|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ » Εξέταση λόγων αποκλεισμού σε τρίτους συμμετέχοντες

Εκτύπωση
+
A
-
Εξέταση λόγων αποκλεισμού σε τρίτους συμμετέχοντες

1. Ένωση οικονομικών φορεών
Σε περίπτωση που ο προσφέρων/υποψήφιος είναι ένωση οικονομικών φορέων, αποκλείεται, εάν κάποιος από τους προβλεπόμενους στη διακήρυξη λόγους αποκλεισμού συντρέχει στο πρόσωπο ενός εκ των μελών της ένωσης. Για τον λόγο αυτόν, υποβάλλεται χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ. ή Τ.Ε.Υ.Δ. (για συμβάσεις άνω ή κάτω των ορίων, αντιστοίχως) για κάθε μέλος της ένωσης, η δε αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρα 79, 80 και 81 του ν. 4412/2016, τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 στο πρόσωπο κάθε μέλους της ένωσης, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης (διακήρυξη). (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20)

2. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (δάνεια εμπειρία)
Δείτε σχετικά την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ » Στήριξη στις ικανότητες άλλου φορέα

3. Υπεργολαβία
Δείτε σχετικά την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » Υπεργολαβία
Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions