|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ » ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ » Συνοπτικός Διαγωνισμός

Εκτύπωση
+
A
-

Συνοπτικός Διαγωνισμός

Ι. Θέματα που αφορούν το συνοπτικό διαγωνισμό
1. Ορισμός
2. Χρηματικά όρια
3. Αρμόδιο όργανο
4. Εγγυήσεις
5. Σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ
6. Λόγοι αποκλεισμού
7. Τεχνικές προδιαγραφές
8. Επαναληπτικός πρόχειρος διαγωνισμός σε συνέχεια ανοικτού

ΙΙ. Διακήρυξη
1. Προκήρυξη- Πρόσκληση συγκεκριμένων φορέων
2. Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης
3. Προθεσμία υποβολής προσφορών
4. Δημοσιεύσεις προκήρυξης

ΙΙΙ. Βήματα ανάθεσης


Ι. Θέματα που αφορούν το συνοπτικό διαγωνισμό

1. Ορισμός
Ως «συνοπτικός διαγωνισμός» νοείται η απλοποιημένη διαδικασία ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 117 και 327 [Βιβλίο ΙΙ]. (άρθρο 2 παρ. 1 περίπτ. 30 Ν. 4412/16)

Για συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 263 και στις διαδικασίες του συνοπτικού διαγωνισμού και της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα τα άρθρο 327 και 328. (άρθρο 326 παρ. 1 Ν. 4412/16)2. Χρηματικά όρια
Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. (άρθρο 327 παρ. 1 Ν. 4412/16)

Τα ανώτατα χρηματικά όρια των άρθρων 327 και 328, δύνανται να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού. (άρθρο 326 παρ. 1 Ν. 4412/16)


3. Αρμόδιο όργανο
α. Για Δήμους
Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη. (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016)

β. Για Δ.Ε.Υ.Α.
Αρμόδιο όργανο για εκτελέσεις προμηθειών και αναλήψεις υποχρεώσεων, εφόσον η ολική δαπάνη δεν υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, είναι ο Γενικός Διευθυντής.
Το ανωτέρω χρηματικό μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης (παρ. 5 περίπτ.α’ του άρθρου 6 του Ν. 1069/80 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 2307/1995 και αντικαταστάθηκε εκ νέου από το άρθρο 4 του Ν.4483/17)

Για δαπάνες που υπερβαίνουν τις 6.000€ ή το εκάστοτε όριο που μπορεί να έχει θέσει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, κατά τα ανωτέρω, αρμόδιο όργανο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης. (άρθρο 5 παρ.2 περίπτ. στ Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.4483/17) (παρ.1 άρθρο 22 Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του Ν.4483/17)4. Εγγυήσεις

α. Εγγύηση συμμετοχής
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή σε: [...] συνοπτικό διαγωνισμό [...] εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 302 παρ. 1α Ν. 4412/16)

β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. (άρθρο 302 παρ. 1β Ν. 4412/16)

Για περισσότερα σχετικά με τις εγγυήσεις, δείτε τη σχετική ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » Εγγυήσεις5. Σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ
Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων κάτω των Ορίων, δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής. (άρθρο 326 παρ. 2 Ν. 4412/16)

Ως «Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» ή ως «Αρχή» νοείται η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή που έχει συσταθεί με το ν. 4013/2011. (άρθρο 2 παρ. 1 περίπτ. 35 Ν. 4412/16)6. Λόγοι αποκλεισμού

Όταν ένας αναθέτων φορέας είναι αναθέτουσα αρχή, τα εν λόγω κριτήρια και κανόνες περιλαμβάνουν τους λόγους αποκλεισμού που απαριθμούνται στις παραγράφους 1, 2 και 4 του άρθρου 73, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο. (άρθρο 305 παρ.1 Ν.4412/2016)

Για περισσότερα δείτε την ενότητα:
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) » ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ- ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ » Λόγοι αποκλεισμού7. Τεχνικές προδιαγραφές
Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη. (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016)

Είναι δυνατή η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, που εγκρίνει και τη σχετική μελέτη και τον προϋπολογισμό αυτής ή, όπου αυτά δεν απαιτούνται, περιλαμβάνει τα απαραίτητα για την εκτέλεση των εργασιών αυτών στοιχεία, ήτοι την προϋπολογιζόμενη δαπάνη και την περιγραφή των εργασιών. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 44/2015)

Δείτε τη σχετική ενότητα: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ » Τεχνικές προδιαγραφές


8. Επαναληπτικός πρόχειρος διαγωνισμός σε συνέχεια ανοικτού
Σε συνέχεια ανοικτού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια 30 ειδών χειμερινού ιματισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.187.329,56 ευρώ για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας, ο Δήμος διενήργησε επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 29.070,00 ευρώ, προκειμένου να αναδειχθεί προμηθευτής για πέντε (κασκόλ, μπερέδες, γάντια, λαιμοδέτες, φουλάρια) από τα τριάντα προς προμήθεια είδη, για τα οποία δεν αναδείχθηκε προμηθευτής στον ανοικτό διαγωνισμό. Η ελεγχόμενη δαπάνη είναι νόμιμη διότι αφορά προμήθεια, η οποία, αυτοτελής σε σχέση με τον ανοικτό διαγωνισμό στον οποίο αρχικά εντάχθηκε, ενόψει του ότι ο διαγωνισμός απέβη άγονος κατά το μέρος που αφορούσε τα συγκεκριμένα πέντε είδη μεταξύ των οποίων τα δύο είδη που πληρώνονται με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα, για την κάλυψη των αναγκών της δημοτικής αστυνομίας όπως προσδιορίστηκαν για το έτος 2008, δεν υπερβαίνει το όριο σε ετήσια βάση πάνω από το οποίο επιβάλλεται η ένταξη των προμηθειών στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών και εμπίπτει στις εξαιρούμενες από την ένταξη σε αυτό προμήθειες. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 191/2012)


ΙΙ. Διακήρυξη

1. Προκήρυξη- Πρόσκληση συγκεκριμένων φορέων


Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, ο αναθέτων φορέας δημοσιεύει διακήρυξη σύμφωνα με το άρθρο 296.

Επιπρόσθετα της δημοσίευσης απλοποιημένης προκήρυξης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προσκαλεί επιπλέον και συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, τρεις (3) τουλάχιστον εφόσον δραστηριοποιούνται τόσοι στη σχετική αγορά. (άρθρο 327 παρ. 2 Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 47 του Ν. 4472/17)

Οι λεπτομέρειες διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 327 παρ. 5 Ν. 4412/16)2. Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης
Ως χρόνος έναρξης του συνοπτικού διαγωνισμού νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 296. (άρθρο 330 παρ. 2 Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 11 του άρθρου 47 του Ν. 4472/17)

Για τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά με τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 222 έως 338) εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 38. (άρθρο 260 Ν.4412/16)

Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης της παρ. 1 του άρθρου 120 και της παρ. 1 του άρθρου 300 νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 376 παρ.5 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτ.65 του άρθρου 22 του Ν.4441/16 και την περίπτ. 14 του άρθρου 47 του Ν. 4472/17)3. Προθεσμία υποβολής προσφορών
Στο συνοπτικό διαγωνισμό, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. (
άρθρο 331 παρ. 1γ Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 12 του άρθρου 47 του Ν. 4472/17)

Για περισσότερα σχετικά με την προθεσμία υποβολής προσφορών δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ » ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ »
Καθορισμός Προθεσμιών
4. Δημοσιεύσεις προκήρυξης
Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 296.

Οι αναθέτοντες φορείς δημοσιεύουν τις διακηρύξεις και τις προκηρύξεις, ανάλογα με τη διαδικασία ανάθεσης αυτών, με την επιφύλαξη εφαρμογής της παρ.1 του άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία ανάρτησης των ως άνω στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 296 παρ. 1 Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 του άρθρου 47 του Ν. 4472/17)

Για τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά με τις συμβάσεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 38. (άρθρο 260 Ν.4412/2016)

Από 03.05.2017
Προμήθειες: Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 5 και στο άρθρο 23, καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379 του Ν.4412/2016. (άρθρο 377 παρ.1 περιπτ. 82 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 18 του Ν.4469/2017)

Η ισχύς της περίπτωσης [...] 82  της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2021. (άρθρο 379 παρ.12 του Ν.4412/2016)

Εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην διατήρηση της υποχρέωσης τήρησης κανόνων δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 23 παρ. 5 ΕΚΠΟΤΑ, για τον συνοπτικό διαγωνισμό, σε συνέχεια αντίστοιχων τροποποιήσεων των άρθρων 377 και 379 του ν. 4412/2016. Ειδικότερα, σε συνέχεια της τροποποίησης του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης (82) της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016 με το άρθρο 18 του νόμου 4469/2017 (Α 62), σε συνδυασμό με την παρ. 12 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, διατηρείται σε ισχύ η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της διακηρύξεως διαγωνισμού, κατ' εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού, έως 31/12/2020. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις ΔΕΥΑ εφόσον εφάρμοζαν τον ΕΚΠΟΤΑ. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 19)

Υπηρεσίες: Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις [...] του π.δ. 28/1980. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 11 του π.δ. 28/1980, καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379 του παρόντος νόμου (άρθρο 377 παρ.1 περιπτ. 68 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 18 του Ν.4469/2017)
Η ισχύς της περίπτωσης [...] 68, [...]της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η Ιανουάριου 2021. (άρθρο 379 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 18 του Ν.4469/2017)

Για την ανάθεση υπηρεσιών, οι οποίες ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ/τος 28/1980 (Α/11), σημειώνεται ότι η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της οικείας διακήρυξης σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού, που προβλεπόταν στο άρθρο 11 παρ. 5 του εν λόγω π.δ/τος, εξακολουθεί να ισχύει, σε συνέχεια της διατήρησης μεταβατικά της εν λόγω διάταξης με το άρθρο 18 του νόμου 4469/2017, έως 31/12/2020. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις ΔΕΥΑ εφόσον εφάρμοζαν το ΠΔ 28/80. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 19)

Δημοσιεύσεις Ν.3584/2007: Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει κρίνει ότι οι ρυθμίσεις του ν. 3548/2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α΄) δεν επιβάλλουν τη δημοσίευση πριν από τη διενέργεια πρόχειρου (πλέον συνοπτικού) διαγωνισμού, καθώς με τον νόμο αυτό ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τις καταχωρίσεις στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από άλλες νομοθετικές διατάξεις επιβάλλεται η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων, όπως από τις διατάξεις σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμών. (Ελ.Συν.Τμ.7 Πράξη 309/2010)(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 19).

Μέχρι 03.05.2017
Δείτε εδώ σχετική ερώτηση - απάντηση της ΔημοςΝΕΤ και την υπ' αριθ. 13 ερώτηση - απάντηση της ΕΑΑΔΗΣYΙΙΙ. Βήματα ανάθεσης

Α. Ανάθεση της σύμβασης
- Συγκρότηση των Επιτροπών (διαγωνισμού, παραλαβής, ενστάσεων). (άρθρο 334 περίπτ.β Ν.4412/16, όπως συμπληρώθηκε με την περίπτ.76 του άρθρου 22 του Ν.4441/16 και άρθρο 221 Ν.4412/16)

- Σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών (το βήμα αυτό πρέπει να προηγείται της έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών)1. Πρωτογενές αίτημα (για συμβάσεις άνω των 1.000 ευρώ)

Υποβολή πρωτογενούς αιτήματος στην οικονομική υπηρεσία και καταχώρισή του στο ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 260 και άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)

Για περισσότερα σχετικά με το ΚΗΜΔΗΣ, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΕΣΗΔΗΣ-ΚΗΜΔΗΣ-ΕΑΑΔΗΣΥ-ΜΗΠΥΔΗΣΥ » ΚΗΜΔΗΣ » ΚΗΜΔΗΣ


2. Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης (άρθρο 277 Ν.4412/16)

Για περισσότερα σχετικά με το φάκελο δημόσιας σύμβασης, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ » Συγκρότηση και τήρηση φακέλου


3. Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.. & ΥΠ.ΟΙΚ.30/19664/20.04.2011)


4. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία:
α. αναλαμβάνεται η υποχρέωση και διατίθεται η πίστωση (άρθρο 72 Ν. 3852/2010) (άρθρο 5 παρ.2 Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.4483/17)
β. εγκρίνεται η διενέργεια της προμήθειας/υπηρεσίας με συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016) (άρθρο 1 παρ.1, άρθρο 5 παρ.2 Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.4483/17) (παρ.1 άρθρο 22 Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του Ν.4483/17)
γ. εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και
δ. καθορίζονται οι όροι του διαγωνισμού (άρθρο 282 παρ. 7  Ν. 4412/2016, άρθρο 72 Ν. 3852/2010 και άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016) (άρθρο 1 παρ.1, άρθρο 5 παρ.2 Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.4483/17) (παρ.1 άρθρο 22 Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του Ν.4483/17)

Στις αποφάσεις απευθείας ανάθεσης των επίμαχων υπηρεσιών δεν διαλαμβάνεται καμία αιτιολόγηση από την οποία να καταδεικνύεται η αδυναμία του υπηρετούντος προσωπικού να χειριστεί τις ανατιθέμενες εργασίες, η ιδιαίτερη σοβαρότητα και δυσκολία τους, το είδος των ειδικών γνώσεων που απαιτούν και επιβάλλουν τον χειρισμό τους από τρίτους με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία την οποία δεν διαθέτει το προσωπικό του Συνδέσμου, αλλά, αντίθετα διαθέτουν οι ανάδοχοι. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 208/2016) Αντίστοιχη, αιτιολογία θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει και στην περίπτωση του συνοπτικού διαγωνισμού.

Για περισσότερα, δείτε την ενότητα  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ » ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ » Ανάθεση και καθήκοντα υπηρετούντος προσωπικού

Η αιτιολογία της απόφασης του αρμοδίου οργάνου περί προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε τρίτο ιδιώτη εργασιών του φορέα δεν νοείται να περιορίζεται μόνο στην διαπίστωση ότι η συμβατική αξία των επίμαχων εργασιών δεν υπερβαίνει το εκάστοτε οριζόμενο  όριο  της  απευθείας  ανάθεσης. Αντίθετα,  πρέπει  να  διαλαμβάνει τα αναγκαία εκείνα στοιχεία που διαφοροποιούν τις υπό ανάθεση εργασίες από άλλες παρεμφερείς εργασίες, η εκτέλεση των οποίων κρίνεται αναγκαία εντός του αυτού χρονικού διαστήματος. Kαι τούτο προκειμένου να καθίσταται εφικτός ο δικαστικός έλεγχος της τήρησης της αρχής της δημοσιονομικής νομιμότητας, και δη ότι ο Διατάκτης διέθεσε τις σχετικές πιστώσεις προκαλώντας την ηπιότερη κατά το δυνατόν επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Συνδέσμου για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 208/2016) Αντίστοιχη, αιτιολογία θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει και στην περίπτωση του συνοπτικού διαγωνισμού.

Για περισσότερα σχετικά με την κατάτμηση, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ » ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ » Κατάτμηση

- Υπόδειγμα απόφασης5. α. Ανάρτηση εγκεκριμένου αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ (για συμβάσεις άνω των 1.000 ευρώ) (άρθρο 260 και άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016,  Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)
    β. Ανάρτηση στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" (άρθρο 2 παρ.4 περιπτ.6α Ν. 3861/2010)

Για περισσότερα σχετικά με τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, δείτε την ενότητα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ » ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" » Αντικείμενο ανάρτησης6. Έκδοση διακήρυξης (άρθρο 327 παρ. 2 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 47 του Ν. 4472/17) (άρθρο 58 παρ.1β του Ν.3852/2010) (ΥΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ)

Για υποδείγματα προκήρυξης και διακήρυξης προσαρμόστε ανάλογα τα αντίστοιχα υποδείγματα προκήρυξης και διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του Βιβλίου Ι.


7. α.  Ανάρτηση προκήρυξης και διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (για συμβάσεις άνω των 1.000 ευρώ) (άρθρο 260 και άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)
    β. Ανάρτηση προκήρυξης στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" (άρθρο 2 παρ.4 περιπτ.16 Ν. 3861/2010)
    γ. Δημοσίευση στον τοπικό τύπο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω υπό στοιχείο ΙΙ.4 . Δημοσιεύσεις προκήρυξης (άρθρο 377 παρ.1 περιπτ. 82 του Ν.4412/2016, άρθρο 379 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 18 του Ν.4469/2017)8. Συγκέντρωση προσφορών
Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς, δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. (άρθρο 327 παρ.3 Ν.4412/2016)


9. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών από την Επιτροπή διαγωνισμού
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. (άρθρο 327 παρ.4 Ν.4412/2016)

- Υπόδειγμα πρακτικού αποσφράγισης


10. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ή Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση του ανωτέρω Πρακτικού (άρθρο 72 Ν. 3852/2010, άρθρο 5 παρ.2 Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.4483/17, άρθρο 316 Ν. 4412/2016)

- Υπόδειγμα απόφασης11. Κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης σε όλους τους προσφέροντες - ενστάσεις


12. Πρόσκληση προσωρινού ανάδοχου να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (άρθρα 315 και 103 Ν. 4412/2016)

- Υπόδειγμα πρόσκλησης13. Έλεγχος δικαιολογητικών από την Επιτροπή διαγωνισμού (άρθρα 315 και 103 Ν. 4412/2016)

- Υπόδειγμα πρακτικού14. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού και την κατακύρωση του διαγωνισμού (άρθρο 72 Ν. 3852/2010, άρθρο 5 παρ.2 Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.4483/17, άρθρα 315 και 103 Ν. 4412/2016)

- Υπόδειγμα απόφασης Οικονομικής Επιτροπής15. Ανάρτηση της απόφασης στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" (άρθρο 2 παρ.4 περιπτ.16 Ν. 3861/2010)

16. Κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο – ενστάσεις (άρθρο 316 παρ.2 του Ν.4412/2016)17. Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον ανάδοχο και πρόσκληση υπογραφής του συμφωνητικού  (άρθρο 316 παρ.4 του Ν.4412/2016) (απαιτείται σύμβαση για αντικείμενο αξίας μεγαλύτερης των 2.500 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.-άρθρο 130 του Ν. 4270/2014, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Απόφ. 86/2014)

-Υπόδειγμα πρόσκλησης 18. α. Ανάρτηση της απόφασης κατακύρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38 παρ.3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την υποπερίπτ. α' της περίπτ. 8 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016, άρθρο 10 παρ.1 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)
      β. Ανάρτηση της απόφασης στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" (άρθρο 2 παρ.4 περιπτ.16 Ν. 3861/2010)19. Υπογραφή σύμβασης (άρθρο 316 Ν. 4412/2016)

-Υπόδειγμα συμφωνητικού για προμήθειες

-Υπόδειγμα συμφωνητικού για υπηρεσίες


20. Ανάρτηση του συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (για συμβάσεις άνω των 1.000 ευρώ) (άρθρο 260 και άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017))
 Β. Εκτέλεση της σύμβασης


α. Προμήθειες

1. Ειδοποίηση από τον προμηθευτή 5 εργάσιμες ημέρες πριν την παράδοση (άρθρο 206 παρ.6 του Ν.4412/2016)

2. Υποβολή από τον προμηθευτή θεωρημένου αποδεικτικού παράδοσης (άρθρο 206 παρ.7 του Ν.4412/2016)

3. Πρόσκληση προμηθευτή να παραστεί στον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο (άρθρο 208 παρ.2 του Ν.4412/2016

4. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής (άρθρο 208 παρ.3 του Ν.4412/2016)

5. Κοινοποίηση πρωτοκόλλου παραλαβής στον προμηθευτή (άρθρο 208 παρ.6 του Ν.4412/2016)

6. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη (άρθρο 200 παρ.4 του Ν.4412/2016)

7. Συγκέντρωση δικαιολογητικών πληρωμής

8. Ανάρτηση ΧΕΠ στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)β. Υπηρεσίες

1. Παρακολούθηση της εκτέλεσης από την καθ’ ύλη αρμόδια υπηρεσία ή τυχόν άλλη που έχει οριστεί από το Δημοτικό συμβούλιο. (άρθρο 216 παρ.1 του Ν.4412/2016)

2. Πρόσκληση αναδόχου να παραστεί στη διαδικασία παραλαβής (προαιρετικό) (άρθρο 219 παρ.2 του Ν.4412/2016)
 
3. Εισήγηση της υπηρεσίας παρακολούθησης της σύμβασης για την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου,

4. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής (άρθρο 219 παρ.4 και 5 του Ν.4412/2016)

5. Έγκριση πρωτοκόλλου από το Δημοτικό Συμβούλιο για Δήμους ή Έγκριση πρωτοκόλλου από το Διοικητικό Συμβούλιο για Δημοτικές Επιχειρήσεις.
Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. (άρθρο 219 παρ.5 του Ν.4412/2016)

6. Κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης στον ανάδοχο

7. Συγκέντρωση δικαιολογητικών πληρωμής

8. Ανάρτηση ΧΕΠ στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions