|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ » ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ » Ανάθεση και καθήκοντα υπηρετούντος προσωπικού

Εκτύπωση
+
A
-

Ανάθεση και καθήκοντα υπηρετούντος προσωπικού.

Σύμφωνα με την αρχή της οικονομικότητας, εργασίες που εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων τους, όπως αυτά περιγράφονται στις οικείες οργανικές διατάξεις,  δεν επιτρέπεται να ανατίθενται σε τρίτους, με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους. Είναι δε κατ’ εξαίρεση δυνατή, στο  βαθμό  που  αυτό  επιβάλλεται  από  τις  αρχές  της  αναγκαιότητας  και της αποδοτικότητας, η ανάθεση σε τρίτους ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπά, είτε εργασιών, ειδικής φύσης, για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, που δεν διαθέτει, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, το ήδη υπηρετούν προσωπικό, είτε εργασιών, που εμπίπτουν μεν στα καθήκοντα του υπηρετούντος προσωπικού, το οποίο όμως, εν όψει των εκάστοτε συγκεκριμένων πραγματικών συνθηκών, δεν επαρκεί ή αδυνατεί να εκτελέσει, είτε, τέλος, εργασιών που απαιτούν τη χρήση τεχνικών μέσων που δεν διαθέτει η αρμόδια υπηρεσία (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 89/2016 κ.α.). 

Προσοχή! Επειδή στην παρούσα ενότητα υπάρχουν πολλές ειδικότερες περιπτώσεις ευκολότερο για να βρείτε αυτή που σας ενδιαφέρει είναι να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία: Στο κουτάκι που υπάρχει ακριβώς από πάνω με τίτλο "Αναζήτηση στη σελίδα" γράψτε τη λέξη που σας ενδιαφέρει και ψάχνετε π.χ. "συντήρηση" και μετά πατήστε enter. Θα εμφανιστούν όλα τα σημεία όπου υπάρχει αυτή η λέξη και έτσι θα βρείτε αυτό που ψάχνετε.


A. ΔΗΜΟΙ - ΝΠΔΔ .

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.


Για τις λογιστικές εργασίες δείτε τη νομολογία στη σχετική καρτέλα  6115 Αμοιβές λογιστών- διπλογραφικό σύστημα- λοιπές συμβουλευτικές υπηρεσίες.

A. ΔΗΜΟΙ - ΝΠΔΔ.

Εμπίπτουν στα καθήκοντα του προσωπικού.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 9/2017
Εργασίες αποξήλωσης οργάνων από παιδικές χαρές και νηπιαγωγεία του Δήμου και επανατοποθέτησης µέρους αυτών. Μη νομίμως, ήτοι κατά παράβαση της αρχής της οικονομικότητας, ανατέθηκαν στον ανάδοχο οι ελεγχόμενες εργασίες αποξήλωσης οργάνων, καθώς αυτές, εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα του προσωπικού του Δήμου και συγκεκριμένα του υπηρετούντος προσωπικού στα Τµήµατα Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων και Συντήρησης και Αυτεπιστασίας. Μη νόμιμη δαπάνη.


Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 364/2016
Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου για τη χρηματοδότηση έργων από το Ε.Σ.Π.Α..

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 355/2016
Επιστημονική υποστήριξη Δήμου στην εξειδίκευση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής σε τοπικό επίπεδο για την εξεύρεση χρηματοδοτήσεων μέσω διαρθρωτικών ταμείων για την περίοδο Σ.Ε.Σ. (Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης) 2014 – 2020. Δεν έχει εξειδικευμένο χαρακτήρα, αλλά ανάγεται στις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 335/2016
Μη νομίμως ο Δήμος ανέθεσε στο φερόμενο ως δικαιούχο του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος τις εργασίες συντήρησης πρασίνου, δεδομένου ότι αυτές, εμπίπτουν στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες του μόνιμου προσωπικού του Δήμου.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 329/2016
Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, συντονισμού και λειτουργίας δημόσιων σχέσεων Δήμου. Εμπίπτει στα καθήκοντα του προσωπικού του Δήμου. Η δαπάνη δεν καθίσταται νόμιμη εκ μόνου του λόγου ότι οι αρμόδια υπηρεσία του Δήμου δεν είχε τοποθετήσει στο Γραφείο Τύπου,  Δημόσιων  και  Διεθνών  Σχέσεων κάποιον  ή  κάποιους  από τους  δυνάμενους να παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες υπαλλήλους, αλλά μόνο ένα μη δυνάμενο να τις παρέχει υπάλληλο, γεγονός στο οποίο οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα και το ότι οι επίμαχες υπηρεσίες δεν μπορούσαν να παρασχεθούν εντός ωραρίου.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 328/2016
Ανάθεση υπηρεσιών «Οργάνωσης και διαχείρισης προγραμμάτων ανακύκλωσης» και «Οργάνωσης και διαχείρισης προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης». Εμπίπτει στα συνήθη καθήκοντα του προσωπικού του Συνδέσμου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του.


Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 325/2016
Εργασίες ύδρευσης. Εμπίπτουν στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του προσωπικού του.


Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 317/2016
Υπάγονται στις αρμοδιότητες και στα καθήκοντα του προσωπικού του Τμήματος Διοργάνωσης Εκδηλώσεων και φεστιβάλ του Δήμου. 

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 220/2016
Εμπίπτει στα καθήκοντα του προσωπικού του Δήμου. Όσον αφορά το λογότυπο του δικτυακού τόπου προβολής της τοπικής διοργάνωσης, το οποίο δεν μπορούσε να σχεδιαστεί από το Τµήµα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, χρησιµοποιήθηκε για λόγους οµοιόµορφης παρουσίασης, το ίδιο λογότυπο που είχε σχεδιαστεί από γραφίστρια προηγούμενη χρονιά. Όσον αφορά την απαιτούμενη 24ωρη τεχνική υποστήριξη, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με υπερωριακή εργασία από το προσωπικό του Δήµου. Μη νόμιμη δαπάνη.

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 259/2016
Φύλαξη των χώρων του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου. Εμπίπτουν στα καθήκοντα του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας (και μάλιστα σε αυτά που ασκεί υποχρεωτικά, κατ’ άρθρο 1 παρ. 3β΄ του ν. 3731/2008, ακόμη και όταν στελεχώνεται με λιγότερα από 50 άτομα, όπως εν προκειμένω), η οποία είχε – κατά τον κρίσιμο χρόνο - επανασυσταθεί, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4325/2015, καθώς και στα καθήκοντα του προσωπικού του Δήμου με ειδικότητα φυλάκων.

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 112/2016
ΝΠΔΔ. Ανάθεση παροχής υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας των Κοινωνικών του Δομών (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Γεύμα Αγάπης, Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης), του Κ.Α.Π.Η., του ΚΔΑΠ - ΜΕΑ και των Παιδικών Σταθμών, αντίστοιχα, με την παροχή προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων (συνολικά  17 ατόμων) λόγω της έλλειψης μόνιμου προσωπικού και της καθυστέρησης έγκρισης από την αρμόδια Επιτροπή των αιτημάτων πρόσληψης και προκειμένου τα ως άνω Τμήματα να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις αυξανόμενες ανάγκες των υπηρεσιών του. Με τις σχετικώς συναφθείσες συμβάσεις σκοπείται η κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών λειτουργίας των Τμημάτων του Οργανισμού. Μη νόμιμη δαπάνη. Συγγνωστή πλάνη.


Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 89/2016
Παροχή υπηρεσιών αποτύπωσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου με στόχο την αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων της νέας προγραμματικής περιόδου. Εμπίπτουν στα καθήκοντα του προσωπικού του Δήμου. Μη  νόμιμη δαπάνη.


Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 72/2016
Παροχή υπηρεσιών «Συντήρησης δικτύου αυτόματου ποτίσματος στους χώρους πρασίνου που ευρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου». Εμπίπτουν στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του προσωπικού του Δήμου και συγκεκριμένα του Τμήματος Συντήρησης και Ανάπτυξης Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Μη νόμιμη δαπάνη.


Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 59/2016
Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος. Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.Δ.Α.). οι επίμαχες υπηρεσίες εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα του προσωπικού του Ε.Δ.Σ., διότι, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν.4042/2012, η εκπόνηση και επομένως και η τροποποίηση / επικαιροποίηση του Π.Ε.Σ. ανήκει στην αρμοδιότητα του οικείου Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Μη νόμιμη δαπάνη.

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 51/2016
α) Ανάθεση σε τρίτους της ενορχήστρωσης μουσικών έργων - διδασκαλίας και μουσικής επιμέλειας της μεικτής χορωδίας. Εμπίπτει στα καθήκοντα του υπηρετούντος στο νομικό πρόσωπο προσωπικού.  Β) Οι αμοιβές που ορίστηκαν υπερβαίνουν προδήλως, κατά την κοινή πείρα, το προσήκον μέτρο και αντιβαίνουν στην  αρχή της οικονομικότητας, η οποία ως μερικότερη εκδήλωση της γενικής αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, επιβάλλει την εκπλήρωση των σκοπών των δημοτικών νομικών προσώπων με την κατά το δυνατόν ελάχιστη επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους. Μη νόμιμη δαπάνη.

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 50/2016
1.
Η αιτιολογία ως προς την αναγκαιότητα ανάθεσης σε τρίτους εργασιών που εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα των υπηρετούντων υπαλλήλων πρέπει να αναφέρεται στην απόφαση ανάθεσης των υπηρεσιών.
2. Στο αντικείμενο των σπουδών των καθηγητών φυσικής αγωγής περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και η εκμάθηση παραδοσιακών χορών. Επομένως, η διδασκαλία παραδοσιακών χορών περιλαμβάνεται στα συνήθη καθήκοντα του καθηγητή φυσικής αγωγής που υπηρετεί ως μόνιμος υπάλληλος στο εν λόγω νομικό πρόσωπο και των τριών γυμναστών που επίσης υπηρετούν σε αυτό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και συνεπώς μη νομίμως ανατέθηκαν οι επίμαχες υπηρεσίες σε τρίτους. 3. Η αμοιβή για καθεμία από τις παρόχους των επίμαχων υπηρεσιών με το ποσό των 10.000 ευρώ για διάστημα τεσσάρων μηνών και υποχρέωση διδασκαλίας 28 ώρες το μήνα (ήτοι η ώρα διδασκαλίας παραδοσιακών χορών αποτιμάται στα 89,28 ευρώ) υπερβαίνει προδήλως, κατά την κοινή πείρα, το προσήκον μέτρο και αντιβαίνει στην αρχή της οικονομικότητας, η οποία ως μερικότερη εκδήλωση της γενικής αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, επιβάλλει την εκπλήρωση των σκοπών των δημοτικών νομικών προσώπων με την κατά το δυνατόν ελάχιστη επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους. (βλ. Κλιμ. Π.Ε.Δ. στο VII Τμ. 17/2016, 220/2012 κ.α.).


Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 37/2016
Ενόψει της γενικής αρχής της οικονομικότητας, που επιβάλλει την εκπλήρωση των σκοπών των ν.π.δ.δ. με την κατά το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους, σε περίπτωση ανάθεσης σε τρίτους εργασιών που εμπίπτουν στα καθήκοντα των υπαλλήλων των άνω φορέων, πρέπει ο προσδιορισμός του κόστος των εργασιών αυτών, ήτοι ο προσδιορισμός του ύψους της αμοιβής των τρίτων στους οποίους οι εργασίες αυτές πρόκειται να ανατεθούν, να γίνεται με αναφορά στα μισθολογικά δεδομένα των υπαλλήλων που, καταρχήν, όφειλαν να διεκπεραιώσουν τις σχετικές εργασίες, αφού η αμοιβή των τρίτων  συνιστά κατ’ ουσία τη δαπάνη που θα καταβαλλόταν για τη μισθοδοσία του εκτελούντος την αντίστοιχη υπηρεσία υπαλληλικού προσωπικού του φορέα. Στην τεχνική έκθεση, δεν γίνεται αναφορά, για τον προσδιορισμό της οφειλόμενης αμοιβής, σε οιαδήποτε μισθολογικά δεδομένα. Ωστόσο, ο προσδιορισμός της αμοιβής τους δεν υπερβαίνει, κατά την κρίση του Κλιμακίου, καταφανώς τα εύλογα όρια που διαγράφονται από την αρχή της οικονομικότητας. Η δε κατάθεση της εγγυητικής επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης σε χρόνο μεταγενέστερο της παροχής των επίμαχων υπηρεσιών, δεν δύναται αυτοτελώς να πλήξει τη νομιμότητα της εντελλόμενης δαπάνης, αφού μεταξύ των δικαιολογητικών που το συνοδεύουν περιλαμβάνεται και σχετική βεβαίωση καλής εκτέλεσης των προς πληρωμή εργασιών. Οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης των σχετικών δαπανών και οι αποφάσεις ανάθεσης  των επίμαχων υπηρεσιών στους ιδιώτες αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια σε χρόνο μεταγενέστερο της υπογραφής των οικείων συμβάσεών τους με το Ταμείο. Μη νόμιμη δαπάνη. Συγγνωστή πλάνη.


Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 343/2015
Παροχή υπηρεσιών νομιμοποίησης αυθαιρέτων δύο σχολικών κτηρίων. Δεν απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις (τεχνογνωσία) και εμπειρία, εμπίπτουν δε στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου. Όμως το προσωπικό που υπηρετούσε δεν μπορούσε να αναλάβει και την άμεση διεκπεραίωση της διαδικασίας νομιμοποίησης αυθαίρετων των δύο σχολικών κτηρίων. Νόμιμη δαπάνη.


Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 156/2015
Ψηφιοποίηση αρχείου ενταλμάτων Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 376/2015
Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών που αφορούν τη συνέχιση της δράσης που έχει αναλάβει ο Σύνδεσμος και ονομάζεται “ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ”. Εμπίπτουν στα καθήκοντα του προσωπικού του Συνδέσμου. Μη νόμιμη δαπάνη.

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 374/2015
Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Το αντικείμενο των ανατεθεισών υπηρεσιών εμπίπτει στα συνήθη καθήκοντα του προσωπικού του Δήμου. Η βεβαίωση της τεχνικής του υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου λόγω φόρτου εργασίας δεν μπορεί να διαθέσει το απαραίτητο εργατικό προσωπικό είναι γενικόλογη και αόριστη.


Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 356/2015
Εργασία εκπόνησης προγράμματος αποκατάστασης της οικονοµικής λειτουργίας του Δήµου. Εμπίπτει στις αρμοδιότητες του υπηρετούντος προσωπικού.

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 283/2015
Φ.Ο.Δ.Σ.Α. Kαταβολή αμοιβής για την παροχή
υπηρεσιών περιβαλλοντικής παρακολούθησης των ΧΥΤΑ. Εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα του υπηρετούντος στον ΦΟ.Δ.Σ.Α. προσωπικού. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι οι επτά (7) ήδη απασχολούμενοι υπάλληλοι ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των αναγκών λειτουργίας του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Όμως η ελεγχόμενη δαπάνη αφορά σε υπηρεσίες που εκτελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα παράλληλης ισχύος προηγούμενων συμβάσεων. 

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 263/2015
Αμοιβή για την εκτέλεση της εργασίας του ελέγχου των οργάνων των αντλιοστασίων και ταχυδιυλιστηρίων του Δήμου. Εμπίπτουν στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του προσωπικού του Δήμου.


Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 223/2015
Αμοιβή για τον καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων από χόρτα Δ.Ε. Εμπίπτουν στα καθήκοντα του μόνιμου προσωπικού του Δήμου.

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 205/2015
Οργάνωση & Διαχείριση διαδικασιών ολικής ποιότητας
αποθεμάτων αποθηκών του Δήμου. Εμπίπτει στα συνήθη καθήκοντα του προσωπικού του Δήμου.Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 188/2015
Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών σχηματοποίησης, ωρίμανσης και υποστήριξης αναπτυξιακών έργων και δράσεων στο Δήμο. Εμπίπτει στα συνήθη καθήκοντα και στις αρμοδιότητες του προσωπικού του Δήμου.

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 187/2015
Αμοιβή για την ολοκληρωμένη διαχείριση και αποτελεσματική επίλυση παραπόνων πολιτών για την εφαρμογή αποτελεσματικής διοίκησης, διοικητικής απλοποίησης και άρσης των διοικητικών εμποδίων. Εμπίπτει στα συνήθη καθήκοντα και στις αρμοδιότητες του προσωπικού του Τμήματος Κ.Ε.Π. 

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 154/2015
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα οργάνωσης προγραμμάτων
αγροτικού τομέα του Δήμου.

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 101/2015
Προετοιμασία φακέλου πρότασης των έργων εκσυγχρονισμού υφισταμένων αρδευτικών δικτύων για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα «
Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» για χρηματοδότηση.

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 92/2015 (Όμοια με την Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 40/2016)
Παροχή υποστηρικτικών ενεργειών για την αξιολόγηση των δομών και υπηρεσιών του Δήμου, εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας του Δήμου. 
 
Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 81/2015 (Ανακλήθηκε λόγω συγγνωστής πλάνης με την Ελ.Συν.Τμ. 7 Πράξη 33/2016)
Παροχή υπηρεσιών αποψίλωσης και καθαρισμού χόρτων στις εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων. Οι υπηρεσίες αυτές εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα των υπηρετούντων, κατά τον κρίσιμο χρόνο της ανάθεσης, υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου.

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 66/2015
Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών βελτίωσης και συντήρησης συστημάτων θέρμανσης στα κτήρια του Δήμου. Ανάγονται στα συνήθη καθήκοντα και στις αρμοδιότητες του υπηρετούντος μόνιμου προσωπικού του Δήμου.

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 97/2015
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την επεξεργασία λυμάτων στους ΧΥΤΑ του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα του υπηρετούντος στον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΣΔΑ προσωπικού. 

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 230/2014
Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης μηχανογραφικού εξοπλισμού. Αυτές αφορούν σε αντικείμενο που ρητώς εμπίπτει στα καθήκοντα των υπηρετούντων στο Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνιών και G.I.S. (ΤΠΕ) υπαλλήλων του Δήμου. Οι δε ως άνω παρεχόμενες υπηρεσίες συντήρησης, συνιστούν συνήθεις,  κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, εργασίες, για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, το δε επικαλούμενο λογισμικό αφορά σε προγράμματα και εφαρμογές  του γενικού εμπορίου πληροφορικής και όχι σε ειδικό λογισμικό που κατασκευάστηκε από την ανάδοχο αποκλειστικά για τις μηχανογραφικές ανάγκες του συγκεκριμένου Δήμου, ούτως ώστε, μόνο αυτή, να μπορούσε να προσφέρει τις απαιτούμενες υπηρεσίες συντήρησης και παραμετροποίησης του πηγαίου κώδικά του.

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 252/2014
Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποβοήθηση του Δήμου σε θέματα ασφαλούς μετακίνησης μαθητών. Οι ανατεθείσες υπηρεσίες εμπίπτουν στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες του υπηρετούντος προσωπικού του Δήμου ενώ δεν προκύπτει ότι αφορά σε ειδικής φύσεως υπηρεσίες.

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 231/2014
Όμοια η Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 94/2016
Ανάθεση συντήρησης και επισκευής χλοοτάπητα του δημοτικού γηπέδου του Δήμου. Μη νομίμως ανατέθηκαν στην εταιρεία, καθόσον αυτές ανάγονται στα συνήθη καθήκοντα και στις αρμοδιότητες του υπηρετούντος μόνιμου προσωπικού του.

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 16/2015 (Όμοια η Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 95/2015), Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 309/2014
Ανάθεση συντήρησης και επισκευής δικτύου ύδρευσης. Αμοιβή για τη συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών στα δίκτυα ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας. Μη νομίμως ανατέθηκε σε ιδιώτη, καθόσον αυτές εμπίπτουν στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του προσωπικού του Δήμου.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 322/2013
Yπηρεσίες συντήρησης των διαδικτυακών πυλών του Δήμου. Μη νομίμως ανέθεσε στη φερόμενη ως δικαιούχο εταιρεία την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, καθόσον οι εν λόγω υπηρεσίες εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του υπηρετούντος στο γραφείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εφαρμογών και Διαφάνειας προσωπικού

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 174/2014
Ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου αναδιοργάνωσης των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου. Η εκτέλεση της ως άνω ανατεθείσας υπηρεσίας εμπίπτει στα συνήθη καθήκοντα του προσωπικού του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 73/2014 (Μη ανακλητέα από την Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 36/2014)
Καταγραφή πράξεων αναλογισμού και προσκύρωσης. Η εκτέλεση της ως άνω υπηρεσίας εμπίπτει, σύμφωνα με τον Οργανισμό του Δήμου, στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτόν. Μη νόμιμη δαπάνη.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 64/2014 (Όμοια με την Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 313/2014)
Η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών συμβούλου στη δράση «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» κατά το μέρος που αφορούν στην ενημέρωση και πληροφόρησητων ωφελουμένων γυναικών, στον έλεγχο των δικαιολογητικών τους και την κατάθεση των οικείων φακέλων, είναι εκτός του αντικειμένου της λειτουργικής δραστηριότητας του ως άνω νομικού προσώπου, αφού αφορούν σε εργασίες πουπραγματοποιούνται από τις δυνητικά ωφελούμενες μητέρες χωρίς ανάγκη παρέμβασης του φορέα υλοποίησης του προγράμματος, ενώ,κατά το μέρος που αφορούν στην παρακολούθηση της πορείαςυλοποίησης της δράσης, στηνενημέρωση του φορέαγια την πορεία του έργου και τη διαδικασία των εκταμιεύσεων,αφορούν σε αντικείμενο που εμπίπτει στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες των υπαλλήλων του, για την εκτέλεση του οποίου δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις και εμπειρία. Μη νόμιμη δαπάνη. Συγγνωστή πλάνη. 

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 250/2013
Οι εργασίες καθαρισμού των νεκροταφείων του Δήμου το μεν αφορούν σε αντικείμενο που ανάγεται στα πλαίσια των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του υπηρετούντος, στα Συνεργεία Καθαριότητας και Πρασίνου, προσωπικού του ως άνω Δήμου, το δε συνιστούν συνήθεις, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, εργασίες για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις και εμπειρία. Όμως κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 42 τουν. 3731/2008 και 282 του ν. 3852/2010, οι οποίες προέβλεψαν τη νομιμοποίηση των συμβάσεων των Ο.Τ.Α. που μεταξύ άλλων καταρτίστηκαν ως 31.12.2010και αφορούν την καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων, η εν λόγω δαπάνη θεωρείται νόμιμη. Νόμιμη δαπάνη.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 272/2013
Αμοιβή εταιρίας για την υποβολή αίτησης ρύθμισης αυθαίρετου κτίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου σύμφωνα με τη διαδικασία του ν. 4014/2011. Μη νομίμως ανατέθηκε στη φερόμενη ως δικαιούχο του υπό κρίση χρηματικού εντάλματος η εν λόγω εργασία, καθόσον αυτή αφορά σε αντικείμενο (υποβολή αίτησης σύμφωνα με το ν. 4014/2011, συγκέντρωση και υποβολή στοιχείων και δικαιολογητικών, μεταξύ των οποίων σχεδίων του κτίσματος) που εμπίπτει στα καθήκοντα των υπηρετούντων στο Γραφείο Τεχνικών Έργων μηχανικών του Δήμου. Μη νόμιμη δαπάνη.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 122/2013  (Όμοια η Πράξη Ελ. Συν. 27/2014 Κλιμ. Τμ. 7) (Αντίθετη η Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 135/2016, λόγω μη επάρκειας προσωπικού)
Ανάθεση υπηρεσιών σχετικά με τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενες χρήσεις νερού στο Δήμο. Εμπίπτει στα καθήκοντα των υπαλλήλων των δημοτικών υπηρεσιών και για την εκτέλεσή του δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία που δεν διαθέτει το προσωπικό του Δήμου. Ο ισχυρισμός του Δήμου ότι η παροχή των υπηρεσιών σχετικά με την χορήγηση αδειών χρήσης νερού δεν εμπίπτει στα καθήκοντα του προσωπικού του, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος δεδομένου ότι η αρμοδιότητα αυτή απονέμεται ειδικά στους Δήμους, με το άρθρο 209 του ν. 3852/2010, συνακόλουθα δε με τις ειδικότερες ρυθμίσεις της 150559/2011 κοινής υπουργικής απόφασης. 

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 244/2012
Δαπάνη για εργασίες καθαρισμού - διανοίξεων τάφρων, ρυακιών κ.λπ. σε δημοτικές ενότητες. Οι εργασίες αυτές εμπίπτουν στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του υπηρετούντος στο Δήμο προσωπικού.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 47/2013  
Αποκομιδή προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων. Μη νομίμως ανέθεσε στη φερόμενη ως δικαιούχο του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος πληρωμής εταιρεία, την εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών, καθόσον αυτές αφορούν σε αντικείμενο που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της  Διεύθυνσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας, συνιστούν συνήθεις, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, εργασίες για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις και εμπειρία, δυνάμενες να εκτελεστούν από το υπάρχον προσωπικό. Εξάλλου, οι  επισυναπτόμενες στο υπόμνημα του αναδόχου φορτωτικές δεν αντιστοιχούν στην αναφερόμενη στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ποσότητα μεταφερομένων υλικών και αξία (κόμιστρο) μεταφοράς. Μη νόμιμη δαπάνη.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 144/2012
Υποστήριξη του δήμου σε ζητήματα προγραμματισμού των δράσεών του στο πλαίσιο της 4ης Προγραμματικής Περιόδου του Ε.Σ.Π.Α. Μη νόμιμα ανατέθηκαν στη φερόμενη, ως δικαιούχο του επίμαχου χρηματικού εντάλματος ιδιώτη, οι ανωτέρω εργασίες, καθόσον αυτές αφορούν σε αντικείμενο που εμπίπτει στο πλαίσιο των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του υπηρετούντος στο Δήμο προσωπικού. Μη νόμιμη δαπάνη.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 88/2012
Παροχή συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης των υπηρεσιών του Δήμου σε θέματα οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου  267 παρ. 7 του ν. 3852/2010. Οι παραπάνω υπηρεσίες μη νομίμως ανατέθηκαν σε ιδιώτη, καθόσον οι σχετικές με την απογραφή των υποχρεώσεων και απαιτήσεων του Δήμου αρμοδιότητες ανατέθηκαν από το νόμο σε ειδικά για το σκοπό αυτό συγκροτούμενη επιτροπή. Πέραν τούτου, οι ανατεθείσες υπηρεσίες συνιστούν τον πυρήνα των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του προσωπικού του ανωτέρω Δήμου, και ως εκ τούτου δεν δικαιολογείται η προσφυγή σε τρίτους για την εκτέλεσή τους και η διενέργεια εκ του λόγου αυτού πρόσθετων δαπανών. Μη νόμιμη δαπάνη.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 20/2012
Οι εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών εμπίπτουν στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες του μόνιμου προσωπικού του Δήμου και συγκεκριμένα του υπηρετούντος στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Παιδικών Χαρών προσωπικού. Μη νόμιμη δαπάνη.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 59/2012.
Ανάθεση εργασιών αποχλόασης και αποκομιδής των χόρτων από τους αύλειους χώρους σχολείων του Δήμου. Εμπίπτουν στα καθήκοντα του μόνιμου προσωπικού του Δήμου και συγκεκριμένα του υπηρετούντος στη Διεύθυνση Επιμέλειας Πρασίνου - Παιδικών Χαρών. Μη νόμιμη η δαπάνη.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 35/2012.
Ανάθεση της εργασίας «Μελέτη και καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης παιδικών χαρών Δήμου και εισήγηση εναρμόνισης στα οριζόμενα της ΚΥΑ 28492/2009 για τη λειτουργία παιδικών χαρών» σε εταιρία. Μη νομίμως αντέθηκαν στη  φερόμενη ως  δικαιούχο του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος εταιρεία οι ως άνω εργασίες,  καθόσον αυτές, το μεν  αφορούν σε αντικείμενο που ανάγεται στα πλαίσια των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του υπηρετούντος στα Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του άνω Δήμου προσωπικού, το δε,  συνιστούν συνήθεις, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας,  εργασίες για την εκτέλεση των οποίων  δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις και εμπειρία, δυνάμενες να εκτελεστούν από το υπάρχον προσωπικό. Μη νόμιμη δαπάνη.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 27/2012
Τοποθέτηση - συντήρηση διακοσμητικών φωτιστικών σωμάτων για τον καλλωπισμό της πόλης. Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών μη νομίμως ανατέθηκε σε ιδιώτη, καθόσον αυτές εμπίπτουν στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του προσωπικού του ανωτέρω Δήμου, και συγκεκριμένα του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών, όπως προκύπτει από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτού, και ως εκ τούτου δεν δικαιολογείται η προσφυγή σε τρίτους για την εκτέλεσή τους και η διενέργεια εκ του λόγου αυτού πρόσθετων δαπανών. Περαιτέρω, το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης που συνίσταται στην τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων για το στολισμό της πόλης κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, πρόκειται για συνήθεις και απλές ηλεκτρολογικές εργασίες, οι οποίες μάλιστα δεν ανέκυψαν αιφνιδίως, αλλά μπορούσαν να έχουν ενταχθεί σε προγραμματισμό, έτσι ώστε να επιτευχθεί η εκτέλεσή τους, ακόμα και σταδιακά, από το υπηρετούν προσωπικό. Μη νόμιμη δαπάνη.

Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 124/2012.
Παροχή υπηρεσιών καταμέτρησης υδρομετρητών σε διάφορα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου. Οι εντελλόμενες με τα ως άνω χρηματικά εντάλματα δαπάνες δεν είναι νόμιμες, δοθέντος ότι οι εργασίες αυτές εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα του τεχνίτη υδραυλικού και του υδρονομέα που ήδη υπηρετούν στο αρμόδιο Τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, οι οποίοι, εξάλλου, επικουρούνται από το υφιστάμενο καθώς και το άρτι προσληφθέν εργατικό προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ. του Δήμου. Περαιτέρω, η καταγραφή των μετρήσεων των υδρομετρητών δεν απαιτεί ιδιαίτερη τεχνική εξοικείωση, οι δε υπάλληλοι του Δήμου κατάγονται από την περιοχή και μπορούσαν, σε κάθε περίπτωση, να γνωρίζουν καλύτερα τους δικαιούχους των υδρομετρητών, σε σχέση με τους ιδιώτες τρίτους που ανέλαβαν την εκτέλεση των ως άνω εργασιών, ο ένας, μάλιστα, εκ των οποίων προέρχεται από άλλο Δήμο. Μη νόμιμη η δαπάνη.

Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 119/2012
Αμοιβή εταιρίας για την έκδοση της μισθοδοσίας  του προσωπικού του δήμου. Αφορούν σε αντικείμενο που εμπίπτει στο πεδίο των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων των  υπηρετούντων  στο γραφείο προσωπικού υπαλλήλων του. Μη νόμιμη δαπάνη.

Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 98/2012
Παροχή υπηρεσιών συνολικής συμβουλευτικής υποστήριξης του Δήμου σε θέματα αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του, των επιχειρήσεων και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, κατ' εφαρμογή του ν.3852/2010. Η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη, καθόσον από τα στοιχεία του φακέλου δεν προσδιορίζεται με ακρίβεια το περιεχόμενο της ως άνω συναφθείσας, μεταξύ του Δήμου και της δικαιούχου του εντάλματος εταιρείας, σύμβασης, ποιες δηλαδή είναι οι  συγκεκριμένες εργασίες, που ανατέθηκαν στην ανάδοχο, με αποτέλεσμα αυτή να είναι αόριστη και ως εκ τούτου να μην καθίσταται εφικτός ο έλεγχος, αν οι  ανατεθείσες εργασίες εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων του Δήμου.  Μη νόμιμη δαπάνη. 

Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 88/2012
Ανάθεση σύνταξης  φακέλων προεργασίας αναδασμού της τοπικής κοινότητας σε ιδιώτη γεωπόνο. Εμπίπτει στα καθήκοντα του υπηρετούντος προσωπικού. Επιπροσθέτως, όπως προκύπτει από τις  σχετικές βεβαιώσεις της Επιτροπής Επίβλεψης και Παραλαβής, οι ανωτέρω εργασίες  εκτελέστηκαν και παραλήφθηκαν σε χρονικό διάστημα δύο ημερών από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων ανάθεσής τους και υπό την εκδοχή αυτή η καταβολή συμβατικής αμοιβής ποσού 10.000,00 ευρώ, υπερβαίνει  το κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας  προσήκον μέτρο.  Μη νόμιμη δαπάνη.

Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 16/2012.
Εργασίες συντήρησης συντριβανιών του Δήμου. Αποτελούν συνήθεις εργασίες, χωρίς ιδιαίτερες υλικοτεχνικές απαιτήσεις και αντίστοιχη ειδική υποδομή, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του υπηρετούντος στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προσωπικού. Μη νόμιμη δαπάνη.

Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 14/2012
Παροχή  υπηρεσιών αναπαραγωγής και βιβλιοδεσίας των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου. Μη νομίμως ανατέθηκαν σε τρίτο οι προαναφερόμενες εργασίες, καθόσον αυτές εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα του υπηρετούντος ήδη στο Δήμο προσωπικού. Επιπλέον, οι «βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης» δεν υπογράφονται αρμοδίως από τα μέλη της οικείας επιτροπής παραλαβής, αλλά από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και από  την Προϊσταμένη του Τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου και Δημαρχιακής Επιτροπής και ως εκ τούτου δεν αποτελούν νόμιμα δικαιολογητικά των προαναφερόμενων χρηματικών ενταλμάτων. Μη νόμιμη δαπάνη.

Ελ.Συν. Τμ. IV Πράξη 16/2011 
Οι εργασίες μεταφοράς υλικού, επίπλων και ταξινόμησης των εγγράφων, ανάγονται, κατά βάση, στην αρμοδιότητα του κλάδου των Επιμελητών. Μη νόμιμη η δαπάνη.

Ελ.Συν. Τμήμα IV Πράξη 194/2011 
Mη νομίμως οι επίμαχες εργασίες ανατέθηκαν σε ιδιώτη. Και τούτο διότι οι εργασίες αυτές ανάγονται στα καθήκοντα του προσωπικού του Κλάδου ΥΕ Σταυλιτών του Ιδρύματος και ούτε από το Ίδρυμα προβάλλεται, ούτε από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι είχε εξαντληθεί κάθε περιθώριο πλήρωσης της μόνης, άλλωστε, απομένουσας κενής οργανικής θέσης του Κλάδου αυτού, ούτως ώστε να στοιχειοθετείται αδυναμία διεκπεραίωσής τους από τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους και να δικαιολογείται η προσφυγή στις υπηρεσίες τρίτων. Μη νόμιμη η δαπάνη.

Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 309/2011.
Εργασίες συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου. Μη νόμιμα ανατέθηκε στον φερόμενο ως δικαιούχο του κρίσιμου χρηματικού εντάλματος η εκτέλεση των ως άνω εργασιών, καθόσον αυτές εμπίπτουν στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες του ήδη υπηρετούντος στο Δήμο προσωπικού (ένας ηλεκτρολόγος). Μη νόμιμη η δαπάνη. Συγγνωστή πλάνη.


Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 286/2011 .
Αμοιβή μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας για τη διενέργεια «Έρευνας για τα θέματα που απασχολούν τους συνταξιούχους άνω των 55 ετών στην ΧΧΧ και διάθεση ενεργοποίησής τους σε κοινωνικές ομάδες». Η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, καθόσον δε βρίσκει έρεισμα σε διάταξη νόμου, ενώ περαιτέρω δεν συντελεί άμεσα ή έμμεσα στην εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου. Αλλωστε, σε κάθε περίπτωση, η διεξαγωγή της έρευνας αυτής θα μπορούσε να έχει ανατεθεί, βάσει του αντικειμένου της, στους πράγματι υπηρετούντες υπαλλήλους στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου με τις ειδικότητες κοινωνιολόγου, ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού και με τη συνδρομή του Κ.Α.Π.Η., χωρίς να είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωσή της η απασχόληση των εξειδικευμένων γερoντoλόγων - γηραγωγών της εν λόγω Μ.Κ.Ο. Μη νόμιμη η δαπάνη.


Ελ.Συν. Πράξη 234/2011 Τμ.7  
Μη νόμιμη η ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε εταιρία, με αντικείμενο την επιθεώρηση και χαρτογράφηση των κινδύνωνσε επιλεγμένουςανοικτούς χώρους του Δήμου, καθώς και την αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης ασφαλείας και υγείας στους χώρους αυτούς, αλλά και τον καθορισμό ελάχιστων προδιαγραφών ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα εκτελούμενα εντός των ορίων του Δήμου τεχνικά έργα. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν σε αντικείμενο που ανάγεται στο πλαίσιο των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του προσωπικού που υπηρετεί στο Γραφείο Τεχνικών Έργων - Μελετών - Επιβλέψεων και Συντήρησης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου, όπως προκύπτει από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του.

Ελ.Συν. Πράξη 233/2011 Τμ.7  
Μη νόμιμη η ανάθεση της εργασίας εκτύπωσης αντιτύπων ετήσιου προγράμματος και προϋπολογισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, διότι η εργασία αυτή αφορά σε αντικείμενο, που ανάγεται στο πλαίσιο των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του υπηρετούντος στο Τμήμα Λογιστηρίου του Δήμου προσωπικού, το οποίο θα μπορούσε να διεκπεραιώσει την εν λόγω εργασία με άλλα σύγχρονα μέσα (ηλεκτρονικά και ψηφιακά) κατά πολύ οικονομικότερα από την τελικώς επιλεγείσα λύση της εκτύπωσης, που θα παρείχαν στις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες του Δήμου άμεση και εύκολη πρόσβαση στον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα του Δήμου με δυνατότητα εκτύπωσης των κρίσιμων επιμέρους στοιχείων τους.

Ελ.Συν. Πράξη 176/2011 Τμ.7  
Μη νόμιμη η παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο την αντιστοίχηση - ταυτοποίηση υδρομετρητών και ακινήτων του Δήμου από εταιρία καθώς η εργασία αυτή, ναι μεν δεν εμπίπτει στα συνήθη καθήκοντα του τεχνίτη υδραυλικού και των εργατών ύδρευσης, που διαθέτει ο Δήμος, ανάγεται, όμως, στα καθήκοντα των υπηρετούντων στην Τεχνική Υπηρεσία και στο Γραφείο Πληροφορικής του Δήμου, οι οποίες στελεχώνονται, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. του Δήμουκαι βεβαίωση της Διευθύντριας Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, από υπαλλήλους αντίστοιχης ειδικότητας, ήτοι τοπογράφο μηχανικό ΠΕ και τεχνολόγο τοπογράφο μηχανικό ΤΕ, καθώς και από προσωπικό κλάδου Πληροφορικής, που μπορούν να εκτελέσουν τις εργασίες αυτές και διαθέτουν τις ειδικές γνώσεις και την απαραίτητη υποδομή.

Ελ.Συν. Πράξη 173/2011 Τμ.7 Όμοια η Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 120/2012.
Μη νόμιμη η ανάθεση εκτέλεσης εργασιών συντήρησης πρασίνου οδών και πλατειών σε εταιρία, καθότι, αφενός, όπως προκύπτει από τη διάρθρωση των Υπηρεσιών του Δήμου, ανάγονται στα συνήθη καθήκοντα του ήδη υπηρετούντος στο Δήμο προσωπικού και συγκεκριμένα στις αρμοδιότητες που αντιστοιχούν στο προσωπικό του Τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου και, αφετέρου, οι ανατεθείσες εργασίες δεν απαιτούν ειδικότερες γνώσεις και εμπειρία από αυτές που κατέχει ήδη το υπηρετούν προσωπικό και ως εκ τούτου δεν δικαιολογείται η ανάθεσή της σε τρίτο και η διενέργεια πρόσθετης δαπάνης.

Ελ. Συν. Τμήμα VI Απόφαση 794/2012 
Εργασίες «Διαμορφώσεις, Αποκαταστάσεις, Συντηρήσεις πάρκων και χώρων πρασίνου». Το υπηρετούν προσωπικό του Δήμου στα καθήκοντα του οποίου ανάγονται οι ανατεθείσες εργασίες είναι όλως ανεπαρκές για την εκτέλεση αυτών στην έκταση που είναι αναγκαία, ώστε να καλυφθεί το σύνολο των χώρων πρασίνου του Δήμου, καθόσον, πέραν του όγκου των εργασιών και του απαιτούμενου ειδικού εξοπλισμού, υπηρετούν δύο μόνον υπάλληλοι έναντι ένδεκα προβλεπόμενων οργανικών θέσεων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, πλέον εργατών γενικών καθηκόντων. Δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.

Ελ. Συν. Πράξη 137/2010 Τμ. 7
Μη νόμιμη η δαπάνη για την εκτέλεση εργασιών ελέγχου βλάστησης και κοπής και εκρίζωσης ξερών δέντρων από τρίτους καθώς οι προαναφερόμενες εργασίες ανάγονται στα καθήκοντα του υπηρετούντος στα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Κηποτεχνίας και Πρασίνου προσωπικού του Δήμου.


Δεν εμπίπτουν στα καθήκοντα του προσωπικού - Απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία - Δεν επαρκεί το προσωπικό.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 314/2016
Υλοποίηση σύμβασης με αντικείμενο την υποστήριξη της λειτουργίας Γεωπάρκου.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 351/2016
Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου υποστήριξης για την υποβολή φακέλου ένταξης μνημείου στα μνημεία UNESCO

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 297/2016
Ανάθεση μελέτης για την παροχή δεδομένων και αξιοποίησή τους από την Τεχνική Υπηρεσία για αντιπλημμυρική προστασία των Δημοτικών Ενοτήτων. Απλή υπηρεσία και όχι μελέτη. Αδυναμία της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του ενδιαφερόμενου Δήμου να προβεί στην εκτέλεσή τους, λόγω έλλειψης του κατάλληλου για την υλοποίησή τους εξοπλισμού.

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 199/2016
Ανάθεση εργασίας παρακολούθησης για την ορθή λειτουργία του ΧΥΤΑ. Η έλλειψη τόσο εξειδικευμένου προσωπικού στο Δήμο σχετικά με την τεχνογνωσία και την εμπειρία λειτουργίας ενός ΧΥΤΑ, όσο και σχετικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για την εκτέλεση της εν λόγω εργασίας, επέβαλαν κατά τον κρίσιμο χρόνο την απευθείας ανάθεσή της σε εξωτερικό συνεργάτη. Νόμιμη δαπάνη.

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 160/2016
Παροχή εξελιγμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Οι ανατεθείσες υπηρεσίες, όπως προκύπτει από την τεχνική περιγραφή αυτών, έχουν εξειδικευμένο αντικείμενο και επομένως νομίμως ανατέθηκε η εκτέλεσή τους σε τρίτο. Νόμιμη δαπάνη.


Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 135/2016 (Αντίθετες οι Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 122/2013 και Πράξη Ελ. Συν. 27/2014 Κλιμ. Τμ. 7)
Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών  για την χορήγηση αδειών χρήσης νερού στα διοικητικά όρια του Δήμου. H  ανάθεση  των  επίμαχων εργασιών στη  φερόμενη ως δικαιούχου του εντάλματος είναι στην  προκειμένη  περίπτωση  δικαιολογημένη. Νόμιμη δαπάνη.

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 85/2016
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Ανάθεση παροχής υπηρεσιών λειτουργίας του λιμένα. Η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη προβλέπεται από τις διατάξεις που καθορίζουν τις αρμοδιότητες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, στις οποίες περιλαμβάνεται και η εκμετάλλευση της ζώνης λιμένος και η παροχή υπηρεσιών σε πλοία και τρίτους και, επομένως, οι επίμαχες υπηρεσίες νομίμως ανατέθηκαν στην παραπάνω ανάδοχο, δεδομένου άλλωστε ότι κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου δεν προέβλεπε οργανική θέση για την εκτέλεση των ανατεθεισών υπηρεσιών  λειτουργίας  λιμένα.  Νόμιμη δαπάνη.


Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 362/2015
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ύδρευσης του δήμου. Το προσωπικό που υπηρετεί στο δήμο δεν επαρκεί για να αναλάβει την πλήρη, καθημερινή και σε εικοσιτετράωρη βάση ηλεκτρολογική παρακολούθηση και συντήρηση των δεκαπέντε αντλιοστασίων του Δήμου.

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 354/2015
Δοθέντος ότι στο Δήμο δεν υπηρετούσε μόνιμος υπάλληλος ως ηλεκτρολόγος, η ανάθεση των εν λόγω ηλεκτρολογικών εργασιών σε ιδιώτη είναι νόμιμη μόνο, όμως, για τον πρώτο μήνα, που αφορά το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα, ενώ δεν είναι νόμιμη για τους λοιπούς πέντε μήνες της σύμβασης, καθόσον όπως ο ίδιος ο Δήμος αναφέρει σε έγγραφό του, προσέλαβε μετέπειτα ηλεκτρολόγο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου οχτάμηνης διάρκειας. Η ανάθεση των παραπάνω εργασιών έγινε χωρίς την ύπαρξη των νομίμων προϋποθέσεων και συγκεκριμένα χωρίς ο πάροχος των υπηρεσιών να κατέχει άδεια ηλεκτρολόγου σε ισχύ. 

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 86/2015
Έργο αποκατάστασης αλεξικέραυνων σχολικών κτιρίων. Νομίμως ανατέθηκε σε ιδιώτη, διότι ήταν αδύνατο να εκτελεστεί από το προσωπικό του δήμου, λόγω ελλείψεων προσωπικού. Νόμιμη δαπάνη.

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 393/2015
Δημοτικό λιμενικό ταμείο. Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης γραφείου. Η καταρτισθείσα σύμβαση δεν φέρει το χαρακτήρα μίσθωσης έργου, με αποτέλεσμα να μην τίθεται ζήτημα τήρησης της διαδικασίας του άρθρου 6 του ν. 2527/1997. Περαιτέρω, οι εργασίες «τήρηση λογιστικών βιβλίων-μισθολογίου» και «υπηρεσίες σύνταξης και παρακολούθησης του Δημοσίου λογιστικού των οικονομικών καταστάσεων», οι οποίες έχουν ανατεθεί σε δύο ιδιώτες, είναι λογιστικού κυρίως αντικειμένου και απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις λογιστικής, διαφέρουν ως εκ τούτου  από τις επίμαχες, οι οποίες αφορούν σε γραμματειακή/διοικητική υποστήριξη του φορέα. Ενόψει των πραγματικών συνθηκών, που δεν διασφαλίζουν την αποτελεσματική διεκπεραίωση των υποθέσεων των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών  του ν.π.δ.δ., περαιτέρω, δοθέντος ότι με τις διατάξεις των άρθρων 11 του  ν. 3833/2010 και πρώτου παρ. ΣΤ (υποπαράγραφος ΣΤ1) του ν. 4093/2012 έχει κατ’ ουσίαν εξαλειφθεί η δυνατότητα πρόσληψης οιουδήποτε προσωπικού μέχρι και την 31.12.2016 και, τέλος, λαμβανομένου υπόψη ότι ο φορέας και διαδικασία πλήρωσης οργανικής θέσης κίνησε, αλλά και προσωπικό ζήτησε από τον οικείο Δήμο, η ανάθεση των επίμαχων εργασιών στην αιτούσα παρίσταται εν προκειμένω δικαιολογημένη και δεν αντίκειται στην αρχή της οικονομικότητας. Νόμιμη δαπάνη.

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 327/2015
Υπηρεσίες καθαριότητας και συντήρησης πρασίνου πλατειών και νησίδων της Δημοτικής Ενότητας. Το υπηρετούν προσωπικό στο Δήμο είναι ανεπαρκές. Νόμιμη η ανάθεση.

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 311/2015
Ανάθεση εργασιών
δημοσιογράφου στο Γραφείο Τύπου, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου. Το αντικείμενο των εργασιών αφορά στην υλοποίηση των αρμοδιοτήτων του άνω Γραφείου, εμπίπτοντας ως εκ τούτου στα καθήκοντα των υπηρετούντων σ’ αυτό υπαλλήλων. Εντούτοις, το Κλιμάκιο λαμβάνοντας υπόψη  ότι α) στο άνω Γραφείο του Δήμου υπηρετεί μία και μόνο υπάλληλος, κλάδου ΔΕ χειριστών Η/Υ με βαθμό Γ΄ β) με τις διατάξεις των άρθρων 11 του ν. 3833/2010 και πρώτου παρ. ΣΤ (υποπαράγραφος ΣΤ1) του ν. 4093/2012 έχει κατ’ ουσία εξαλειφθεί η δυνατότητα των Ο.Τ.Α. να προσλαμβάνουν οιοδήποτε προσωπικό μέχρι και την 31.12.2016 και γ) σύμφωνα με την τελευταία απογραφή ο Δήμος είναι ο τρίτος μεγαλύτερος σε πληθυσμό Δήμος της Αττικής,  κρίνει ότι η ανάθεση των επίμαχων εργασιών στον άνω δημοσιογράφο παρίσταται εν προκειμένω δικαιολογημένη.

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 264/2015
Αμοιβή για εργασίες κλαδέματος δένδρων από επίγεια συνεργεία. Νομίμως ανατέθηκαν στον δικαιούχο, καθώς δεν επαρκούσε ο αριθμός των ήδη υπηρετούντων στο Δήμο υπαλλήλων.


Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 45/2015
Προμήθεια υλικού και παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων. Προέχων χαρακτήρας της ως άνω σύμβασης είναι η προμήθεια διαφόρων υλικών (έντυπα, εδέσματα, τηλεόραση, πάγκοι), που ήταν απαραίτητα για την οργάνωση των προαναφερθεισών εκδηλώσεων και τα οποία από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν προκύπτει ότι μπορούσε να εξασφαλίσει ο Δήμος με ίδια μέσα, συνακόλουθα, νομίμως, προέβη στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας αυτών σε ιδιώτη προμηθευτή. Περαιτέρω, οι υπηρεσίες προώθησης, προβολής και γραμματειακής υποστήριξης των ως άνω εκδηλώσεων, που απέβλεπαν στην αρτιότερη οργάνωση αυτών, πέραν του ότι καλύπτουν μικρό μέρος της συνολικής δαπάνης, είναι και απόλυτα συναφείς με το σκοπό που εξυπηρετεί η ελεγχόμενη σύμβαση προμήθειας και, συνεπώς, νομίμως αυτές αποτέλεσαν αντικείμενο της ίδιας ανάθεσης.

Ελ.Συν.Τμ.7 Πράξη 33/2015
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής εξωτερικού φωτισμού της Δημοτικής Ενότητας. Το υπηρετούν προσωπικό του Δήμου δεν επαρκεί. Με δεδομένη συνεπώς, την υποστελέχωση του οικείου Τμήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τις προσπάθειες των αρμοδίων οργάνων του για την πρόσληψη προσωπικού της επίμαχης ειδικότητας, καθώς και την αναστολή των προσλήψεων που ισχύει για τους  ΟΤΑ Α` και Β` βαθμού και τα Ν.Π.Ι.Δ. αυτών μέχρι την 31η.12.2016, βάσει του ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο παρ. ΣΤ΄ περ. 3 - Α΄222), η ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη των συγκεκριμένων υπηρεσιών παρίσταται εν προκειμένω δικαιολογημένη. Ανακαλεί την 164/2015 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα.


Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 119/2015
Εργασίες συντήρησης των αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης. Tο προσωπικό που υπηρετεί δεν επαρκεί για να αναλάβει την πλήρη, καθημερινή και σε εικοσιτετράωρη βάση ηλεκτρολογική συντήρηση του συνόλου των αντλιοστασίων ύδρευσης – αποχέτευσης.

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 311/2014
Ανάθεση εκπόνησης μελέτης «Τοπογραφικές εργασίες για την κατασκευή έργων διευθέτησης στο χείμαρρο Χ». Ο Δήμος μη νομίμως ανέθεσε στο δικαιούχο πολιτικό μηχανικό την εκπόνηση της προαναφερθείσας μελέτης, καθόσον οι τοπογραφικές εργασίες που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν ανάγονται στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του προσωπικού που υπηρετεί στο Τμήμα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 304/2014
Απευθείας ανάθεση στην αναπτυξιακή επιχείρηση του Δήμου εργασιών σχετικών με τη βεβαίωση προς είσπραξη από το Ταμείο του Δήμου κλήσεων παράνομης και ελεγχόμενης στάθμευσης της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας και νυν Διεύθυνσης Κοινοχρήστου Χώρου και της ΕΛ.ΑΣ. Οι  ανωτέρω υπηρεσίες απαιτούν  κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, ειδικές γνώσεις και εμπειρία ως εκ τούτου, νομίμως, ανατέθηκαν στη φερόμενη ως δικαιούχο του επίμαχου χρηματικού εντάλματος πληρωμής εταιρεία, καθόσον εκφεύγουν των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων των υπηρετούντων στο οικείο Τμήμα τελών ελεγχόμενης στάθμευσης, βεβαίωσης και διαχείρισης προστίμων Κ.Ο.Κ.

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 44/2015
Παραμετροποίηση και τεχνική βελτίωση των προγραμμάτων λογισμικού. Δεν ανήκουν στα καθήκοντα του υπηρετούντος προσωπικού.

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 298/2014
Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών θεατρολόγου στο πλαίσιο θεατρικών πολιτιστικών εκδηλώσεων στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια του δήμου. Aπαιτεί, κατ’ αντικειμενική κρίση, εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, τις οποίες δεν προκύπτει ότι διέθεταν οι υπηρετούντες στο δήμο υπάλληλοι.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 185/2014
Αμοιβή πολιτικού μηχανικού για «διερεύνηση των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής ΧΧΧ και παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την αναβάθμισή της». Οι ανατεθείσες υπηρεσίες εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα του υπηρετούντος προσωπικού στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικού Σχεδιασμού καθώς και στο Γραφείο Περιβάλλοντος του Δήμου.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 223/2014
Μελέτη άρδευσης για την ανάπλαση οικισμών Δ.Ε. Ανάγονται στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του υπηρετούντος στο Τμήμα Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προσωπικού, συνιστούν συνήθεις, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, εργασίες, για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 195/2014 (Ανακλήθηκε από την Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 38/2014, λόγω συγγνωστής πλάνης)
Απομάκρυνση φερτών υλών από τα ρέματα και τις τάφρους των αγροτικών οδών διαφόρων περιοχών του Δήμου, με σκοπό την αποκατάσταση της λειτουργικότητας αυτών και όχι στην καθαριότητα των αντίστοιχων κοινόχρηστων χώρων.
Δεν ανάγονται στα συνήθη καθήκοντα του προσωπικού καθαριότητας του Δήμου.

Ελ. Συν. Τμ. 6 Απόφαση 3060/2014
Ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας «
Διαχείριση Μεγάλων Δένδρων και Προσβεβλημένων Φοινίκων». Δεν εμπίπτει στα καθήκοντα του προσωπικού του Δήμου. Ο Δήμος απέρριψε την εναλλακτική λύση της αυτεπιστασίας ως οικονομικά μη συμφέρουσα.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 197/2014
Ανάθεση σε ιδιώτη υπηρεσιών, που αφορούν στην εκπόνηση του προγράμματος
αποκατάστασης  της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου, στη σύνταξη  των αιτήσεων έκτακτης χρηματοδότησης του Δήμου και αναχρηματοδότησης των  δανείων του από το  Τ.Π.Δ., η εκτίμηση της δυνατότητας εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών του, η  καταγραφή και ανάλυση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους  κ.α. Απαιτεί  εξειδικευμένες γνώσεις (τεχνογνωσία) και εμπειρία και εκφεύγει  τόσο των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του Δήμου, όσο και των  συνήθων καθηκόντων  του υπηρετούντος στο Δήμο αυτό προσωπικού.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 182/2014
Συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού του δημοτικού κολυμβητηρίου (ΝΠΔΔ).
Ενόψει της έλλειψης υπαλλήλων ειδικότητας υδραυλικού, ηλεκτρολόγου, τόσο στο νομικό πρόσωπο όσο και στο Δήμο, αλλά και της αδυναμίας υλοποίησής τους από το υπηρετούν στο Δήμο προσωπικό, νομίμως ανατέθηκαν στο φερόμενο ως δικαιούχο.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 321/2013
Εργασίες κατασκευής – διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου κοινοχρήστων χώρων και οικοδομικές εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των υπαλλήλων του Δήμου, αλλά λόγω έλλειψης εξοπλισμού, νομίμως ανατέθηκαν σε ιδιώτες. Μη νόμιμη δαπάνη. 

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 283/2013
Είναι νόμιμη η δαπάνη για τις υπηρεσίες καταμέτρησης ενδείξεων κατανάλωσης ύδατος των υδρομετρητών, εφόσον δεν επαρκούσε κατά την κρίση του Κλιμακίου ο αριθμός των ήδη υπηρετούντων σε αυτόν εργατών.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 71/2013
Δαπάνη καταμέτρησης των ενδείξεων κατανάλωσης ύδατος των υδρομετρητών στις Δημοτικές Ενότητες. Ο Δήμος νομίμως ανέθεσε τις εν λόγω υπηρεσίες, καθόσον το μεν συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών του, ενόψει και της ειδικής φύσης τους, το δε, το προσωπικό που απασχολείται σε αυτόν δεν επαρκεί για την καταγραφή και καταμέτρηση των ενδείξεων κατανάλωσης νερού και τον έλεγχο των υδρομετρητών παροχών ύδρευσης των εν λόγω Δημοτικών Ενοτήτων, διότι στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου προβλέπονται τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ, στις οποίες υπηρετούν δύο (2) υπάλληλοι, που καλύπτουν αποκλειστικά τις ανάγκες των υπηρεσιών καθαριότητας της Δημοτικής Ενότητας ΧΧΧ, χωρίς να μπορούν να απασχοληθούν σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου, περαιτέρω δε, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου στ΄ του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222), οι προσλήψεις και οι διορισμοί του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της κατηγορίας ΥΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του Δήμου έχουν ανασταλεί έως την 31.12.2016.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 240/2012
Εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης των ανθυγιεινών εστιών σε εγκαταλελειμμένες οικείες και οικόπεδα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Οι ως άνω εργασίες αφορούσαν σε επεμβάσεις σε χώρους που εγκυμονούσαν κινδύνους μετάδοσης επιδημικών νόσων, λόγω της συγκέντρωσης μολυσματικού χαρακτήρα μικροβίων από την ανεξέλεγκτη χρησιμοποίησή τους, σε συνθήκες συγχρωτισμού, υπό ανύπαρκτες συνθήκες υγιεινής διαβίωσης, μεγάλου αριθμού περιθωριακών ατόμων. Περαιτέρω, οι εργασίες αυτές αφορούσαν σε άμεση επέμβαση σε μεγάλο αριθμό ιδιωτικών χώρων, μη δυνάμενων να ενταχθούν στον προγραμματισμό των εργασιών των οικείων υπηρεσιών του Δήμου, καθόσον οι χώροι αυτοί προσδιορίζονταν το πρώτον από τις σχετικές εισαγγελικές παραγγελίες, ενώ ο χρόνος της επέμβασης καθορίζονταν από εξω-υπηρεσιακούς παράγοντες και, συγκεκριμένα, τη δυνατότητα διάθεσης, τόσο από την Εισαγγελία Πρωτοδικών του απαιτούμενου εκ του νόμου, για την είσοδο στις εγκαταλελειμμένες κατοικίες, δικαστικού λειτουργού, όσο και από την Ελληνική Αστυνομία, του απαιτούμενου αριθμού ανδρών, για την προστασία των συνεργείων καθαρισμού από τυχόν βίαιες αντιδράσεις των ατόμων που είχαν καταλάβει τους χώρους επέμβασης και την απομάκρυνσή τους σε περίπτωση άρνησή τους να τους εγκαταλείψουν. Κατά συνέπεια, η διεκπεραίωση των ως άνω εργασιών, η δαπάνη για την αμοιβή των οποίων έχει, στο πλαίσιο της γενικής αρμοδιότητας των δήμων, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, για «προστασία της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας» (βλ. άρθρο 75 παρ. Ι Κ.Δ.Κ.), το χαρακτήρα λειτουργικής δαπάνης, απαιτούσε εξειδικευμένα μέσα και εμπειρία, δεν ανάγονταν στα συνήθη καθήκοντα των υπηρετούντων στο Δήμο υπαλλήλων. Όσον αφορά στη δυνατότητα ανάθεσης των εργασιών με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης δεν αποδείχθηκε στην υπό κρίση περίπτωση ότι ανέκυψε θέμα κατεπείγουσας ανάγκης μη συμβιβαζόμενης με τις προθεσμίες που επιβάλλει η προκήρυξη διαγωνισμού, προϋπόθεση που απαιτείται, εκ του νόμου, να συντρέχει σωρευτικά για την προσφυγή στη συγκεκριμένη διαδικασία ανάθεσης. 

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 133/2012
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών  για τις εργασίες προσαρμογής του οργανογράμματος του Δήμου και της λειτουργίας  των υπηρεσιών του για την κάλυψη διαχειριστικής επάρκειας. Η  εκτέλεση των εργασιών αυτών που,   όπως περιγράφονται ανωτέρω, αφορούν σε  ειδικής φύσεως υπηρεσίες  προετοιμασίας για την εφαρμογή συστήματος  τεκμηρίωσης διαδικασιών για τις λειτουργίες του προγραμματισμού, της ανάθεσης και διαχείρισης συμβάσεων, της παρακολούθησης και πιστοποίησης του  φυσικού αντικειμένου και της οικονομικής διαχείρισης έργων που εντάσσονται στοΕΣΠΑ 2007 - 2013, καθώς και την πιστοποίηση της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου για την υλοποίηση πράξεων που εντάσσονται σε αυτό,  απαιτεί  εξειδικευμένες γνώσεις (τεχνογνωσία) και εμπειρία, εκφεύγει δε  τόσο των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του άνω Δήμου, όσο και των  συνήθων καθηκόντων  του υπηρετούντος στο Δήμο αυτό προσωπικού. Νόμιμη δαπάνη.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 112/2012
Νομίμως ανατέθηκε η παροχή των υπηρεσιών αυτών στη φερόμενη ως δικαιούχο του εντάλματος εταιρεία, καθόσον αφορούν  στη σύνταξη και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης του Δήμου από το «Πρόγραμμα για την Αγροτική Ανάπτυξη στην Ελλάδα 2007-2013», οι  οποίες  απαιτούν  εξειδικευμένες γνώσεις (τεχνογνωσία) και εμπειρία και εκφεύγουν  των συνήθων καθηκόντων  του υπηρετούντος στο Δήμο αυτό προσωπικού, το οποίο δεν προκύπτει ότι  διέθετε την απαραίτητη τεχνογνωσία, υλικοτεχνική υποδομή και αριθμητική επάρκεια, για να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις σύνταξης προτάσεων και προετοιμασίας φακέλου έργων, προκειμένου να υλοποιηθούν οι σχετικές προτάσεις ένταξης δράσεών του στα προαναφερόμενα χρηματοδοτικά προγράμματα. Νόμιμη η δαπάνη.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 68/2012
Ανάθεση από το ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου» υπέρ της διαδημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου», για την καταβολή στην τελευταία της αμοιβής της για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το τμήμα πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ανωτέρω ν.π.δ.δ. είναι, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. αυτού, αρμόδιο για τη διοργάνωση κάθε μορφής πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως είναι και οι προαναφερόμενες εκδηλώσεις και συνέδρια, πλην όμως οι επιμέρους εργασίες που απαιτούνται για τη διοργάνωση αυτών προϋποθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και ειδικό εξοπλισμό - ιδίως η βιντεοσκόπηση και φωτογράφιση, η μετακίνηση των συμμετεχόντων και η ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Συνεπώς, νομίμως οι εργασίες αυτές ανατέθηκαν στη φερόμενη ως δικαιούχο του επίμαχου χρηματικού εντάλματος πληρωμής, λαμβανομένου, επιπροσθέτως, υπόψη ότι, όπως προκύπτει από τον Ο.Ε.Υ. του ως άνω ν.π.δ.δ, δεν υπηρετεί σε αυτό υπάλληλος με ειδικότητα συναφή προς το αντικείμενο των ανατεθεισών υπηρεσιών. Νόμιμη η δαπάνη.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 24/2012
Νομίμως ανατέθηκαν στην φερόμενη ως δικαιούχο οι ανωτέρω συμβουλευτικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθόσον αυτές αφορούν μεν σε αντικείμενο που εμπίπτει στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες του προσωπικού στο Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, πλην όμως, όπως προκύπτει από τη διάρθρωση των Υπηρεσιών του Δήμου, το ανωτέρω Γραφείο δεν έχει στελεχωθεί και δεν λειτουργεί λόγω ελλείψεως προσωπικού. Περαιτέρω, και ο δεύτερος λόγος διαφωνίας της Επιτρόπου, ότι η ενημέρωση για τα ευρωπαϊκά προγράμματα πρέπει να είναι συνεχής οπότε το χρονικό διάστημα των δύο μηνών που ετέθη στην ανωτέρω σύμβαση καταδεικνύει την αοριστία της, τυγχάνει απορριπτέος, καθότι ο καθορισμός της χρονικής διάρκειας ισχύος της σύμβασης αυτής εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των αρμοδίων οργάνων του Δήμου. Νόμιμη η δαπάνη.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 10/2012.
Εργασίες συμβουλευτικής υποστήριξης του Δήμου στην προετοιμασία έργων για ένταξη στα Προγράμματα Ε.Σ.Π.Α. 2007 - 2013. Οι εκτελεσθείσες εργασίες, εκτός του ότι αφορούν σε αντικείμενο που κείται εκτός του κύκλου των συνήθων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του υπηρετούντος στο Δήμο προσωπικού, λόγω των ιδιαιτέρως πολυεπίπεδων και εξειδικευμένων γνώσεων που απαιτούνται, δεν δύνανται να υλοποιηθούν από το προσωπικό αυτό. Νόμιμη η δαπάνη.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 26/2012
Εκτέλεση εργασιών συντήρησης και βελτίωσης του εξωτερικού φωτισμού του περιβάλλοντος χώρου των σχολικών κτιρίων του Δήμου. Νόμιμα ανατέθηκε στον φερόμενο ως δικαιούχο του επίμαχου χρηματικού εντάλματος η εκτέλεση των ως άνω εργασιών, καθόσον, αν και αυτές εμπίπτουν στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες του ήδη υπηρετούντος στο Δήμο προσωπικού (ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων), στον οργανισμό του οποίου προβλέπονται συναφώς δώδεκα (12) θέσεις, εντούτοις, η οικεία υπηρεσία (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών), λαμβάνοντας υπόψη και την αναγκαιότητα εκτέλεσης των καθημερινών εργασιών συντήρησης στο μεγάλης έκτασης και διασποράς δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του Δήμου, καθώς και στο δίκτυο του περιβάλλοντος χώρου των σχολικών συγκροτημάτων της εδαφικής του περιφέρειας, ενόψει έκτακτων περιστατικών κλοπών και βανδαλισμών στους χώρους αυτούς, δεν ήταν κατά τον κρίσιμο χρόνο στελεχωμένη με επαρκές προσωπικό, χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου. Νόμιμη η δαπάνη.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 25/2012
Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου με αντικείμενο τη διοικητική ωρίμανση για τη χρηματοδότηση έργων του Δήμου. Νόμιμα ανατέθηκε στη φερόμενη ως δικαιούχο του επίμαχου χρηματικού εντάλματος η εκτέλεση των ως άνω εργασιών, καθότι, αφενός, εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 75 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006) και συνάδουν πλήρως με την εξυπηρέτηση των σκοπών του Δήμου, αφετέρου δε, αν και αυτές εμπίπτουν στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες του ήδη υπηρετούντος στο Δήμο προσωπικού (ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών και ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού), εντούτοις, λαμβάνοντας υπόψη και την αναγκαιότητα εκτέλεσης των καθημερινών εργασιών αρμοδιότητας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, δεν ήταν, κατά τον κρίσιμο χρόνο, στελεχωμένη με επαρκές προσωπικό, χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου, γεγονός που αποδεικνύεται, από τις προσπάθειές του, πριν προβεί στην ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών, για υποβοήθηση των αρμοδίων υπηρεσιών του από τους κρατικούς φορείς, χωρίς επιτυχές αποτέλεσμα. Νόμιμη η δαπάνη.

Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 118/2012.
Οι εργασίες, που αφορούν, κατά κύριο λόγο, στην παραμετροποίηση, αναβάθμιση και τεχνική βελτίωση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου, στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Syzeyxis, εκτός του ότι για την υλοποίησή τους απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής, αφορούν σε αντικείμενο που κείται εκτός του κύκλου των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του υπηρετούντος στο Δήμο προσωπικού.  Μη νομίμως επιμερίσθηκαν και ανατέθηκαν απευθείας, με βάση το ύψος της δαπάνης που προέκυψε από την εν λόγω κατάτμηση, χωρίς να διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισμός. Μη νόμιμες δαπάνες.

Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 117/2012.
Ανάθεση παροχής υπηρεσιών εθελοντικής εργασίας για το περιβάλλον σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Ο σχεδιασμός καθώς και ο συντονισμός προγραμμάτων εθελοντικής εργασίας δεν εμπίπτει στα συνήθη καθήκοντα του υπηρετούντος προσωπικού του Δήμου, καθόσον το Γραφείο Ειδικών Προγραμμάτων του Δήμου είναι αρμόδιο μόνο για την υλοποίηση και όχι για την οργάνωση τέτοιων δράσεων. Νόμιμη η δαπάνη.

Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 74/2012
Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος με λογισμικό εξυπηρέτησης πολιτών. Το λογισμικό περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες (δημιουργία και συντήρηση ολοκληρωμένου συστήματος εξυπηρέτησης πολιτών, καθώς και παραμετροποίηση και τεχνική βελτίωση του στατιστικού αρχείου πληροφοριών για το σύνολο του πληθυσμού του Δήμου), οι οποίες, εκτός του ότι απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις πληροφορικής, αφορούν σε αντικείμενο που κείται εκτός του κύκλου των συνήθων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του υπηρετούντος στο Τμήμα Δημοτολογίου και Έκδοσης Πιστοποιητικών προσωπικού του Δήμου, όπως αυτά καθορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτού. Συνεπώς, νομίμως η εν λόγω προμήθεια ανατέθηκε στο φερόμενο ως δικαιούχο του επίμαχου χρηματικού εντάλματος προμηθευτη. Νόμιμη η δαπάνη.

Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 45/2012
Παροχή υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης σε θέματα ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Νόμιμη δαπάνη.

Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 52/2012.
Αμοιβή γραφίστριας για τη δημιουργία διαφόρων πληροφοριακών εντύπων. Νομίμως ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών αυτών στην ανωτέρω δικαιούχο καθόσον αυτές εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες του Δήμου και συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών αυτού. Περαιτέρω, αφορούν σε αντικείμενο που εμπίπτει μεν στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του προσωπικού του Γραφείου Τύπου, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Δήμου, πλην όμως στο ανωτέρω Γραφείο υπηρετεί μόνο ένας υπάλληλος, ο οποίος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εξειδικευμένων εργασιών, που ανέλαβε η αντισυμβαλλόμενη. Η εν λόγω δαπάνη δεν υπερβαίνει το προσήκον μέτρο, δεδομένου ότι η συνολική συμφωνηθείσα αμοιβή, για τις παρεχόμενες εργασίες,  αφορά συνεχείς δημιουργίες ενημερωτικών εντύπων και προωθητικού υλικού, για μεγάλο χρονικό διάστημα (από 4.8.2011 έως 31.5.2012). Νόμιμη δαπάνη.

Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 43/2012.
Αμοιβή για την εκτέλεση  εργασιών καθαρισμού περιαστικών δασών. Οι ως άνω εργασίες καθαρισμού νομίμως ανατέθηκαν απευθείας στο φερόμενο ως δικαιούχο του  επίμαχου χρηματικού εντάλματος πληρωμής,  καθόσον το μεν το συμβατικό τίμημά τους  δεν υπερβαίνει το όριο της απευθείας ανάθεσης των 15.000,00 ευρώ, το δε  απαιτούν τη χρήση ειδικών μηχανημάτων και μέσων, τα οποία δεν διέθετε ο Δήμος,  ενώ παραλλήλως, δεν υπηρετούσε κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα προσωπικό με ειδικότητα χειριστή μηχανημάτων.  Νόμιμη δαπάνη

Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 24/2012.
Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης συστήματος ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, ενημέρωσης κ.α. Οι υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο των ως άνω συμβάσεων εξυπηρετούν άμεσα τους καταστατικούς σκοπούς τουΣυνδέσμου και συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του, νομίμως δε ανατέθηκαν σε τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις αρχές της αναγκαιότητας και της αποδοτικότητας, αφού το μεν, η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού δεν δικαιολογείται από το ύψος των ετήσιων  τακτικών του εσόδων, ενώ σε κάθε περίπτωση θα οδηγούσε σε σημαντική αύξηση του λειτουργικού του κόστους, το δε, ακόμη και αν είχαν πληρωθεί οι προβλεπόμενες στον Ο.Ε.Υ. οργανικές θέσεις, δεν θα μπορούσε ο ως άνω Σύνδεσμος με τους υπαλλήλους του και μόνο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των ως άνω ανατεθεισών υπηρεσιών, λόγω της  εξειδικευμένης φύσεως αυτών.  Περαιτέρω, οι προτάσεις ανάληψης της δαπάνης νόμιμα υπογράφονται, σύμφωνα με τα άρθρα 1 παρ. 1 και 4 παρ.1α΄ του π.δ/τος 113/2010, από την αρμόδια υπάλληλο του Δήμου, που εκτελεί την ταμειακή υπηρεσία του Συνδέσμου, χωρίς να απαιτείται, εν προκειμένω, υπογραφή του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, αφού στον Σύνδεσμο δεν λειτουργεί ίδια ταμειακή υπηρεσία. Νόμιμη η δαπάνη. (Πρακτικά της 38ηςΣυν/20.12.2011 του 7ου Τμήματος

Ελ. Συν. Τμήμα VI Απόφαση 800/2012.
«Αποκατάσταση περιοχών από παράνομες αποθέσεις αποβλήτων και σκουπιδομπάζων». Δεν ανάγονται στα καθήκοντα του προσωπικού της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Οι ανατιθέμενες υπηρεσίες παρουσιάζουν ιδιαιτερότητα ως προς το ότι δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί εκ των προτέρων η ακριβής ποσότητα των συλλεγόμενων και μεταφερόμενων απορριμμάτων καθώς και το είδος αυτών.  Καθορίζονται, δηλαδή οι περιοχές στις οποίες θα λάβει χώρα η περισυλλογή, πλην όμως δεν μπορεί να ορισθεί ο νόμιμος χώρος εναποθέσεως αυτών, καθόσον δεν μπορεί εκ των προτέρων να συγκεκριμενοποιηθεί το είδος των απορριμμάτων που θα συλλεχθούν ώστε να υπάρχει δυνατότητα αναφοράς στα συμβατικά τεύχη των νομίμως λειτουργούντων χώρων που μπορούν να διατεθούν. 

Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 8/2012
Aνάθεση σε Αναπτυξιακή Εταιρία του Δήμου της υπηρεσίας «Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου, για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχειριστικής επάρκειας, για την υλοποίηση των έργων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ». Νομίμως ανατέθηκαν οι ανωτέρω εργασίες, καθόσον αυτές αφορούν σε αντικείμενο που δεν εμπίπτει στο πλαίσιο των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του υπηρετούντος στο Δήμο αυτό προσωπικού, όπως προκύπτει από την προπεριγραφείσαδιάρθρωση και στελέχωση των υπηρεσιών του. Νόμιμη η δαπάνη.

Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 13/2012
Όμοια η Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 107/2012.
Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την προσαρμογή των νομικών προσώπων του Δήμου στο πρόγραμμα «Καλλικράτης».Η εκτέλεση των εργασιών αυτών που αφορούν σε ειδικής φύσεως υπηρεσίες σχετικές με την οικονομική λειτουργία, περιουσιακή διαχείριση,παρακολούθηση του λειτουργικού και παραγωγικού κόστους και συστηματικής απεικόνισης του οικονομικού αποτελέσματος της διαχείρισηςτων νομικών προσώπων του Δήμου, απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις (τεχνογνωσία) και εμπειρία,εκφεύγει δε των συνήθων καθηκόντων του υπηρετούντος στο Δήμο αυτό προσωπικού, που δεν προκύπτει, από τα στοιχεία του φακέλου, ότι διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία εκτέλεσής τους. Νόμιμη η δαπάνη.

Ελ.Συν. Τμ. IV Πράξη 9/2011
Το προσφερόμενο από την A.E. «πακέτο προαγοράς ωρών» αφορά υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης των προγραμμάτων λογισμικού του λογιστηρίου, οι οποίες παρέχονται όποτε παρίσταται αναγκαία η εισαγωγή νέων εκδόσεων και η παραμετροποίηση του υπάρχοντος λογισμικού και που ως εξειδικευμένες δύναται να ανατεθούν σε ιδιώτη. Νόμιμη η δαπάνη.


Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 316/2011
Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων από το ΕΣΠΑ. Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στη φερόμενη ως δικαιούχο του επίμαχου χρηματικού εντάλματος εταιρεία, με απόφαση του Δημάρχου,δεν είναι νόμιμη, καθόσον η αρμοδιότητα έκδοσης κατακυρωτικών αποφάσεων ανήκει στη Δημαρχιακή Επιτροπή. Η παροχή των υπηρεσιών αυτών, κατά το μέρος που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την αναμόρφωση του ετήσιου προγράμματος δράσης και του προϋπολογισμού του Δήμου, αφορούν σε ειδικής φύσεως υπηρεσίες που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις (τεχνογνωσία) και εμπειρία σε θέματα επιχειρησιακής οργάνωσης, σχεδιασμού και εφαρμογήςπρότυπων διαδικασιών και εκφεύγουν των συνήθων καθηκόντων του υπηρετούντος στο Δήμο αυτό προσωπικού, που δεν προκύπτει, από τα στοιχεία του φακέλου, ότι διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία. Η παροχή τους δε,όπως προκύπτει από την τεχνική περιγραφή τους, δεν εξικνείται έως την εξ ολοκλήρου αναμόρφωση του οικείου προγράμματος δράσης και του σχετικού προϋπολογισμού, αλλά αφορούν στην παροχή υποστηρικτικών - συμβουλευτικών υπηρεσιών στα στελέχη της υπηρεσίας προγραμματισμού, των οικονομικών υπηρεσιών και τη διοίκηση του Δήμου. Αντιθέτως, μη νομίμως ανατέθηκε η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την αναθεώρηση της οικονομοτεχνικής μελέτης και του διετούς προγράμματος δράσης της κοινωφελούς επιχείρησης, καθόσον αυτά εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της κοινωφελούς αυτής επιχείρησης και η σχετική δαπάνη δεν δύναται νομίμως να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Ο προβαλλόμενος από τον Επίτροπο λόγος μη θεωρήσεως επίμαχου χρηματικού εντάλματος πληρωμής διότι στην ομάδα εκπόνησης και σύνταξης των ως άνω προγραμμάτων δεν μετέχει στέλεχος του Δήμου, προβάλλεται αλυσιτελώς, καθόσον δεν πλήττει την νομιμότητα ανάθεσης παροχής των προεκτεθεισών υπηρεσιών και τη βάσει αυτής καταβολή της δαπάνης αμοιβής της αναδόχου. Μη νόμιμη η δαπάνη. Συγγνωστή πλάνη.

Ελ.Συν. Πράξη 177/2011 Τμ.7  
Νόμιμη η ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου στη διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού για την ανάπτυξη ισογείου χώρου στάθμευσης, σε εταιρία καθώς πρόκειται για υπηρεσίες χρηματοοικονομικής ανάλυσης και επιχειρησιακού σχεδιασμού επενδυτικών πολιτικών ανάπτυξης σε εφαρμογή ειδικού νομοθετικού καθεστώτος (αυτοχρηματοδότηση και παραχώρηση εκμετάλλευσης, σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα), και αποτελούν ειδικής φύσεως εργασία που απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία. Επίσης στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, αφενός μεν δεν υπηρετεί υπάλληλος συναφούς κλάδου ειδικότητας, αφετέρου δε το υπηρετούν στην Τεχνική Υπηρεσία προσωπικό, δεν διαθέτει την εξειδικευμένη τεχνογνωσία για να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις του εν λόγω συμβατικού αντικειμένου.

Ελ.Συν. Πράξη 140/2011 Τμ.7
Νόμιμη η ανάθεση εργασίας με αντικείμενο τη σύνταξη Γεωργικού - Εδαφολογικού Χάρτη περιοχής του Δήμου σε εταιρία, καθώς για την υλοποίησή της απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, και αφορά σε αντικείμενο που κείται εκτός του κύκλου των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του υπηρετούντος στο Γραφείο Προγραμματισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου προσωπικού, όπως αυτά καθορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτού.Β. ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γενικά
Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις που συστήνονται από Δήμους, σύμφωνα με  το άρθρο 275 του ν. 3852/2012 και οι οποίες υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 169 του Δ.Κ.Κ. για τους δήμους, δύνανται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, να συνάπτουν συμβάσεις, στα πλαίσια της αρχής της οικονομικότητας, που πρέπει να διέπει και τις δαπάνες των κοινωφελών επιχειρήσεων αναφορικά, μεταξύ άλλων, και με τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και μίσθωσης έργου, και επιβάλλει την εκπλήρωση των σκοπών των επιχειρήσεων αυτών με την κατά το δυνατόν ελάχιστη επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους (βλ. και άρθρο 1 του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» - ΦΕΚ Α΄, 141 - με το οποίο καθιερώνεται και νομοθετικά η ανωτέρω γενική αρχή), ενώ δεν δύνανται, για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους, να διαθέτουν νομίμως πιστώσεις για την πληρωμή δαπανών που αφορούν την εκτέλεση εργασιών που εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων τους, κατά κλάδο, όπως αυτά περιγράφονται στις οικείες οργανικές διατάξεις, αφού αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη οικονομική επιβάρυνση της οικείας υπηρεσίας. Κατ' εξαίρεση, στο βαθμό που αυτό επιβάλλεται από τις αρχές της αναγκαιότητας και της αποδοτικότητας, είναι δυνατή η ανάθεση σε τρίτους ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εργασιών ειδικής φύσεως, για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται είτε προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, που δεν διαθέτει, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, το ήδη υπηρετούν προσωπικό είτε η χρήση τεχνικών μέσων που δεν διαθέτει ο οικείος φορέας. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 99/2012)Εμπίπτουν στα καθήκοντα του προσωπικού.

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 168/2017
Οι ανατεθείσες υπηρεσίες καταγραφής του οργανογράμματος της ΔΕΥΑ και υποβολής προτάσεων για την τροποποίησή του, εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή και των Υπηρεσιών της επιχείρησης, ήτοι στα καθήκοντα του υπηρετούντος σε αυτές προσωπικού. Μη νόμιμη δαπάνη.

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 367/2015
Παροχή υπηρεσιών στρατηγικού σχεδιασμού για θέματα δημόσιων και διεθνών σχέσεων Κοινωφελούς Επιχείρησης. Η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι μη νόμιμη, διότι οι ως άνω υπηρεσίες, για την παροχή των οποίων δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα του προσωπικού που υπηρετεί στο Γραφείο Τύπου και Δημόσιων Σχέσεων της Γενικής Διεύθυνσης, στο Γραφείο Οργάνωσης Συνεδρίων και Εκδηλώσεων του Τμήματος Πολιτιστικού Τουρισμού της Διεύθυνσης Πολιτιστικού Τουρισμού & Επικοινωνίας και στο Γραφείο Διεθνών και Δημόσιων Σχέσεων του Τμήματος Προβολής, Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων της ίδιας Διεύθυνσης της επιχείρησης. Περαιτέρω, από τα στοιχεία του φακέλου δεν αποδεικνύεται ότι ο φόρτος εργασίας των υπηρετούντων στη Διεύθυνση Πολιτιστικού Τουρισμού & Επικοινωνίας δέκα ατόμων δεν τους επιτρέπει την ενασχόληση και με τα θέματα των δημόσιων και των διεθνών σχέσεων της επιχείρησης, ενώ ουδείς λόγος γίνεται για τη στελέχωση του Γραφείου Τύπου και Δημόσιων Σχέσεων της Γενικής Διεύθυνσης και για το φόρτο εργασίας του υπηρετούντος σε αυτό προσωπικού. Μη νόμιμη δαπάνη.

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 38/2016
ΔΕΥΑ. Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών «Υπευθύνου Διαφάνειας», «Υπευθύνου Παραπόνων και Υποστήριξης του Καταναλωτή», «Υπεύθυνης Δημοσίων Σχέσεων». Οι εν λόγω υπηρεσίες εμπίπτουν στα καθήκοντα του προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. Παρά το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α διαθέτει εργαζομένους με κάθε μορφή εργασίας (συμβάσεις ορισμένου χρόνου, φοιτητές για πρακτική άσκηση, μαθητεία του Ο.Α.Ε.Δ., συμβάσεις έργου), δεν αιτιολογείται για ποιο λόγο δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση των επίμαχων εργασιών. Στις αποφάσεις απευθείας ανάθεσης των επίμαχων υπηρεσιών, αλλά και στις σχετικώς συναφθείσες συμβάσεις, δεν αιτιολογείται ειδικώς η ανάγκη ανάθεσής τους σε τρίτους και δη η ειδική φύση των υπηρεσιών αυτών, η εξειδικευμένη εμπειρία και γνώση των αναδόχων και η αδυναμία του υπηρετούντος προσωπικού να διεκπεραιώσει τα σχετικά καθήκοντα, λόγω έλλειψης των απαιτούμενων ειδικών γνώσεων.

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 118/2015
Δημοτική επιχείρηση. Ανάθεση λογιστικών εργασιών. Δεν απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, αφορούν δε σε αντικείμενο που εμπίπτει, σύμφωνα με τον Ε.Κ.Υ. αυτής, στις αρμοδιότητες των Γραφείων Μισθοδοσίας και Προσωπικού του Τμήματος Υποστηρικτικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης.

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 123/2015 (Ανακλήθηκε λόγω συγγνωστής πλάνης με την Ελ.Συν.Τμ.7 Πράξη 27/2015)
ΔΕΥΑ. Αποκαταστάσεις διαρροών καταθλιπτικών αγωγών ύδρευσης. Μη νομίμως, η Δ.Ε.Υ.Α. προέβη στην ανάθεση της εκτέλεσης των προαναφερόμενων εργασιών στο φερόμενο ως δικαιούχο, καθόσον ούτε στην απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. περί έγκρισης της μελέτης του ως άνω έργου και διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού αιτιολογείται, ειδικώς, η επικαλούμενη αδυναμία του υπηρετούντος προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. να εκτελέσει τις ανατεθείσες εργασίες, που εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα αυτού,  ούτε αποδεικνύεται η αδυναμία αυτή από τα λοιπά στοιχεία που συνοδεύουν  το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα. Μη νόμιμη δαπάνη.

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 260/2014-Ανακλήθηκε από την Ελ.Συν.Τμ.7 Πράξη 17/2015
ΔΕΥΑ. Ανάθεση υπηρεσιών α) σε χημικό μηχανικό, για την εκπόνηση ελέγχου σωστής λειτουργίας των Βιολογικών Καθαρισμών και αναλύσεων  πόσιμου νερού και λυμάτων, β) σε οικονομολόγο, για την εκπόνηση λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών, μισθοδοτικών καταστάσεων έτους 2014 καθώς και για τη σύνταξη προϋπολογισμού 2015 και ισολογισμού 2014. Εμπίπτουν στα καθήκοντα του προσωπικού. Περαιτέρω, οι επίμαχες συμβάσεις υποκρύπτουν κατ’ ουσίαν προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά καταστρατήγηση των οριζομένων με τους ν. 4024/2011 και 4093/2012,  περιορισμών. Δοθέντος δε ότι, κατ’ άρθρο 1 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ Α΄ 234/28.12.2009), οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού, στις οποίες συγκαταλέγονται και οι επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου, υπάγονται στον νόμο 2190/1994, μη νομίμως δεν εφαρμόστηκε εν προκειμένω η προβλεπόμενη στον νόμο αυτό διαδικασία. Μη νόμιμη δαπάνη.

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 212/2014 και 214/2014
Κοινωφελής επιχείρηση. Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, παροχής υπηρεσιών εστίασης και παροχής υπηρεσιών φύλαξης του ξενοδοχείου, ιδιοκτησίας Δήμου και παραχωρηθέντος δωρεάν στην Επιχείρηση. Όφειλε δε η Επιχείρηση να διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις λειτουργίας του ξενοδοχείου, ενόψει του σκοπού της επιχείρησης ή να αιτηθεί τη συνδρομή του υπηρετούντος στο Δήμο προσωπικού, ενώ περαιτέρω δεν απέδειξε ότι το υπηρετούν στην επιχείρηση προσωπικό δεν ήταν σε θέση να παράσχει τις επίμαχες υπηρεσίες.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 74/2014
ΔΕΥΑ. «Ενημερώσεις καταναλωτών για οφειλές – διακοπές και επανασυνδέσεις παροχών υδροδότησης λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών» και «Έλεγχος για παράνομες παροχές υδροδότησης σε όλο το Δήμο». Εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων που υπηρετούν στη ΔΕΥΑ. Μη νόμιμη δαπάνη.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 123/2014 (Ανακλήθηκε από την Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 35/2014)
ΔΕΥΑ. Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου. Το αντικείμενο της σχετικής σύμβασης είναι γενικό και αφορά εν γένει στην υποστήριξη της  Τεχνικής Υπηρεσίας της Επιχείρησης με την παροχή υπηρεσιών οι οποίες αντιστοιχούν σε συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων αυτής. Μη νόμιμη δαπάνη.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 251/2013
Δεν αποδείχθηκε ότι το υπηρετούν προσωπικό της Επιχείρησης και ο εξωτερικός λογιστής που απασχολεί δεν διέθεταν τα προσόντα ή την εμπειρία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Όφειλε δε η Επιχείρηση να εκπαιδεύσει το υπηρετούν σε αυτή προσωπικό καταλλήλως ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του, ενόψει του σκοπού της επιχείρησης ή να προσλάβει προσωπικό με τα σχετικά προσόντα, ή να αιτηθεί τη συνδρομή του υπηρετούντος στο Δήμο, ενώ άλλωστε δεν αποδείχθηκε ότι οι υπάλληλοι του Δήμου που υπηρετούν στην επιχείρηση δεν ήταν σε θέση να υποβάλουν φάκελο-αίτηση της Επιχείρησης για την ένταξή της στο ως άνω  πρόγραμμα. Μη νόμιμη δαπάνη.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 250/2012
Ανάθεση υπηρεσιών «1. επιμέλεια έκδοσης και διανομής εντύπου για το θερινό κινηματογράφο, εύρεση διαφημιζόμενων και συλλογή διαφημιστικού υλικού για την καταχώρησή τους στο έντυπο του θερινού κινηματογράφου, επιλογή ταινιών, επικοινωνία και συλλογή προσφερόμενων τιμοκαταλόγων κινηματογραφικών επιχειρήσεων», «2. κατάρτιση ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ. της επιχείρησης και κοινοποίηση στα μέλη του, τήρηση των πρακτικών κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και αρχείου πρακτικών και αποφάσεων, δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή αποφάσεων και αποστολή στους αρμόδιους φορείς για έγκριση νομιμότητας, διεκπεραίωση αλληλογραφίας Προέδρου, αναπαραγωγή αποφάσεων Προέδρου και αρχειοθέτησή τους», «3. Διενέργεια διαδικασιών έναρξης έργων και δράσεων της επιχείρησης σε προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα, υποστήριξη της σύναψης και παρακολούθησης της προόδου των προγραμματικών και άλλων συμβάσεων μεταξύ της επιχείρησης και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων, ενεργειών και προγραμμάτων». Οι εργασίες που ανατέθηκαν κατά τα ανωτέρω εμπίπτουν σε συνήθη διοικητικά καθήκοντα του προσωπικού της επιχείρησης και δεν απαιτούν ειδικές γνώσεις και εμπειρία. Εξάλλου, η σύναψη συμβάσεως παροχής υπηρεσιών προκειμένου να αντιμετωπισθεί η αδυναμία της προσλήψεως προσωπικού στις περιπτώσεις που λόγω νομοθετικών περιορισμών δεν είναι δυνατή, δεν καθιστά τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών νόμιμη, άνευ άλλου, αν η σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά ορθό νομικό χαρακτηρισμό συνιστά σύμβαση μίσθωσης έργου για την οποία δεν βεβαιώνεται ότι δεν υποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όπως απαιτείται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997. Μη νόμιμη δαπάνη.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 235/2012
ΔΕΥΑ. Καταβολή αμοιβής για την εκπόνηση μελέτης για την τιμολογιακή πολιτική της ως άνω επιχείρησης. Ανήκει στον κύκλο των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του υπηρετούντος στην Οικονομική Υπηρεσία της Επιχείρησης προσωπικού, που εδύνατο να την συντάξει, και η οποία και τελικά προχώρησε, μετά την άρνηση της Δ.Ε.Υ.Α. να παραλάβει την ερευνητική εργασία, στη σύνταξη και εφαρμογή μιας τιμολογιακής πολιτικής άμεσης απόδοσης. Μη νόμιμη δαπάνη. 

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 75/2012
ΔΕΥΑ. Οι εργασίες συντήρησης, επισκευής και ελέγχου του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα του προσωπικού που υπηρετεί στο Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύων - Εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης. Μη νόμιμη δαπάνη.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 70/2012
Δ.Ε.Υ.Α. Ανάθεση υπηρεσιών καταμετρήσεως υδρομέτρων και διανομής λογαριασμών. Εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Γραφείου Μητρώου Καταναλωτών - συνδέσεων και υδρομετρήσεων - έκδοσης και βεβαίωσης λογαριασμών - Εξυπηρέτησης Πελατών. Μη νόμιμη η δαπάνη.

Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 123/2012
Μη νομίμως  το νομικό πρόσωπο ανέθεσε στη φερόμενη ως δικαιούχο του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος  την  παροχή κοινωνιολογικών υπηρεσιών, καθόσον εμπίπτει στο πλαίσιο των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του ήδη υπηρετούντος στο Τμήμα «Κοινωνικών Δράσεων και Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Προγραμμάτων» προσωπικού, δυνάμενες να παρασχεθούν από αυτό, αφετέρου, με την ανωτέρω διαδικασία ανάθεσης, καταστρατηγούνται οι σχετικές περί προσλήψεων διατάξεις. Μη νόμιμη δαπάνη. 


Δεν εμπίπτουν στα καθήκοντα του προσωπικού - Απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία - Δεν επαρκεί το προσωπικό.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 341/2016
Κοινωφελής Επιχείρηση. Αμοιβή ειδικού συνεργάτη για παροχή υπηρεσιών συμβούλου υλοποίησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις (τεχνογνωσία) και εμπειρία και εκφεύγει των δυνατοτήτων του υπηρετούντος στην Επιχείρηση, κατά το κρίσιμο διάστημα, προσωπικού. Περαιτέρω, στο πλαίσιο της υλοποίησης των εν λόγω υπηρεσιών απαιτείται και η μετάβαση του αναδόχου σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, αλλά και στο εξωτερικό για την παρουσίαση των προτάσεων της Επιχείρησης, εργασία, στην οποία επίσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί το υπηρετούν σε αυτή προσωπικό, τόσο ελλείψει γνώσεων, όσο και ενόψει της ανάγκης καθημερινής παρουσίας του στην Επιχείρηση για την άσκηση των συνήθων καθηκόντων του.

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 179/2016

ΔΕΥΑ. Παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης της γέφυρας για τη μετάπτωση οικονομικών στοιχείων από το νέο πρόγραμμα ύδρευσης - αποχέτευσης στο λογιστικό πρόγραμμα και οργάνωσης του γραφείου κίνησης. α) Επιτρεπτώς οι επίμαχες υπηρεσίες ανατέθηκαν σε τρίτο, λόγω της σοβαρής υποστελέχωσης των Υπηρεσιών της επιχείρησης. β) είναι δυνατός ο προσδιορισμός της τιμής της ανθρωποώρας βάσει της αναφερόμενης διάρκειας της σύμβασης και του συνολικού ποσού αυτής. Εξάλλου, η φύση της υπηρεσίας, που συνίσταται στην παρακολούθηση εκάστου λογαριασμού και τιμολογίου που εκδίδεται για υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση με την πάροδο του χρόνου, απαιτώντας διαρκή έλεγχο και φυσική παρουσία του αναδόχου, δεν επιτρέπει εν προκειμένω τον προσδιορισμό εκ των προτέρων της ακριβούς ποσότητας των επιμέρους υπηρεσιών, ενόψει δε αυτών η επίμαχη σύμβαση είναι σαφής και νόμιμη. Νόμιμη δαπάνη.


Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 320/2015
ΔΕΥΑ. Ανάθεση εργασιών συντονισμού των εργαζομένων των δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης, μέριμνα για παροχή μηχανημάτων και τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Ναι μεν οι εργασίες συντονισμού των συνεργείων της Δ.Ε.Υ.Α. εμπίπτουν στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του προσωπικού της επιχείρησης, πλην όμως, το υπηρετούν προσωπικό, με μόνο πολιτικό μηχανικό τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας, ο οποίος σημειωτέον προΐσταται όλων των τεχνικών υπηρεσιών, δεν επαρκεί για την εκτέλεση των ανατεθεισών υπηρεσιών. Νόμιμη δαπάνη.

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 314/2015
ΔΕΥΑ. Ανάθεση παροχής υπηρεσιών είσπραξης λογαριασμών ύδρευσης σε τρίτους. Οι επίμαχες εργασίες, νομίμως ανατέθηκαν σε ιδιώτη τρίτο, διότι το υπηρετούν προσωπικό της  Δ.Ε.Υ.Α. δεν επαρκεί για να αναλάβει την πλήρη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και σε πεντάωρη βάση εξυπηρέτηση των εισπρακτικών αναγκών της αποπληρωμής των λογαριασμών ύδρευσης και αποχέτευσης που αποστέλλονται στους πολίτες και καταναλωτές των εν λόγω αγαθών.

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 248/2015
ΔΕΥΑ. Αμοιβή για υπηρεσίες καθαριότητας των εγκαταστάσεων της. Νόμιμη η ανάθεση, αφού ναι μεν οι εργασίες καθαρισμού των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ εμπίπτουν στα καθήκοντα του προσωπικού της Επιχείρησης, η τελευταία, ωστόσο, εμφανίζει σημαντική υποστελέχωση σε προσωπικό με την ειδικότητα της καθαρίστριας, ενόψει και της σε περιορισμένο βαθμό έγκρισης νέων προσλήψεων, ενώ δεν προκύπτει δυνατότητα αναπροσδιορισμού, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΟΕΥ της ΔΕΥΑ, των καθηκόντων και ανάθεσης των εργασιών αυτών στο λοιπό προσωπικό της ίδιας κατηγορίας (ΥΕ), το οποίο είναι επίσης ολιγάριθμο και παρέχει υπηρεσίες φύλαξης σε συγκεκριμένους χώρους κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες, εργάζεται, δηλαδή, σε συνθήκες που αποκλείουν την απασχόλησή του και με τις εργασίες καθαρισμού. 


Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 79/2015
ΔΕΥΑ. Η ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και του κεντρικού αντλιοστασίου λυμάτων είναι νόμιμη διότι δεν διαθέτει η ίδια το απαραίτητο για την εκτέλεση των ως άνω εργασιών προσωπικό, ούτε πλέον δύναται να προβεί σε προσλήψεις.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 166/2014
Κοινωφελής Επιχείρηση. Ανάθεση εργασίας σε ιδιώτη για παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, οργάνωσης και προετοιμασίας φακέλων για την ένταξη της επιχείρησης σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά – εθνικά προγράμματα. Για την υλοποίηση των υπηρεσιών απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, με συνέπεια να εκφεύγουν των συνήθων καθηκόντων του υπηρετούντος προσωπικού της ως άνω Κοινωφελούς Επιχείρησης – πολλώ δε μάλλον ενόψει και της υποστελέχωσης αυτής. Νόμιμη δαπάνη. 

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 156/2014
ΔΕΥΑ. Ανάθεση σε ιδιώτη υπηρεσιών αποκατάστασης βλαβών των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων της περιοχής ΧΧΧ. Νομίμως  ανατέθηκαν,  δοθέντος ότι συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών της Δ.Ε.Υ.Α., επιπροσθέτως δε το προσωπικό που διαθέτει δεν επαρκεί για την κάλυψη των  αναγκών της για την περιοχή ΧΧΧ, ενόψει και της έναρξης λειτουργίας εντός του 2014 του δικτύου ακαθάρτων. Νόμιμη δαπάνη.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 142/2014
ΔΕΥΑ. Παροχή υπηρεσιών συντήρησης των δικτύων ύδρευσης των τοπικών διαμερισμάτων. Νομίμως  ανατέθηκαν σε τρίτο,  καθόσον, το μεν,  συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών της, το δε, η ανάθεσή τους ήταν αναγκαία, αφού οι εργαζόμενοι δεν επαρκούν για την κάλυψη των  αναγκών της. Νόμιμη δαπάνη.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 222/2013
ΔΕΥΑ. Ανάθεση λογιστικών υπηρεσιών. Νομίμως ανατέθηκαν οι προαναφερθείσες λογιστικές υπηρεσίες, διότι δεν υπηρετεί στη ΔΕΥΑ λογιστής, παρά την πρόβλεψη αντίστοιχης θέσης στον Ο.Ε.Υ. αυτής, ενώ οι ανατεθείσες υπηρεσίες δεν εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα των ήδη υπηρετούντων στην ως άνω επιχείρηση. Επιπρόσθετα, ενόψει των ρυθμίσεων των ν. 4024/2011 και 4093/2012, δεν είναι δυνατή η πρόσληψη λογιστή στη Δ.Ε.Υ.Α., γεγονός για το οποίο, αναμφίβολα, δεν φέρει ευθύνη η ίδια η επιχείρηση.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 101/2012
Ανάθεση σε ιδιώτη της αξιολόγησης της πορείας της δομής «Βοήθεια στο Σπίτι». Η επίμαχη υπηρεσία αξιολόγησης του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», για την παροχή της οποίας κρίθηκε ότι απαιτούνται γνώσεις κοινωνικού λειτουργού με εμπειρία σε θέματα ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού, δεν ανάγεται στα καθήκοντα των υπαλλήλων της επιχείρησης. Νόμιμη η δαπάνη.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 6/2012
ΔΕΥΑ. Νομίμως ανατέθηκαν σε ειδικό εξωτερικό οικονομικό σύμβουλο οι εν λόγω υπηρεσίες, οι οποίες εξειδικεύονται επαρκώς στο συμβατικό κείμενο,  καθόσον αυτές εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες της δημοτικής  επιχείρησης και συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών αυτής, αφού στοχεύουν προεχόντως  στην ένταξη διάφορων έργων ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού δημοτικών κοινοτήτων της στο Ε.Σ.Π.Α. Περαιτέρω, αφορούν σε αντικείμενο που ανάγεται μεν στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α., πλην όμως, όπως βεβαιώνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της επιχείρησης το υπηρετούν προσωπικό, με μόνη οικονομολόγο τη Γενική Διευθύντρια, δεν επαρκεί και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ειδικές υπηρεσίες, που ανατέθηκαν στο φερόμενο ως δικαιούχο. Τέλος η εν λόγω δαπάνη δεν υπερβαίνει το προσήκον μέτρο. Νόμιμη η δαπάνη.

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions