|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΤΑ » Ν.Π.Δ.Δ. » ΙΔΡΥΜΑΤΑ » Προϋπολογισμός

Εκτύπωση
+
A
-

Προϋπολογισμός

Σύμφωνα με τις
παρ.1, 2,3 του άρθρου 236 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε από την παρ.2 του άρθρου 44 του Ν.4483/17: "1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής  υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον απολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα  ιδρύματα.
2. Εξαιρούνται από τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου τα ιδρύματα, που διέπονται από  τους νόμους "περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών",  για τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των νόμων αυτών, εφόσον δεν τροποποιούνται από τον παρόντα.
3. Τα ιδρύματα, που παίρνουν επιχορήγηση από άλλες πηγές, την εγγράφουν χωριστά στα έσοδα  του προϋπολογισμού. Αν η επιχορήγηση παρέχεται στα ιδρύματα για την εκπλήρωση ειδικού  σκοπού, εγγράφεται αντίστοιχη πίστωση για το σκοπό αυτόν ιδιαιτέρως στα έξοδα του  προϋπολογισμού."

Για εγκύκλιους, Νομοθεσία Νομολογία, ΓΝ. ΝΣΚ, Υποδείγματα δείτε την ενότητα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤΑ »  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ » ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions