεις.

- Οι εξώστες των θεατών να διαθέτουν κιγκλιδώματα και δάπεδο με κλίση, ώστε να αποκλείεται η δίοδος ρύπων προς τη δεξαμενή.

- Να υπάρχουν κατάλληλα σημεία υδροληψίας, στα οποία να μπορούν να συνδέονται σωλήνες για το πλύσιμο των εγκαταστάσεων και της περιοχής της δεξαμενής.

- Πριν από την είσοδο στο χώρο της δεξαμενής απαιτείται η ύπαρξη ποδολουτήρων ή δεξαμενών απολύμανσης, οι οποίοι να περιέχουν υδατικό διάλυμα με 0,3 - 0,6 % διαθέσιμο χλώριο, για την απολύμανση των ποδιών των λουσμένων.

- Η διάταξη των φωτιστικών στοιχείων να εξασφαλίζει το φωτισμό όλων των σημείων εντός και εκτός της κολυμβητικής δεξαμενής. Η κατασκευή τους να είναι ασφαλής. Επίσης ο αερισμός να είναι επαρκής και να μη δημιουργούνται άμεσα ρεύματα αέρα στους λουόμενους.

- Οι βατήρες εκκίνησης, εφόσον υπάρχουν, να είναι επαρκούς αντοχής, ασφαλούς χρήσης και σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές που ορίζονται από την Πα-κόσμια Ομοσπονδία Κολύμβησης (FINA).

- Ο ελάχιστος αριθμός των καταιονητήρων για κάθε φύλο πρέπει να είναι 1 ανά 50 λουόμενους. Ο ελάχιστος αριθμός των αποχωρητηρίων και ουρητηρίων πρέπει να είναι 1 αποχωρητήριο και 2 ουρητήρια ανά 125 άντρες και 1 αποχωρητήριο ανά 50 γυναίκες. 0 ελάχιστος αριθμός των νιπτήρων πρέπει να είναι 1 ανά 100 λουόμενους.

- Για την υγιεινή των λουσμένων, είναι απαραίτητη η ύπαρξη σαπουνιού σε υγρή μορφή, σε σκόνη ή σε τεμάχια, καθώς και θερμού και ψυχρού νερού.

- Το νερό που χρησιμοποιείται στους χώρους υγιεινής να είναι υγειονομικά αποδεκτό.

- Τα δάπεδα των αποδυτηρίων και των ιματιοφυλακίων να έχουν αδιάβροχη ομαλή επιφάνεια και κλίση 2% προς κατάλληλο αποστραγγιστικό αγωγό, για να είναι εύκολη η πλύση τους.

- Τα ιματιοφυλάκια πρέπει να είναι κατασκευασμένα από υλικό το οποίο να επιδέχεται πλύση και να αερίζονται επαρκώς.

- Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται αέριο χλωρίου, οι συσκευές και τα μηχανήματα χλωρίωσης να είναι ασφαλή. Ο δε χώρος των χλωριωτών να αερίζεται φυσικά. Στο χώρο των εγκαταστάσεων να υπάρχει μια αντιασφυξιογόνος μάσκα για το άτομο που χειρίζεται το χλώριο.

- Με κατάλληλη διάταξη των αποδυτηρίων, να εξασφαλίζεται ότι κάθε λουόμενος, πριν εισέλθει στη δεξαμενή, θα περνάει πρώτα από τα αποχωρητήρια, στη συνέχεια θα κάνει μπάνιο με ζεστό νερό και σαπούνι και θα περνάει τα πόδια του από τους ποδολουτήρες (λεκάνες χλωρίωσης).

- Σε κάθε δεξαμενή να υπάρχουν αναρτημένες πινακίδες σε εμφανή σημεία, στις οποίες να αναγράφονται οδηγίες για την υγιεινή των λουσμένων, την ορθή χρήση της δεξαμενής και τους ισχύοντες κανονισμούς ασφάλειας.

- Τα τμήματα της δεξαμενής που έχουν βάθος μικρότερο από 0,90 m, να διαχωρίζονται με εμφανή γραμμή ασφάλειας.

- Σε κάθε δεξαμενή να υπάρχει υπεύθυνο άτομο, το οποίο θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την καλή λειτουργία της δεξαμενής. Το άτομο αυτό πρέπει να καταχωρεί σε βιβλίο τα στοιχεία που αφορούν τις μικροβιολογικές και χημικές εξετάσεις και τις απολυμαντικές ουσίες που προστίθενται στη δεξαμενή κάθε μέρα.

- Να προσδιορίζονται ο επόπτης λουσμένων, ο επόπτης ασφαλείας και ο ναυαγοσώστης. (άρθρο 13 ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/04.10.2017 (ΦΕΚ 3568/10.10.2017 τεύχος Β')
 
Για περισσότερα δείτε την ενότητα:
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΩΝ » ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ » Αρμοδιότητες με άλλες διατάξεις » Αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions