|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » Εγγυήσεις

Εκτύπωση
+
A
-

Εγγυήσεις

I. Γενικά
1. Υποχρεωτικές και προαιρετικές εγγυήσεις
2. Αρμόδια όργανα έκδοσης εγγυήσεων
3. Έλεγχος εγκυρότητας
4. Στοιχεία εγγυήσεων
5. Υποδείγματα

ΙΙ. Εγγύηση συμμετοχής
1. Ύψος εγγύησης
2. Ένωση οικονομικών φορέων
3. Χρόνος ισχύος
4. Πότε δεν απαιτείται
5. Κατάπτωση εγγύησης
6. Επιστροφή εγγύησης

ΙΙΙ. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
1. Ύψος εγγύησης
2. Χρόνος κατάθεσης της εγγύησης
3. Πότε δεν απαιτείται
4. Συμπληρωματική εγγύηση
5. Κατάπτωση
6. Χρόνος ισχύος
7. Επιτροφή εγγύησης

IV. Λοιπές εγγυήσεις
1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο
2. Εγγύηση προκαταβολής
3. Εγγύηση καλής λειτουργίας

V. Έργα και μελέτες
1. Δημόσιες συμβάσεις έργων
2. Δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών


I. Γενικά

1. Υποχρεωτικές και προαιρετικές εγγυήσεις
Υποχρεωτικές είναι οι εξής εγγυήσεις:
α. Εγγύηση συμμετοχής
β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
γ. Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας - πλαίσιο
δ. Εγγύηση προκαταβολής (άρθρο 72 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Προαιρετική είναι η εγγύηση καλής λειτουργίας (άρθρο 72 παρ.2 του Ν.4412/2016)2. Αρμόδια όργανα έκδοσης εγγυήσεων
Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. (άρθρο 72 παρ.3 του Ν.4412/2016)

Η τραπεζική επιταγή δεν φέρει όλα τα απαιτούμενα στο άρθρο 26 παρ. 2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ελάχιστα αναγκαία στοιχεία και κατά τούτο δεν δύναται να υποκαταστήσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. (Ελ. Συν. Τμ.7 Πράξη 6/2011)

Γραμμάτια παρακαταθήκης (ΤΠΔ)
Τα γραμμάτια παρακαταθήκης με το οποία παρέχονται εγγυήσεις συμμέτοχης σε διαγωνισμούς για κατασκευή δημοσίων έργων ή για προμήθειες δημοσίου τομέα και εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση όρων των συμβάσεων, διαφέρουν από τις εγγυητικές επιστολές των τραπεζών.

Οι όροι ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ότι ο έκδοτης παραιτείται από την ένσταση της διζήσεως, ότι το ποσό της θα καταβληθεί άνευ αντιρρήσεων και απροφασίστως, κ.λ.π. όροι , αφορούν τις παρεχόμενες από τις Τράπεζες εγγυητικές επιστολές και όχι τις εγγυοδοτικές παρακαταθήκες. Τούτο διότι, ενώ στην εγγύηση που παρέχεται με εγγυητική επιστολή, ο εγγυητής (Τράπεζα) εγγυάται υπέρ του οφειλέτη, δυνάμενος να αντιτάξει κατά του δανειστή όλες τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, στην εγγυοδοτική παρακαταθήκη ο ίδιος ο οφειλέτης εγγυάται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του και για την εξασφάλιση του δανειστή, καταβάλλοντος ο ίδιος το χρηματικό ποσό για δικό του λογαριασμό.
Συνεπώς οι ως άνω αναφερόμενοι όροι υπό τους οποίους παρέχεται π εγγύηση, ως μη συνάδοντες με τη φύση και το χαρακτήρα της εγγυοδοσίας, δεν πρέπει να αναγράφονται στα σχετικά γραμμάτια εγγυοδοτικών παρακαταθηκών. (Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 70991/27.05.2013)

Η Κατευθυντήρια Οδηγία 12 με θέμα “Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης” της ΕΑΑΔΗΣΥ [της οποίας επίεκιται επικαιροποίηση] αφορά σε υποδείγματα εγγυητικών επιστολών (συμμετοχής και καλής εκτέλεσης) που εκδίδονται από Πιστωτικά Ιδρύματα ή από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και όχι από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Τα γραμμάτια σύστασης  χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Ως προς το ειδικότερο ζήτημα της μη αναφοράς στο Γραμμάτιο των όρων ότι “η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης διζήσεως”, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση 34/1992 του ΝΣΚ, στις εγγυοδοτικές παρακαταθήκες εκ  της φύσεως δεν μπορεί να τεθεί τέτοιος όρος. Σχετικά πρότυπα/υποδείγματα δελτίων σύστασης χρηματικών εγγυοδοτικών παρακαταθηκών υπάρχουν στον ιστότοπο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 2756/23.05.2017)


3. Έλεγχος εγκυρότητας
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. (άρθρο 72 παρ.5 του Ν.4412/2016)
 4. Στοιχεία εγγυήσεων

α. Ελάχιστα περιλαμβανόμενα στοιχεία
Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών),
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο (άρθρο 72 παρ.4 του Ν.4412/2016)

β. Πλημμέλειες στοιχείων εγγυήσεων
Πλημμέλειες εκ πρόδηλης γραφικής παραδρομής
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν ελλείπει παντελώς η μνεία ενός από τα απαραίτητα για το κύρος της εγγυητικής επιστολής στοιχεία ή κάποιο από τα στοιχεία αυτά παρατίθεται, εκ προδήλου γραφικής παραδρομής, κατά τρόπο μερικώς ανακριβή, η πλημμέλεια αυτή θεωρείται επουσιώδης, μη καθιστώσα απαράδεκτη την προσφορά, εφόσον από τα λοιπά μνημονευόμενα στην εγγυητική επιστολή στοιχεία, σε συνδυασμό λαμβανόμενα, προκύπτει, κατά τρόπο μη επιδεχόμενο εύλογη αμφιβολία, ότι η παρασχεθείσα εγγυητική επιστολή αφορά πράγματι το έργο της συγκεκριμένης δημοπρασίας. (Ελ.Συν. Τμ. Μείζονος - Επταμελούς Σύνθεσης Απόφαση 3148/2012)

Μη αναγραφή του όρου περί ανέκκλητης παροχής
Συντρέχει λόγος αποκλεισμού εταιρίας λόγω μη αναγραφής στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής της ότι η εγγύηση παρέχεται «ανέκκλητα» κατά παράβαση του άρθρου 26 παρ. 1 περ. στ) του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Ελ.Συν.Κλιμ.Στ Πράξη 151/2015)

Μη αναγραφή επωνυμίας εταιρίας
Δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού εταιρίας από διαγωνισμό λόγω της μη αναφοράς στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής της πλήρους επωνυμίας της εταιρίας, αλλά του διακριτικού της τίτλου, καθώς από τα υποβληθέντα με την προσφορά της δικαιολογητικά συμμετοχής, δεν καταλείπεται αμφιβολία ότι η ανωτέρω εγγυητική επιστολή έχει εκδοθεί στο όνομα της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας.(Ελ.Συν.Κλιμ.Στ Πράξη 151/2015)

Μη αναγραφή έδρας και διευθύνσεων
ΠΔ 118/2007. Η αιτούσα ένωση κατέθεσε γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης, εκδοθέν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ως εγγύηση συμμετοχής της στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.Δ.3003/1954 (Α΄ 214). Στο έγγραφο αυτό αναγράφονταν τα στοιχεία των υπέρων η εγγύηση εταιρειών, μελών της αιτούσας ένωσης, χωρίς καμία αναφορά στην έδρα και στις διευθύνσεις αυτών. Ως προς τα ως άνω ελλείποντα στοιχεία της εγγυητικής της επιστολής, η αιτούσα ένωση ισχυρίσθηκε ότι αυτά είναι αναγκαία μόνο ως προς τον τύπο της εγγυητικής επιστολής που εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα - τράπεζα και όχι ως προς τον τύπο του γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Ο λόγος, όμως, αυτός πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, εφόσον τέτοια διάκριση δεν γίνεται από τις ανω τέρω διατάξεις (άρθρ. 25 π.δ. 118/2007, άρθρ. 6 διακηρύξεως), οι οποίες απαιτούν ως αναγκαίο στοιχείο της εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, ανεξάρτητα από το όργανο έκδοσής της, την αναγραφή της διεύθυνσης του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση ή, στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών, της διεύθυνσης των προμηθευτών-μελών της ένωσης, υπέρ των οποίων εκδίδεται η εγγύηση. (ΣτΕ 600/2011)

Εσφαλμένη ημερομηνία διαγωνισμού
Μη νομίμως απορρίφθηκε η προσφορά της πρώτης κατά σειρά μειοδοσίας εταιρείας , καθόσον η εγγυητική επιστολή αυτής αναγράφει μεν ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού αυτή που ίσχυε προ της  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής , πλην όμως η πλημμέλεια αυτή θεωρείται επουσιώδης και δεν καθιστά απαράδεκτη την προσφορά, δεδομένου ότι από τα λοιπά μνημονευόμενα στην εγγυητική επιστολή στοιχεία, σε συνδυασμό λαμβανόμενα, προκύπτει, κατά τρόπο μη επιδεχόμενο εύλογη αμφιβολία, ότι η παρασχεθείσα εγγυητική επιστολή αφορά πράγματι το έργο της συγκεκριμένης δημοπρασίας. (Ελ.Συν. Τμ. Μείζονος - Επταμελούς Σύνθεσης Απόφαση 3148/2012)

Εσφαλμένη διεύθυνση μειοδότη
Η πλημμελής αναγραφή της διεύθυνσης του αναδειχθέντος μειοδότη επί του σώματος της υποβληθείσας από αυτόν εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ήτοι αναγκαίου, κατά το νόμο και τη διακήρυξη, για το κύρος της εγγυητικής επιστολής στοιχείου, συνιστά ουσιώδης έλλειψη αυτής και καθιστά απαράδεκτη την συμμετοχή του στον σχετικό διαγωνισμό, διότι από τα λοιπά μνημονευόμενα στην εγγυητική επιστολή στοιχεία, και συγκεκριμένα την επωνυμία  και τον τόπο επαγγελματικής δραστηριότητας, δεν προκύπτει χωρίς αμφιβολία ότι η εν λόγω εγγυητική επιστολή αφορά πράγματι στον συμμετέχοντα που την κατέθεσε, ως προς την ταυτότητα του οποίου γεννάται σύγχυση, εφόσον δεν αναγράφεται η πλήρης διεύθυνση στην οποία στεγάζεται η επιχείρηση αυτού. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 222/2012)

Πάγιο τέλος χαρτοσήμου και παράταση ισχύος
Η μη αναγραφή στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής του αναδειχθέντος μειοδότη ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της εγγύησης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου και ότι ο εκδότης υποχρεούται να προβεί σε παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο του δήμου, δεν συνιστούν ουσιώδεις ελλείψεις, ώστε να επάγονται την ακυρότητα αυτής, διότι από τα αναγραφόμενα στο σώμα της εν λόγω εγγυητικής επιστολής στοιχεία δεν καταλείπεται αμφιβολία ως προς την δέσμευση του εγγυητή. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 222/2012)

Ημέρες καταβολής εγγύησης
Σε περίπτωση που η εγγυητική επιστολή διαγωνιζόμενης εταιρείας περιλαμβάνει υπόσχεση καταβολής του ποσού της εγγύησης μέσα σε πέντε εργάσιμες και όχι ημερολογιακές ημέρες, η τελευταία πρέπει να αποκλεισθεί της περαιτέρω διαδικασίας του διαγωνισμού, καθόσον, η ουσιώδης αυτή απόκλιση στη διατύπωση της κατατεθείσας εγγυητικής επιστολής από το περιγραφόμενο στο νόμο αναγκαίο περιεχόμενό της υστερεί, ως προς την έκταση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, εκείνης που προκύπτει από τη σχετικώς εκφρασθείσα νομοθετική βούληση, παρέχοντας στον εγγυητή τη δυνατότητα για βραδύτερη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, προς βλάβη των συμφερόντων της Αρχής. (Ελ.Συν.Τμ.6 Πράξη 65/2007)

Η προθεσμία καταβολής της εγγύησης εκκινεί από την επόμενη ημέρα της λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο διοικητικό όργανο του αναθέτοντος φορέα για την καταβολή της εγγύησης και λήγει εντός πέντε ημερολογιακών και όχι εργάσιμων ημερών. (Ελ.Συν.Τμ.6 Πράξη 69/2008)

Η πενθήμερη προθεσμία από της ειδοποιήσεως της αναθετούσης αρχής, εντός της οποίας πρέπει να κατατεθεί το ποσό της εγγυήσεως, περιλαμβάνει, ελλείψει ρητής περί του αντιθέτου προβλέψεως της Διακηρύξεως, και τις τυχόν μεσολαβούσες αργίες. Εν όψει τούτου και λαμβανομένης υπ’ όψη της αρχής της τυπικότητος που διέπει τους δημόσιους διαγωνισμούς,
διαγωνιζόμενος, ο οποίος υποβάλλει εγγυητική επιστολή στην οποία η προθεσμία υποβολής του ποσού της εγγυήσεως προσδιορίζεται σε εργάσιμες ημέρες, αποκλείεται υποχρεωτικώς από την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία. (ΣτΕ ΕπΑν 319/2007)
5. Υποδείγματα
Η ΕΑΑΔΗΣΥ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, εξέδωσε, το Δεκέμβριο 2015, την Κατευθυντήρια Οδηγία 12 με θέμα “Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης” που εκδίδονται από Πιστωτικά Ιδρύματα ή από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.. Τα εν λόγω υποδείγματα αφορούν στις εγγυήσεις που οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν, κατά τη διενέργεια των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, δεν αποτελούν κανονιστική πράξη με δεσμευτική ισχύ, αλλά ενσωματώνουν τυποποιημένες τις κανονιστικές απαιτήσεις σε ενιαίο κείμενο διευκολύνοντας τις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς στο έργο της σύνταξής τους. Η εν λόγω Κατευθυντήρια Οδηγία πρόκειται να επικαιροποιηθεί βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και ειδικότερα των οριζόμενων στις διατάξεις του ν. 4412/2016. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 2756/23.05.2017ΙΙ. Εγγύηση συμμετοχής
1. Ύψος εγγύησης

Το ύψος της εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016)

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016)
 

2 .Ένωση οικονομικών φορέων
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016)

Όταν δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώνονται και συμμετέχουν σε διαγωνισμό προμηθειών υποβάλλοντας κοινή προσφορά, υποχρεούνται να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδοθείσα υπέρ της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό προσωρινής ένωσης προμηθευτών, αναγράφοντας τα στοιχεία κάθε μέλους της, που να καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν την κοινή προσφορά, περιλαμβάνοντας ειδικό προς τούτο όρο. Είναι απαράδεκτη κοινή προσφορά που συνοδεύεται από εγγυητικές επιστολές εκδοθείσες χωριστά υπέρ εκάστου των μελών της ένωσης προμηθευτών, χωρίς να διαλαμβάνουν οιαδήποτε μνεία περί της κοινής, υπό τη μορφή ενώσεως, συμμετοχής τους στο διαγωνισμό και της κάλυψης των υποχρεώσεων όλων των μελών της ένωσης. (Ελ. Συν. Κλιμ. Στ Πράξη 62/2014)3. Χρόνος ισχύος
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016)

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016)

Εγγύηση αόριστης διάρκειας
Η εγγυητική επιστολή την οποία προσκόμισε η εταιρεία στο σώμα της οποίας το πιστωτικό ίδρυμα που την εξέδωσε εγγυάται ότι «η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή της σε εμάς ή ως την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης της σύμβασης», είναι καθ’ όλα νόμιμη, υπερκαλύπτουσα τους όρους που τίθενται από τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και την οικεία διακήρυξη, διότι ως αόριστης χρονικής διάρκειας, ισχύει μέχρις περατώσεως του διαγωνισμού (οπότε, σε περίπτωση αναδείξεως αναδόχου της προσφέρουσας, θα αντικατασταθεί από την εγγύηση καλής εκτέλεσης και σε περίπτωση αναδείξεως άλλου αναδόχου, θα επιστραφεί σε αυτήν), καλύπτουσα σε έκταση όλο το χρονικό διάστημα από την έναρξη της διαδικασίας έως την ανάδειξη αναδόχου, και ως εκ τούτου, παρέλκει η πρόβλεψη ρητού όρου σ’ αυτήν περί της δυνατότητας παρατάσεώς της, καθόσον τοιαύτη ανάγκη δεν είναι δυνατόν να προκύψει, δοθέντος ότι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν μπορεί (λόγω του χρονικού της εύρους) να λήξει σε ενδιάμεσο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. Επίσης, η μη αναγραφή δήλης ημέρας (ρητής ημερομηνίας) λήξεως δεν καθιστά αυτή μη νόμιμη, ούτε τη συμμετοχή της προσφέρουσας απαράδεκτη, διότι, αφενός, η δήλη ημέρα δύναται να προσδιορισθεί με το πέρας του οικείου διαγωνισμού (οπότε αύτη ή αντικαθίσταται ή επιστρέφεται), αφετέρου δε, στην προκήρυξη ο χρόνος  ισχύος της προσφοράς (ο οποίος συναρτάται με την ισχύ της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθόσον η τελευταία πρέπει να έχει ισχύ μεγαλύτερη του ενός μηνός αυτής) προσδιορίζεται διαζευκτικά είτε ως διάρκειας 90 ημερών είτε διάρκειας όχι μικρότερης «… του χρόνου που θα απαιτηθεί μέχρι την έκδοση της εγκριτικής απόφασης του διαγωνισμού …», στην τελευταία  δε περίπτωση, δεν μπορεί να καθορισθεί δήλη ημέρα, καθόσον δεν είναι γνωστός εκ των προτέρων ο χρόνος ολοκλήρωσης ενός διαγωνισμού, μετά δε το χρονικό αυτό σημείο η ισχύς της εγγυητικής επιστολής στερείται νοήματος, καθώς,  είτε θα επιστραφεί, είτε θα αντικατασταθεί από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 318/2014. Ανακλήθηκε από την Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 8/2015, λόγω συγγνωστής πλάνης)

 4. Πότε δεν απαιτείται
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή σε:
- διαδικασίες σύναψης συμφωνιών-πλαίσιο,
- δυναμικού συστήματος αγοράς,
- σε συνοπτικό διαγωνισμό,
- σε διαδικασίες απευθείας ανάθεσης ή
- σε διαδικασία επιλογής από κατάλογο,
εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016)
 

5. Κατάπτωση εγγύησης
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν:
-  ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,
- παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78,
- δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή
- δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016)

Ειδικά στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, μελέτης και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι εγγυήσεις συμμετοχής καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από
γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016)

Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016)
 

6. Επιστροφή εγγύησης
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών και
γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), εφόσον απαιτείται. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016)


ΙΙΙ. Εγγύηση καλής εκτέλεσης

1. Ύψος εγγύησης

Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/2016)

 


2. Χρόνος κατάθεσης της εγγύησης
Κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/2016)

Μη νομίμως απεκλείσθη η προσφορά της εταιρείας επειδή δεν είχε προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, δεδομένου ότι η υποβολή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης απαιτείται κατά νόμο από το μειοδότη κατά το στάδιο μετά την κατακυρωτική απόφαση και όχι πριν από την έκδοση αυτής. (Ελ.Συν. Κλ.Στ Πράξη 103/2011)


3. Πότε δεν απαιτείται

Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/2016)

Ανεξαρτήτως της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που επιλέγει η αναθέτουσα αρχή, υποχρεωτικά ζητείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας άνω των 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.  Η αναθέτουσα αρχή δεν απαιτεί εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης των 20.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα της σύμβασης.

Στην περίπτωση που, μετά τον υπολογισμό της προσφερόμενης έκπτωσης του αναδόχου, προκύψει σύμβαση αξίας ίσης ή κατώτερης των 20.000€ χωρίς Φ.Π.Α., η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην απαιτεί την προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132, που συνεπάγεται επαύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της επαύξησης. (Ερώτηση - απάντηση 3 της ΕΑΑΔΗΣΥ) (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 19)


4. Συμπληρωματική εγγύηση
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/2016)

 5. Κατάπτωση
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/2016)

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.

Ειδικά στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, μελέτης και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου.

Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/2016)
 6. Χρόνος ισχύος
Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/2016)
 7. Επιτροφή εγγύησης
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/2016)

Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών: εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. (άρθρο 72 παρ.8 του Ν.4412/2016)

 IV. Λοιπές εγγυήσεις
 
1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο

Το ύψος της εγγύησης ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας-πλαίσιο ή του τμήματος της συμφωνίας πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ, η οποία θα αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλόγως, κατ’ έτος, σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο.

Προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση που βασίζεται στη συμφωνία-πλαίσιο, ο οικονομικός φορέας μπορεί να υποχρεωθεί να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄. (άρθρο 72 παρ.1γ του Ν.4412/2016)
 


2. Εγγύηση προκαταβολής
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, ισόποση με την προκαταβολή. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Όταν, σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης, προσκομίζεται και εγγύηση καλής εκτέλεσης, η τελευταία καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Αν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής.

Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τους όρους των εγγράφων της σύμβασης. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά εφόσον τούτο ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το αντικείμενο της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1δ του Ν.4412/2016)

Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών: 
α) οι εγγυήσεις προκαταβολής επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αγαθών ή των υπηρεσιών. (άρθρο 72 παρ.8 του Ν.4412/2016)

β) εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθώή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. (άρθρο 72 παρ.8 του Ν.4412/2016)


3. Εγγύηση καλής λειτουργίας
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. (άρθρο 72 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων. Δεν είναι νόμιμη η πληρωμή δαπάνης για εκτέλεση εργασιών που καλύπτονται από περίοδο εγγύησης, που χορήγησε προμηθευτής κατά την αρχική διαδικασία προμήθειας του προς επισκευή υλικού, καθόσον με την ανάθεση αυτών έναντι αμοιβής προκαλείται αδικαιολόγητη οικονομική επιβάρυνση του φορέα. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 44/2014)
 


V.  Έργα και μελέτες
1. Δημόσιες συμβάσεις έργων

Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν ειδικότερα τα εξής:
α) Οι κρατήσεις της παρ. 12 του άρθρου 152 μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις αυτές περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των εργασιών που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την υπηρεσία επιμετρήσεις. Η μείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, συνοδευόμενη από ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν εγκριθεί οι επιμετρήσεις. (άρθρο 72 περίπτ. α παρ.6 Ν.4412/2016)

β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων της σύμβασης, κατά το άρθρο 132, μειώνεται αμέσως μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). Το σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και την έγκριση του τελικού λογαριασμού του έργου. (άρθρο 72 περίπτ. β παρ.6 Ν.4412/2016)

 


2. Δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του αναδόχου, αποδεσμεύεται μέρος των εγγυήσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 187, ανερχόμενο σε ποσοστό ανάλογο με την αξία των εργασιών περαιωθέντος και εγκριθέντος σταδίου της σύμβασης. Αν η σύμβαση αφορά την παροχή υπηρεσίας χωρίς διακεκριμένα στάδια, μπορεί να ορίζει ότι επιστρέφεται στον ανάδοχο μέρος της εγγύησης, μετά την παρέλευση ορισμένου χρόνου ή την ολοκλήρωση τμήματος της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.7 Ν.4412/2016)

 

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions