|     |     |     |     |     
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
Νέα

Εκτύπωση
23/07/2014 Απόφαση Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/οικ.17166/08.07.2014 (ΦΕΚ 1963/21.07.2014 τεύχος Β’)
Προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής πρόσβασης και λήψης των Βεβαιώσεων Παρακολούθησης, των Βεβαιώσεων υπέρβασης του ορίου απουσιών, των Βεβαιώσεων κάλυψης οδοιπορικών εξόδων και των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης για τα επιμορφωτικά προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
23/07/2014 ΙΚΑ Σ22/3/22.07.2014
Λειτουργία νέων ανακεφαλαιωτικών κέντρων για χορήγηση Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης πριν την συνταξιοδότηση.
23/07/2014 Υπ. Υποδομών Μεταφ. & Δικτ. ΔΙΠΑΔ/οικ.465/30.06.2014
Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα».
23/07/2014 Έγγραφο Προέδρου ΝΣΚ 87515/27.06.2014
Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη 4 ( τεσσάρων ) διοικητικών υπαλλήλων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με μεταφορά της οργανικής θέσης.
 
 
    Privacy   :   Terms   :   ΔήμοςΝΕΤ 2006
.:banet: powering e-business solutions