|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ » ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ » Τεχνικές προδιαγραφές

Εκτύπωση
+
A
-
Τεχνικές προδιαγραφές

Ι. Περιεχόμενο τεχνικών προδιαγραφών
1. Ορισμός
2. Κριτήρια προσβασιμότητας
3. Ισότιμη πρόσβαση
4. Διατύπωση
5. Μνεία συγκεκριμένης κατασκευής/σήματος
6. Προσφορές με ισοδύναμες λύσεις
7. Ενιαίες προδιαγραφές για προμήθειες/υπηρεσίες
8. Έργα

1. Σύνταξη μελετών και τευχών διαγωνισμού
2. Θεώρηση μελετών
3. Όταν δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις

ΙΙΙ. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
1. Χρόνος έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών
2. Αρμόδιο όργανοΙ. Περιεχόμενο τεχνικών προδιαγραφών

1. Ορισμός

Για τους σκοπούς του Βιβλίου I νοούνται ως «τεχνική προδιαγραφή»: [...] όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών:
η προδιαγραφή που περιέχεται σε έγγραφο το οποίο προσδιορίζει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, όπως τα επίπεδα ποιότητας, τα επίπεδα της περιβαλλοντικής και κλιματικής επίδοσης, ο σχεδιασμός για όλες τις απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρία), και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης, της καταλληλότητας, της χρήσης του προϊόντος, της ασφάλειας ή των διαστάσεών του, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ονομασία πώλησης, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και την επίθεση ετικετών, τις οδηγίες για τους χρήστες, τις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής σε οποιοδήποτε στάδιο του κύκλου ζωής του αγαθού ή της υπηρεσίας, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης. (άρθρο 378 - Παράρτημα VII του Προσαρτήματος Α')

Οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην περίπτωση 1 του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α':
- παρατίθενται στα έγγραφα της σύμβασης και
- καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των έργων, των υπηρεσιών ή των αγαθών. (άρθρο 54 παρ.1 Ν.4412/2016)

Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί επίσης να αναφέρονται στη συγκεκριμένη διαδικασία ή μέθοδο παραγωγής ή παροχής των ζητούμενων έργων, αγαθών ή υπηρεσιών ή σε ειδική διαδικασία άλλου σταδίου του κύκλου ζωής τους, ακόμη και αν οι παράγοντες αυτοί δεν αποτελούν μέρος της υλικής τους υπόστασης, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης και είναι ανάλογα με την αξία και τους σκοπούς της. (άρθρο 54 παρ.1 Ν.4412/2016)

Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορούν επίσης να καθορίζουν αν απαιτείται μεταβίβαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. (άρθρο 54 παρ.1 Ν.4412/2016)

Επιμέρους ορισμοί
«πρότυπο»: η τεχνική προδιαγραφή που έχει εγκριθεί από αναγνωρισμένο οργανισμό με δραστηριότητα τυποποίησης, για επαναλαμβανόμενη ή διαρκή εφαρμογή, της οποίας όμως η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική και εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
α) «διεθνές πρότυπο»: πρότυπο που έχει εγκριθεί από διεθνή οργανισμό τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού’
β) «ευρωπαϊκό πρότυπο»: πρότυπο εγκεκριμένο από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού’
γ) «εθνικό πρότυπο»: πρότυπο που έχει εκδοθεί από εθνικό οργανισμό τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού"

«ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση»: η τεκμηριωμένη αξιολόγηση των επιδόσεων ενός δομικού προϊόντος, σε συνάρτηση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του, σύμφωνα προς το αντίστοιχο έγγραφο ευρωπαϊκής αξιολόγησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 περίπτωση 12 στον κανονισμό (ΕΕ] αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

«κοινή τεχνική προδιαγραφή»: η τεχνική προδιαγραφή στον τομέα ΤΠΕ που έχει εκπονηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του κανονισμού (ΕΕ] αριθ. 1025/2012

«τεχνικό πλαίσιο αναφοράς»: κάθε παραδοτέο το οποίο εκπονείται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, πλην των ευρωπαϊκών προτύπων, σύμφωνα με διαδικασίες προσαρμοσμένες στην εξέλιξη των αναγκών της αγοράς. (άρθρο 378 - Παράρτημα VII του Προσαρτήματος Α')2. Κριτήρια προσβασιμότητας
Για όλες τις συμβάσεις που προορίζονται για χρήση από φυσικά πρόσωπα είτε πρόκειται για το ευρύ κοινό είτε για το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής, οι τεχνικές προδιαγραφές, καταρτίζονται με τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες ή το σχεδιασμό για όλους τους χρήστες.

Αν έχουν υιοθετηθεί υποχρεωτικές απαιτήσεις πρσβασιμότητας δυνάμει νομοθετικής πράξης της Ένωσης, οι τεχνικές προδιαγραφές, όσον αφορά τα κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες ή τον σχεδιασμό για όλους τους χρήστες, καθορίζονται με παραπομπή στις εν λόγω απαιτήσεις. (άρθρο 54 παρ.1 Ν.4412/2016)


3. Ισότιμη πρόσβαση
Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύμβασης και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων στον ανταγωνισμό. (άρθρο 54 παρ.2 Ν.4412/2016)

Κατ’ αρ. 54 παρ. 2 Ν. 4412/2016 θα πρέπει οι τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης να εξασφαλίζουν ισότιµη πρόσβαση των οικονοµικών φορέων στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης και επιπλέον να µην µειώνουν αδικαιολόγητα τον ανταγωνισµό, ιδίως δε να αποφεύγουν τον τεχνητό περιορισµό του ανταγωνισµού µέσω απαιτήσεων που ευνοούν συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα, δια της ενσωµάτωσης σε αυτής χαρακτηριστικών που διακρίνουν συνήθως τα προϊόντα/υπηρεσίες του τελευταίου. Αδικαιολόγητος είναι εξάλλου, ο περιορισµός του ανταγωνισµού δια τεχνικής προδιαγραφής που λειτουργεί ως κριτήριο αποκλεισµού από την ανάθεση, όταν µεταξύ άλλων δεν συνδέεται µε το αντικείµενο της σύµβασης. (ΑΕΠΠ Απόφαση 34/2017)


4. Διατύπωση
Οι τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται με έναν από τους κατωτέρω τρόπους:
α) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, υπό την προϋπόθεση ότι οι παράμετροι είναι επαρκώς προσδιορισμένες ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης και στις αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν τη σύμβαση,

β)
με παραπομπή σε τεχνικές προδιαγραφές και, με σειρά προτεραιτότητας, σε εθνικά πρότυπα που αποτελούν μεταφορά ευρωπαϊκών πρότυπων, σε ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές, σε διεθνή πρότυπα, σε άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που έχουν θεσπιστεί από ευρωπαϊκούς οργανισμούς Τυποποίησης ή -όταν αυτά δεν υπάρχουν- σε εθνικά πρότυπα, σε εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή σε εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα του σχεδιασμού, του υπολογισμού και της εκτέλεσης των έργων και της χρησιμοποίησης των αγαθών, κάθε παραπομπή συνοδεύεται από τον όρο ή «ισοδύναμο»,

γ) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α', με παραπομπή, ως τεκμήριο συμβατότητας προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση β' ,

δ) με παραπομπή στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση β' για ορισμένα χαρακτηριστικά και με παραπομπή στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α' για ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά. (άρθρο 54 παρ.3 Ν.4412/2016)
5. Μνεία συγκεκριμένης κατασκευής/σήματος
Οι τεχνικές προδιαγραφές, εκτός εάν δικαιολογείται από το αντικείμενο της σύμβασης, δεν περιέχουν μνεία:
- συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής που να χαρακτηρίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα
- ούτε εμπορικού σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, τύπων ή συγκεκριμένης καταγωγής ή παραγωγής που θα είχε ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα.

Η εν λόγω μνεία επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει επαρκώς προσδιορισμένη και κατανοητή περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης κατ’ εφαρμογή της παρ. 3. Η εν λόγω μνεία συνοδεύεται από τον όρο «ή ισοδύναμο». (άρθρο 54 παρ.4 Ν.4412/2016)6. Προσφορές με ισοδύναμες λύσεις
Όταν η αναθέτουσα αρχή χρησιμοποιεί τη δυνατότητα παραπομπής στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση β' της παρ. 3, δεν απορρίπτει προσφορά με την αιτιολογία ότι τα προσφερόμενα έργα, αγαθά ή οι υπηρεσίες δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες έχει παραπέμψει, εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 56, ότι οι λύσεις που προτείνει πληρούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές. (άρθρο 54 παρ.5 Ν.4412/2016)

Όταν η αναθέτουσα αρχή χρησιμοποιεί τη δυνατότητα που αναφέρεται στην περίπτωση α' της παρ. 3 για τη διατύπωση των τεχνικών προδιαγραφών με αναφορά στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις, δεν απορρίπτει προσφορά έργων, αγαθών ή υπηρεσιών που πληρούν ένα εθνικό πρότυπο το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυποή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από έναν ευρωπαϊκό οργανισμό Τυποποίησης, εφόσον οι εν λόγω προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει.

Ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 56, ότι το έργο, η αγαθό ή η υπηρεσία που πληροί το πρότυπο ανταποκρίνεται στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις τις οποίες έχει ορίσει η αναθέτουσα αρχή. (άρθρο 54 παρ.6 Ν.4412/2016)


7. Ενιαίες προδιαγραφές για προμήθειες/υπηρεσίες
Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, κατά την κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν υπόψη τις ενιαίες προδιαγραφές που εκπονούνται από τις ΕΚΑΑ των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 41 και αναρτώνται στο ΕΣΗΔΗΣ. Στις περιπτώσεις διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης η οποία διενεργείται από ΚΑΑ, οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται είτε από την αναθέτουσα αρχή είτε από την ΚΑΑ. Αν έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, ελέγχονται, τροποποιούνται, όπου απαιτείται, και εγκρίνονται από την ΚΑΑ. (άρθρο 54 παρ.9 Ν.4412/2016)8. Έργα
Ειδικά για τις συμβάσεις έργων, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορούν να εγκρίνονται προδιαγραφές και κανονισμοί που αναφέρονται στον τρόπο κατασκευής των έργων και στην ποιότητα, στον τρόπο σύνθεσης και επεξεργασίας, στη χρήση και στον έλεγχο των υλικών κατασκευής των έργων. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ορίζεται αν οι θεσπιζόμενες προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές σε κάθε περίπτωση ή ισχύουν προαιρετικά ή ισχύουν ως ελάχιστα όρια. (άρθρο 54 παρ.8 Ν.4412/2016)

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δημοσιεύθηκε η υπ αριθμ. ΔΝΣα/37269/ΦΝ429.1/14.08.2017 (ΦΕΚ 2984/30.08.2017 τεύχος Β') Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών: Έγκριση του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα (2η Αναθεώρηση).


ΙΙ. Σύνταξη και θεώρηση

1. Σύνταξη μελετών και τευχών διαγωνισμού
Οι μελέτες των έργων και παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης μελετών ή παροχής υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄) των Δήμων, των Κοινοτήτων και των κάθε είδους Συνδέσμων τους συντάσσονται και θεωρούνται από την τεχνική υπηρεσία τους και, αν δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία ή αυτή αδυνατεί, από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.).

Οι μελέτες των έργων και παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης μελετών ή παροχής υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄) των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Δήμων ή Κοινοτήτων, των ιδρυμάτων τους και των δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης - αποχέτευσης του Ν. 1069/ 1980 (ΦΕΚ 191 Α΄) και του ν. 890/1979 (ΦΕΚ 80 Α΄) συντάσσονται και θεωρούνται από την τεχνική υπηρεσία τους και, αν δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία ή αυτή αδυνατεί, από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας που τα έχει συστήσει. Στην περίπτωση που η τελευταία αυτή υπηρεσία δεν υπάρχει, η σύνταξη και η θεώρηση γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.).

Αν η Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.) αδυνατεί να συντάξει τη μελέτη, αδυναμία που βεβαιώνεται από τον Προϊστάμενό της, επιτρέπεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής η ανάθεση εκπόνησης μελετών πάσης φύσης σε ιδιώτες μελετητές και ιδιωτικά γραφεία μελετών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. (άρθρο 209 παρ.4 του Ν.3463/2006)


2. Θεώρηση μελετών
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται τα όρια προϋπολογισμού των μελετών έργων και υπηρεσιών, πέραν των οποίων απαιτείται θεώρηση, ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού συμβουλίου δημοσίων έργων.  (άρθρο 209 παρ.4 του Ν.3463/2006)

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης, εκδόθηκε η Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 20867/17.06.2016 (ΦΕΚ 1941/29.06.2016 τεύχος Β’).

Oρίζεται σε:
α. πέντε εκατομμύρια (5.000.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το όριο προϋπολογισμού των μελετών έργων και υπηρεσιών, πέραν του οποίου απαιτείται θεώρηση από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία ύστερα από γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων,
β. είκοσι εκατομμύρια (20.000.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το όριο προϋπολογισμού των μελετών έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α' βαθμού πλην των Δήμων Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, των Συνδέσμων τους, των Νομικών τους Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Ιδρυμάτων τους και των ΔΕΥΑ του Ν. 1069/1980 και του Ν. 890/1979, πέραν του οποίου απαιτείται θεώρηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου
γ. είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το όριο προϋπολογισμού μελετών έργων και υπηρεσιών των Δήμων Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, των Συνδέσμων στους οποίους συμμετέχουν οι ανωτέρω Ο.Τ.Α., των Νομικών τους Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Ιδρυμάτων τους, πέραν του οποίου απαιτείται θεώρηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου. (Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 20867/17.06.2016 - ΦΕΚ 1941/29.06.2016 τεύχος Β’)(YΠ.ΕΣ.Δ.Α. εγκ. 16/23449/15.07.2016, YΠ.ΕΣ.Δ.Α. εγκ. 19/26640/24.08.2016)

Όπου στην κείμενη νομοθεσία, η θεώρηση αυτή γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών του ίδιου Υπουργείου, η αρμοδιότητα αυτή, της θεώρησης, μεταβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη τεχνικού συμβουλίου που συγκροτείται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απόφαση του Συντονιστή της ή του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα και αποτελείται από τους:
i.Τον Γενικό Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντι-κής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με ανα-πληρωτή του τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
ii.Έναν μηχανικό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με τον αναπληρωτή του.
iii.Έναν μηχανικό της Περιφέρειας στην έδρα της Απο-κεντρωμένης Διοίκησης με τον αναπληρωτή του.
iv.Έναν κοινό εκπρόσωπο των συνδέσμων ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ με τον αναπληρωτή του.
ν. Έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων με τον αναπληρωτή του.

Η εγκριτική απόφαση των μελετών, που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 3316/2005, εκδίδεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. (άρθρο 209 παρ.4 του Ν.3463/2006)


3. Όταν δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις

α. Γενικά
Οι μελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη (περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές) προμηθειών, για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, μπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας του Ο.Τ.Α., τηρουμένων κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων.

Η επίβλεψη, η παρακολούθηση και εποπτεία των ανωτέρω συμβάσεων γίνεται από τις αντίστοιχες καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Τ.Α., με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. (άρθρο 209 παρ.4 του Ν.3463/2006)

β. Απευθείας ανάθεση 
Για τις ανωτέρω υπηρεσίες και προμήθειες, που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το ποσό, μέχρι του οποίου γίνεται απευθείας ανάθεση, η ανάθεση γίνεται με βάση:
- την προϋπολογιζόμενη δαπάνη,
- την περιγραφή της υπηρεσίας,
- την περιγραφή της προμήθειας και
- τα τυχόν λοιπά στοιχεία,
τα οποία περιέχονται σε σχετική απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, που υποκαθιστούν τη μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη. (άρθρο 209 παρ.4 του Ν.3463/2006)

Νόμιμη δαπάνη διότι, ενόψει της συμφωνηθείσας αξίας ενοικίασης των μηχανημάτων που απαιτούνταν για την κάλυψη των αναγκών ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου, αρκούσε, εν προκειμένω, η περιγραφή, στις κρίσιμες αποφάσεις των οργάνων του Δήμου, του αντικειμένου της προς ανάθεση σύμβασης και της αξίας αυτού, χωρίς να απαιτείται η τήρηση των διατυπώσεων του άρθρου 54 ν. 4412/2016.  Ηδιάταξη του άρθρου 54 του ν. 4412/2016 που προβλέπει την παράθεση των τεχνικών προδιαγραφών στα έγγραφα της σύμβασης εφαρμόζεται, προεχόντως, στις περιπτώσεις διενέργειας ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας, δεδομένου ότι στοχεύει στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού, με την υποβολή άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ τους προσφορών και όχι στην περίπτωση απευθείας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων κάτω των προβλεπόμενων στον ως άνω νόμο ορίων, για τις οποίες αρκεί η περιγραφή στην οικεία απόφαση του αναθέτοντος φορέα μόνο του αντικειμένου της σύμβασης και της αντίστοιχης αξίας της. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 135/2017)

Για όσες από τις παραπάνω προμήθειες η δαπάνη δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο [της απευθείας ανάθεσης] και πρόκειται για προμήθειες τυποποιημένων ειδών, για τις οποίες δεν απαιτείται τεχνική γνώση και εμπειρία του προμηθευτή, μπορούν να ανατίθενται απευθείας χωρίς να απαιτείται ειδικό τεύχος τεχνικών προδιαγραφών των υπό ανάθεση ειδών. Στην περίπτωση αυτή η προμήθεια ανατίθεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή της προμήθειας και τυχόν άλλους όρους που επιθυμεί ο Ο.Τ.Α. Τα ανωτέρω στοιχεία περιλαμβάνονται στη σχετική απόφαση ανάθεσης και υποκαθιστούν το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. (Πρακτικός Οδηγός για τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο των Δημοσίων Συμβάσεων των Δήμων, Περιφερειών και των νομικών τους προσώπων - σελ. 91, Ελ.Συν. Τμ.7 Πράξη 319/2010)

Όταν η συνολική δαπάνη των εργασιών δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., είναι δυνατή η απευθείας ανάθεσή τους, με απόφαση του δημάρχου, που εγκρίνει και τη σχετική μελέτη και τον προϋπολογισμό αυτής ή, όπου αυτά δεν απαιτούνται, περιλαμβάνει τα απαραίτητα για την εκτέλεση των εργασιών αυτών στοιχεία, ήτοι την προϋπολογιζόμενη δαπάνη και την περιγραφή των εργασιών. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 288/201166/2014)

Λαμβανομένου δε υπόψη ότι η ανάθεση των επίμαχων εργασιών έγινε κατ΄επίκληση των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 209 του ν.3463/2006, τα συντασσόμενα τεύχη της μελέτης θα έπρεπε να είχαν εγκριθεί με απόφαση του Δημάρχου. Εξάλλου, από τα στοιχεία του φακέλου δεν αποδεικνύεται ότι συντρέχει εν προκειμένω περίπτωση εφαρμογής της τελευταίας διάταξης της παρ.4 του άρθρου 209 του ν.3463/2006, σύμφωνα με την οποία για την απευθείας ανάθεση εργασιών για τις οποίες δεν απαιτούνται από τη φύση τους τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία και η απαιτούμενη μελέτη υποκαθίσταται από την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή των εργασιών και τα τυχόν λοιπά στοιχεία. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 252/2013)
Μια απλή περιγραφή και λοιπά κατά την κρίση του Ο.Τ.Α. στοιχεία ώστε να είναι διακριτό - κατανοητό, σε κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή, το προς προμήθεια είδος συνιστούν στις περιπτώσεις αυτές τις απαιτούμενες «προδιαγραφές». (ΥΠ.ΕΣ. 55278/Εγκ. 53/93)

ΙΙΙ. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

1. Χρόνος έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών
Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61. (άρθρο 54 παρ.7 Ν.4412/2016)

Για περισσότερα σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ » ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ » Έναρξη διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 2. Αρμόδιο όργανο

α. Γενικά (ανοικτός διαγωνισμός, διαπραγμάτευση)
Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: [...] ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες (άρθρο 72 παρ.1 ε του Ν.3852/2010)

β. Συνοπτικός διαγωνισμός
Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη. (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006)

γ. Απευθείας ανάθεση
Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006)
 
Στην περίπτωση αυτή, τα συντασσόμενα τεύχη, με τα οποία προσδιορίζεται από τεχνικής απόψεως το αντικείμενο των εργασιών (τεχνική περιγραφή),   περιγράφεται το είδος των εργασιών και  καθορίζονται οι  τιμές μονάδος τους (τιμολόγιο μελέτης)  και, τέλος,  καθορίζεται η    ποσότητα  κάθε  είδους  εργασιών,  προσδιορίζεται η  προκύπτουσα για κάθε είδος δαπάνη    και  εξάγεται το άθροισμα των δαπανών αυτών (προϋπολογισμός μελέτης), εγκρίνονται από τον Δήμαρχο. Η έκδοση  της εγκριτικής  αυτής απόφασης  του   Δημάρχου συντελείται  με την υπογραφή και τη χρονολόγησή της, χωρίς, περαιτέρω να απαιτείται  η πρωτοκόλληση, ή με άλλο τρόπο αρίθμησή της, αφού, κατά τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου,  για την τελείωση των  διοικητικών πράξεων δεν απαιτείται η τήρηση αυτού του τύπου. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 94/2012)

 
Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions