|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ » ΕΝΑΡΞΗ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ » Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Εκτύπωση
+
A
-
Έναρξη διαδικασίας σύναψης της σύμβασης

Ι. Συμβάσεις άνω των ορίων
1. Διαδικασίες με προκήρυξη
2. Διαδικασίες χωρίς προκήρυξη
3. Διαγωνισμός μελετών

ΙΙ. Συμβάσεις κάτω των ορίων
1. Διαδικασίες με προκήρυξη (πλην συνοπτικού)
2. Συνοπτικός διαγωνισμός
3. Απευθείας ανάθεση/ διαπραγμάτευση χωρίς προκήρυξη

III. Συγκεντρωτικός Πίνακας
 

Ι. Συμβάσεις άνω των ορίων

1. Διαδικασίες με προκήρυξη
Για συμβάσεις άνω των ορίων, ως χρόνος έναρξης της ανοικτής διαδικασίας, της κλειστής διαδικασίας, της ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, του ανταγωνιστικού διαλόγου και της σύμπραξης καινοτομίας, νοείται η ημερομηνία αποστολής της σχετικής προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης ή της προκαταρκτικής προκήρυξης, όταν η τελευταία χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 26. (άρθρο 61 παρ.1 του Ν.4412/2016)
 

2. Διαδικασίες χωρίς προκήρυξη
Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση. Η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 61 παρ.2 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 17 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016)
 
3. Διαγωνισμός μελετών
Ως χρόνος έναρξης ενός διαγωνισμού μελετών, νοείται η ημερομηνία αποστολής της σχετικής προκήρυξης διαγωνισμού μελετών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (άρθρο 61 παρ.3 του Ν.4412/2016)

 

ΙΙ. Συμβάσεις κάτω των ορίων

1. Διαδικασίες με προκήρυξη (πλην συνοπτικού)
Για συμβάσεις κάτω των ορίων, ως χρόνος έναρξης της ανοικτής διαδικασίας, της κλειστής διαδικασίας και της ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, του ανταγωνιστικού διαλόγου και της σύμπραξης καινοτομίας, νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 376. (άρθρο 120 παρ.1 και άρθρο 61 παρ.4 του Ν.4412/2016)

Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης της παρ. 1 του άρθρου 120 και της παρ. 1 του άρθρου 300 νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 376 παρ.5 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτ.65 του άρθρου 22 του Ν.4441/2016 και την περίπτ. 14 του άρθρου 47 του Ν. 4472/17)


2. Συνοπτικός διαγωνισμός
Ως χρόνος έναρξης του συνοπτικού διαγωνισμού νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 66. (άρθρο 120 παρ.2, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.5 του άρθρου 47 του Ν.4472/2017 και άρθρο 61 παρ.4 του Ν.4412/2016)3. Απευθείας ανάθεση/ διαπραγμάτευση χωρίς προκήρυξη
Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση. Η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 120 παρ.3, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 32 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016 και άρθρο 61 παρ.4 του Ν.4412/2016)III. Συγκεντρωτικός Πίνακας


1. Συμβάσεις κάτω των ορίων

Είδος διαδικασίας

Χρονικό σημείο έναρξης διαδικασίας

Διάταξη ν. 4412/16

Ανοιχτή

Κλειστή

Ανταγωνιστική με διαπραγμάτευσης

Ανταγωνιστικός διάλογος

Σύμπραξη καινοτομίας

Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ

Άρθρα 120 παρ. 1, 66, 376 παρ. 5
 

Συνοπτικός Διαγωνισμός

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ

Άρθρα 120 παρ. 166, 376 παρ. 5
 

Απευθείας ανάθεση

Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης

Ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης
δημοσίευση προκήρυξης  πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή της
πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση. Η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ

Άρθρα 120 παρ. 3


(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 19)

2. Συμβάσεις άνω των ορίων

Είδος διαδικασίας

Χρονικό σημείο έναρξης διαδικασίας

Διάταξη ν. 4412/16

Ανοιχτή

Κλειστή

Ανταγωνιστική με διαπραγμάτευσης

Ανταγωνιστικός διάλογος


Σύμπραξη καινοτομίας

Ημερομηνία αποστολής της σχετικής προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης ή της προκαταρκτικής προκήρυξης, όταν η τελευταία χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 26.

Άρθρο 61 παρ.1

Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης

Ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση. Η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

Άρθρο 61 παρ.2, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 17 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016
 

 Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions