|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ » ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ » Απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών

Εκτύπωση
+
A
-

Απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών

Ι. Θέματα που αφορούν την απευθείας ανάθεση
1. Ορισμός
2. Χρηματικά όρια
3. Αρμόδια όργανα
4. Κριτήρια απευθείας ανάθεσης
5. Πρόσκληση
6. Απόφαση ανάθεσης
7. Τεχνικές προδιαγραφές
8. Εγγυήσεις
9. Σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ
10. Λόγοι αποκλεισμού – δικαιολογητικά

ΙΙ. Βήματα ανάθεσης
Ι. Θέματα που αφορούν την απευθείας ανάθεση

1. Ορισμός
Ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης:
- χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα,
- στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους,
- κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 328. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ.31 του Ν.4412/2016)

Για συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 263 και στις διαδικασίες του συνοπτικού διαγωνισμού και της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 327 και 328. (άρθρο 326 παρ.1 Ν.4412/2016)

Σημειώνεται ότι, η διαδικασία της έρευνας αγοράς και η διαβούλευση που αναφέρεται στον ανωτέρω ορισμό της απευθείας ανάθεσης, αποσκοπεί στην διαπίστωση του επιπέδου του ανταγωνισμού σε ορισμένη αγορά και αποτελεί ενέργεια στην οποία προβαίνει το αρμόδιο όργανο πριν την αποστολή της πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση αναλογικά και όχι με τρόπο που να αυξάνει δυσανάλογα το διοικητικό βάρος στις αναθέτουσες αρχές. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 19)2. Χρηματικά όρια
Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. (άρθρο 328 παρ.1 Ν.4412/2016)

Τα ανώτατα χρηματικά όρια των άρθρων 327 και 328, δύνανται να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού. (άρθρο 326 παρ.1 Ν.4412/2016)3. Αρμόδια όργανα

α. Αρμόδια όργανα για τη διενέργεια της διαδικασίας
Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία του αναθέτοντος φορέα, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτό. (άρθρο 328 παρ.2 Ν.4412/2016)


β. Αρμόδιο όργανο ανάθεσης
βα. Δήμοι
Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου [..], προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016)

Μη νομίμως ανατέθηκαν απευθείας στη δικαιούχο εταιρία οι εν λόγω υπηρεσίες με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 209 παρ. 9 του ν. 3463/2006, καθόσον η συνολική αξία αυτών δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο των 20.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., μέχρι του οποίου είναι επιτρεπτή η απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με απόφαση του Δημάρχου, δοθέντος ότι τόσο η διάταξη του άρθρου 93 παρ. του ν. 3463/2006 όσο και η αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 65 παρ. 1 του ν. 3852/2010 εξαιρούν ρητώς από τις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου εκείνα τα θέματα που ανήκουν εκ του νόμου (άρθρο 209 παρ. 9 του ν. 3463/2006) στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξεις 225/2015, 26/2013140/2013)

ββ. Δ.Ε.Υ.Α.
Αρμόδιο όργανο για εκτελέσεις προμηθειών και αναλήψεις υποχρεώσεων, εφόσον η ολική δαπάνη δεν υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, είναι ο Γενικός Διευθυντής.
Το ανωτέρω χρηματικό μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης (παρ. 5 περίπτ.α’ του άρθρου 6 του Ν. 1069/80 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 2307/1995 και αντικαταστάθηκε εκ νέου από το άρθρο 4 του Ν.4483/17)

Για δαπάνες που υπερβαίνουν τις 6.000€ ή το εκάστοτε όριο που μπορεί να έχει θέσει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, κατά τα ανωτέρω,  αρμόδιο όργανο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης. (άρθρο 5 παρ.2 περίπτ. στ Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.4483/17) (παρ.1 άρθρο 22 Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του Ν.4483/17)4. Κριτήρια απευθείας ανάθεσης
Η απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα γίνεται με κριτήρια τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο και την οικονομική του προσφορά. (άρθρο 328 παρ.3 Ν.4412/2016)
5. Πρόσκληση
Ως χρόνος έναρξης της απευθείας ανάθεσης [..] νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς [...].(άρθρο 330 παρ.3 Ν.4412/16)

Σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ. 3 μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66, με την επιφύλαξη του άρθρου 379 παράγραφος 3. Το άρθρο 379 παρ. 3 ορίζει ότι η ισχύς των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 38 αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38. Η εν λόγω απόφαση δεν έχει εκδοθεί ακόμα, και εξακολουθεί   να   ισχύει   η   Π1/2380/2012. Συνεπώς, εφόσον στην υπάρχουσα ΚΥΑ για το ΚΗΜΔΗΣ (Π1/2380/2012) δεν προβλέπεται η δημοσίευση της απόφασης ανάθεσης, εξ αντικειμένου δεν δημοσιεύεται η απόφαση ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ. Περαιτέρω σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 120 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 32 του άρθρου 22 του ν. 4441/2016, η αποστολή της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση στην περίπτωση της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης ή διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης αντίστοιχα,δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
Ομοίως, τα ανωτέρω ισχύουν κατ’ αναλογία και για τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ που συνάπτονται με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 328. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 19)

Σημ. ΔημοςΝΕΤ
: Το εάν η παραπάνω διάταξη αναφέρεται στην πρόσκληση απαιτώντας την αποστολή της σε κάθε διαδικασία απευθείας ανάθεσης ή εάν αναφέρεται σε αυτήν μόνο για τον προσδιορισμό του χρόνου έναρξης της διαδικασίας, χωρίς συνέπειες σε περίπτωση έλλειψής της, είναι θέμα ερμηνείας. Η γνώμη μας, καθώς και η γνώμη των αρμόδιων φορέων για το Ν.4412/2016, με τους οποίους το συζητήσαμε, είναι πως μέχρι να υπάρξει έγγραφη διαβεβαίωση ότι η αποστολή πρόσκλησης στην απευθείας ανάθεση είναι προαιρετική, το ασφαλέστερο είναι να την αποστέλλετε.


6. Απόφαση ανάθεσης
Η απόφαση απευθείας ανάθεσης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 και το άρθρο 260.

Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο:
α) την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας του αναθέτοντος φορέα,
β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της,
γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση,
δ) κάθε άλλη πληροφορία που κρίνει απαραίτητη ο αναθέτων φορέας. (άρθρο 328 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 10 του άρθρου 47 του Ν. 4472/17)


Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της παρ. 4, η σύμβαση καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη. (άρθρο 328 παρ.5 Ν.4412/2016)


7. Τεχνικές προδιαγραφές

α. Όταν δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
Οι μελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη (περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές) προμηθειών, για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, μπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας του Ο.Τ.Α., τηρουμένων κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων. […].

Για τις ανωτέρω υπηρεσίες και προμήθειες, που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το ποσό, μέχρι του οποίου γίνεται απευθείας ανάθεση, η ανάθεση γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή της υπηρεσίας, την περιγραφή της προμήθειας και τα τυχόν λοιπά στοιχεία, τα οποία περιέχονται σε σχετική απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου [πλέον απόφαση Δημάρχου], που υποκαθιστούν τη μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη. (άρθρο 209 παρ.4 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016)

Για όσες από τις παραπάνω προμήθειες η δαπάνη δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο [της απευθείας ανάθεσης] και πρόκειται για προμήθειες τυποποιημένων ειδών, για τις οποίες δεν απαιτείται τεχνική γνώση και εμπειρία του προμηθευτή, μπορούν να ανατίθενται απευθείας χωρίς να απαιτείται ειδικό τεύχος τεχνικών προδιαγραφών των υπό ανάθεση ειδών. Στην περίπτωση αυτή η προμήθεια ανατίθεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή της προμήθειας και τυχόν άλλους όρους που επιθυμεί ο Ο.Τ.Α. Τα ανωτέρω στοιχεία περιλαμβάνονται στη σχετική απόφαση ανάθεσης και υποκαθιστούν το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. (Πρακτικός Οδηγός για τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο των Δημοσίων Συμβάσεων των Δήμων, Περιφερειών και των νομικών τους προσώπων - σελ. 91)

β. Όταν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
Δείτε τη σχετική ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ » Τεχνικές προδιαγραφές

Στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016)
 


8. Εγγυήσεις
α. Εγγύηση συμμετοχής

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμφωνιών-πλαίσιο, δυναμικού συστήματος αγοράς ή σε συνοπτικό διαγωνισμό, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 302 παρ.1 περίπτ.α Ν.4412/2016)

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. (άρθρο 302 παρ.1 περίπτ.α Ν.4412/2016)
Όμως, δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. (άρθρο 302 παρ.1 περίπτ.β Ν.4412/2016)

Σημ. ΔημοςΝΕΤ: Κατά τη γνώμη μας, εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε στο άρθρο 302 παρ.1 περίπτ.α του Ν.4412/16, στις περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και η περίπτωση της απευθείας ανάθεσης.


β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. (άρθρο 302 παρ.1 περίπτ.β Ν.4412/2016)

Για περισσότερα σχετικά με τις εγγυήσεις, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) » ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ- ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » Εγγυήσεις
9. Σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ
Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων κάτω των Ορίων, δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής. (άρθρο 326 παρ.2 Ν.4412/2016)

Ως «Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» ή ως «Αρχή» νοείται η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή που έχει συσταθεί με το ν. 4013/2011. (άρθρο 2 παρ. 1 περιπτ.35 του Ν.4412/2016)


10. Λόγοι αποκλεισμού – δικαιολογητικά

α. Λόγοι αποκλεισμού
Για τους προβλεπόμενους λόγους αποκλεισμού, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) » ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ- ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ » Λόγοι αποκλεισμού

Όταν ένας αναθέτων φορέας είναι αναθέτουσα αρχή, τα κριτήρια και κανόνες για τον αποκλεισμό και την επιλογή των υποψηφίων και των προσφερόντων περιλαμβάνουν τους λόγους αποκλεισμού που απαριθμούνται στις παραγράφους 1, 2 και 4 του άρθρου 73, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο. (άρθρο 305 παρ.1 Ν.4412/2016)

Θα πρέπει και στην απευθείας ανάθεση των άρ.118 και 328, για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρ.73 και του άρ.74 οι οικονομικοί φορείς να προσκομίζουν δικαιολογητικά, όπως απόσπασμα του ποινικού μητρώου, πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας;

Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 ισχύουν, ανεξαρτήτως της επιλογής της διαδικασίας, συνεπώς πρέπει να ζητείται η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και των στοιχείων της παρ. 7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και 328. Παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό των παρ. 1 και 2 είναι δυνατή μόνον στις αναφερόμενες στην παρ. 3 περιπτώσεις και εφόσον αυτή προβλεφθεί από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα στα έγγραφα της σύμβασης. (ΕΑΑΔΗΣΥ Ερώτηση 31)

Τα οριζόμενα στο άρθρο 305, το οποίο, άλλωστε, παραπέμπει στους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ισχύουν, ανεξαρτήτως της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, επομένως και στην απευθείας ανάθεση. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20)

β. Δικαιολογητικά
Προς το σκοπό εφαρμογής του άρθρου 305, αν οι αναθέτοντες φορείς αναφέρονται στα κριτήρια αποκλεισμού ή επιλογής που προβλέπονται στο Βιβλίο Ι, εφαρμόζονται τα άρθρα 79, 80, και 81. (άρθρο 308 παρ.1 Ν.4412/2016)

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ.1 και 2, προσκομίζονται:
α) απόσπασμα ποινικού μητρώου,
β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και
γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

γ. Χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών

Ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης δεν ορίζεται με σαφήνεια από τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Σε κάθε περίπτωση όμως θεωρούμε πως καλό θα ήταν να γίνεται πριν την ανάθεση, κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, το οποίο κατά το άρθρο 315 εφαρμόζεται και στο Βιβλίο ΙΙ.  Ειδικότερα, κατά τη γνώμη μας:
α. Όταν αποστέλλετε πρόσκληση σε έναν οικονομικό φορέα, οπότε και η ανάθεση θα γίνει σε αυτόν, τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται με την προσφορά του ή έστω σε σημείο πριν την ανάθεση.
β. Όταν αποστέλλετε πρόσκληση σε περισσότερους οικονομικούς φορείς, τότε, κατ’ αναλογική εφαρμογή των διατάξεων περί κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης στις ανοικτές διαδικασίες (άρθρο 79 του Ν.4412/2016) τα δικαιολογητικά προσκομίζονται μόνο από αυτόν που επιλέχθηκε να του ανατεθεί η σύμβαση. Η κατάθεση μόνο της υπεύθυνης δήλωσης, χωρίς μεταγενέστερη κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών δεν προκύπτει από κάποια διάταξη. ΙΙ. Βήματα ανάθεσης

Α. Ανάθεση της σύμβασης

1. Πρωτογενές αίτημα (για συμβάσεις άνω των 1.000 ευρώ)

Υποβολή πρωτογενούς αιτήματος στην οικονομική υπηρεσία και καταχώρισή του στο ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 260 και άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)

Για περισσότερα σχετικά με το ΚΗΜΔΗΣ, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΕΣΗΔΗΣ-ΚΗΜΔΗΣ-ΕΑΑΔΗΣΥ-ΜΗΠΥΔΗΣΥ » ΚΗΜΔΗΣ » ΚΗΜΔΗΣ


2. Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης (άρθρο 277 Ν.4412/2016)

Για περισσότερα σχετικά με το φάκελο δημόσιας σύμβασης, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ » Συγκρότηση και τήρηση φακέλου
 


3. α. Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης
    β. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης - Διάθεση της πίστωσης


Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα. (άρθρο 2 παρ.2β του ΠΔ 80/2016)
 
Ειδικά, όσον αφορά στις δαπάνες για την πραγματοποίηση προμηθειών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση δημόσιων έργων, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης όπου απαιτείται, από το αρμόδιο όργανο του οικείου φορέα. (άρθρο 2 παρ.4 του ΠΔ 80/2016)
 
Συνεπώς, ο χρόνος έκδοσης της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διαφοροποιείται από 1.1.2017 και τοποθετείται μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης.
 
Σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016, για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου [..], προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Βάσει του προγενέστερου καθεστώτος είχε γίνει δεκτό ότι στην περίπτωση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 26/2013, όμοια η Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 140/2013), ενώ η ίδια άποψη φαίνεται να είχε επικρατήσει και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης προμηθειών (Ελ.Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 127/2013160/2013). Συνεπώς, δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση έγκρισης της προμήθειας/υπηρεσίας από κάποιο όργανο του Δήμου, άρα η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης θα ακολουθεί το πρωτογενές αίτημα. Δεν αποκλείεται βέβαια οι νέες διατάξεις του ΠΔ 80/2016 να προκαλέσουν κάποια αλλαγή στη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να κριθεί διαφορετικά το όλο ζήτημα. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα σας ενημερώσουμε άμεσα.


4.  α. Ανάρτηση εγκεκριμένου αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ (για συμβάσεις άνω των 1.000 ευρώ) (άρθρο 260 και άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)
     β. Ανάρτηση στη Διαύγεια
(άρθρο 2 παρ.4 περιπτ.6α Ν. 3861/2010)5. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών (εφόσον υπάρχουν)

Στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016)
 
Το βήμα παραλείπεται στην περίπτωση της παρ.4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 .


6. Αποστολή πρόσκλησης (άρθρο 330 παρ.3 του Ν.4412/2016)

Σημ. ΔημοςΝΕΤ: Εφόσον υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές, θα πρέπει να επισυνάπτονται στην πρόσκληση.


7. Συγκέντρωση προσφορών


8. Απόφαση για την απευθείας ανάθεση
Στις αποφάσεις απευθείας ανάθεσης των επίμαχων υπηρεσιών δεν διαλαμβάνεται καμία αιτιολόγηση από την οποία να καταδεικνύεται η αδυναμία του υπηρετούντος προσωπικού να χειριστεί τις ανατιθέμενες εργασίες, η ιδιαίτερη σοβαρότητα και δυσκολία τους, το είδος των ειδικών γνώσεων που απαιτούν και επιβάλλουν τον χειρισμό τους από τρίτους με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία την οποία δεν διαθέτει το προσωπικό του Συνδέσμου, αλλά, αντίθετα διαθέτουν οι ανάδοχοι. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 208/2016)

Για περισσότερα, δείτε την ενότητα  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ » ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ » Ανάθεση και καθήκοντα υπηρετούντος προσωπικού

Η αιτιολογία της απόφασης του αρμοδίου οργάνου περί προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε τρίτο ιδιώτη εργασιών του φορέα δεν νοείται να περιορίζεται μόνο στην διαπίστωση ότι η συμβατική αξία των επίμαχων εργασιών δεν υπερβαίνει το εκάστοτε οριζόμενο  όριο  της  απευθείας  ανάθεσης. Αντίθετα,  πρέπει  να  διαλαμβάνει τα αναγκαία εκείνα στοιχεία που διαφοροποιούν τις υπό ανάθεση εργασίες από άλλες παρεμφερείς εργασίες, η εκτέλεση των οποίων κρίνεται αναγκαία εντός του αυτού χρονικού διαστήματος. Kαι τούτο προκειμένου να καθίσταται εφικτός ο δικαστικός έλεγχος της τήρησης της αρχής της δημοσιονομικής νομιμότητας, και δη ότι ο Διατάκτης διέθεσε τις σχετικές πιστώσεις προκαλώντας την ηπιότερη κατά το δυνατόν επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Συνδέσμου για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 208/2016)

Για περισσότερα σχετικά με την κατάτμηση, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ » ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ » Κατάτμηση

- Υπόδειγμα απόφασης Δημάρχου ή Γενικού Διευθυντή (για ποσά κάτω των 6.000 €) (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016) (παρ. 5 περίπτ.α’ του άρθρου 6 του Ν. 1069/80 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 2307/1995 και αντικαταστάθηκε εκ νέου από το άρθρο 4 του Ν.4483/17)

-Υπόδειγμα απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου (για ποσά άνω των 6.000 €) (άρθρο 5 παρ.2 περίπτ. στ Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.4483/17) (παρ.1 άρθρο 22 Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του Ν.4483/17)9. α. Ανάρτηση απόφασης ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ (για συμβάσεις άνω των 1.000 ευρώ) (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)
    β. Ανάρτηση της απόφασης στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
(άρθρο 2 παρ.4 περιπτ.16 Ν. 3861/2010)

Για τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά με τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 222 έως 338) εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 38. (άρθρο 260 Ν.4412/2016)

Η απόφαση απευθείας ανάθεσης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 και το άρθρο 260.  (άρθρο 328 παρ.4 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 10 του άρθρου 47 του Ν. 4472/17)

Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της παρ. 4, η σύμβαση καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη. (άρθρο 328 παρ.5 του Ν.4412/2016)

Οι αποφάσεις ανάθεσης των διαδικασιών των άρθρων 32, 118 καθώς και 269 και 328 του ν. 4412/2016 καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή τους ή την ολοκλήρωση τυχόν προσυμβατικού ελέγχου. (άρθρο 10 παρ.1 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)

Πριν την έκδοση της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β')
Η μη ανάρτηση στο ΚΗΔΜΗΣ αποφάσεων απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, μέχρι τη δημοσίευση του Ν.4441/2016, δεν επηρεάζει το κύρος της σύμβασης. (άρθρο 23 του Ν.4441/2016)

Με την ανωτέρω ρύθμιση του Ν.4441/2016 επιβεβαιώνεται η παρακάτω θέση της ΔημοςΝΕΤ:
Σημ.ΔημοςΝΕΤ
: Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38, όπως τροποποιήθηκε από την υποπερίπτ. α' της περίπτ. 8 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016: «3.Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται από τις αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς και τις ΚΑΑ ηλεκτρονικά στοιχεία των ακόλουθων σταδίων για όλες τις συµβάσεις της παραγράφου 1:: [...] γ) της απόφασης ανάθεσης ή κατακύρωσης, [...].» Όμως, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 379 του νόμου, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 16 του άρθρου 47 του Ν. 4472/17: «Η ισχύς των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 38, πλην του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4, αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 376. Η ισχύς του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 38 αρχίζει από 1.1.2018. Η ισχύς της παραγράφου 9 του άρθρου 38 αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου.»

Συνεπώς, η ανωτέρω παρ.3 του άρθρου 38 δεν έχει αρχίσει ακόμη να ισχύει. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν.4412/2016, σελ. 148: «Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ.6 του άρθρου 38 του νόμου, εξακολουθεί να εφαρμόζεται η υπ' αριθ. Π1/2380/2012 (Β 3400) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του Ν.4412/2016»

Στην ανωτέρω ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012 δεν προβλέπεται η ανάρτηση της απόφασης ανάθεσης/κατακύρωσης γι αυτό και δεν υπάρχει ακόμη σχετικό πεδίο στο ΚΗΜΔΗΣ. Μόλις δημιουργηθεί το σχετικό πεδίο (λογικά μετά την έκδοση της προβλεπόμενης ΚΥΑ) θα πρέπει να αναρτάτε και την απόφαση ανάθεσης. Μέχρι τότε η απόφαση ανάθεσης δεν αναρτάται. Ωστόσο, σε περίπτωση μη ύπαρξης σύμβασης (ποσό κάτω των 2.500 ευρώ) μπορείτε να αναρτάτε την απόφαση ανάθεσης στο πεδίο της σύμβασης. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 19)

Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται με την υπ'αριθ. 4 Ερώτηση - Απάντηση της ΕΑΑΔΗΣΥ.

10. Κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον ανάδοχο και πρόσκληση υπογραφής του συμφωνητικού  (άρθρο 316 παρ.4 και 5 του Ν.4412/2016) (απαιτείται σύμβαση για αντικείμενο αξίας μεγαλύτερης των 2.500 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.-άρθρο 130 του Ν. 4270/2014, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Απόφ. 86/2014)

-Υπόδειγμα πρόσκλησης


11. Ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (για συμβάσεις άνω των 1.000 ευρώ) (άρθρο 260 και άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)


Β. Εκτέλεση της σύμβασης

α. Προμήθειες

1. Ειδοποίηση από τον προμηθευτή 5 εργάσιμες ημέρες πριν την παράδοση (άρθρο 206 παρ.6 του Ν.4412/2016)

2. Υποβολή από τον προμηθευτή θεωρημένου αποδεικτικού παράδοσης (άρθρο 206 παρ.7 του Ν.4412/2016)

3. Πρόσκληση προμηθευτή να παραστεί στον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο (άρθρο 208 παρ.2 του Ν.4412/2016

4. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής (άρθρο 208 παρ.3 του Ν.4412/2016)

5. Κοινοποίηση πρωτοκόλλου παραλαβής στον προμηθευτή (άρθρο 208 παρ.6 του Ν.4412/2016)

6. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη (άρθρο 200 παρ.4 του Ν.4412/2016)

7. Συγκέντρωση δικαιολογητικών πληρωμής

8. Ανάρτηση ΧΕΠ στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)β. Υπηρεσίες

1. Παρακολούθηση της εκτέλεσης από την καθ’ ύλη αρμόδια υπηρεσία ή τυχόν άλλη που έχει οριστεί από το Δημοτικό συμβούλιο. (άρθρο 216 παρ.1 του Ν.4412/2016)

2. Πρόσκληση αναδόχου να παραστεί στη διαδικασία παραλαβής (προαιρετικό) (άρθρο 219 παρ.2 του Ν.4412/2016)
 
3. Εισήγηση της υπηρεσίας παρακολούθησης της σύμβασης για την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου,

4. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής (άρθρο 219 παρ.4 και 5 του Ν.4412/2016)

5. Έγκριση πρωτοκόλλου από το Δημοτικό Συμβούλιο για Δήμους ή Έγκριση πρωτοκόλλου από το Διοικητικό Συμβούλιο για Δημοτικές Επιχειρήσεις.
Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. (άρθρο 219 παρ.5 του Ν.4412/2016)

6. Κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης στον ανάδοχο

7. Συγκέντρωση δικαιολογητικών πληρωμής

8. Ανάρτηση ΧΕΠ στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)


Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions