|     |     |     |     |     
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
Νέα

Εκτύπωση
16/09/2014 Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ. οικ. 42575/11.08.2014 (ΦΕΚ 2440/15.09.2014 τεύχος Β’)
Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών που υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα, προκειμένου να συμψηφιστούν τα ποσά που καταβλήθηκαν για την ενεργειακή αναβάθμιση και τη στατική επάρκεια κτιρίων προ του έτους 2003, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 174).
16/09/2014 ΚΥΑ οικ. 42554/11.08.2014 (ΦΕΚ 2440/15.09.2014 τεύχος Β’)
Καθορισμός συμψηφισμού των ποσών που καταβάλλονται για την ενεργειακή αναβάθμιση και για τη στατική επάρκεια κτιρίων προ του έτους 2003 με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 174).
16/09/2014 Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας Φ80020/οικ. 18354/727/11.09.2014
Γνωστοποίηση δημοσίευσης της παρ.4 του άρθρου 220 του ν.4281/2014 (A'160) σχετικά με την κατάργηση κοινωνικών πόρων υπέρ του ΕΤΕΑ (τ.ΤΕΑΔΥ) και του Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α.
16/09/2014 ΟΓΑ εγκ. 2/04.09.2014
Δικαιούχοι, διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της παροχής των εξόδων κηδείας.
16/09/2014 Απόφαση Υπ. Δημ.Τάξης & Προστ. του Πολίτη (ΦΕΚ 2434/12.09.2014 τεύχος Β’)
Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας.
16/09/2014 Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 3699/10.09.2014
Εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 4250/2014 (Α/74/2014), στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.
 
 
    Privacy   :   Terms   :   ΔήμοςΝΕΤ 2006
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions