|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ » ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ » Προμήθεια λιπαντικών και καυσίμων

Εκτύπωση
+
A
-

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

A. Κατανάλωση καυσίμων
1. Mέγιστη κατανάλωση καυσίμων
2. Mηχανήματα έργων (φορτωτές, τσάπες, γκρέιντερ)
3. Υπέρβαση ορίων καυσίμων
4. Οχήματα υπηρεσιών καθαριότητας
5. Περιπτώσεις οχημάτων για τα οποία έγινε προμήθεια καυσίμων
6. Θεώρηση τιμολογίου από τη Διεύθυνση εμπορίου

Β. Διαδικασία προμήθειας καυσίμων


A. Κατανάλωση καυσίμων

1. Mέγιστη κατανάλωση καυσίμων οχημάτων ΟΤΑ, ΝΠΔΔ
Η μέγιστη κατανάλωση καυσίμων και λιπαντικών των οχημάτων των ΟΤΑ καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως Αριθ. 1450/550/1982 (ΦΕΚ 93 τεύχος Β΄)«Καθορισμός καταναλώσεως καυσίμων και λιπαντικών των Κρατικών αυτοκινήτων, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών κλπ.». Η παραπάνω οριζόμενες τιμές έχουν άμεση συνάρτηση με τους φορολογήσιμους ίππους κάθε οχήματος.

Η υπέρβαση της κλίμακας καταναλώσεως καυσίμων, που καθορίζεται από την απόφαση αυτή, απαγορεύεται. (άρθρο 7 1450/550/1982 - ΦΕΚ 93/Β')

Συνεπώς στο ένταλμα της παρούσας περίπτωσης πρέπει να επισυνάπτεται εκτός από τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την επιλεγόμενη διαδικασία του ΕΚΠΟΤΑ (ανοικτός διαγωνισμός, απευθείας ανάθεση κλπ) και πίνακας με τα οχήματα του ΟΤΑ για τα οποία χρησιμοποιήθηκαν τα καύσιμα και λιπαντικά, με τους αντίστοιχους φορολογήσιμους ίππους.

Η κατανάλωση καυσίμων και πετρελαιολιπαντικών των αυτοκινήτων των ΟΤΑ, Ν.Π.Δ.Δ., πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια που θέτει η 1450/550/1982 (ΦΕΚ 93/Β'). Τα όρια που τίθενται στην παραπάνω απόφαση μειώθηκαν κατά 30% με την ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010 (ΦΕΚ 108/04.02.2010 τεύχος Β) άρθρο 10 (εκτός των οχημάτων τεχνικών υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, καθώς και των απορριμματοφόρων των δήμων και κοινοτήτων και των λεωφορείων της Δημοτικής Συγκοινωνίας). (τα ποσοστά είχαν ήδη μειωθεί κατά 10% με την παρ.2 του άρθρου 10 της υπ' αριθ.543/5543/2000 - ΦΕΚ 376/24.03.2000 τεύχος Β', η οποία καταργήθηκε ρητά με το άρθρο 16 της ανωτέρω ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010.

Η κατανάλωση καυσίμων των ανωτέρω υπηρεσιών εξακολουθεί να ρυθμίζεται από την προαναφερθείσα 1450/550/1982 απόφαση, την οποία, εν μέρει τροποποιεί μειώνοντας κατά 30% τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια κατανάλωσης καυσίμων που προβλέπονται σε αυτήν, εξαιρώντας, όμως, από τον περιορισμό όλα τα οχήματα των τεχνικών υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι Ο.Τ.Α. (άρ. 51 παρ.1 του ν.1892/1990, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 παρ. 6 του    ν. 1943/1991), καθώς επίσης και τα απορριμματοφόρα οχήματα των Ο.Τ.Α.. (ΕλΣυν. Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 219/2014)

Επιπλέον, από τον περιορισμό εξαιρούνται και τα λεωφορεία Δημοτικής Συγκοινωνίας. Τυχόν υπερκαταναλώσεις καυσίμων των λεωφορείων της Δημοτικής Συγκοινωνίας που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τη δημοσίευση του Ν.4456/17 (ημερ.δημοσ. 01.03.2017) και είναι σύμφωνες με την παραπάνω διάταξη, θεωρούνται νόμιμες. (άρθρο 21 Ν.4456/17)

Όταν η κίνηση των οχημάτων γίνεται για τη μεταφορά μαθητών και πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία της ΚΥΑ 35415/28.07.2011 (ΦΕΚ 1701/01.08.2011 τεύχος Β') τα διανυόμενα χιλιόμετρα και η κατανάλωση καυσίμου που αντιστοιχούν είναι πέραν των μεγίστων ορίων των υπηρεσιακών αυτοκινήτων όπως ορίζονται στην Υ.Α.1450/550/ 3-3-1982(παρ Β3 άρθρο 2 ΚΥΑ 35415/28.07.2011)

Ισχύς υπουργικών αποφάσεων μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ.129/2534/4-2-2010 ΚΥΑ, περί μείωσης κατά 30% των ανωτάτων επιτρεπόμενων ορίων κατανάλωσης καυσίμων των υπηρεσιακών αυτοκινήτων. (ΓνΝΣΚ 359/2010)

Μέγιστη κατανάλωση καυσίμων οχημάτων Δημοτικών Επιχειρήσεων
Με την
Αριθ. 1450/550/1982 (ΦΕΚ 93 τεύχος Β΄) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως καθορίζεται η μέγιστη κατανάλωση καυσίμων και λιπαντικών των οχημάτων των Κρατικών αυτοκινήτων, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών κλπ.  Τα όρια που τίθενται στην παραπάνω απόφαση μειώθηκαν κατά 30% με την ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010 (ΦΕΚ 108/04.02.2010 τεύχος Β), στις διατάξεις της οποίας υπάγονται "οι υπηρεσίες ...που περιλαμβάνονται στο δημόσιο τομέα της παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α΄), όπως το άρθρο αυτό ισχύει." Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990: "1. Ο κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982 δημόσιος τομέας περιλαμβάνει μόνο: ....ε. Τις κάθε είδους θυγατρικές εταιρείες των νομικών προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β' και γ' αυτού του άρθρου, εκτός από τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α."

Συνεπώς, οι διατάξεις που καθορίζουν όρια κατανάλωσης καυσίμων δεν αφορούν τις δημοτικές επιχειρήσεις.


2. Mηχανήματα έργων (φορτωτές, τσάπες, γκρέιντερ)
Η μέγιστη κατανάλωση καυσίμων και λιπαντικών των αυτοκινήτων των ΟΤΑ καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως Αριθ. 1450/550/1982 (ΦΕΚ 93 τεύχος Β΄)«Καθορισμός καταναλώσεως καυσίμων και λιπαντικών των Κρατικών αυτοκινήτων, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών κλπ.».

Η απόφαση αναφέρεται σε «αυτοκίνητα» και όχι σε «μηχανήματα έργου».

Στο ν. 2696/99 Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, στο άρθρο 2 «Ορισμοί», γίνεται σαφής διαφοροποίηση ανάμεσα στις δύο έννοιες. Συγκεκριμένα:
Αυτοκίνητο ή αυτοκίνητο όχημα: Το μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για την μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων ή για την ρυμούλκηση στις οδούς οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων. Ο όρος αυτός δε περιλαμβάνει τα οχήματα, όπως οι γεωργικοί ελκυστήρες, τα χρησιμοποιούμενα παρεμπιπτόντως μόνο για την οδική μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων ή για ρυμούλκηση επί οδών οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων.
Μηχάνημα έργων: Το μηχανοκίνητο όχημα, που προορίζεται για την κατασκευή και συντήρηση οδικών ή άλλων τεχνικών έργων. Ο όρος αυτός περιλαμβάνει και τα οχήματα που προορίζονται για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, τον καθαρισμό και την σήμανση των οδών. Δεν υπάγονται στην κατηγορία των μηχανημάτων έργων, θεωρούμενα ως αυτοκίνητα οχήματα, εφόσον αυτά εκτελούν και μεταφορικό έργο επί των οδών της Χώρας.

Συνεπώς, κατά τη γνώμη μας, εάν ήθελε ο νομοθέτης να συμπεριλάβει και τα μηχανήματα έργου στον περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμων τότε θα το είχε ορίσει ρητά.3. Υπέρβαση ορίων καυσίμων

Εξαίρεση από το μέτρο αυτό μπορούν να αποτελέσουν υπερκαταναλώσεις που πραγματοποιήθηκαν, λόγω απρόβλεπτων και επιτακτικών αναγκών όπως λ.χ. εφαρμογή σχεδίων έκτακτης ανάγκης, σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες κλπ. (άρθρο 8 1450/550/1982 - ΦΕΚ 93/Β')

Υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπτών ορίων μηνιαίας κατανάλωσης καυσίμων για ταοχήματα των Ο.Τ.Α. επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση συνδρομής έκτακτης ή επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης και υπό την προϋπόθεση ότι εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από τη συντέλεσή της θα υποβάλλεται από το Δήμο «ειδικά αιτιολογημένη» αίτηση προς τον οικείο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας ή το νομίμως προς τούτο εξουσιοδοτηθέν όργανο, ώστε να καθίσταται εφικτή η επίκαιρη διαπίστωση της συνδρομής των εξαιρετικών περιστάσεων που δικαιολογούν την υπερκατανάλωση. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 225/2009)

Σε περιπτώσεις ανάγκης υπέρβασης των ορίων που τίθενται από τις παραπάνω αποφάσεις (άρθρο 8 της Αποφ./550/1982),τότε προβλέπεται η έγκριση της υπέρβασης από το Γ.Γ. της περιφέρειας σύμφωνα με την περίπτωση 16 του άρθρου 1 παρ 1 του Ν. 2647/98.
Η έγκριση υπερκατανάλωσης καυσίμων υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Περιφέρειας, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού,του άρθρου 1 του Ν.δ. 2396/1953, ΦΕΚ 117 Α' και της απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως 1450/550/1982, δίνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

Η ενδιαφερόμενη υπηρεσία υποβάλλει απόλυτα αιτιολογημένο αίτημα προς έγκριση από τον Γ.Γ. της Περιφέρειας, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος ή των οχημάτων, που υπερέβησαν τα θεσπισθέντα ανώτατα όρια κατανάλωσης καυσίμων, όπως έχουν καθορισθεί με τις ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις. Στο σχετικό αίτημα της υπηρεσίας θα επισυνάπτεται πίνακας με πληροφορίες σχετικές με την αιτούμενη έγκριση υπερκατανάλωσης καυσίμων. (εγκ. ΥΠΕΣΔΔΑ 372/1709/26.01.1999)

Είναι νόμιμη η προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τα οχήματα Δήμου, ο οποίος αρχικά υπερέβαινε το ανώτατο επιτρεπόμενο από το νόμο όριο, στη συνέχεια όμως επέστρεψε τις καταναλωθείσες, καθ' υπέρβαση του ανώτατου νομίμου ορίου, ποσότητες καυσίμων στους προμηθευτές και δικαιούχους των επίμαχων χρηματικών ενταλμάτων λαμβάνοντας σε αντάλλαγμα πίστωση, αντίστοιχης χρηματικής αξίας, συμμορφούμενος στις υποδείξεις της Επιτρόπου κατά το άρθρο 21 του π.δ/τος 774/1980. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 222/2011)

Μη νόμιμη η δαπάνη που αφορά στην προμήθεια καυσίμωνκίνησης υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου, καθόσον η μηνιαίακατανάλωση καυσίμων υπερέβη το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο που τίθεται με την Υ.Α. 1450/550/1982 (Β΄ 93), και από τα συνοδεύοντα δικαιολογητικά δεν αποδεικνύεται η απαιτούμενη από την ως άνω Υ.Α. συνδρομή απρόβλεπτων και επιτακτικών αναγκών. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 225/2009, Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 219/2014)4. Οχήματα υπηρεσιών καθαριότητας
Αναφορικά με την έγκριση υπέρβασης της μηνιαίας δικαιούμενης ποσότητας καυσίμων των οχημάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που χρησιμοποιούνται στις υπηρεσίες καθαριότητας, όπως αυτή καθορίζεται από την Υ.Α. 1450/550/1982 (ΦΕΚ 93/ Β) και την Κ.Υ.Α. 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108/ Β), το ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. με το υπ' αριθ.12008/24.04.2013 έγγραφό του επισημαίνει τα εξής:

«Κατόπιν επανειλημμένων οχλήσεων από Δήμους της Αττικής και ύστερα από διερεύνηση των σχετικών αιτημάτων που αφορούν στην έγκριση των πραγματοποιούμενων υπερβάσεων, διαπιστώθηκε ότι η υπέρβαση του ορίου κατανάλωσης οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ύπαρξη περιορισμένου στόλου οχημάτων - πεπαλαιωμένης ως επί το πλείστον τεχνολογίας - και στην ταυτόχρονη οικονομική αδυναμία των φορέων να προμηθευτούν νέα οχήματα για την αριθμητική ενίσχυση και ανανέωση του στόλου τους.

Οι ΟΤΑ, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στο ρόλο τους, λόγω των διευρυμένων ορίων των νέων Καλλικρατικών Δήμων, καλούνται να καλύψουν περισσότερα χιλιόμετρα και αναγκάζονται έτσι να χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα οχήματα περισσότερο με συνακόλουθη επιβάρυνση του κόστους κίνησης.

Λαμβάνοντας δε υπόψη, τα συχνά προβλήματα λειτουργίας των απορριμματοφόρων οχημάτων λόγω παλαιότητας, τις οικονομικές δυσκολίες επισκευής και των παράλληλων υποχρεώσεων τους (λαϊκές αγορές, ανακύκλωση), παρατηρείται το φαινόμενο, τόσο τα απορριμματοφόρα όσο και τα οχήματα αποκομιδής κλαδιών, λόγω των αυξημένων αναγκών ανταπόκρισης να λειτουργούν σε περισσότερες βάρδιες, πράγμα που επιβαρύνει την κατανάλωση ανά όχημα, την στιγμή που το ίδιο όχημα πρέπει να καλύψει εκ νέου την απαιτούμενη απόστασ-.

- Σημειώνεται, δε, ότι το ανώτατο όριο κατανάλωσης. - το οποίο είχε καθοριστεί το 1982 με την παλιά δομή Δήμων και Κοινοτήτων (προγενέστερα ακόμη της ιδρύσεως των Καποδιστριακών Δήμων) - είναι ενδεικτικό και όχι περιοριστικό. Εξάλλου, με βάση τη νομολογία του Ν.Σ.Κ. και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά τον υπολογισμό της κατανάλωσης, προκρίνεται η αναλογικότητα χλμ/μονάδα κατανάλωσης.

Κατόπιν των ανωτέρω και έως ότου το θέμα ρυθμιστεί οριστικά με την τροποποίηση της ΥΑ 129/1982 , η Υπηρεσία μας, για την αποφυγή πρόκλησης προβλημάτων Δημόσιας Υγείας, θεωρεί ότι: ειδικά για τα απορριμματοφόρα οχήματα και τα οχήματα αποκομιδής κλαδιών των ΟΤΑ για τα οποία τίθεται το εν λόγω ερώτημα, η διασφάλιση της απρόσκοπτης κίνησης των οποίων είναι απαραίτητη καθώς σχετίζεται άμεσα με το αγαθό της δημόσιας υγείας, είναι δυνατή η έγκριση κατανάλωσης καυσίμων πέραν των ενδεικτικά προβλεπομένων στην προαναφερόμενη σχετική ΥΑ, κατόπιν σαφούς, ειδικής και επαρκούς αιτιολόγησης από την αιτούμενη υπηρεσία ή φορέα, για ορισμένο χρονικό διάστημα και για τις περιπτώσεις όπου η υπερκατανάλωση δεν είναι εφικτό να αποφευχθεί με συντονισμό, επιμερισμό ή ανακατανομή δρομολογίων και χρήσεων
5. Περιπτώσεις οχημάτων για τα οποία έγινε προμήθεια καυσίμων
Μη νόμιμη η καταβολή της αξίας του πετρελαίου από την Κοινότητα σε ιδιοκτήτη πρατηρίου υγρών καυσίμων για την κίνηση του λεωφορείου της Κοινότητας, προκειμένου να μεταφερθούν με αυτό οι αθλητές της ομάδας ποδοσφαίρου προς γήπεδα όμορων περιοχών για τις προπονήσεις τους και τη διεξαγωγή αγώνων, διότι δεν προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης κοινοτικού οχήματος από μέλη αθλητικών συλλόγων, ενώ σε κάθε περίπτωση το όχημα αυτό δεν επιτρέπεται να κινείται εκτός των ορίων της ζώνης ευθύνης, στην οποία ασκεί τα καθήκοντά της η Κοινότητα. (Ελ.Συν. Τμ.7 Πράξη 378/2010)

Προμήθεια καυσίμων για αυτοκίνητα ιδιοκτησίας Δήμου. Νόμιμη, καθόσον αφορά προμήθεια καυσίμων για επαγγελματικά αυτοκίνητα του Δήμου, πλην ενός επιβατηγού (του Δημάρχου), του οποίου την αποκλειστική χρήση δικαιούται βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.δ. 2396/1953 και της κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Κ.Υ.Α. 543/5543/2000 (ΦΕΚ 376 Β΄). (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 130/2007)

Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες οχημάτων Δήμου. Μη νόμιμη, καθόσον μέρος των υπό προμήθεια καυσίμων χρησιμοποιήθηκε για τα Ι.Χ. υπαλλήλων Δήμου, για υπηρεσιακούς λόγους. Δεν προβλέπεται από την 1450/550/03/1982 Υ.Α. που ρυθμίζει την κατανάλωση καυσίμων κρατικών, δημοτικών κ.λπ. οχημάτων ούτε συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 7 Ν. 2685/1999 (φ. Α΄35) περί μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 6/2006)


6. Θεώρηση τιμολογίου από τη Διεύθυνση εμπορίου

Το άρθρο 13 του  ν. 2503/1997 ορίζει, στην παρ. 6, ότι : «Για τις ανάγκες σε πετρελαιοειδή και τρόφιμα των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους, οι διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών και θεώρησης τιμολογίων για την κανονικότητα της τιμής μόνο των πετρελαιοειδών, διενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 έως και 42 του π.δ. 173/1990 (ΦΕΚ 62 Α') και του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α>.

Η μη θεώρηση των σχετικών τιμολογίων ως προς την κανονικότητα της τιμής των προμηθευθέντων καυσίμων συνιστούν λόγους μη νομιμότητας των επίμαχων δαπανών. (Ελ. Συν.Τμ.IV Πράξη 114/2005)


Β. Διαδικασία προμήθειας καυσίμων

Αρνητικό ποσοστό έκπτωσης
Το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται στο άρθρο 41 του π.δ. 173/1990 και στο άρθρο 42 της υπ' αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ), στους διαγωνισμούς πετρελαιοειδών, υπολογίζεται στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση τιμή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%. (άρθρο 63 του Ν.4257/2014)

Η ελεγχόμενη διαδικασία διέπεται από τις διατάξεις α) του ν. 4412/2016 [...] ε) του άρθρου 63 του ν. 4257/2014 [..].  Κριτήριο ανάθεσης ορίστηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής και, συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της διαμορφούμενης μέσης ημερήσιας τιμής λιανικής πώλησης του είδους, όπως προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νομό, ενώ γίνονταν δεκτές και προσφορές και με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης μέχρι 5% (άρθρο 63 του ν. 4257/2014). Δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.  (Ελ.Συν.Κλιμ.Στ Πράξη 76/2017, 83/2017, 109/2017)
 
Από τις ανωτέρω Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκύπτει ότι η πρόβλεψη του άρθρου 63 του Ν.4257/2014 ότι το ποσοστό έκπτωσης στους διαγωνισμούς πετρελαιοειδών μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%, παραμένει σε ισχύ και μετά την εφαρμογή του Ν.4412/2016.

Για περισσότερα σχετικά με τη νομολογία και τη νομοθεσία υπό το καθεστώς του ΕΚΠΟΤΑ, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (έως 08.08.2016) » ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ » ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ » Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions