|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χ.Ε.Π. » ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ » Μικρά έργα - εργασίες συντήρησης κάτω από 5.869,40€ χωρίς ΦΠΑ (με τη διαδικασία του άρθρου 15 του ΠΔ 171/87)

Εκτύπωση
+
A
-

Παρατηρήσεις για την επιλεγόμενη διαδικασία
Δικαιολογητικά Χρηματικού Εντάλματος
Κρατήσεις
Τι να προσέξω
Καθεστώς Φ.Π.Α.
Σχετική νομολογία
Γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ
Διάφορα

Τίτλος Δαπάνης

Μικρά έργα - εργασίες συντήρησης κάτω από 5.869,41€ χωρίς ΦΠΑ (με τη διαδικασία του άρθρου 15 του ΠΔ 171/87)

Παρατηρήσεις για την επιλεγόμενη διαδικασία

Διατήρηση ισχύος διάταξης μετά το Ν.4412/2016
Το
άρθρο 15 του Π.Δ. 171/87 δεν έχει καταργηθεί ρητά (βλ. περ.67 άρθρου 377) από τον Ν.4412/2016 επομένως εξακολουθεί να ισχύει για τους OTA Α' βαθμού. (Υπ. Υποδομών Μεταφ. & Δικτ. εγκ.18/ΔΝΣα'/οικ.68559 /Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016)
Επί της ανωτέρω εγκυκλίου δείτε και την από 29.10.2016 ανακοίνωση της ΚΕΔΕ


Απόφαση ανάθεσης
Για μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές (ήδη 5.869,41€), η με αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση με διαγωνισμό ή χωρίς διαγωνισμό δίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική μελέτη που προβλέπεται στην
§ 3 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84. (κωδικοποίηση με το Ν. 3669/08 άρθρο 3 περιπτ. γ και άρθρο 28 παρ 1 περιπτ. ε) (άρθρο 15 παρ.1 Π.Δ.171/87όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ 229/99)Αρμόδιο όργανο
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και εάν μεν πρόκειται για εκτέλεση με διαγωνισμό για τους όρους αυτού, εάν δε πρόκειται για εκτέλεση με απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριμένο ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης.

Ειδικότερα, προκειμένου για την εκτέλεση των παραπάνω έργων με αυτεπιστασία από τον δήμαρχο, η απόφαση λαμβάνεται από την οικονομική επιτροπή με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρο 103 παρ. 2 και 3 του Ν.3463/06
(ήδη άρθρο 72 παρ.1 και 2 Ν.3852/10) εφόσον συμφωνεί ο δήμαρχος. (άρθρο 15 παρ.1 Π.Δ.171/87όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ 229/99)
 
Δείτε τη γνωμοδότηση αρ.321/2008 γνωμοδότηση του Γ' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η οποία έγινε δεκτή με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αριθ. 30/2008, με την οποία είχε δημιουργηθεί ζήτημα σχετικά με το συλλογικό όργανο που είναι αρμόδιο να αποφασίσει και με την οποία γινόταν δεκτό ότι αρμόδιο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.


ΦΠΑ
Στα χρηματικά όρια, που προβλέπονται από τις διατάξεις των π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α), 323/1989 και 171/1987 (ΦΕΚ 84 Α') και αφορούν σε θέματα εκπόνησης και ανάθεσης εκπόνησης μελετών, διενέργειας προμηθειών, μεταφορών και εργασιών και εκτέλεσης έργων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, δεν περιλαμβάνεται ο αναλογών Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ο οποίος, εξακολουθεί να βαρύνει τον εργοδότη και να καταβάλλεται, όπως ειδικότερα ορίζουν οι οικείες διατάξεις. Οι διατάξεις αυτές, έχουν εφαρμογή από της ισχύος του ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 25 Α) (παρ.8 άρθρο 13 Ν.2130/93)


Παρακολούθηση, έλεγχος έργων
Η παρακολούθηση, η διοίκηση και ο έλεγχος των έργων της προηγουμένης παραγράφου γίνεται από το Δήμαρχο. Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να ορίσουν για την παρακολούθηση, τη διοίκηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης ένα δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο. (άρθρο 15 παρ.2 Π.Δ.171/87όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ 229/99)


Τα έργα αυτά παραλαμβάνονται από δύο δημοτικούς συμβούλους που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, οι οποίοι συντάσσουν βεβαίωση για την καλή εκτέλεση και το εύλογο της δαπάνης του έργου. άρθρο 15 παρ.2 Π.Δ.171/87όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ 229/99)

Τεχνικά έργα των Δήμων, προϋπολογισμού μέχρι 2.000.000 δραχμών και ήδη 5.869,41 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) ανατίθενται από τη δημαρχιακή επιτροπή (ήδη οικονομική επιτροπή), χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη εκπόνηση εξειδικευμένης μελέτης και παραλαμβάνονται από τους οριζόμενους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, δύο δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι και συντάσσουν βεβαίωση για την καλή εκτέλεση του έργου, η δε βεβαίωση αυτή συνιστά απαραίτητο για την πληρωμή του αναδόχου δικαιολογητικό. Ως εκ του αντικειμένου της, που περιορίζεται στη διαπίστωση από τους δημοτικούς συμβούλους του πραγματικού γεγονότος της προσήκουσας, ενόψει όσων ορίσθηκαν σχετικώς στην απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής, περαίωσης του έργου, και του προορισμού της προς απόδειξη του εκ του γεγονότος αυτού απορρέοντος δικαιώματος του αναδόχου, η ως άνω βεβαίωση δύναται να πάσχει μόνον κατά το ουσιαστικό της περιεχόμενο, όταν, δηλαδή, δεν ανταποκρίνεται στην υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά στις εκτελεσθείσες εργασίες, και επομένως, το κύρος της, ως δικαιολογητικού, δεν θίγεται σε περίπτωση σύνταξής της από τους δημοτικούς συμβούλους, που, κατά την οικεία απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, αναπληρώνουν εκείνους που είχαν ορισθεί, ως τακτικοί, για την παραλαβή του έργου, χωρίς εν προκειμένω, να ασκεί επιρροή η τήρηση ή μη των διατυπώσεων του άρθρου 14 παρ.2 και 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α΄ 45) για την πρόσκληση των μελών των συλλογικών διοικητικών οργάνων στις συνεδριάσεις αυτών. Πολύ περισσότερο που, ακόμη και εάν υποτεθεί ότι οι συμπράττοντες για την παραλαβή του έργου δημοτικοί σύμβουλοι συγκροτούσαν τέτοιο όργανο, εκδοχή που, πάντως, δεν συνάδει με τη γραμματική διατύπωση και την οικονομία των διατάξεων του άρθρου 15 του π.δ/τος 171/1987, στις οποίες προφανώς σκοπίμως, δεν γίνεται αναφορά σε «Επιτροπή» ή άλλους παρεμφερείς όρους, η τήρηση των ως άνω διατυπώσεων θα ήταν εξ ορισμού ανέφικτη. (Ελ.Συν.Τμ.7 Απόφαση 985/2015)

Η πληρωμή μετά την περαίωση των έργων της παρ. 2 και με την επιφύλαξη της παρ. 3 γίνεται:
α) Με βεβαίωση του παρακολουθούντος ότι ο ανάδοχος ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του. 
β) Με την κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου βεβαίωση για την καλή εκτέλεση του έργου.
Στην περίπτωση των έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία, οι πληρωμές για εργατικά, προμήθειες υλικών κ.λπ. που απαιτούνται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τους γίνονται με βάση δικαιολογητικά που συντάσσει ο παρακολουθών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15, την εκτέλεση των έργων. (άρθρο 15 παρ.4 Π.Δ.171/87όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ 229/99)

Δικαιολογητικά Χρηματικού Εντάλματος

1.  Απόφαση Οικονομικής επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης, τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου και την ανάθεση. Η απόφαση πρέπει να έχει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 15 παρ.1 του ΠΔ 171/87. (άρθρο 15 παρ.1 ΠΔ 171/87 και άρθρο 72 παρ.1 Ν.3852/2010) 

  2. Συμφωνητικό υπογεγραμμένο από το Δήμαρχο και από τον ανάδοχο του έργου. (άρθρο 7 παρ.1 ΠΔ 171/87) (1)
 

3. Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) του σχετικού αιτήματος, της απόφασης ανάθεσης και της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ για συμβάσεις άνω των 1000 ευρώ). (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 - ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β')
 
Σχετική ενότητα: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΕΣΗΔΗΣ-ΚΗΜΔΗΣ-ΕΑΑΔΗΣΥ-ΜΗΠΥΔΗΣΥ » ΚΗΜΔΗΣ » ΚΗΜΔΗΣ

 

4. Βεβαίωση εγγραφής του αναδόχου στο μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων

 

5. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, όταν το έργο εκτελείται με υλικά του Δήμου ή Τιμολόγιο πώλησης, όταν τα υλικά είναι του αναδόχου. (άρθρο 8 Ν.4308/14)

 

6. Εξοφλητική απόδειξη (Εγκ.Υπ.Εσωτερ. 59774/86)

 

7. Βεβαίωση παρακολούθησης από τον Δήμαρχο. Η Οικονομική επιτροπή μπορεί να ορίσει για την παρακολούθηση, τη διοίκηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης ένα δημοτικό σύμβουλο. (άρθρο 15 παρ.2 και 4 ΠΔ 171/87) (2)

 

8. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης που υπογράφεται από δύο δημοτικούς συμβούλους που ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο (άρθρο 15 παρ.2 και 4 ΠΔ 171/87)

 

9. Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του από το ΦΠΑ (Αποφ. Υπ.Οικον. 1120858/ΠΟΛ.1272/1995)
α. Η υπεύθυνη δήλωση δεν θεωρείται από τη Δ.Ο.Υ., υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο και πρέπει να φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π. (παρ.12 της Απόφασης Υπ. Οικ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1186555 ΕΞ 2016/21.12.2016 (ΦΕΚ 4447/30.12.2016 τεύχος Β')
). 
β. Σύμφωνα με την
Ελ.Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 104/2013, το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται να προσκομίζεται κατά το στάδιο άσκησης του προληπτικού ελέγχου του χρηματικού εντάλματος, αλλά πρέπει να προσκομίζεται στο διενεργούντα την πληρωμή δημοτικό ταμία.

 

10.  Απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου για την κατάρτιση ή την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος που περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν. (άρθρο 208 παρ.1 Ν.3463/06)

 

11. Αποδεικτικά ή γραμμάτια είσπραξης των κρατήσεων υπέρ τρίτων που αναγράφονται στο χρηματικό ένταλμα.

  12. Κατάσταση πληρωμής 
  13. Aποδεικτικό κατάθεσης των ποσών που αντιστοιχούν στον πόρο 6‰ στο λογαριασμό που τηρεί το ΤΕΕ. (περίπτ. θ' της παραγράφου 7 του άρθρου 53 του Ν.4412/2016, Υπ. Υποδομών & Μεταφορών εγκ.20/ΔΝΣγ/οικ.71245/ΦΝ 466/06.10.2017, Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.06.2017 - ΦΕΚ 2235/29.06.2017 τεύχος Β'Υπ. Υποδομών & Μεταφορών εγκ.15/ΔΝΣγ/οικ. 58458/ΦΝ 466/11.08.2017)

 

Επίσης γενικά, απαιτούνται:  
i) Από 01.01.2017:Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα. (παρ 2 άρθρο 2 του ΠΔ 80/2016)
Ειδικά, όσον αφορά στις δαπάνες για την πραγματοποίηση προμηθειών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση δημόσιων έργων, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης όπου απαιτείται, από το αρμόδιο όργανο του οικείου φορέα.  (παρ 4 άρθρο 2 του ΠΔ 80/2016) 
Βλ. για περισσότερα στη διαδρομή:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤΑ » ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΛ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ » ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (από 01.01.2017) (Π.Δ. 80/2016)

Για ειδικές περιπτώσεις δαπανών δείτε την ενότητα:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤΑ » ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΛ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ » ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (από 01.01.2017) (Π.Δ. 80/2016) » Ειδικές περιπτώσεις

ii)
Εκτός από την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης επισυνάπτονται στο χρηματικό ένταλμα:
α) επικυρωμένη εκτύπωση από το ηλεκτρονικό αρχείο, στην οποία θα απεικονίζονται οι κινήσεις των ΚΑΕ και θα εμφανίζεται το υπόλοιπο της πίστωσης. (στην περίπτωση που οι ελεγχόμενοι φορείς που διαθέτουν μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων) ή
β)
Βεβαίωση που θα είναι αρμοδίως υπογεγραμμένη και στην οποία θα αναγράφεται ότι υπάρχει πίστωση στον ΚΑΕ που εντέλλεται η δαπάνη, καθώς και εναπομείναν υπόλοιπο. (στην περίπτωση που οι ελεγχόμενοι φορείς που παρακολουθούν τις πιστώσεις με χειρόγραφο τρόπο στα οικεία βιβλία) (πρακτικά της 12ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 13ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011)

iii) Eνημερότητα Φορολογική όπου απαιτείται
(
πατήστε εδώ)

iv) Ενημερότητα Ασφαλιστική όπου απαιτείται (πατήστε εδώ)

v)
Ανάρτηση των σχετικών πράξεων και αποφάσεων στο διαδίκτυο όπου απαιτείται. (Βλ. Διάφορα θέματα ΟΤΑ » Πρόγραμμα "Διαύγεια" » Αντικείμενο ανάρτησης)   (παρ.4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010)

Κρατήσεις Δείτε την ενότητα της Ανοικτής διαδικασίας
Τι να προσέξω

(1) Στις περιπτώσεις συμβάσεων ανάθεσης έργων που υπάγονται στο άρθρο 3 του ΠΔ. 82/96, είναι απαραίτητο πριν την κατακύρωση του αποτελέσματος και πριν την υπογραφή του συμφωνητικού, να κατατίθεται το πιστοποιητικό που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 Ν.3021/02.

(2) Προκειμένου για μεγάλο δήμο, αυτός μπορεί να χωριστεί σε τομείς και να ορίζονται για κάθε ένα τομέα δύο σύμβουλοι.

Στην ανωτέρω επιτροπή μπορεί να συμμετέχει, προκειμένου μεν για Δήμους ή Κοινότητες που έχουν δική τους Τεχνική Υπηρεσία και τεχνικός διπλωματούχος ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατηγορίας ΠΕ οιουδήποτε βαθμού ή πτυχιούχος ανωτέρων τεχνικών σχολών κατηγορίας ΤΕ οιουδήποτε βαθμού, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, προκειμένου δε για έργα των άλλων Δήμων και Κοινοτήτων, τεχνικός της ΤΥΔΚ διπλωματούχος ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατηγορίας ΠΕ οιουδήποτε βαθμού ή πτυχιούχος ανωτέρων τεχνικών σχολών κατηγορίας ΤΕ οιουδήποτε βαθμού, ο οποίος ορίζεται από το Νομάρχη εφόσον θα ζητηθεί αυτό με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. 'Εργα της προηγούμενης § 1 που εκτελούνται από Συνδέσμους, Δημοτικά ή Κοινοτικά Ιδρύματα, λοιπά Δημοτικά και Κοινοτικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τις Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις των Ν. 1069/80, 890/79 και 2234/52, παραλαμβάνονται από δύο μέλη του αρμόδιου συμβουλίου διοίκησής τους ή από υπαλλήλους τους οιασδήποτε κατηγορίας και βαθμού, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του συμβουλίου αυτού. (άρθρο 2 §2 ΠΔ 229/1999)

Στους δήμους και τις κοινότητες που έχουν δική τους τεχνική υπηρεσία στα έργα της § 1 του παρόντος ορίζονται επιβλέποντες τεχνικοί υπάλληλοι οιασδήποτε κατηγορίας και βαθμού. (άρθρο 2 §3 ΠΔ 229/99)

(3) Σύμφωνα με την Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 104/2013 η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου αποτελεί δικαιολογητικό για την υπογραφή της σύμβασης και δεν απαιτείται να προσκομίζεται ως δικαιολογητικό πληρωμής του χρηματικού εντάλματος.

Καθεστώς Φ.Π.Α. Δείτε την ενότητα της Ανοικτής Διαδικασίας
Σχετική νομολογία
Γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ  Διάφορα

Έγγραφα νομιμοποίησης δικαιούχου όταν η πληρωμή γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου

 Έγγραφα νομιμοποίησης δικαιούχου όταν η πληρωμή γίνεται από το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων

Ασφαλιστική ενημερότητα
Φορολογική ενημερότητα
Κώδικας ΦΠΑ (Ν. 2859/00) 

Αγαθά και υπηρεσίες με μειωμένο ΦΠΑ

Δαπάνες που απαλλάσσονται του ΦΠΑ
Προσυμβατικός έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο
Προληπτικός έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions