|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ » ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ » Προκήρυξη

Εκτύπωση
+
A
-
Προκήρυξη

Ι. Άνω των ορίων

ΙΙ. Κάτω των ορίων


Ι. Άνω των ορίων

Οι προκηρύξεις σύμβασης χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού για όλες τις διαδικασίες, με την επιφύλαξη του άρθρου 269, περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Β' και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 295. (άρθρο 293 του Ν. 4412/2016)

Για το περιεχόμενο της προκήρυξης στις κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) » ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ » ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ » Κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες


ΙΙ. Κάτω των ορίων

Με την επιφύλαξη των άρθρων 263 παρ. 3, 269, 327 και 328, οι προκηρύξεις σύμβασης για όλες τις διαδικασίες σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού. (παρ. 1 άρθρο 332 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 47 του Ν. 4472/17)

Οι προκηρύξεις σύμβασης περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Β΄, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες προσιδιάζουν στις συμβάσεις αυτές και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 296. (παρ. 2 άρθρο 332 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 47 του Ν. 4472/17)

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 4584/30.09.2016 "Πρότυπα τεύχη διακηρύξεων/προκηρύξεων μετά την εφαρμογή του ν. 4412/2016 (Α' 147)"
(ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 30081/05.10.2016)

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions