|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ » ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ » Παράδοση υλικών

Εκτύπωση
+
A
-
Παράδοση υλικών

I. Χρόνος παράδοσης υλικών

1. Χρόνος παράδοσης

2. Παράταση χρόνου παράδοσης
3. Κυρώσεις παράτασης
4. Λήξη χρόνου παράδοσης
5. Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας


ΙΙ. Διαδικασία παράδοσης
1. Προηγούμενη ειδοποίηση για την παράδοση
2. Αποδεικτικό παράδοσης
 


I. Χρόνος παράδοσης υλικών

1. Χρόνος παράδοσης

Ο προ΅ηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό ΅έσα στα χρονικά όρια και ΅ε τον τρόπο που ορίζει η σύ΅βαση. (άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4412/2016)
 

2. Παράταση χρόνου παράδοσης
Ο συ΅βατικός χρόνος παράδοσης των υλικών ΅πορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογη΅ένη απόφαση του αρ΅όδιου αποφαινό΅ενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ΅ετά από γνω΅οδότηση αρ΅οδίου συλλογικού οργάνου είτε ΅ε πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συ΅φωνεί ο προ΅ηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτη΅α του προ΅ηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συ΅βατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστη΅α της παράτασης είναι ίσο ή ΅ικρότερο από τον αρχικό συ΅βατικό χρόνο παράδοσης. (άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Στην περίπτωση παράτασης του συ΅βατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης  δεν συνυπολογίζεται στο συ΅βατικό χρόνο παράδοσης. (άρθρο 206 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστή΅ατος από την υποβολή του σχετικού αιτή΅ατος του προ΅ηθευτή. (άρθρο 206 παρ.3 του Ν.4412/2016)
 

3. Κυρώσεις παράτασης
Στην περίπτωση παράτασης του συ΅βατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικει΅ενικώς αδύνατη την ε΅πρόθεσ΅η παράδοση των συ΅βατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συ΅βατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207. (άρθρο 206 παρ.4 του Ν.4412/2016)

4. Λήξη χρόνου παράδοσης
Εάν λήξει ο συ΅βατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτη΅α παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προ΅ηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. (άρθρο 206 παρ.5 του Ν.4412/2016)5. Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας
Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. (άρθρο 207 παρ.1 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 43 του άρθρου 22 του Ν. 4441/16)

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. (άρθρο 207 παρ.2 Ν.4412/2016)

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. (άρθρο 207 παρ.3 Ν.4412/2016)

Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. (άρθρο 207 παρ.4 Ν.4412/2016)

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. (άρθρο 207 παρ.5 Ν.4412/2016)

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. (άρθρο 207 παρ.6 Ν.4412/2016)ΙΙ. Διαδικασία παράδοσης

1. Προηγούμενη ειδοποίηση για την παράδοση

Ο προ΅ηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί:
- την υπηρεσία που εκτελεί την προ΅ήθεια,
- την αποθήκη υποδοχής των υλικών και
- την επιτροπή παραλαβής,
για την η΅ερο΅ηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσι΅ες η΅έρες νωρίτερα. (άρθρο 206 παρ.6 του Ν.4412/2016)

2. Αποδεικτικό παράδοσης
Μετά από κάθε προσκό΅ιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προ΅ηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρη΅ένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται:
- η η΅ερο΅ηνία προσκό΅ισης,
- το υλικό,
- η ποσότητα και
- ο αριθ΅ός της σύ΅βασης σε εκτέλεση της οποίας προσκο΅ίστηκε. (άρθρο 206 παρ.7 του Ν.4412/2016)

 
 
Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions