|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ » ΕΝΑΡΞΗ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ » Προθεσμίες ανά διαδικασία

Εκτύπωση
+
A
-

Προθεσμίες ανά διαδικασία 

Ι. Συμβάσεις άνω των ορίων
1. Ανοικτή διαδικασία
2. Κλειστή διαδικασία
3. Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
4. Ανταγωνιστικός διάλογος
5. Σύμπραξη καινοτομίας

ΙΙ. Συμβάσεις κάτω των ορίων
1. Ανοικτή διαδικασία
2. Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση και κλειστή διαδικασία
3. Συνοπτικός διαγωνισμός

ΙΙΙ. Πίνακας προθεσμιών
1. Συμβάσεις κάτω των ορίων
2. Ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων (διεθνής)Ι. Συμβάσεις άνω των ορίων

1. Ανοικτή διαδικασία

α. Κανόνας
Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε 35 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης σύμβασης, υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 60 [επιτόπια επίσκεψη/εξέταση] και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 67 [όταν δεν προσφέρεται ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα]. (άρθρο 27 παρ.1 του Ν.4412/2016)

β. Με προκαταρκτική προκήρυξη
Στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες αρχές έχουν δημοσιεύσει προκαταρκτική προκήρυξη που δεν χρησιμοποιήθηκε η ίδια ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, η ελάχιστη προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών, όπως ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, μπορεί να περιορίζεται σε 15 ημέρες, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η προκαταρκτική προκήρυξη περιελάμβανε όλες τις πληροφορίες που οφείλει να περιλαμβάνει η προκήρυξη σύμβασης, σύμφωνα με το Μέρος Β' Τμήμα I του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α' εφόσον οι πληροφορίες αυτές ήταν διαθέσιμες κατά τη στιγμή της δημοσίευσης της προκαταρκτικής προκήρυξης
β) η προκαταρκτική προκήρυξη απεστάλη προς δημοσίευση εντός διαστήματος 35 ημερών έως 12 μηνών πριν από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης. (άρθρο 27 παρ.2 του Ν.4412/2016)

γ. Επείγουσα περίπτωση
Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση δεόντως τεκμηριωμένη από την αναθέτουσα αρχή καθιστά αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης προθεσμίας που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν ελάχιστη προθεσμία που δεν είναι μικρότερη των 15 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης. (άρθρο 27 παρ.3 του Ν.4412/2016)

δ. Υποβολή προσφορών με ηλεκτρονικά μέσα
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συντμήσει κατά πέντε ημέρες την προθεσμία παραλαβής των προσφορών που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 όταν αποδέχεται την υποβολή προσφορών με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 και την παράγραφο 5 του άρθρου 22 και το άρθρο 37 [ΕΣΗΔΗΣ]. (άρθρο 27 παρ.4 του Ν.4412/2016)


2. Κλειστή διαδικασία

α. Κανόνας

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ανέρχεται σε 30 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης της σύμβασης ή, εάν ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού χρησιμοποιείται η προκαταρκτική προκήρυξη από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. (άρθρο 28 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε 30 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. (άρθρο 28 παρ.2 του Ν.4412/2016)

β. Με προκαταρκτική προκήρυξη
Στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες αρχές έχουν δημοσιεύσει προκαταρκτική προκήρυξη που δεν χρησιμοποιείται η ίδια ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, η ελάχιστη προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών των 30 ημερών που ορίζεται στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2, μπορεί να περιορίζεται σε 10 ημέρες, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η προκαταρκτική προκήρυξη περιελάμβανε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται, σύμφωνα με το Μέρος Β' Τμήμα I του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α' , εφόσον οι πληροφορίες αυτές ήταν διαθέσιμες κατά τη στιγμή της δημοσίευσης της προκαταρκτικής προκήρυξης

β) η προκαταρκτική προκήρυξη απεστάλη προς δημοσίευση εντός διαστήματος 35 ημερών έως 12 μηνών πριν από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης. (άρθρο 28 παρ.3 του Ν.4412/2016)

γ. Επείγουσα περίπτωση
Όταν επείγουσα κατάσταση καθιστά αδύνατη την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, οι εν λόγω αρχές, με δεόντως αιτιολογημένη απόφασή τους, μπορούν να ορίζουν:
α) προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής η οποία δεν είναι μικρότερη των 15 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης,
β) προθεσμία παραλαβής των προσφορών η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. (άρθρο 28 παρ.7 του Ν.4412/2016)

δ. Υποβολή προσφορών με ηλεκτρονικά μέσα
Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 2 μπορεί να συντέμνεται κατά πέντε ημέρες όταν η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται την υποβολή προσφορών με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με  τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 22 και το άρθρο 37 [ΕΣΗΔΗΣ]. (άρθρο 28 παρ.6 του Ν.4412/2016)

ε. Μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές: καθορισμός προθεσμίας με συμφωνία
Οι μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν την προθεσμία παραλαβής των προσφορών με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί, εφόσον παρέχεται σε όλους τους επιλεγέντες υποψηφίους ίσος χρόνος για την κατάρτιση και την υποβολή των προσφορών τους. Ελλείψει συμφωνίας σχετικά με την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, η προθεσμία δεν είναι μικρότερη των 10 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. (άρθρο 28 παρ.4 του Ν.4412/2016)

Η αμοιβαία συμφωνία της παρ. 4 καταρτίζεται κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, υπό τον όρο ότι διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων και τεκμηριώνεται καταλλήλως. (άρθρο 28 παρ.5 του Ν.4412/2016)3. Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση

α. Κανόνας
Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ανέρχεται σε 30 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης ή, εάν ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού χρησιμοποιείται η προκαταρκτική προκήρυξη, από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. (άρθρο 29 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αρχικών προσφορών ανέρχεται σε 30 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης. (άρθρο 29 παρ.1 του Ν.4412/2016)

β. Ειδικές περιπτώσεις
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 7 του άρθρου 28. (άρθρο 29 παρ.1 του Ν.4412/2016) Βλ. τις αντίστοιχες περιπτώσεις παραπάνω στην ενότητα του κλειστού διαγωνισμού.4. Ανταγωνιστικός διάλογος
Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ανέρχεται σε 30 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης. (άρθρο 30 παρ.1 του Ν.4412/2016)5. Σύμπραξη καινοτομίας
Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ανέρχεται σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης. (άρθρο 31 παρ.1 του Ν.4412/2016)ΙΙ. Συμβάσεις κάτω των ορίων

1. Ανοικτή διαδικασία 
Κατά παρέκκλιση των ως άνω οριζόμενων προθεσμιών, ειδικά στις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων, ισχύουν οι προθεσμίες του άρθρου 121. (άρθρο 27 παρ.5 του Ν.4412/2016)

Στην ανοικτή διαδικασία, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε είκοσι δύο (22) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 121 παρ.1α Ν.4412/2016)2. Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση και κλειστή διαδικασία
Κατά παρέκκλιση των ως άνω οριζόμενων προθεσμιών, ειδικά στις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων, ισχύουν οι προθεσμίες του άρθρου 121. (άρθρο 28 παρ.8 του Ν.4412/2016)(άρθρο 29 παρ.8 του Ν.4412/2016)

Στην κλειστή διαδικασία και στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών των οικονομικών φορέων που έχουν προεπιλεγεί για την υποβολή προσφοράς ανέρχεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς τους προεπιλεγέντες.  (άρθρο 121 παρ.1β Ν.4412/2016)


3. Συνοπτικός διαγωνισμός
Στο συνοπτικό διαγωνισμό, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 121 παρ.1γ Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.6 του άρθρου 47 του Ν.4472/2017)


ΙΙΙ. Πίνακας προθεσμιών

1. Συμβάσεις κάτω των ορίων

Διαδικασία

Ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών/αιτήσεων συμμετοχής

Έναρξη προθεσμίας

Συνοπτικός διαγωνισμός 12 ημέρες  

Ημερομηνία δημοσίευσης της
διακήρυξης της σύμβασης στο
ΚΗΜΔΗΣ

Ανοικτή διαδικασία

22 ημέρες

Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ

Κλειστή διαδικασία

15 ημέρες

Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση

15 ημέρες2. Ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων (διεθνής)

Κανόνας

Προηγούμενη προκαταρκτική προκήρυξη

Επείγουσα περίπτωση

Υποβολή προσφορών με ηλεκτρονικά μέσα

Ημέρες από την αποστολή της προκήρυξης σύμβασης

35

15

15

30


Δείτε και αντίστοιχο πίνακα της ΕΑΑΔΗΣΥ στη σελ.14 της Οδηγίας 19


Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions