|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ » ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ » Έγγραφα της σύμβασης

Εκτύπωση
+
A
-
Έγγραφα της σύμβασης

Ι. Γενικά
1. Ορισμός
2. Όροι
3. Γλώσσα
4. Δαπάνη για τη λήψη των εγγράφων
5. Πρότυπα εγγράφων

ΙΙ. Περιεχόμενα εγγράφων
1. Γενικά
2. Συμβάσεις προμηθειών
3. Συμβάσεις υπηρεσιών
4. Συμβάσεις έργων
5. Συμβάσεις μελετών και τεχνικών υπηρεσιώνΙ. Γενικά

1. Ορισμός
Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης» νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης:

- της προκήρυξης σύμβασης των άρθρων 63 και 293 [Βιβλίο ΙΙ],
- της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62,
- της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης του άρθρου 291, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού [Βιβλίο ΙΙ],
- των τεχνικών προδιαγραφών,
- του περιγραφικού εγγράφου,
- των προτεινόμενων όρων της σύμβασης,
- των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες,
- των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και
- τυχόν πρόσθετων εγγράφων.

Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και:
- η διακήρυξη ή η πρόσκληση σε διαπραγμάτευση στις οποίες αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης,
- το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ),
- οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 του άρθρου 297 [Βιβλίο ΙΙ],
- το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και
- η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ.14 του Ν.4412/2016)


2. Όροι
Οι όροι των εγγράφων της σύμβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις ώστε να επιτρέπουν την υποβολή άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ τους προσφορών. (άρθρο 53 παρ.1 Ν.4412/2016)3. Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. (άρθρο 53 παρ.3 Ν.4412/2016)


4. Δαπάνη για τη λήψη των εγγράφων
Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιβάλλουν στους οικονομικούς φoρείς δαπάνη για τη λήψη των εγγράφων της σύμβασης, πλην της δαπάνης που αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής τους και της ταχυδρομικής αποστολής τους. (άρθρο 53 παρ.4 Ν.4412/2016)


5. Πρότυπα εγγράφων
Πρότυπα εγγράφων σύμβασης με δεσμευτική ισχύ εκδίδονται από την Αρχή, σύμφωνα με την περίπτωση ε' της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. (άρθρο 53 παρ.5 Ν.4412/2016)

Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών, λοιπά πρότυπα τεχνικού περιεχομένου των περίπτωσεων κδ' και κε' της παρ. 2, με δεσμευτική ή μη ισχύ, καθώς και σχετικές εγκύκλιοι εκδίδονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. (άρθρο 53 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως διορθώθηκε με Διόρθωση Σφάλματος στο ΦΕΚ 206/03.11.2016 τεύχος Α')

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 4584/30.09.2016 "Πρότυπα τεύχη διακηρύξεων/προκηρύξεων μετά την εφαρμογή του ν. 4412/2016 (Α' 147)" (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 30081/05.10.2016, Υπ. Υποδομών Μεταφ. & Δικτ. εγκ.18/ΔΝΣα'/οικ.68559 /Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016) Επί της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπ.Υποδομών Μεταφ. & Δικτ. δείτε και την από 29.10.2016 ανακοίνωση της ΚΕΔΕ.

α. Υποδείγματα διακηρύξεων προμηθειών και υπηρεσιών
Αρχική εκδοχή
Σύμφωνα με το ΕΑΑΔΗΣΥ 6356/20.12.2016, που συνοδεύει τα εν λόγω υποδείγματα, τα υποδείγματα αυτά ΔΕΝ έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Σε αυτά ενσωματώνονται οδηγίες συμπλήρωσης και παραπομπές (με τη μορφή υποσημειώσεων) στην εφαρμοστέα νομοθεσία.

-Υπόδειγμα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών που διενεργείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο (άνω / κάτω των ορίων του ν.4412/2016). Πατήστε για να το κατεβάσετε σε: (pdf) (word)
- Υπόδειγμα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών που διενεργείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο (άνω / κάτω των ορίων του ν.4412/2016). Πατήστε για να το κατεβάσετε σε: (pdf) (word)

Εκδοχή Αύγουστος 2017
-Υπόδειγμα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών που διενεργείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο (άνω / κάτω των ορίων του ν.4412/2016). Πατήστε για να το κατεβάσετε σε: (pdf) (word)
- Υπόδειγμα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών που διενεργείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο (άνω / κάτω των ορίων του ν.4412/2016). Πατήστε για να το κατεβάσετε σε: (pdf) (word)

Διαφορές μεταξύ των δύο εκδοχών
-Υπόδειγμα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών που διενεργείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο (άνω / κάτω των ορίων του ν.4412/2016). Πατήστε για να το κατεβάσετε σε: word (οι διαφορές σημειώνονται με κίτρινο χρώμα)
-Υπόδειγμα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών που διενεργείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο (άνω / κάτω των ορίων του ν.4412/2016). Πατήστε για να το κατεβάσετε σε: word (οι διαφορές σημειώνονται με κίτρινο χρώμα)

β. Υποδείγματα διακηρύξεων έργων

Με δεσμευτική ισχύ
Έκδοση Αύγουστος 2017
Η ΕΑΑΔΗΣΥ  με την υπ’ αριθ. 29ΕΣ/2017/18.08.2017 (ΦΕΚ 3074/06.09.2017 τεύχος Β') απόφασή της εξέδωσε πρότυπα  τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (A΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
 
Παράρτημα Α’ : Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή. (WORD)
 
Παράρτημα Β’ : Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή. (WORD)

Τα ανωτέρω πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ισχύουν υποχρεωτικά για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016. Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 δύνανται να χρησιμοποιούν τα ως άνω πρότυπα τεύχη διακηρύξεων για τη σύναψη ηλεκτρονικών συμβάσεων έργου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Βιβλίου. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 5546/12.09.2017)


Αρχική έκδοση
Η ΕΑΑΔΗΣΥ  με την υπ’ αριθ. 182/2016/23.12.2016 (ΦΕΚ 4269/30.12.2016 τεύχος Β') απόφασή της εξέδωσε πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Τα πρότυπα αυτά τεύχη διακηρύξεων ισχύουν υποχρεωτικά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016, η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61 (για συμβάσεις άνω των ορίων) και 120 (για συμβάσεις κάτω των ορίων), λαμβάνει χώρα είκοσι (20) ημέρες μετά τη θέση σε ισχύ της ανωτέρω απόφασης, ήτοι από 21/1/2017. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 105/09.01.2016)

Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου II του ν. 4412/2016 δύνανται να χρησιμοποιούν τα πρότυπα διακηρύξεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Βιβλίου.

Παράρτημα Α: Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του ν. 4412/2016. (WORD)
Παράρτημα Β: Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016. (WORD)

Με την Κατευθυντήρια Οδηγία 18 της ΕΑΑΔΗΣΥ με την οποία παρέχονται οδηγίες συμπλήρωσης των προτύπων τευχών διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Χωρίς δεσμευτική ισχύ

Μέσω ΕΣΗΔΗΣ
Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 ( A 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, προσαρμοσμένα στις διατάξεις της με αριθμ.83010/4098/2- 8-2017 Κ.Υ.Α. Β 2710) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και μόνο στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 5046/07.08.2017)

- Πρότυπο έργων κάτω των ορίων (PDF) (Word)
- Πρότυπο έργων άνω των ορίων (PDF) (Word)

Χωρίς ΕΣΗΔΗΣ
Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ υποδείγματα διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας (άνω και κάτω των κοινοτικών ορίων) για συμβάσεις έργων και μελετών. Τα υποδείγματα αυτά εκπονήθηκαν βάσει της Απόφασης της Αρχής και δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Θα ακολουθήσει η έκδοση των Προτύπων Τευχών κατά την έννοια του άρθρου 53 παρ. 5 του ν. 4412/2016.
 
Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων (PDF) (Word)
 
γ. Υποδείγματα διακηρύξεων μελετών
Με δεσμευτική ισχύ
Η ΕΑΑΔΗΣΥ  με την υπ’ αριθ. 179/2016/27.12.2016 (ΦΕΚ 4327/30.12.2016 τεύχος Β') απόφασή της εξέδωσε πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής.  Τα ανωτέρω πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ισχύουν υποχρεωτικά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016, η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61 (για συμβάσεις άνω των ορίων) και 120 (για συμβάσεις κάτω των ορίων), λαμβάνει χώρα είκοσι (20) ημέρες μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης, ήτοι από 21/1/2017. Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου II του ν. 4412/2016 δύνανται να χρησιμοποιούν τα πρότυπα διακηρύξεων που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση για τη σύναψη συμβάσεων μελετών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Βιβλίου. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 174/11.01.2017)

Παράρτημα Α΄: Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής,
Παράρτημα Β΄: Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Με την Κατευθυντήρια Οδηγία 16 της ΕΑΑΔΗΣΥ παρέχονται οδηγίες συμπλήρωσης των Προτύπων Τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Χωρίς δεσμευτική ισχύ
Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Μελετών (PDF) (Word)
ΙΙ. Περιεχόμενα εγγράφων

1. Γενικά
Τα έγγραφα της σύμβασης, πλην της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63 και της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62 σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, περιέχουν ιδίως:

α) την επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,

β) την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών από την αρμόδια υπηρεσία, τη διεύθυνση και τον τρόπο υποβολής τους,

γ) το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας αυτής,

δ) τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, την ημερομηνία, την ώρα και λοιπές πληροφορίες που σχετίζονται με την αποσφράγιση (π.χ. τόπος αποσφράγισης), καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να συμμετέχουν στην διαδικασία,

ε) ακριβή περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης. Επίσης οποιαδήποτε δικαιώματα προαίρεσης για συμπληρωματικές ή νέες συμβάσεις και, εφόσον είναι γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, καθώς και τον αριθμό των παρατάσεων για την άσκησή τους,

στ) το είδος της διαδικασίας,

ζ) την πηγή χρηματοδότησης και τον τρόπο πληρωμής,

η) το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής,

θ) τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του τιμήματος μετά την κατακύρωση, εφόσον κρίνεται ότι απαιτείται τέτοιος όρος, σύμφωνα και με την παρ. 10,

ι) τις απαιτούμενες εγγυήσεις τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα, το χρόνο υποβολής των εγγυήσεων, όλους τους σχετικούς όρους αυτών, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις, εάν ζητούνται,

ια) τα τεχνικά χαρακτηριστικά (προδιαγραφές), την ποσότητα και την περιγραφή των αγαθών, υπηρεσιών ή έργων, τον τρόποτης εκτέλεσης του ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας, την προθεσμία για την εκτέλεση της σύμβασης, τον τόποκαι χρόνο εκτέλεσης, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης,

ιβ) τους όρους και τα κριτήρια επιλογής, καθώς και τα ελάχιστα επίπεδα αυτών, σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων ή προσφερόντων,

ιγ) τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 59,

ιδ) τη δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών,

ιε) το κριτήριο ανάθεσης, τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα άρθρα 86 και 87

ιστ) τη διάρκεια ισχύος των προσφορών,

ιζ) τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς,

ιη) όλους τους ειδικούς και γενικούς όρους για την εκτέλεση της σύμβασης, ιδίως δε την υποχρέωση της παρ. 2 του άρθρου 18 και τους όρους πληρωμής,

ιθ) οποιεσδήποτε τροποποιήσεις με τη μορφή σαφών, ακριβών και κατηγορηματικών ρητρών αναθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως ρητρών αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεων, κατά το άρθρο 132,

κ) τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα (δηλώσεις, δικαιολογητικά κ.λπ.),

κα) τον κατάλογο και τη σειρά ισχύος των εγγράφων της σύμβασης,

κβ) όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τον τρόποδιάθεσης των εγγράφων της σύμβασης,

κγ) τη διαδικασία πρόσβασης των υποψηφίων και προσφερόντων στα δικαιολογητικά, στις τεχνικές και οικονομικές προσφορές, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 70 και στην κείμενη νομοθεσία,

κδ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απαιτείται κατά τις ειδικότερες διατάξεις του Βιβλίου Ι (άρθρα 3 έως 221). (άρθρο 53 παρ.2 Ν.4412/2016)

Φυσικό αντικείμενο της σύμβασης, ποσότητα, περιγραφή υπηρεσιών
Για να είναι νόμιμη η ανάθεση παροχής υπηρεσιών, μεταξύ άλλων αναθετουσών Αρχών, από δημοτική επιχείρηση σε τρίτο, απαιτείται να προκύπτουν από τα έγγραφα της σχετικής σύμβασης το είδος, η ποσότητα και ο τρόπος υπολογισμού της προϋπολογιζόμενης δαπάνης αυτών. Στο πλαίσιο της ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης, η οποία επιβάλλει την παροχή υπηρεσιών με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του προϋπολογισμού του φορέα, η υποχρέωση σαφούς καθορισμού του είδους, της ποσότητας και του τρόπου υπολογισμού της προϋπολογιζόμενης δαπάνης τους υφίσταται ανεξάρτητα από το αν η παροχή αυτών ανατίθεται απευθείας ή κατόπιν ανοικτού ή πρόχειρου διαγωνισμού, ούτως ώστε να αποτρέπεται ο αυθαίρετος ορισμός της προϋπολογιζόμενης δαπάνης τους. Τούτο δε, ιδιαιτέρως όταν αυτή βρίσκεται κοντά στο όριο των 20.000 ή 60.000 ευρώ, που έχει τεθεί ως ανώτατο όριο για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ή του πρόχειρου διαγωνισμού, αντίστοιχα. Η έλλειψη των ως άνω στοιχείων καθιστά τη σχετική διαδικασία και τις οικείες δαπάνες μη νόμιμες (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξεις 151/2017, 168/2017)

2. Συμβάσεις προμηθειών
Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών, όταν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται χρόνος παράδοσης των αγαθών μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μηνών, μπορεί να περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής, υπό τους όρους του άρθρου 132.

Στην περίπτωση αυτή πρέπει υποχρεωτικά να καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης ο τύπος, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις της αναπροσαρμογής. Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρμογής είναι η ημερομηνία υποβολής των προσφορών που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης και υπολογίζεται μέχρι και την ημερομηνία παράδοσης των αγαθών.

Σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων, η τιμή αναπροσαρμόζεται για τις ποσότητες που, σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται να παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του αναδόχου, ο χρόνος παράτασης δεν λαμβάνεται υπόψη για την αναπροσαρμογή.

Προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται από την προς αναπροσαρμογή συμβατική αξία. (άρθρο 53 παρ.9 Ν.4412/2016)

Αναγκαιότητα προμήθειας
Κατά παράβαση της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και των ειδικότερων αυτής εκφάνσεων, αποφασίσθηκε η πραγματοποίηση της εν λόγω προμήθειας, χωρίς στην μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, να αναφέρεται οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να καθίσταται δυνατό να συναχθεί η αναγκαιότητα της εν λόγω προμήθειας, τόσο ως προς το είδος των υλικών που περιλαμβάνονται στην ως άνω μελέτη, όσο και ως προς τις εγγεγραμμένες ποσότητες, καθόσον απουσιάζει οιαδήποτε αναφορά αφενός στις συνήθεις, κατά τα προηγούμενα έτη, ανάγκες του Δήμου σε υλικά τέτοια ή ανάλογα, αφετέρου σε σχέση με τα υπάρχοντα αποθέματα του Δήμου σε αυτά. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 215/2014)
Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του φορέα να καθορίσει το είδος και την ποσότητα των προς  προμήθεια  αγαθών,  για  το  λόγο  δε  αυτό  ο  διενεργούμενος  έλεγχος είναι έλεγχος ακραίων ορίων και δεν επεκτείνεται σε έλεγχο σκοπιμότητας. Στην προκειμένη περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη αφενός ότι  κατά  το  προηγούμενο  έτος  οι  ανάγκες  του  φορέα  κυμαίνονταν  στο ίδιο επίπεδο, αφετέρου ότι σύμφωνα με τη σύμβαση ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να καταναλώσει όλες τις αναγραφόμενες στον προϋπολογισμό της προμήθειας ποσότητες των ειδών, κρίνεται ότι επαρκώς αιτιολογείται η αναγκαιότητα της επίμαχης προμήθειας.  (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 22/2016)

3. Συμβάσεις υπηρεσιών
Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών, μπορεί να ορίζεται με σαφήνεια στα έγγραφα της σύμβασης όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος αναπροσαρμογής αυτής. (άρθρο 53 παρ.10 Ν.4412/2016)


4. Συμβάσεις έργων
Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, επιπλέον των ανωτέρω αναφερόμενων στην παρ.2 του άρθρου 53, τα έγγραφα της σύμβασης, πλην της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63 και της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62 σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, περιέχουν ιδίως:
αα) τον προϋπολογισμό δημοπράτησης, το τιμολόγιο δημοπράτησης, την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, την τεχνική περιγραφή, την τεχνική μελέτη ή/και τη διαμόρφωση αυτών μετά την κατακύρωση της σύμβασης, σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου,
ββ) τον τρόπο σύνταξης και υποβολής των οικονομικών προσφορών,
γγ) αμοιβή των αξιολογότερων μελετών, όπου κρίνεται αναγκαίο,
δδ) το απαιτούμενο στάδιο της μελέτης που πρέπει να υποβάλουν οι οικονομικοί φoρείς, στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 50,
εε) στην περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 50 τα σχέδια συμβολαίου οροφοκτησίας, κανονισμού λειτουργίας, πινάκων ποσοστών συνιδιοκτησίας και κατανομών των κοινόχρηστων δαπανών ή δαπανών για τα κοινόκτητα πράγματα, προσυμφώνων σταδιακής μεταβίβασης ποσοστών του οικοπέδου ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών,
στστ) στην περίπτωση εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 50, το είδος και την έκταση των διατιθεμένων ανταλλαγμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγωγή σε κοινή βάση, εξέταση και βαθμολόγηση τόσο των τεχνικών προσφορών όσο και των οικονομικών, (άρθρο 53 παρ.2 Ν.4412/2016)

Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, κατά τη σύνταξη των εγγράφων της σύμβασης, ισχύουν και τα ακόλουθα:
α) Κατά την έγκριση της διακήρυξης το υπάρχον στην εγκεκριμένη μελέτη σχέδιο διακήρυξης προσαρμόζεται, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα τεύχη διακήρυξης εφόσον αυτό απαιτείται. Επίσης, γίνεται και αναγκαία προσαρμογή των άλλων στοιχείων της μελέτης που συνεπάγεται η αλλαγή της διακήρυξης.
β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται μετά από αίτημα της αναθέτουσας αρχής και ύστερα από γνώμη του Τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, μπορεί να προστίθενται στη διακήρυξη επιπλέον όροι, που αφορούν την τεχνική και οικονομική ικανότητα όταν τούτο ενδείκνυται από το είδος ή την πολυπλοκότητα του προς ανάθεση έργου.
γ) Με τα έγγραφα της σύμβασης επιτρέπεται να αναλάβει ο ανάδοχος την αναγκαία συμπλήρωση ή προσαρμογή των στοιχείων της μελέτης προς τα δεδομένα του εδάφους.
δ) Η διακήρυξη μνημονεύει τα τεχνικά τεύχη και σχέδια που μαζί με αυτήν αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση της σύμβασης. Σε περίπτωση διαδικασίας διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 ή απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118, τα τεύχη αυτά προσδιορίζονται στη σύμβαση.
ε) Τα τεχνικά τεύχη είναι σχέδια και κείμενα που δίνουν εικόνα του έργου που πρόκειται να κατασκευαστεί και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο ανάδοχος με τη σύμβαση (τεχνική περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων κ.λπ.).
στ) Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας αποτελεί ένδειξη της προεκτίμησης του κόστους του έργου και ανώτατο όριο προσφοράς, όταν τα έγγραφα της σύμβασης δεν ορίζουν ρητά ότι επιτρέπονται προσφορές μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας ή αρνητικές εκπτώσεις. Ο προϋπολογισμός μπορεί να είναι αναλυτικός ή να περιλαμβάνει κατ’ αποκοπή τίμημα για το έργο ή τμήματά του.
ζ) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εγκρίνεται Κανονισμός Αναλυτικών και Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών ανάλογα με την κατηγορία και το μέγεθος των έργων και με την προσβασιμότητα της περιοχής εκτέλεσής τους.

Κατ' εξουσιοδότηση της περίπτ. ζ' της παρ.7 του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016 δημοσιεύθηκε η Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466/04.05.2017 (ΦΕΚ 1746/19.05.2017 τεύχος Β'): Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ' αριθμ.  ΔΝΣγ/οικ. 39340/ΦΝ 466/31.05.2017 (ΦΕΚ 1994/09.06.2017 τεύχος Β') Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών.
Βλ. και την εγκύκλιο Υπ. Υποδομών & Μεταφορών εγκ.11/ΔΝΣγ/οικ 44038/ΦΝ466/19.06.2017.
Βλ. και  το Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΚΠ 839/28.06.2017 σχετικά με την αποζημίωση για την εναπόθεση - απόρριψη πόσης φύσεως προϊόντων καθαίρεσης, κατεδάφισης και εκσκαφής σε χώρους που πληρούν τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους

η) Ο Κανονισμός Αναλυτικών και Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών, μετά την έγκρισή του, ισχύει υποχρεωτικά για όλες τις αναθέτουσες αρχές που δημοπρατούν δημόσιες συμβάσεις έργων.
θ) Στις τιμές του προϋπολογισμού και του τιμολογίου, τόσο της υπηρεσίας όσο και της προσφοράς, περιλαμβάνεται κάθε σχετική δαπάνη, καθώς και τα γενικά έξοδα και όφελος της εργοληπτικής επιχείρησης. Αν γίνεται ρητή μνεία στα έγγραφα της σύμβασης μπορεί να προστίθεται στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους, που ορίζεται σε δεκαοκτώτοις εκατό (18%) ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η με αρ.πρωτ. 8371/ 27.7.2016 συμφωνία μεταξύ Εργοληπτικών Ενώσεων και Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως ισχύει ή τυχόν μελλοντικές συμφωνίες.

Υπ. Υποδομών & Μεταφορών εγκ.9/ ΔΝΣβ΄/οικ.29145/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./25.04.2017: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το άρθρο 53 παρ.7 περ. θ΄ (Γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος) του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)


Για την κράτηση 6‰: Με την Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.06.2017 (ΦΕΚ 2235/29.06.2017 τεύχος Β') ρυθμίστηκε η δημιουργία και διαχείριση έντοκου Τραπεζικού Λογαριασμού από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την συλλογή του πόρου 6‰.
 
Ακολούθησε η Υπ. Υποδομών & Μεταφορών εγκ.15/ΔΝΣγ/οικ. 58458/ΦΝ 466/11.08.2017, η οποία ενημερώνει τις αναθέτουσες αρχές για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης και καλεί τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Υπουργείων, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α΄και β ΄βαθμού  να μεριμνήσουν σχετικά προκειμένου να γίνει δυνατή η έγκαιρη παρακράτηση και απόδοση του πόρου 6‰ στους δικαιούχους.
 
Kατά την πληρωμή λογαριασμών δημοσίων έργων θα πρέπει να προσκομίζεται αποδεικτικό κατάθεσης των ποσών που αντιστοιχούν στον ανωτέρω πόρο στο λογαριασμό που τηρεί το ΤΕΕ προς το σκοπό αυτό (Εθνική Τράπεζα, Αρ. Λογ.: 080-0005870-09, ΙΒΑΝ: GR5701100800000008000587009). (Υπ. Υποδομών & Μεταφορών εγκ.20/ΔΝΣγ/οικ.71245/ΦΝ 466/06.10.2017)

ι) Ο προϋπολογισμός της αναθέτουσας αρχής, όταν είναι αναλυτικός, ομαδοποιεί τις ομοειδείς εργασίες με ένδειξη του αθροίσματος της δαπάνης κάθε ομάδας. Αν δεν υπάρχει τέτοια ομαδοποίηση, νοείται ότι το σύνολο των εργασιών είναι μία ομάδα. Στην περίπτωση εφαρμογής της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 95 ο προϋπολογισμός πρέπει υποχρεωτικά να αναλύεται σε «Ομάδες εργασιών» ανά κατηγορία έργων. Οι «Ομάδες Εργασιών» ανά κατηγορία έργων καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Στην περίπτωση εφαρμογής της περίπτωσης β' της παρ. 2 του άρθρου 95, οι τιμές του τιμολογίου μπορεί να είναι αναλυτικές ή περιληπτικές για ολοκληρωμένα τμήματα σύνθετων εργασιών ή να είναι κατ’ αποκοπή τιμές για ευρύτερα τμήματα του έργου ή για όλο το έργο. Στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 125, για έργα που η προμέτρηση των εργασιών είναι δύσκολη ή αδύνατη, όπως ιδίως έργα συντηρήσεων, επισκευών, βελτιώσεων, ανακαινίσεων, αναστηλώσεων, άρσης καταπτώσεων και για ύψος προϋπολογισμού έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., μπορεί ο προϋπολογισμός να μην περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους εργασιών, αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών και το γενικό σύνολο.

Κατ' εξουσιοδότηση της περίπτ. ι' της παρ. 7 του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016 δημοσιεύθηκε η Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ. 38107/ΦΝ 466/22.03.2017 (ΦΕΚ 1956/07.06.2017 τεύχος Β'): Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την υπ' αριθμ.  ΔΝΣγ7οικ.42218/ΦΝ466/12.06.2017 (ΦΕΚ 2048/14.06.2017 τεύχος Β') Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών.

ια) Η αναθέτουσα αρχή χορηγεί έντυπο συμπλήρωσης οικονομικής προσφοράς ή περιλαμβάνει σχετικό υπόδειγμα στα έγγραφα της σύμβασης, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 94 και 124 έως 126.
ιβ) Στις περιπτώσεις του άρθρου 50, με τα έγγραφα της σύμβασης μπορεί να ζητείται από τους οικονομικούς φoρείς, ο προσδιορισμός τεχνολογικών χαρακτηριστικών και προδιαγραφών επιμέρους στοιχείων του έργου, η υποβολή προτάσεων - λύσεων σε δεδομένο τεχνικό πρόβλημα, ο καθορισμός της προθεσμίας για την αποπεράτωση κατασκευής του έργου και κοστολόγηση του κύκλου ζωής του έργου, ανάλογα με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης.
ιγ) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 50 ο «Κανονισμός Μελετών Έργου», ο οποίος συντάσσεται από την αναθέτουσα αρχή, ειδικά για το προς ανάθεση έργο ή υπάρχει και εφαρμόστηκε σε παρόμοια έργα, περιλαμβάνει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές εκπόνησης των μελετών που θα υποβληθούν από τους οικονομικούς φoρείς και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των εγγράφων της σύμβασης. (άρθρο 53 παρ.7 Ν.4412/2016, όπως διορθώθηκε με Διόρθωση Σφάλματος στο ΦΕΚ 206/03.11.2016 τεύχος Α')
Στις περιπτώσεις έργων στο πλαίσιο των οποίων η προσμέτρηση εργασιών είναι δύσκολη ή αδύνατη (π.χ. έργα συντηρήσεων, ανακαινίσεων, αναστηλώσεων κ.λπ.), μπορεί ο σχετικός προϋπολογισμός να μη περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους εργασιών;
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 53 και 125 του ν. 4412/2016 προκύπτει ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις έργων, ο προϋπολογισμός μπορεί να μην περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους εργασιών, αλλά μόνο την κατ' εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών και το γενικό σύνολο, εφόσον το ύψος του προϋπολογισμού δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
(ΕΑΑΔΗΣΥ Ερώτηση 46)


5. Συμβάσεις μελετών και τεχνικών υπηρεσιών
Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών, επιπλέον των ανωτέρω αναφερόμενων στην παρ.2 του άρθρου 53, τα έγγραφα της σύμβασης, πλην της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63 και της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62 σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, περιέχουν ιδίως:
αα) το τεύχος τεχνικών δεδομένων, τη συγγραφή υποχρεώσεων, το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών ή/και τη διαμόρφωση αυτών μετά την κατακύρωση της σύμβασης, σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου,
ββ) την κατηγορία μελέτης, κατά την περίπτωση (15) της παρ. 3 του άρθρου 2 που απαιτείται για κάθε επί μέρους μελετητικό αντικείμενο της σύμβασης, καθώς και τα ελάχιστα επίπεδα τεχνικής καταλληλότητας γενικής εμπειρίας ανά κατηγορία μελέτης, που αντιστοιχεί στην προς ανάθεση σύμβαση,
γγ) την προεκτιμώμενη αμοιβή ή το κατ’ αποκοπή τίμημα για την αμοιβή όλων των πρώιμων σταδίων στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 51,
δδ) την εξειδίκευση των πρώιμων σταδίων των κύριων ή και υποστηρικτικών μελετών στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 51
εε) τις προδιαγραφές εκπόνησης της μελέτης κατά το άρθρο 196,
κστ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απαιτείται κατά τις ειδικότερες διατάξεις του Βιβλίου Ι (άρθρα 3 έως 221). (άρθρο 53 παρ.2 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 15 του άρθρου 22 του Ν. 4441/16)

Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, πέραν των αναφερομένων στις παραγράφους 1 έως 6, κατά τη σύνταξη των εγγράφων της σύμβασης εφαρμόζονται και τα παρακάτω:
α) Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης περιλαμβάνει τις προβλέψιμες προεκτιμώμενες αμοιβές των επί μέρους μελετών και τεχνικών υπηρεσιών που απαρτίζουν τη σύμβαση. Στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπεριλαμβάνεται ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%) ως απρόβλεπτες δαπάνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 186.
β) Η προεκτιμώμενη αμοιβή αποτελεί γινόμενο των μονάδων φυσικού αντικειμένου και λοιπών προσδιοριστικών στοιχείων του προς μελέτη έργου, όπως προκύπτουν από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου, με τις τιμές αμοιβών, ανά κατηγορία έργου και μονάδα φυσικού αντικειμένου, του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών της περίπτωσης δ'. Όταν στην προς ανάθεση σύμβαση περιλαμβάνονται μελέτες κατηγοριών οι οποίες δεν τιμολογούνται στον Κανονισμό της περίπτωσης δ', η προεκτιμώμενη αμοιβή υπολογίζεται κατά περίπτωση από την αναθέτουσα αρχή, με βάση ποσοτικά στοιχεία που προκύπτουν από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και τις ειδικές διατάξεις περί αμοιβής των κατηγοριών αυτών, εφόσον ισχύουν, άλλως από συγκριτικά στοιχεία για αμοιβές συναφών μελετών ή παροχής τεχνικών υπηρεσιών.
γ) Για ερευνητικές και υποστηρικτικές εργασίες (όπως ιδίως γεωτεχνικές έρευνες και τοπογραφικές μελέτες), για τις οποίες δεν είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός μονάδων φυσικού αντικειμένου, τίθεται συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή ανά κατηγορία, ως ανώτατο όριο δαπάνης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά για όλες τις κατηγορίες το ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής.
δ) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Μελετών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εγκρίνεται, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και τεχνικών υπηρεσιών, που περιλαμβάνει:
(αα) ενιαίες τιμές προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου, με βάση, κυρίως, τα προβλεπόμενα στάδια μελέτης και τις ποσότητες των όμοιων ή τυποποιημένων φυσικών αντικειμένων, ώστε να αποφεύγεται ο πολλαπλασιασμός της αμοιβής στην περίπτωση αυτή και
(ββ) ενιαίες τιμές προεκτιμώμενων αμοιβών τεχνικών υπηρεσιών είτε ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου, λαμβάνοντας υπόψη και τις ποσότητες των όμοιων ή τυποποιημένων φυσικών αντικειμένων ώστε να αποφεύγεται ο πολλαπλασιασμός της αμοιβής στην περίπτωση αυτή είτε ανά μονάδα χρόνου απασχόλησης των προσώπων (ανθρωπομήνες) που ασχολούνται με την παροχή της υπηρεσίας, με βάση τα προσόντα και την εμπειρία τους.
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η εφαρμογή των τιμών του κανονισμού για τον καθορισμό της προεκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων είναι υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές, οι οποίες λαμβάνουν επιπρόσθετα υπόψη όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν, κατά την κρίση τους, τη συνολική δαπάνη της σύμβασης, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της και τον επικαιροποιημένο φάκελο της δημόσιας σύμβασης. Οι τιμές του κανονισμού αναπροσαρμόζονται κάθε έτος, με βάση τον επίσημο δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Μέχρι τις 20 Μαρτίου κάθε έτους αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικό έγγραφο ενημέρωσης προς τις αναθέτουσες αρχές. Οι διακηρύξεις που εγκρίνονται μετά την ημερομηνία αυτή λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την αναπροσαρμογή των τιμών, για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής. (άρθρο 53 παρ.8 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 16 του άρθρου 22 του Ν. 4441/16)

Οι προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά τις 20-3-2017 λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη συντελεστή με τιμή (τκ)= 1,203 (διατηρούμενη και για το έτος 2017) για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής. Προκειμένου δηλαδή να υπολογιστεί η προεκτιμώμενη αμοιβή μιας μελέτης ή μιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα πρέπει η αρμόδια υπηρεσία να εφαρμόσει τιμή του συντελεστή (τκ), δηλ. να θέτει όπου (τκ) =1,203.
Σε συνέχεια των ανωτέρω και με βάση το άρθρο 14 του Π.Δ. 138/2009 (ΦΕΚ Α΄185) σε συνδυασμό με το άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ Α΄ 157), διατηρούνται τα όρια ισχύος των μελετητικών πτυχίων ανά τάξη και κατηγορία για τη χρονική περίοδο από 21/3/2017 - 20/3/2018. (Υπ. Υποδομών & Μεταφορών εγκ.5/ΔΝΣγ/12298/ΦΝ 439.6/14.03.2017)

Κατ' εξουσιοδότηση της περίπτ δ' της παρ. 8 του άρθρου 53 του Ν. 4412/16 δημοσιεύθηκε η Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.05.2017 (ΦΕΚ 2519/20.07.2017 τεύχος Β'): Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε από την υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/02.08.2017 (ΦΕΚ 2724/03.08.2017 τεύχος Β') Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών. Η παρ. 3 της παραπάνω απόφασης ορίζει ότι η απόφαση αυτή ισχύει μετά την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Ημ. δημοσίευσης: 20.07.2017) και ο εγκρινόμενος Κανονισμός εφαρμόζεται υποχρεωτικά στον υπολογισμό προεκτιμώμενων αμοιβών σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με χρόνο έναρξης την 30-7-2017 και μετέπειτα.
Βλ. και την εγκύκλιο Υπ. Υποδομών & Μεταφορών εγκ.17/ΔΝΣα/οικ58866/ΦΝ466/14.08.2017.

ε) Η αναθέτουσα αρχή χορηγεί έντυπο συμπλήρωσης οικονομικής προσφοράς ή περιλαμβάνει σχετικό υπόδειγμα στη διακήρυξη, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 95. (άρθρο 53 παρ.8 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 16 του άρθρου 22 του Ν. 4441/16)

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions