|     |     |     |     |     
Είσοδος στη ΔήμοςΝΕΤ
Αναζήτηση με Αριθμό εγγράφου
Εισαγωγή στη βάση δεδομένων ΝΠΙΔ

Εισαγωγή στη ΝΟΜΟΣ
Θεματικές Ενότητες

Newsletter
Νέα

Εκτύπωση
24/03/2014 ΚΥΑ οικ. 10784/14.03.2014 (ΦΕΚ 718/21.03.2014 τεύχος Β’)
Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευσης υποψηφίου σε δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.
24/03/2014 ΥΠ.ΕΣ. 11772/21.03.2014
Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες - Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος-Πλαισίου «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία, 2014-2020.
24/03/2014 Υπ. Οικ. 2/24822/ΔΠΓΚ/21.03.2014
Διαχείριση πιστώσεων για δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού που εντάσσεται στο πλαίσιο της κινητικότητας, της διαθεσιμότητας και γενικότερα της ανακατανομής του προσωπικού του δημοσίου τομέα.
21/03/2014 Ελληνική Στατιστική Αρχή ΓΠ-192/18.03.2014 (ΦΕΚ 699/20.03.2014 τεύχος Β’)
Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β'/20.03.2013) και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De facto Πληθυσμό της Χώρας
21/03/2014 Ελληνική Στατιστική Αρχή ΓΠ-191/18.03.2014 (ΦΕΚ 698/20.03.2014 τεύχος Β’)
Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 11247/28.12.2012 (ΦΕΚ 3465/Β'/28.12.2012) και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας.
21/03/2014 Ελληνική Στατιστική Αρχή ΓΠ-189/18.03.2014 (ΦΕΚ 697/20.03.2014 τεύχος Β’)
Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 6519/31.07.2012 (ΦΕΚ 2230/Β731.07.2012) και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Νόμιμο Πληθυσμό (δημότες) της Χώρας».
21/03/2014 ΙΚΑ Σ22/2/20.03.2014
Χορήγηση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης πριν την συνταξιοδότηση για τους δημοσίους υπαλλήλους - Συμπληρωματικές οδηγίες.
21/03/2014 Ψηφισθέν Νομοσχέδιο 18.03.2014: Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.
Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.
21/03/2014 ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 9/10812/14.03.2014
Εκλογικές δαπάνες, διαχείριση και δημοσιότητα των οικονομικών των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών και των υποψηφίων ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 18 Μαΐου 2014. Οριοθέτηση προεκλογικής περιόδου.
21/03/2014 Κατατεθέν Σχέδιο Νόμου 20.03.2014: «Επείγουσες Ρυθμίσεις Αρμοδιότητας ΥΠ.ΕΣ.»
«Επείγουσες Ρυθμίσεις Αρμοδιότητας ΥΠ.ΕΣ.»
21/03/2014 Δελτίο Τύπου ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. 20.03.2014
Εγκύκλιος Υπουργού Κ. Μητσοτάκη για έλεγχο πιστοποιητικών.
20/03/2014 ΙΚΑ εγκ.27/Ε33/272/20.03.2014
Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
20/03/2014 ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843/20.03.2014
Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου με θέμα «Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων».
20/03/2014 ΚΥΑ 11098/17.03.2014 (ΦΕΚ 695/19.03.2014 τεύχος Β’)
Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.λ.π. των συνδυασμών κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών του Μαΐου 2014, για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών καθώς και άλλων λεπτομερειών.
20/03/2014 ΥΠ.ΕΣ. 9851/10.03.2014
Τραπεζικοί λογαριασμοί συνδυασμών και υποψηφίων κατά τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.
20/03/2014 ΥΠ.ΕΣ. 9838/10.03.2014
Συγκρότηση Επιτροπών Ελέγχου Δαπανών κα, Εκλογικών Παραβάσεων για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές του Μαΐου 2014.
20/03/2014 ΥΠ.ΕΣ. 10191/12.03.2014
Χορήγηση στους συνδυασμούς καταστάσεων οφειλετών των ΟΤΑ.
19/03/2014 Απόφαση Υπ. Οικ. Δ6Γ 1043080 ΕΞ 2014/06.03.2014 (ΦΕΚ 659/17.03.2014 τεύχος Β’)
Τύπος και περιεχόμενο των εντύπων, υπεύθυνων δηλώσεων, δηλώσεων, αιτήσεων, πινάκων και άλλων εγγράφων, που απαιτούνται για την εφαρμογή του ν. 4174/2013 (Α' 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», καθώς και η μορφή των φορολογικών δηλώσεων.
3 σελίδες: 1, 2, 3
Ανά σελίδα
    Privacy   :   Terms   :   ΔήμοςΝΕΤ 2006
.:banet: powering e-business solutions