|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ » ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ » Περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις

Εκτύπωση
+
A
-

Περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις

I. Δημοσίευση

ΙΙ. Περιεχόμενο

ΙΙΙ. Προκήρυξη διαγωνισμού μέσω περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξηςI. Δημοσίευση

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να γνωστοποιούν τις προθέσεις τους για σχεδιαζόμενη διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσιεύοντας περιοδική ενδεικτική προκήρυξη. (άρθρο 291 παρ. 1 του Ν. 4412/2016)

Δημοσιεύονται:
- είτε από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- είτε από τους αναθέτοντες φορείς στο προφίλ αγοραστή τους, σύμφωνα με την υποπερίπτωση β' της περίπτωσης 2 του Παραρτήματος IX του Προσαρτήματος Β'. (άρθρο 291 παρ. 1 του Ν. 4412/2016)ΙΙ. Περιεχόμενο

Οι εν λόγω προκηρύξεις περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα VI Τμήμα I Μέρους Α' του Προσαρτήματος Β'. (άρθρο 291 παρ. 1 του Ν. 4412/2016)

Όταν η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη δημοσιεύεται από τους αναθέτοντες φορείς στο προφίλ αγοραστή τους, οι αναθέτοντες φορείς αποστέλλουν στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωστοποίηση δημοσίευσής της στο προφίλ αγοραστή τους, σύμφωνα με την περίπτωση 3 του Παραρτήματος IX του Προσαρτήματος Β'. (άρθρο 291 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)
Οι εν λόγω γνωστοποιήσεις περιέχουν τις πληροφορίες του Παραρτήματος VI Μέρους Β' του Προσαρτήματος Β' . (άρθρο 291 παρ. 1 του Ν. 4412/2016)

H προκαταρκτική προκήρυξη για τις αναθέτουσες αρχές και η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη για τους αναθέτοντες φορείς αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο διευκόλυνσης της συμμετοχής των ΜΜΕ στη διαδικασία σύναψης
δημοσίων συμβάσεων, δυνατότητας προγραμματισμού, προετοιμασίας και έγκαιρης υποβολής των απαραίτητων εγγράφων / δικαιολογητικών τους στο πλαίσιο ενός δημόσιου διαγωνισμού. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 17)

Για το περιεχόμενο των περιοδικών ενδεικτικών προκηρύξεων στις κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) » ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ » ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ » Κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες


ΙΙΙ. Προκήρυξη διαγωνισμού μέσω περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης

Όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται μέσω περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης, και αφορά σε κλειστή διαδικασία και διαδικασία με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, η προκήρυξη πληροί όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) αναφέρεται κατά τρόπο συγκεκριμένο στα αγαθά, τα έργα ή τις υπηρεσίες που θα αποτελέσουν το αντικείμενο της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί,

β) επισημαίνει ότι η σύμβαση θα ανατεθεί μέσω κλειστής διαδικασίας ή διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς περαιτέρω δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους,

γ) περιέχει, εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα VI Τμήμα I Μέρους Α' του Προσαρτήματος Β' , και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα VI Τμήμα II Μέρους Α' του Προσαρτήματος Β' ,

δ) έχει αποσταλεί προς δημοσίευση μεταξύ τριάντα πέντε (35) ημερών και δώδεκα (12) μηνών πριν από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.

Οι ανωτέρω προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε προφίλ αγοραστή. Ωστόσο, η τυχόν πρόσθετη δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το άρθρο 296 μπορεί να πραγματοποιηθεί σε προφίλ αγοραστή.

Η περίοδος που καλύπτεται από την περιοδική ενδεικτική προκήρυξη διαρκεί κατ’ ανώτατο όριο δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία αποστολής της προς δημοσίευση. Ωστόσο, στην περίπτωση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη που αναφέρεται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 319, μπορεί να καλύπτει περίοδο μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μηνών. (άρθρο 291 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions