|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΕΣΗΔΗΣ-ΚΗΜΔΗΣ-ΕΑΑΔΗΣΥ-ΜΗΠΥΔΗΣΥ » ΕΣΗΔΗΣ » Έργα - μελέτες

Εκτύπωση
+
A
-
Έργα - μελέτες

I. Γενικά
1. Εξουσιοδοτική διάταξη
2. Έναρξη υποχρεωτικής χρήσης ΕΣΗΔΗΣ
3. Χρονοσήμανση

ΙΙ. Προκήρυξη - διακήρυξη
1. Σύνταξη προκήρυξης – διακήρυξης
2. Αποστολή στοιχείων σε TED και ΚΗΜΔΗΣ
3. Διευκρινίσεις προκηρύξεων- διακηρύξεων

ΙΙΙ. Έγγραφα και ψηφιακή υπογραφή
1. Επικοινωνία και ενημέρωση
2. Προθεσμίες
3. Ψηφιακή υπογραφή
4. Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα

ΙV. Υποβολή προσφορών
1. Γενικά
2. Ηλεκτρονικοί φάκελοι
3. Εμπιστευτικά στοιχεία
4. Υποβολή δικαιολογητικών
5. Σύνταξη οικονομικής προσφοράς
6. Απόσυρση προσφοράς

V. Αποσφράγιση - Αξιολόγηση προσφορών
1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση
2. Ηλεκτρονική αξιολόγηση
3. Λοιπές ενέργειες
4. Προδικαστικές Προσφυγές

VI.  Κατακύρωση  και εκτέλεση της σύμβασης
1. Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου
2. Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης
3. Λοιπές ενέργειες

VII. Άλλες διαδικασίες
1. Δυναμικά Συστήματα Αγορών – Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι
2. Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί
3. Συμφωνίες – Πλαίσιο

VIII. Χρήστες
1. Χρήστες - απόκτηση κωδικών
2. Εκπαίδευση Χρηστών ΕΣΗΔΗΣ
I. Γενικά
1. Εξουσιοδοτική διάταξη

α. Βιβλίο Ι
Ειδικά για την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται τα τεχνικά ζητήματα που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με:
α) τον προσδιορισμό του περιεχομένου, των κανόνων και λεπτομερειών χρήσης των επιμέρους εργαλείων του ΕΣΗΔΗΣ, όπως της διαδικτυακής διαχείρισης αιτημάτων και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και υποδειγμάτων, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής σύναψης των δημόσιων συμβάσεων που συνάπτονται, των ηλεκτρονικών καταλόγων, των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, των δυναμικών συστημάτων αγορών, των ηλεκτρονικών παραγγελιών, της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, των ηλεκτρονικών πληρωμών,
β) τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή, τη γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον τύπο και το περιεχόμενό τους, τον προσδιορισμό του χρόνου αποστολής ή παραλαβής και τον υπολογισμό των προθεσμιών, τεκμήρια γνωστοποίησης και απόκτησης πρόσβασης από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, καθώς και τον τρόποκαι την απόδειξη πρόσβασης σε έγγραφα μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και χορήγησης αντιγράφων και
γ) τον καθορισμό και την εφαρμογή μέτρων εκπαίδευσης των χρηστών, μέσω σχετικών προγραμμάτων και σεμιναρίων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ή με τη σύνταξη κωδίκων πρακτικής. (άρθρο 36 παρ.3 Ν.4412/2016)

β. Βιβλίο ΙΙ
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του παρόντος άρθρου κατά την ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων έργων, μελετών και τεχνικών υπηρεσιών σχετικά με:
α) τον προσδιορισμό του περιεχομένου, των κανόνων και λεπτομερειών χρήσης των επιμέρους εργαλείων του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., όπως της διαδικτυακής διαχείρισης αιτημάτων και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και υποδειγμάτων, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής σύναψης των δημόσιων συμβάσεων που συνάπτονται, των ηλεκτρονικών καταλόγων, των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, των δυναμικών συστημάτων αγορών, των ηλεκτρονικών παραγγελιών, της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, των ηλεκτρονικών πληρωμών,
β) τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή, τη γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον τύπο και το περιεχόμενό τους, τον προσδιορισμό του χρόνου αποστολής ή παραλαβής και τον υπολογισμό των προθεσμιών, τεκμήρια γνωστοποίησης και απόκτησης πρόσβασης από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, καθώς και τον τρόπο και την απόδειξη πρόσβασης σε έγγραφα μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και χορήγησης αντιγράφων και
γ) τον καθορισμό και την εφαρμογή μέτρων εκπαίδευσης των χρηστών, μέσω σχετικών προγραμμάτων και σεμιναρίων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ή της σύνταξης κωδίκων πρακτικής. (άρθρο 258 παρ.8 του Ν.4412/2016)

Κατ΄εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκε η ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 (ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β') "Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και μόνο στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)".

Το πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω ΚΥΑ αφορά στη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου, μελέτης, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και μόνο στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 (υποβολή προσφορών σύμφωνα με διαδικασίες των περιπτ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 95, τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 95, καθώς και της παρ. 6 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016), συσχετιζόμενη με το άρθρου 47 παρ.15 ν. 4472/2017, και όχι το σύνολο των διαδικασιών ανάθεσης και των κριτηρίων ανάθεσης συμβάσεων που αφορούν σε έργα, μελέτες και συναφείς υπηρεσίες του ν. 4412/16. (άρθρο 1 παρ.3 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β')

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται και στην περίπτωση που οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν το υποσύστημα σε διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων της παρούσας με εκτιμώμενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. (άρθρο 21 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β')

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσης η έναρξη σύναψης των οποίων, σύμφωνα με τα αρ. 61 και 120 του ν. 4412/2016 αντίστοιχα, λαμβάνει χώρα μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου της παραγράφου 2 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (άρθρο 22 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β')
2. Έναρξη υποχρεωτικής χρήσης ΕΣΗΔΗΣ
Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου είναι υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με τα άρθρα 33, 34 ή 35, την παράγραφο 3 του άρθρου 40, την παράγραφο 2 του άρθρου 65 ή το άρθρο 67 και τα άρθρα 270, 271, 272, την παράγραφο 3 του άρθρου 274, την παράγραφο 2 του άρθρου 295 ή το άρθρο 297, η ισχύς των άρθρων 22, 36 [ΕΣΗΔΗΣ], 37 [ΕΣΗΔΗΣ], της παραγράφου 3 του άρθρου 79, 258 και 259 [ΕΣΗΔΗΣ] αρχίζει:

α) Την 25η Ιουλίου για:
αα) Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών [άρθρα 27 και 95 παράγραφοι 2.(α) και 2.(β)] που διενεργούνται από το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143). [περιλαμβάνονται οι ΟΤΑ]
ββ) Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (άρθρα 27 και 86 παράγραφος 6) που διενεργούνται από το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143). [περιλαμβάνονται οι ΟΤΑ]

β) Την 20ή Οκτωβρίου 2017 για:
αα) Το σύνολο των λοιπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του παρόντος που διενεργούν οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143).
ββ) Το σύνολο διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που διενεργούν οι αναθέτουσες αρχές του παρόντος.
γγ) Το σύνολο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Βιβλίου II του παρόντος που διενεργούν οι αναθέτοντες φορείς
(άρθρο 379 παρ.2 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.15 του άρθρου 47 του Ν.4472/2017 και το άρθρο 37 του Ν.4482/2017)


3. Χρονοσήμανση
Οι υπηρεσίες χρονοσήμανσης παρέχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2012 του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β`401) από τρίτους εθνικούς ή αλλοδαπούς φορείς υποχρεωτικά πιστοποιημένους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και διασυνδεδεμένους με τον εθνικό χρόνο. Η παροχή των υπηρεσιών χρονοσήμανσης αποδεικνύεται με σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης των προαναφερόμενων φορέων προς τον χρήστη των υπηρεσιών αυτών, η οποία διαβιβάζεται στον χρήστη μέσω του Συστήματος και η οποία επέχει θέση εγγράφου βέβαιης χρονολογίας. Δεν επιτρέπεται στην αναθέτουσα αρχή / αναθέτοντα φορέα ή στον Διαχειριστή του Συστήματος ή του υποσυστήματος η παρέμβαση στη διαδικασία χρονοσήμανσης, όπως περιγράφεται  (άρθρο 9 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β')ΙΙ. Προκήρυξη - διακήρυξη
1. Σύνταξη προκήρυξης – διακήρυξης
Το υποσύστημα υποστηρίζει ηλεκτρονικά τις διαδικασίες σχεδιασμού των διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσης.

Μέσω του υποσυστήματος ιδίως:
Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού.
α. Δύνανται να προβαίνουν σε προκαταρτικές διαβουλεύσεις με την αγορά μετά από αίτησή τους προς πιστοποιημένους χρήστες του Διαχειριστή του Συστήματος.
β. Προετοιμάζουν μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος την ηλεκτρονική φόρμα του διαγωνισμού, καταχωρίζοντας πληροφορίες των εγγράφων της σύμβασης, πρόσθετα στοιχεία και λεπτομέρειες σχετικά με το αντικείμενο καθώς και την ηλεκτρονική διεξαγωγή του.
γ. Δύνανται να προβαίνουν στην χρήση προτύπων ή υποδειγμάτων που έχουν καταχωρηθεί από το Διαχειριστή του υποσυστήματος.
δ. Δύναται να προετοιμάζουν μέσω των λειτουργιών του Συστήματος το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ή/και το Τυποποιημένο Έγγραφο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του διαγωνισμού και να ορίζουν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και λόγους αποκλεισμού. Έως την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της προαναφερόμενης λειτουργικότητας σύνταξης των ΕΕΕΣ και ΤΕΥΔ μέσω του Συστήματος, η προετοιμασία των εν λόγω εγγράφων δύναται να γίνει, για μεν το ΕΕΕΣ μέσω της υπηρεσίας eESPD της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για δε το ΤΕΥΔ βάσει του τυποποιημένου εντύπου που εκδόθηκε από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της. (άρθρο 10 παρ.1 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β')


2. Αποστολή στοιχείων σε TED και ΚΗΜΔΗΣ
Μετά την έγκριση των εγγράφων της σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα, αποστέλλονται μέσω του Συστήματος σε ηλεκτρονική μορφή τα κατάλληλα στοιχεία:
α) προς την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED) εφόσον υφίσταται υποχρέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 6 και του άρθρου 296 παρ. 5 του ν. 4412/2016. Το Σύστημα, ως επίσημο εθνικό πληροφοριακό σύστημα eSender, θα μπορεί να αποστέλλει ειδοποιήσεις στο Tenders Electronic Daily (TED), ήτοι την ηλεκτρονική έκδοση του «Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας» της ΕΕ που αφορά στις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις, για εκείνα τα τυποποιημένα έντυπα - όπως αυτά θεσπίζονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/1986 και καλύπτονται από τις οδηγίες 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ -, για τα οποία και έχει πιστοποιηθεί. Ο χρήστης, μέσω της ειδικής λειτουργικότητας του Συστήματος ως επίσημο εθνικό πληροφοριακό σύστημα eSender, δύναται να συντάσσει, να παρακολουθεί και να αποστέλλει σχετικές ειδοποιήσεις στο TED.

β) προς το ΚΗΜΔΗΣ με την επιφύλαξη των παρ.1, 2, και 5 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016.

γ) προς την Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ. (άρθρο 10 παρ.2 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β')

Έως την ολοκλήρωση της υλοποίησης των διαδικασιών ηλεκτρονικής αποστολής στο TED μέσω του Συστήματος, τα ανωτέρω στοιχεία αποστέλλονται και καταχωρούνται κατά περίπτωση από τους χρήστες & αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED) και στο ΚΗΜΔΗΣ αντίστοιχα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις του ν. 4412/16. (άρθρο 10 παρ.3 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β')3. Διευκρινίσεις προκηρύξεων- διακηρύξεων
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων επί των εγγράφων της δημόσιας σύμβασης που αφορούν στην προκήρυξη ή διακήρυξη μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. Οι παρεχόμενες από τις αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς διευκρινίσεις δίνονται μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος και της κατάλληλης ανάρτησης αυτών στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», προκειμένου να είναι ελεύθερα προσβάσιμα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Συστήματος. (άρθρο 11 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β')


ΙΙΙ. Έγγραφα και ψηφιακή υπογραφή

1. Επικοινωνία και ενημέρωση

Η διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων πραγματοποιείται μέσω του υποσυστήματος κατά περίπτωση, με:
α. την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύματα δια της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του εκάστοτε ηλεκτρονικού διαγωνισμού ή της εκάστοτε ηλεκτρονικής πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών,
β. την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από τις αναθέτουσες Αρχές / αναθέτοντες φορείς στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» του εκάστοτε ηλεκτρονικού διαγωνισμού,
γ. την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους οικονομικούς φορείς στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς», του εκάστοτε ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ο οποίος περιλαμβάνει τους(υπό)φακέλους: i. «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ii. «Οικονομική Προσφορά», iii. «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου»,
δ. Την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από τις αναθέτουσες Αρχές / αναθέτοντες φορείς στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Πρόσκλησης Υποβολής Δικαιολογητικών» της εκάστοτε ηλεκτρονικής πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών.
ε. Την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους οικονομικούς φορείς στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών» της εκάστοτε ηλεκτρονικής πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών. (άρθρο 8 παρ.1 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β')

Τα σχετικά στοιχεία αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή ανάρτησης που αποτυπώνονται στις αντίστοιχες οθόνες της διεπαφής του χρήστη, και ειδικότερα ο καταγεγραμμένος χρόνος αυτών, αποτελούν απόδειξη επικοινωνίας και διακίνησης εγγράφων μέσω του υποσυστήματος. (άρθρο 8 παρ.2 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β')2. Προθεσμίες
Οι σχετικές προθεσμίες αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση αποστολής, κοινοποίησης ή υποβολής και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και, αν είναι κατά το νόμο εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη. (άρθρο 8 παρ.2 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β')


3. Ψηφιακή υπογραφή
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν μέσω του υποσυστήματος τα κατά περίπτωση έγγραφα που έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τους ίδιους υπογεγραμμένα με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της παρούσας. (άρθρο 8 παρ.3 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β')

Οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς, τα γνωμοδοτικά όργανα και οι εποπτικοί και ελεγκτικοί μηχανισμοί υποβάλλουν και αναρτούν μέσω του υποσυστήματος τα κατά περίπτωση έγγραφα με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014, τα άρθρα 3 και 5 της αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο (ΦΕΚ Β΄ 1317/2012) και τις διατάξεις της παρούσας. (άρθρο 8 παρ.4 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β')4. Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα
Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο υποσύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις και τις διατάξεις της παρούσης, εφαρμοζόμενων των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.2690/1999 και των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β ’1317/23.04.2012) όπως κωδικοποιήθηκαν με το π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α/34).

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 21 §5 του ν. 4412/2016. (άρθρο 16 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β')


ΙV. Υποβολή προσφορών

1. Γενικά
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή τους σε διαγωνιστική διαδικασία και μέχρι τη σύναψη της σύμβασης μέσω του υποσυστήματος με τρόπο και σε χρόνο που ορίζεται κατά περίπτωση στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και της παρούσης. (άρθρο 12 παρ.1 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β')2. Ηλεκτρονικοί φάκελοι
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους σε ηλεκτρονικό φάκελο μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Τα περιεχόμενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής:

(α) ένας (υπό)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) ένας (υπό)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται ηοικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα. (άρθρο 12 παρ.1 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β')3. Εμπιστευτικά στοιχεία
Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 και στο άρθρο 257 του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση αυτή ο οικονομικός φορέας υποβάλει στον οικείο (υπό)φάκελο σχετική αιτιολόγηση, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

Στην περίπτωση της υποβολής στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), και για όσα από αυτά επιθυμεί ο οικονομικός φορέας να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να περιλαμβάνει αυτά. (άρθρο 12 παρ.1 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β')4. Υποβολή δικαιολογητικών
Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του υποσυστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

- Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8.

- Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή / αναθέτων φορέα, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, και κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης, ενδεικτικά, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).

Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8, τα ΦΕΚ και όσα στοιχεία και δικαιολογητικά προβλέπεται από τον. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται αντίγραφα των πρωτοτύπων.
(άρθρο 12 παρ.1 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β')


5. Σύνταξη οικονομικής προσφοράς
Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την οικονομική του προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο όλα τα στοιχεία της προσφοράς του σε μορφή αρχείου Portable Document Format(PDF).

Οι οικονομικοί φορείς δύναται μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος να προβούν κατά περίπτωση σε εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών στην περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016. (άρθρο 12 παρ.1 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β')

Στην συνέχεια, ο οικονομικός φορέας παράγει από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς του οικονομικού φορέα σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF)), τα οποία υπογράφονται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της παρούσης και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπό)φακέλους της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα.

Κατά την συστημική υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστημα ενημερώνει τον οικονομικό φορέα με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη του οικονομικού φορέα προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης.

Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, ο οικονομικός φορέας επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτεδιακήρυξης. (άρθρο 12 παρ.1 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β')

Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. (άρθρο 12 παρ.1 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β')6. Απόσυρση προσφοράς
Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα αρχή / τον αναθέτοντα φορέα, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της παρούσης, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος.

Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής / αναθέτοντος φορέα, μετά από σχετική έγκριση της αναθέτουσας αρχής / αναθέτοντος φορέα η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα του οικονομικού φορέα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

Κατόπιν ο οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. (άρθρο 12 παρ.2 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β')V. Αποσφράγιση - Αξιολόγηση προσφορών

1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση
Ο Πρόεδρος και ένα μέλος του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου του άρθρου 221 του ν.4412/2016, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) θα αποτελούν τους κατ’ ελάχιστον πιστοποιημένους χρήστες στο
 υποσύστημα. Τα στοιχεία της Επιτροπής Διαγωνισμού, η συσχέτισή της με την ηλεκτρονική δημόσια σύμβαση καθώς και ο χρόνος των επιμέρους ηλεκτρονικών αποσφραγίσεων που θα επιτελέσει αυτή, καθορίζονται από πιστοποιημένο χρήστη της αναθέτουσας αρχής/ του αναθέτοντα φορέα μέσω σχετικής λειτουργικότητας του Συστήματος.

Οι χρήστες του υποσυστήματος μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, προβαίνουν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, ακολουθώντας κατά περίπτωση τα εξής στάδια:

α. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

β. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά». (άρθρο 13 παρ.1 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β')


Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτοντας φορέας κοινοποιεί τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων. (άρθρο 13 παρ.2 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β')


2. Ηλεκτρονική αξιολόγηση
 ετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού αποστέλλει στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο μειοδοσίας και στη συνέχεια προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο υποσύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων, των εγγράφων της σύμβασης και της παρούσης (άρθρο 13 παρ.2 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β')


3. Λοιπές ενέργειες
Μέσω του υποσυστήματος ιδίως:

α. Πιστοποιημένος χρήστης της Αναθέτουσας Αρχής/ του Αναθέτοντα Φορέα μεταβιβάζει, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και πριν την αποσφράγιση αυτών, την αρμοδιότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε πιστοποιημένο χρήστη της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο εν λόγω πιστοποιημένος χρήστης της Επιτροπής Διαγωνισμού αποκλείει την πρόσβαση οποιουδήποτε πιστοποιημένου χρήστη της Αναθέτουσας Αρχής / του Αναθέτοντα Φορέα στα στοιχεία των προσφορών των διαγωνιζομένων, έως την αποστολή του σχετικού πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού στην Αναθέτουσα Αρχή / στον Αναθέτοντα Φορέα, οπότε και μεταβιβάζει ξανά την αρμοδιότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στον αρμόδιο πιστοποιημένο χρήστη της Αναθέτουσας Αρχής / του Αναθέτοντα Φορέα.

β. Πιστοποιημένοι χρήστες της Επιτροπής Διαγωνισμού προβαίνουν κατά περίπτωση στην διαδικασία αποσφράγισης, η οποία επιτελείται σε δύο φάσεις, ελέγχου και αξιολόγησης των φακέλων και (υπό)φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών, και υποβάλλουν τα πρακτικά, γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις τους προς την Αναθέτουσα Αρχή/ τον αναθέτοντα φορέα. Ειδικότερα, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε πρώτη φάση σε αποσφράγιση των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών χωρίς να παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής ή στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων προς τους προσφέροντες. Η Επιτροπή Διαγωνισμού ακόμη προβαίνει μέσω λειτουργικότητας του υποσυστήματος κατά περίπτωση σε εκτύπωση για τον έλεγχο της ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό και το αποστέλλει στην αναθέτουσα αρχή μέσω του συστήματος. Σε δεύτερη φάση, και μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής ή στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων προς τους προσφέροντες.

γ. Πιστοποιημένοι χρήστες της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά περίπτωση.
i. Απευθύνουν πρόσκληση στους χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή συμπλήρωσης των εγγράφων ή των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει.
ii. Απευθύνουν πρόσκληση στους χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί του περιεχομένου της οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει.
iii. Κοινοποιούν σε πιστοποιημένο χρήστη της αναθέτουσας αρχής / του αναθέτοντος φορέα τα πρακτικά αξιολόγησης των προσφορών
iv. Δύναται να αποχαρακτηρίσουν στοιχεία που έχουν υποβληθεί από τους Οικονομικούς Φορείς και έχουν χαρακτηριστεί ως εμπιστευτικά, ό,που αυτό κρίνεται απαραίτητο και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

δ. Πιστοποιημένοι χρήστες της αναθέτουσας αρχής / του αναθέτοντα φορέα:
i. Απευθύνουν πρόσκληση στους χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή συμπλήρωσης των εγγράφων ή των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει.
ii. Απευθύνουν πρόσκληση στους χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί του περιεχομένου της οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει.
iii. Κοινοποιούν στους οικονομικούς φορείς και την Επιτροπή Διαγωνισμού την σχετική απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της διαδικασίας.

ε. Πιστοποιημένοι χρήστες των οικονομικών φορέων:
i. Παρέχουν τις διευκρινίσεις ή συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που τους ζητούνται.
ii. Λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων με την κοινοποίηση από την Αναθέτουσα Αρχή σχετικού καταλόγου συμμετεχόντων που θα παράγεται μέσω σχετικών λειτουργιών του υποσυστήματος. Ο εν λόγω κατάλογος θα αναρτάται κατάλληλα και στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής πριν την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού, προκειμένου να είναι ελεύθερα προσβάσιμα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Συστήματος».
iii. Λαμβάνουν γνώση του καταλόγου συμμετεχόντων με σειρά μειοδοσίας που θα παράγεται μέσω σχετικών λειτουργιών του υποσυστήματος. Ο εν λόγω κατάλογος θα αναρτάται κατάλληλα στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» με μέριμνα της Επιτροπής Διαγωνισμού, αμέσως μετά την αποσφράγιση των προσφορών και πριν την αξιολόγηση των προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού, προκειμένου να είναι προσβάσιμα από τους προσφέροντες, ήτοι την αναθέτουσα αρχής / το αναθέτοντα φορέα, την Επιτροπή Διαγωνισμού και τους προσφέροντες οικονομικούςφορείς.
iv. Λαμβάνουν γνώση των προσφορών, των υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών των λοιπών συμμετεχόντων με πρόσβαση σε στοιχεία του ηλεκτρονικού χώρου «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» αυτών, με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης.

Η υποβολή των πρακτικών, γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων της Επιτροπής Διαγωνισμού, οι κοινοποιήσεις και οι προσκλήσεις των Αναθετουσών Αρχών / Αναθετόντων Φορέων ή της Επιτροπής Διαγωνισμού προς τους οικονομικούς φορείς, οι διευκρινίσεις - συμπληρώσεις των τελευταίων προς τις αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς ή την Επιτροπή Διαγωνισμού και κάθε άλλη επικοινωνία μεταξύ οικονομικών φορέων και Αναθετουσών Αρχών / Αναθετόντων Φορέων ή της Επιτροπής Διαγωνισμού πραγματοποιούνται μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. (άρθρο 13 παρ.3 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β')


4. Προδικαστικές Προσφυγές
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος, οι Προδικαστικές Προσφυγές του Βιβλίου IV του ν.4412/2016 και με βάσει τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθενται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω τηςλειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την αναθέτουσα αρχής επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8.

Οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:
α. Κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (άρθρο 15 παρ.1 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β')

Έως την έναρξη του Βιβλίου IV
Έως την έναρξη ισχύος των παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργίας του υποσυστήματος
«Επικοινωνία», συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portal Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8.

Η αναθέτουσα αρχή / αναθέτων φορέας προβαίνει στην εξέταση των υποβληθέντων ενστάσεων ή προδικαστικών προσφυγών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο υποσύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση αρμόδιας Αρχής.
Ιδίως μέσω του υποσυστήματος:
α. Πιστοποιημένοι χρήστες του αρμόδιου για την εξέταση της ένστασης ή προδικαστικής προσφυγής οργάνου προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των ενστάσεων ή προδικαστικών προσφυγών και συντάσσουν και υπογράφουν τα πρακτικά επί αυτών.
β. Πιστοποιημένοι χρήστες της Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος Φορέα κοινοποιούν τις αποφάσεις επί των ενστάσεων ή προδικαστικών προσφυγών στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. (άρθρο 15 παρ.2 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β')


VI.  Κατακύρωση  και εκτέλεση της σύμβασης

1. Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας δημιουργεί μία ηλεκτρονική πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών βάσει της λειτουργικότητας «Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών» του υποσυστήματος, προσκαλώντας με αυτόν τον τρόπο τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.

Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών» της συγκεκριμένης πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών.

Ο πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής / του αναθέτοντα φορέα διατηρεί την αρμοδιότητα διαχείρισης της ηλεκτρονικής πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του παρόντος άρθρου και μεριμνά για την απρόσκοπτη πρόσβαση των χρηστών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την άσκηση των αρμοδιοτήτωντους.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού κοινοποιεί, μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών, στην αναθέτουσα αρχή / στον αναθέτοντα φορέα το σχετικό πρακτικό για τη λήψη απόφασης.

Η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτοντας φορέας προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού στην κοινοποίηση της Απόφασης Κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των υποβληθέντων δικαιολογητικών σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσω του υποσυστήματος και ειδικότερα στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτοντας φορέας μέσω λειτουργικότητας του υποσυστήματος αντιγράφει τα υποβληθέντα στοιχεία και δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου από τον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών» της ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών, στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και ειδικότερα του (υπό) φακέλου «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Στη φάση αυτή οι λοιποί οικονομικοί φορείς λαμβάνουν γνώση των υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου με πρόσβαση σε στοιχεία του ηλεκτρονικού χώρου «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και ειδικότερα του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού. (άρθρο 14 παρ.1 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β')2. Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 και την παρ. 3 του άρθρου 316 του ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή / αναθέτων φορέας προσκαλεί, μέσω του υποσυστήματος και των πιστοποιημένων σ’ αυτό χρηστών της, τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, κοινοποιώντας του σχετική έγγραφη ειδική πρόσκληση, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, εφαρμοζομένων των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, τη διακήρυξη και των διαδικασιώντης/του κατά περίπτωση αναθέτουσας αρχής / αναθέτοντα φορέα. (άρθρο 14 παρ.2 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β')


3. Λοιπές ενέργειες
Μέσω του υποσυστήματος ιδίως:

α. Πιστοποιημένοι χρήστες της αναθέτουσας αρχής ειδοποιούν μέσω της ηλεκτρονικής πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών και κοινοποιούν μέσω της «Επικοινωνίας» έγγραφη πρόσκληση στον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις και τα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά και στοιχεία.

β. Πιστοποιημένοι χρήστες του προσωρινού αναδόχου υποβάλλουν, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου στο χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών».

γ. Πιστοποιημένοι χρήστες της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών, προβαίνουν στη διαδικασία αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και υποβάλλουν μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών, πρακτικά, γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις τους προς την αναθέτουσα αρχή / τον αναθέτοντα φορέα.

δ. Πιστοποιημένοι χρήστες της αναθέτουσας αρχής/ του αναθέτοντα φορέα διαγωνισμού, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κοινοποιούν μέσω της «Επικοινωνίας» την απόφαση κατακύρωσης στους προσφέροντες ή συμμετέχοντες πλην του προσωρινού αναδόχου, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών αξιολόγησης των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.

δ. Πιστοποιημένοι χρήστες της αναθέτουσας αρχής/ του αναθέτοντος φορέα προσκαλούν μέσω της «Επικοινωνίας», στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών, τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν. 4412/2016.

ε. Πιστοποιημένοι χρήστες της αναθέτουσας αρχής / του αναθέτοντος φορέα κοινοποιούν μέσω της «Επικοινωνίας», στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο.

στ. Πιστοποιημένοι χρήστες της αναθέτουσας αρχής/ του αναθέτοντα φορέα αποστέλλουν μέσω της «Επικοινωνίας», στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ειδική πρόσκληση στον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού της σύμβασης.

ζ. Πιστοποιημένοι χρήστες του οικονομικού φορέα / προσωρινού αναδόχου δύνανται, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών, να προσκομίζουν ή να συμπληρώνουν τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας του ηλεκτρονικού χώρου «Συνημμένα ΗλεκτρονικήςΥποβολής Δικαιολογητικών».

η. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής/ του αναθέτοντα φορέα μέσω λειτουργικότητας του υποσυστήματος αντιγράφει τα υποβληθέντα στοιχεία και δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου από τον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών» της ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» του προσωρινού αναδόχου και ειδικότερα του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου» στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

θ. Πιστοποιημένοι χρήστες των οικονομικών φορέων λαμβάνουν γνώση των υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου με πρόσβαση σε στοιχεία του ηλεκτρονικού χώρου «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» του προσωρινού αναδόχου και ειδικότερα του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου» στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Οι περιπτώσεις συμπλήρωσης ή επικαιροποίησης των δικαιολογητικών και των σχετικών αποσφραγίσεων ορίζονται με την ενέργεια «Δημιουργία νέου γύρου», στο πλαίσιο της ίδιας ηλεκτρονικής πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών, από πιστοποιημένο χρήστη της αναθέτουσας αρχής / του αναθέτοντα φορέα.

Μέσω της «Επικοινωνίας», κατά περίπτωση, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ή της ηλεκτρονικής πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών, πραγματοποιείται ιδίως, κάθε άλλη επικοινωνία μεταξύ οικονομικών φορέων και αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων ή Επιτροπής Διαγωνισμού. (άρθρο 14 παρ.3 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β')VII. Άλλες διαδικασίες

1. Δυναμικά Συστήματα Αγορών – Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι
Το υποσύστημα μπορεί να υποστηρίξει ηλεκτρονικά τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων με τη χρήση Δυναμικών Συστημάτων Αγορών και Ηλεκτρονικών Καταλόγων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33, 35, 270 και 272 αντίστοιχα του ν.4412/2016, σε συνδυασμό με τους κατά περίπτωση οριζόμενους στα έγγραφα της σύμβασης ειδικούς όρους. (άρθρο 17 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β')


2. Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί
Το υποσύστημα υποστηρίζει ηλεκτρονικά τη διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 271 του ν.4412/2016, σε συνδυασμό με τους κατά περίπτωση οριζόμενους στα έγγραφα της σύμβασης ειδικούς όρους.

Ειδικά για τους φορείς του άρθρου 9 παρ. 1 τουν. 3580/2007, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 1862/2012 (ΦΕΚ Β’ 680/8.3.2012) απόφαση. (άρθρο 18 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β')


3. Συμφωνίες – Πλαίσιο
Το υποσύστημα μπορεί να υποστηρίξει ηλεκτρονικά διαγωνισμούς έργων, μελετών και παροχήςτεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τις διαδικασίες της Συμφωνίας Πλαίσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 και 273 του ν.4412/2016 σε συνδυασμό με τους κατά περίπτωση οριζόμενους στα έγγραφα της σύμβασης ειδικούς όρους, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις ως άνω διατάξεις και τις διατάξεις της παρούσης. (άρθρο 19 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β')


VIII. Χρήστες

1. Χρήστες - απόκτηση κωδικών
Ως «χρήστες ΕΣΗΔΗΣ» νοούνται οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φoρείς και οι οικονομικοί φoρείς που χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ.33 του Ν.4412/2016) (άρθρο 379 παρ. 2 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 15 του άρθρου 47 του Ν. 4472/2017 και το άρθρο 37 του Ν. 4482/17)

Το υποσύστημα δια του κεντρικού Συστήματος υποστηρίζει διαβαθμισμένη πρόσβαση με την απόδοση διαφορετικών δικαιωμάτων χρήσης στις αντίστοιχες κατηγορίες χρηστών από τον Διαχειριστή του υποσυστήματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 56902/215/19-5-2017 υπουργική απόφαση «Τεχνικές Λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (ΦΕΚ 1924 Β’).

Απλοί χρήστες του υποσυστήματος: Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει ιδιώτες, επιχειρήσεις, οικονομικούς και άλλους φορείς που επιθυμούν να ενημερωθούν για το υποσύστημα και να επικοινωνήσουν με τα αρμόδια στελέχη του Διαχειριστή του υποσυστήματος. Η πρόσβασή τους στο υποσύστημα πραγματοποιείται μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Συστήματος και δεν απαιτεί ειδικές διαδικασίες εγγραφής, ταυτοποίησης και αναγνώρισής τους. Οι ανωτέρω χρήστες έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο ως ορίζεται στο υπό 2.1.1.

Ελεύθερα προσβάσιμος χώρος: ορίζεται ο χώρος ο οποίος περιλαμβάνει τις σελίδες της Διαδικτυακής Πύλης του Συστήματος στις οποίες η πρόσβαση επιτρέπεται ελεύθερα στο ενδιαφερόμενο κοινό. Στο χώρο αυτόν δημοσιεύονται γενικές πληροφορίες σχετικά με δημόσιες συμβάσεις. Στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο περιλαμβάνονται ιδίως τα εξής στοιχεία:
α. Το σχετικό με τις δημόσιες συμβάσεις νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
β. Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις διακηρύξεων και τεχνικών προδιαγραφών.
γ. Διακηρύξεις, διευκρινίσεις επί των όρων αυτών και ανακοινώσεις σχετικές με τους διενεργούμενους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς.
δ. Κάθε πληροφορία που κρίνεται απαραίτητη για την απρόσκοπτη πρόσβαση και χρήση τουΣυστήματος.
ε. Αρχείο ειδών - κωδικολόγιο CPV. στ. Όροι χρήσης.
ζ. Συχνές ερωτήσεις.
η. Ενημερωτικά Δελτία – Απολογιστικά και Στατιστικά στοιχεία δημοσίων συμβάσεων.
θ. Δημοσιεύσιμα στοιχεία δημοσίων συμβάσεων των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων που σχετίζονται με:
- Τις ηλεκτρονικές διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, αιτήματα, διακηρύξεις, συμβάσεις και εντολές πληρωμών για την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και δημοσίων έργων, τα οποία αναρτώνται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων του άρθρου 38 του ν.4412/2016 τον προγραμματισμό των δημοσίων συμβάσεων.

Πιστοποιημένοι χρήστες της ΓΓΥ: Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει στελέχη της ΓΓΥ που πραγματοποιούν λειτουργίες σχετικά με δημόσιες συμβάσεις μέσω του υποσυστήματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν αιτηθεί και τους έχουν αποδοθεί από το Διαχειριστή του υποσυστήματος, καθώς και τον σχετικό Κανονισμό Ασφαλείας του.

Πιστοποιημένοι χρήστες της ΓΓΕΠΚ: Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει στελέχη της ΓΓΕΠΚ που πραγματοποιούν λειτουργίες σχετικά με δημόσιες συμβάσεις μέσω του υποσυστήματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν αιτηθεί και τους έχουν αποδοθεί από τον Διαχειριστή του υποσυστήματος, καθώς και τον σχετικό Κανονισμό Ασφαλείας του.

Πιστοποιημένοι χρήστες των Κεντρικών Αρχών Αγορών και Εθνικών Κεντρικών Αρχών Αγορών: Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει στελέχη των Κεντρικών Αρχών Αγορών και των Εθνικών Κεντρικών Αρχών Αγορών που πραγματοποιούν λειτουργίες σχετικά με δημόσιες συμβάσεις μέσω του Συστήματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν αιτηθεί και τους έχουν αποδοθεί από τον Διαχειριστή του υποσυστήματος, καθώς και τον σχετικό Κανονισμό Ασφαλείας.

Πιστοποιημένοι χρήστες ελεγκτικών και εποπτικών αρχών: Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει στελέχη ελεγκτικών και εποπτικών αρχών που πραγματοποιούν λειτουργίες σχετικά με δημόσιες συμβάσεις μέσω του υποσυστήματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που οι ελεγκτικοί Μηχανισμοί έχουν αιτηθεί και τους έχουν αποδοθεί από το Διαχειριστή του υποσυστήματος, καθώς και τον σχετικό Κανονισμό Ασφαλείας.

Πιστοποιημένοι χρήστες αναθετουσών αρχών/ αναθετόντων φορέων πλην των ανωτέρω: η ομάδα αυτή περιλαμβάνει στελέχη των αναθετουσών αρχών/ αναθετόντων φορέων που πραγματοποιούν λειτουργίες σχετικά με δημόσιες συμβάσεις μέσω του υποσυστήματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν αιτηθεί και τους έχουν αποδοθεί από το Διαχειριστή του Συστήματος, καθώς και τον σχετικό Κανονισμό Ασφαλείας.

Πιστοποιημένοι χρήστες γνωμοδοτικών οργάνων: Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει στελέχη γνωμοδοτικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής / του αναθέτοντα φορέα όπως αυτά περιγράφονται στο ν.4412/2016 που πραγματοποιούν λειτουργίες σχετικά με δημόσιες συμβάσεις μέσω του υποσυστήματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που οι Αναθέτουσες Αρχές /φορείς έχουν αιτηθεί και τους έχουν αποδοθεί από το Διαχειριστή του υποσυστήματος, καθώς και τον σχετικό Κανονισμό Ασφαλείας.

Πιστοποιημένοι οικονομικοί φορείς και πιστοποιημένοι χρήστες αυτών: η ομάδα αυτή περιλαμβάνει ορίζονται στελέχη των οικονομικών φορέων που πραγματοποιούν λειτουργίες δημοσίων συμβάσεων μέσω του υποσυστήματος, ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν αιτηθεί και τους έχουν αποδοθεί από το Διαχειριστή του υποσυστήματος, καθώς και τον σχετικό Κανονισμό Ασφαλείας.
Οι χρήστες αυτοί έχουν διαβαθμισμένηπρόσβαση σε στοιχεία και λειτουργίες του υποσυστήματος που τους αφορούν σχετικά με τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων στις οποίες και συμμετέχουν ανάλογα με το στάδιο της διαδικασίας. Κάθε οικονομικός φορέας έχει μέσω των χρηστών του πρόσβαση μόνο στα δικά του στοιχεία και στα στοιχεία των διαγωνισμών στους οποίους συμμετέχει.

Χρήστες του Διαχειριστή του υποσυστήματος: στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται στελέχη του Διαχειριστή του υποσυστήματος που έχουν αυξημένα δικαιώματα πρόσβασης και διαχείρισης στους σχετικούς πόρους και υποδομές του συνόλου του υποσυστήματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης τους καθώς και τον σχετικό Κανονισμό Ασφαλείας. (άρθρο 4 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β')

Για περισσότερα σχετικά με τον τρόπο εγγραφής και απόκτησης κωδικών των χρηστών του ΕΣΗΔΗΣ, δείτε το άρθρο 5 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β'.


2. Εκπαίδευση Χρηστών ΕΣΗΔΗΣ
Η εκπαίδευση των χρηστών των περιπτώσεων 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 και 2.8, του άρθρου 4 της παρούσας, παρέχεται:
α. Από το Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) μέσω σχετικού πιστοποιημένου προγράμματος, πλην των χρηστών της περίπτωση 2.8. Τα αιτήματα των χρηστών για συμμετοχή τους στα προαναφερόμενο πρόγραμμα υποβάλλονται προς το ΕΚΔΔΑ.
β. Από το Διαχειριστή του υποσυστήματος για την κάλυψη αναγκών των εν λόγω χρηστών, είτε κατόπιν σχετικού αιτήματος αυτών στο πλαίσιο διαγωνισμών που πρόκειται να δημοσιευθούν ή έχουν ήδη δημοσιευθεί στο υποσύστημα, είτε μέσω δράσεων ενημέρωσης και επιμόρφωσης/ εκπαίδευσης των αναθετουσών αρχών που διοργανώνει ο Διαχειριστής του υποσυστήματος.

Η εκπαίδευση των χρηστών της περίπτωσης 2.8 (οικονομικοί φορείς) του άρθρου 4, παρέχεται από το Διαχειριστή του υποσυστήματος, είτε κατόπιν σχετικού αιτήματος των οικονομικών φορέων στο πλαίσιο δημοσιευμένων ηλεκτρονικών διαγωνισμών, είτε μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των οικονομικών φορέων που διοργανώνει ο Διαχειριστής του υποσυστήματος.

Όταν η εκπαίδευση παρέχεται στο πλαίσιο δημοσιευμένων ηλεκτρονικών διαγωνισμών, οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τα αιτήματά τους για εκπαίδευση στην αναθέτουσα αρχή/ στον αναθέτοντα φορέα του εκάστοτε δημοσιευμένου διαγωνισμού, με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας του διαγωνισμού συγκεντρώνει τα αιτήματα και τα αποστέλλει έγκαιρα στο Διαχειριστή του υποσυστήματος, ώστε να καθοριστεί ο χρόνος και ο τόπος εκπαίδευσης και να ενημερωθούν σχετικά η αναθέτουσα αρχή/ αναθέτων φορέας και οι οικονομικοί φορείς. Η εκπαίδευση παρέχεται είτε στις εγκαταστάσεις του Διαχειριστή του υποσυστήματος, είτε απομακρυσμένα μέσω ηλεκτρονικής τηλεδιάσκεψης, είτε μέσω άλλου ηλεκτρονικού μέσου. (άρθρο 20 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 - ΦΕΚ 2710/02.08.2017 τεύχος Β')

 

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions